10.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/23


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009

ze dne 16. listopadu 2009

o systému Společenství pro osvobození od cla

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 26, 37 a 308 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Kromě zvláštní odchylky zavedené v souladu s ustanoveními Smlouvy se cla společného celního sazebníku vztahují na veškeré zboží dovážené do Společenství. To platí i pro zemědělské dávky a další dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav platných pro některé produkty vzniklé zpracováním zemědělských produktů.

(3)

Toto zdanění však není za některých přesně vymezených okolností, kdy zvláštní podmínky při dovozu zboží nevyžadují uplatnění obvyklých opatření na ochranu hospodářství, odůvodněné.

(4)

Je žádoucí stanovit, jak je to obvyklé i ve většině právních předpisů z oblasti celnictví, že v takových případech lze dovoz uskutečnit při využití systému pro osvobození zboží od dovozního cla, kterému by za obvyklých podmínek podléhalo.

(5)

Toto osvobození od cla může rovněž vyplývat z mnohostranných mezinárodních úmluv, jejichž smluvními stranami jsou všechny členské státy nebo některé z nich. Má-li Společenství tyto úmluvy uplatňovat, je k tomu třeba upravit na úrovni Společenství osvobození od cla způsobem, který by zabránil, v souladu s požadavky celní unie, rozdílům v předmětu, rozsahu a podmínkách osvobození od cla určených těmito úmluvami a umožnil všem dotčeným osobám využívat stejných výhod v celém Společenství.

(6)

Některá osvobození od cla uplatňovaná v členských státech vyplývají ze zvláštních dohod uzavřených se třetími zeměmi nebo s mezinárodními organizacemi. Tyto dohody se s ohledem na svůj předmět týkají pouze signatářského členského státu. Nejeví se nezbytným vymezovat na úrovni Společenství podmínky pro takové osvobození od cla; postačí oprávnit dotyčné členské státy, aby tato osvobození v případě nezbytnosti udělovaly vhodným postupem zavedeným k tomuto účelu.

(7)

Pro některé druhy zboží jsou za určitých okolností stanovena vývozní cla na základě společné zemědělské politiky. Je proto rovněž zapotřebí na úrovni Společenství vymezit případy, kdy může být poskytnuto osvobození od vývozních cel.

(8)

Z důvodu právní jasnosti je třeba vyjmenovat ustanovení aktů Společenství obsahující některá opatření k osvobození od cla, která nejsou dotčena tímto nařízením.

(9)

Toto nařízení nebrání členským státům uplatňovat zákazy nebo omezení vývozu nebo dovozu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

(10)

Je-li osvobození od cla poskytováno v mezích částek stanovených v eurech, měla by být stanovena pravidla pro přepočet těchto částek na národní měny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví případy, kdy je zboží při propuštění do volného oběhu nebo při vývozu z celního území Společenství na základě určitých okolností osvobozeno od dovozního nebo vývozního cla a vyňato z působnosti opatření přijatých na základě článku 133 Smlouvy.

Článek 2

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„dovozním clem“ cla a poplatky s rovnocenným účinkem, zemědělské dávky a jiné dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav platných pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů;

b)

„vývozním clem“ zemědělské dávky a jiné vývozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav platných pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů;

c)

„osobním majetkem“ věci určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti.

Osobní majetek tvoří zejména:

i)

vybavení domácnosti,

ii)

jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, sportovní nebo rekreační plavidla a sportovní nebo rekreační letadla.

Osobní majetek tvoří rovněž domácí zásoby odpovídající běžnému zásobení rodiny, zvířata v zájmovém chovu a jezdecká zvířata, jakož i přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání této osoby. Osobní majetek nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru;

d)

„vybavením domácnosti“ ošacení, bytový textil a nábytek a další bytové vybavení určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti;

e)

„alkoholickými výrobky“ výrobky (pivo, víno, aperitivy na bázi vína nebo lihu, destiláty, likéry nebo lihoviny atd.) spadající pod čísla 2203 až 2208 kombinované nomenklatury.

2.   Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, považují se pro účely hlavy II za třetí země též části území členských států, které nejsou součástí celního území Společenství podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

HLAVA II

OSVOBOZENÍ OD DOVOZNÍHO CLA

KAPITOLA I

Osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu ze třetí země do Společenství

Článek 3

Za podmínek stanovených v článcích 4 až 11 je od dovozního cla osvobozen osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu na celní území Společenství.

Článek 4

Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, jestliže:

a)

byl, s výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi, v držení dotyčné osoby, a jedná-li se o nespotřebitelné věci, byl užíván v bývalém obvyklém místě pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému tato osoba ukončila obvyklý pobyt v třetí zemi odeslání;

b)

je v novém obvyklém místě pobytu určen ke stejnému účelu užívání.

Členské státy navíc mohou vázat jeho osvobození od dovozního cla na podmínku, že z něj byla v zemi původu nebo v zemi odeslání vybrána obvyklá cla nebo daně.

Článek 5

1.   Osvobození od dovozního cla mohou využít pouze osoby, které měly obvyklé místo pobytu mimo celní území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců.

2.   Příslušné orgány však mohou povolit výjimku z pravidla uvedeného v odstavci 1 za podmínky, že osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo celní území Společenství po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Článek 6

Od dovozního cla nejsou osvobozeny:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

dopravní prostředky k obchodnímu použití;

d)

předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání.

Článek 7

1.   S výjimkou mimořádných okolností je osobní majetek osvobozen od dovozního cla, pokud je navržen v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství.

2.   Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně.

Článek 8

1.   Až do uplynutí lhůty dvanácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu nesmí být osobní majetek osvobozený od dovozního cla zapůjčen, zastaven, pronajat ani převeden za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, zástavě, pronájmu nebo převodu uskutečněném před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 se na dotyčný majetek uplatní dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, zástavy, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 9

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 lze osobní majetek osvobodit od dovozního cla i tehdy, byl-li v celním prohlášení navržen na propuštění do volného oběhu přede dnem, kdy osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství, pokud osoba prohlásí, že zde obvyklý pobyt skutečně zahájí do šesti měsíců. Toto prohlášení je spojeno se složením jistoty, jejíž formu a výši stanoví příslušné orgány.

2.   Použije-li se odstavec 1, počítá se lhůta uvedená v čl. 4 písm. a) ode dne dovezení osobního majetku na celní území Společenství.

Článek 10

1.   Jestliže dotčená osoba z důvodů vyplývajících z jejího povolání opustila třetí zemi, kde měla obvyklé místo pobytu, aniž má současně obvyklý pobyt na celním území Společenství, ale hodlá jej zde později zahájit, mohou příslušné orgány osvobodit od dovozního cla osobní majetek, který tato osoba za tímto účelem na uvedené území dopraví.

2.   Osobní majetek uvedený v odstavci 1 je osvobozen od dovozního cla za podmínek stanovených v článcích 3 až 8, přičemž:

a)

lhůty uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 7 prvním pododstavci se počítají ode dne dovezení osobního majetku na celní území Společenství;

b)

lhůta uvedená v čl. 8 odst. 1 se počítá ode dne zahájení obvyklého pobytu dotčené osoby na celním území Společenství.

3.   Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla za podmínky, že osoba prohlásí, že skutečně zahájí obvyklý pobyt na celním území Společenství ve lhůtě, kterou stanoví příslušné orgány podle okolností. Tyto orgány mohou vyžadovat, aby bylo toto prohlášení spojeno se složením jistoty, jejíž formu a výši stanoví.

Článek 11

Příslušné orgány se mohou odchýlit od čl. 4 písm. a) a b), čl. 6 písm. c) a d) a článku 8, je-li dotčená osoba nucena přenést své obvyklé místo pobytu ze třetí země na celní území Společenství v důsledku mimořádných politických okolností.

KAPITOLA II

Zboží dovážené při příležitosti sňatku

Článek 12

1.   Za podmínek stanovených v článcích 13 až 16 je od dovozního cla osvobozena výbava a vybavení domácnosti, včetně nového, osoby, která při příležitosti svého sňatku přenáší své obvyklé místo pobytu ze třetí země na celní území Společenství.

2.   Za stejných podmínek jsou osvobozeny od dovozního cla dary obvykle darované při příležitosti sňatku, které osoba splňující podmínky stanovené v odstavci 1 obdrží od osob s obvyklým místem pobytu ve třetí zemi. Hodnota žádného daru osvobozeného od cla však nesmí přesahovat 1 000 EUR.

Článek 13

Osvobození zboží od dovozního cla uvedené v článku 12 lze poskytnout pouze osobě, která:

a)

měla obvyklé místo pobytu mimo celní území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců. Z tohoto pravidla však lze povolit výjimku za podmínky, že tato osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo celní území Společenství po dobu nejméně dvanácti měsíců;

b)

předloží doklad o uzavření sňatku.

Článek 14

Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky ani tabák a tabákové výrobky.

Článek 15

1.   Kromě mimořádných okolností lze od dovozního cla osvobodit zboží navržené v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu:

a)

nejdříve dva měsíce před předpokládaným dnem sňatku. V tom případě je osvobození od dovozního cla podmíněno složením přiměřené jistoty, jejíž formu a výši stanoví příslušné orgány, a

b)

nejpozději čtyři měsíce po dni sňatku.

2.   Zboží uvedené v článku 12 může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku propuštěno do volného oběhu najednou nebo postupně.

Článek 16

1.   Až do uplynutí lhůty dvanácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu nesmí být zboží osvobozené od dovozního cla podle článku 12 zapůjčeno, zastaveno, pronajato ani převedeno za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, zástavě, pronájmu nebo převodu uskutečněném před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 se na dotyčné zboží uplatní dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, zástavy, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

KAPITOLA III

Osobní majetek nabytý děděním

Článek 17

1.   Za podmínek stanovených v článcích 18, 19 a 20 je od dovozního cla osvobozen osobní majetek, který fyzická osoba s obvyklým místem pobytu na celním území Společenství nabyla děděním ze zákona nebo ze závěti.

2.   Pro účely odstavce 1 se „osobním majetkem“ rozumí veškerý majetek uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. c), který tvoří dědictví po zesnulém.

Článek 18

Od dovozního cla nejsou osvobozeny:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

dopravní prostředky k obchodnímu použití;

d)

předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje, které byly nezbytné k výkonu povolání zesnulého;

e)

zásoby surovin, hotových výrobků a polotovarů;

f)

živý inventář a zásoby zemědělských produktů přesahující množství odpovídající běžnému zásobení rodiny.

Článek 19

1.   Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, je-li v celním prohlášení navržen na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvou let ode dne nabytí dědických práv k tomuto majetku dotčenou osobou (konečného rozhodnutí o pozůstalosti).

Z důvodu mimořádných okolností však mohou příslušné orgány tuto lhůtu prodloužit.

2.   Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezen najednou nebo postupně.

Článek 20

Články 17, 18 a 19 se použijí obdobně na osobní majetek nabytý děděním ze závěti právnickými osobami vykonávajícími nevýdělečnou činnost, které jsou usazeny na celním území Společenství.

KAPITOLA IV

Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů

Článek 21

1.   Od dovozního cla jsou osvobozeny výbava, studijní potřeby a užitkové vybavení domácnosti tvořící obvyklé zařízení studentského pokoje, které patří žákům nebo studentům přijíždějícím k pobytu na celním území Společenství za účelem studia a které jsou určeny k jejich osobnímu užívání po dobu jejich studia.

2.   Pro účely odstavce 1 se rozumí:

a)

„žákem nebo studentem“ osoba řádně zapsaná ve vzdělávacím zařízení, aby zde v denním studiu navštěvovala pořádanou výuku;

b)

„výbavou“ prádlo, bytový textil a ošacení, včetně nového;

c)

„studijními potřebami“ předměty, nástroje a přístroje (včetně kalkulátorů a psacích strojů) obvykle používané žáky a studenty při studiu.

Článek 22

Osvobození od dovozního cla se poskytuje nejméně jednou za školní rok.

KAPITOLA V

Zásilky zboží nepatrné hodnoty

Článek 23

1.   Za podmínek stanovených v článku 24 jsou od dovozního cla osvobozeny zásilky tvořené zbožím nepatrné hodnoty, které jsou odesílány přímo z třetí země příjemci, který se nachází ve Společenství.

2.   Pro účely odstavce 1 se „zbožím nepatrné hodnoty“ rozumí zboží, jehož vlastní hodnota nepřevyšuje částku 150 EUR na zásilku.

Článek 24

Od dovozního cla nejsou osvobozeny:

a)

alkoholické výrobky;

b)

parfémy a toaletní vody;

c)

tabák a tabákové výrobky.

KAPITOLA VI

Zásilky zboží mezi soukromými osobami

Článek 25

1.   Za podmínek stanovených v článcích 26 a 27 je od dovozního cla osvobozeno zboží obsažené v zásilkách odesílaných soukromou osobou ze třetí země jiné soukromé osobě, která se nachází na celním území Společenství, jedná-li se o dovoz neobchodní povahy.

Osvobození od dovozního cla podle tohoto odstavce se nevztahuje na zásilky odeslané z ostrova Helgoland.

2.   Pro účely odstavce 1 se má za to, že dovážené zásilky jsou „neobchodní povahy“, jestliže:

a)

jsou dováženy příležitostně;

b)

obsahují výhradně zboží určené k osobnímu použití příjemcem nebo jeho rodinou, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru;

c)

jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.

Článek 26

1.   Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 25 odst. 1 v každé zásilce jen do hodnoty 45 EUR, včetně hodnoty zboží uvedeného v článku 27.

2.   Přesahuje-li úhrnná hodnota zásilky více kusů zboží částku uvedenou v odstavci 1, platí osvobození až do uvedené částky pro ty kusy zboží, které by byly osvobozeny od dovozního cla, kdyby byly dováženy samostatně, přičemž hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.

Článek 27

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 25 odst. 1 v každé zásilce u níže uvedeného zboží od každého druhu jen v tomto množství:

a)

tabákové výrobky:

50 kusů cigaret,

25 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus),

10 kusů doutníků,

50 gramů tabáku ke kouření, nebo

úměrná souprava těchto výrobků;

b)

alkoholické nápoje:

destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný líh s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo

destiláty a lihoviny, aperitivy na bázi vína nebo lihu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr, nebo úměrná souprava těchto výrobků a

nešumivá vína: 2 litry;

c)

parfémy: 50 gramů, nebo

toaletní vody: 0,25 litru.

KAPITOLA VII

Investiční majetek a ostatní zařízení dovážené při přemístění činnosti podniku ze třetí země do Společenství

Článek 28

1.   Aniž jsou dotčena opatření platná v členských státech v oblasti průmyslové a obchodní politiky, je za podmínek stanovených v článcích 29 až 33 od dovozního cla osvobozen investiční majetek a ostatní zařízení podniku, který ukončil svou činnost ve třetí zemi, přemístěný na celní území Společenství, aby zde vykonával obdobnou činnost.

Při přemístění zemědělského podniku je od dovozního cla osvobozen rovněž jeho živý inventář.

2.   Pro účely odstavce 1 se „podnikem“ rozumí samostatná ekonomická jednotka výroby nebo služeb.

Článek 29

Od dovozního cla je osvobozen obchodní majetek a ostatní zařízení podniku, které:

a)

s výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi byly skutečně používány v podniku po dobu nejméně dvanácti měsíců před ukončením činnosti podniku ve třetí zemi, odkud byl přemístěn;

b)

jsou po přemístění určeny ke stejnému účelu použití;

c)

odpovídají druhu a velikosti daného podniku.

Článek 30

Od dovozního cla není osvobozen investiční majetek a ostatní zařízení podniku přemístěné na území Společenství z důvodů splynutí nebo sloučení s podnikem usazeným na celním území Společenství bez vytvoření nové činnosti.

Článek 31

Od dovozního cla nejsou osvobozeny:

a)

dopravní prostředky, které neslouží k výrobním účelům ani k poskytování služeb;

b)

zásoby všeho druhu určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat;

c)

paliva a zásoby surovin, hotových výrobků nebo polotovarů;

d)

hospodářská zvířata, která jsou vlastnictvím obchodníků s hospodářskými zvířaty.

Článek 32

S výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi jsou od dovozního cla osvobozeny jen investiční majetek a ostatní zařízení uvedené v článku 28, které byly v celním prohlášení navrženy na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne ukončení činnosti podniku ve třetí zemi odeslání.

Článek 33

1.   Až do uplynutí lhůty dvanácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu nesmějí být obchodní majetek a ostatní zařízení osvobozené od dovozního cla zapůjčeny, zastaveny, pronajaty ani převedeny za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

Tuto lhůtu lze prodloužit až na třicet šest měsíců pro pronájem a převod v případě nebezpečí zneužití.

2.   Při výpůjčce, zástavě, pronájmu nebo převodu uskutečněném před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 se na dotyčný majetek uplatní dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, zástavy, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 34

Články 28 až 33 se použijí obdobně na obchodní majetek a ostatní zařízení, který patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání nebo právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku a které přemísťují tuto činnost ze třetí země na celní území Společenství.

KAPITOLA VIII

Produkty zemědělců Společenství pocházející z pozemků ležících ve třetí zemi

Článek 35

1.   Za podmínek stanovených v článcích 36 a 37 jsou od dovozního cla osvobozeny produkty zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické, které pocházejí z pozemků ležících ve třetí zemi v bezprostřední blízkosti celního území Společenství a obhospodařovaných zemědělci, jejichž podnik má sídlo na celním území Společenství v bezprostřední blízkosti dané třetí země.

2.   Při dovozu produktů chovu se odstavec 1 použije tehdy, jestliže pocházejí ze zvířat, která pocházejí ze Společenství nebo která byla propuštěna do volného oběhu ve Společenství.

Článek 36

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze produkty, které prošly pouze ošetřením běžným po sklizni nebo produkci.

Článek 37

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze produkty dovážené na celní území Společenství dotyčným zemědělcem nebo na jeho účet.

Článek 38

Články 35, 36 a 37 se použijí obdobně na výtěžky rybolovu nebo rybářství provozovaného na hraničních jezerech a vodních tocích členského státu a třetí země rybáři Společenství a na úlovky lovců Společenství z lovu na těchto jezerech a vodních tocích.

KAPITOLA IX

Osivo, hnojiva a produkty k pěstování rostlin a obdělávání půdy dovážené zemědělci ze třetích zemí a používané na pozemcích hraničících s těmito zeměmi

Článek 39

Za podmínek stanovených v článku 40 jsou od dovozního cla osvobozeny osivo, hnojiva a produkty k pěstování rostlin a obdělávání půdy určené pro pozemky ležící na celním území Společenství v bezprostřední blízkosti třetí země a obhospodařované zemědělci, jejichž podnik má sídlo na území uvedené třetí země v bezprostřední blízkosti celního území Společenství.

Článek 40

1.   Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze osivo, hnojiva a jiné produkty v množství nezbytném k obhospodařování daných pozemků.

2.   Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze osivo, hnojiva a jiné produkty dovážené na celní území Společenství dotyčným zemědělcem nebo na jeho účet.

3.   Osvobození od dovozního cla mohou členské státy podmínit vzájemností.

KAPITOLA X

Zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících

Článek 41

Zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících ze třetí země je osvobozeno od dovozního cla, pokud je osvobozeno od daně z přidané hodnoty (DPH) na základě vnitrostátních právních předpisů přijatých v souladu se směrnicí Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (5).

Zboží dovážené na území uvedená v čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (6) podléhá stejným ustanovením o osvobození od cla jako zboží dovážené do kterékoli jiné části území dotčených členských států.

KAPITOLA XI

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje

Článek 42

Předměty vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy uvedené v příloze I jsou osvobozeny od dovozního cla bez ohledu na osobu jejich příjemce a zamýšlené užití.

Článek 43

Předměty vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy uvedené v příloze II jsou osvobozeny od dovozního cla, jsou-li určeny:

a)

buď pro veřejná nebo veřejně prospěšná vzdělávací, vědecká nebo kulturní zařízení nebo subjekty;

b)

nebo pro zařízení nebo subjekty druhů uvedených pro každé zboží ve třetím sloupci přílohy II, kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

Článek 44

1.   Aniž jsou dotčeny články 45 až 49, jsou od dovozního cla osvobozeny vědecké nástroje a přístroje jiné, než na které se vztahuje článek 43, které jsou dováženy výhradně k neobchodním účelům.

2.   Vědecké nástroje a přístroje uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od dovozního cla, pouze jsou-li určeny:

a)

buď pro veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo organizační složky veřejných nebo veřejně prospěšných zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum;

b)

nebo pro soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum a kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

Článek 45

Od dovozního cla podle čl. 44 odst. 1 jsou osvobozeny rovněž:

a)

náhradní díly, části a příslušenství vědeckých nástrojů a přístrojů dovážené současně s nástroji nebo přístroji, nebo jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje nebo přístroje:

i)

které byly již dříve osvobozeny od dovozního cla, mají-li tyto nástroje nebo přístroje vědeckou povahu ještě v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla na náhradní díly, části nebo příslušenství, nebo

ii)

které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla pro náhradní díly, části nebo příslušenství;

b)

nářadí k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů dovážené současně s nástroji a přístroji, nebo je-li dováženo později, je-li možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje:

i)

které byly již dříve osvobozeny od dovozního cla, mají-li tyto nástroje nebo přístroje vědeckou povahu ještě v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla na toto nářadí, nebo

ii)

které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla pro toto nářadí.

Článek 46

Pro účely článků 44 a 45 se:

a)

„vědeckým nástrojem nebo přístrojem“ rozumí jednotlivý nástroj nebo přístroj, který je vzhledem ke svým technickým parametrům a výsledkům, kterých dosahuje, převážně nebo výlučně způsobilý k vědecké činnosti;

b)

za „dovážené k neobchodním účelům“ považují vědecké přístroje nebo nástroje, které mají být používány pro účely vědeckého výzkumu nebo vzdělávání neprováděného za účelem zisku.

Článek 47

Je-li to nezbytné, mohou být některé nástroje a přístroje postupem uvedeným v článku 247a nařízení (EHS) č. 2913/92 vyloučeny z nároku na osvobození od dovozního cla, je-li zjištěno, že osvobození těchto nástrojů a přístrojů od dovozního cla poškozuje zájmy průmyslu Společenství v daném výrobním odvětví.

Článek 48

1.   Předměty uvedené v článku 43 a vědecké nástroje nebo přístroje, které byly osvobozeny od dovozního cla za podmínek stanovených v článcích 45, 46 a 47, nesmějí být zapůjčeny, pronajaty ani převedeny za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Je-li předmět zapůjčen, pronajat nebo převeden ve prospěch zařízení nebo subjektu, kterému se předměty osvobozují od dovozního cla podle článku 43 nebo čl. 44 odst. 2, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li předmět, nástroj nebo přístroj používán k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 49

1.   Zařízení nebo subjekty uvedené v článcích 43 a 44, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla nebo které hodlají používat předměty osvobozené od dovozního cla pro jiné účely, než které stanoví uvedené články, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Předměty zůstávající v držení zařízení nebo subjektů, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla, podléhají příslušnému dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Předměty použité zařízením nebo subjektem, který uplatnil nárok na osvobození od dovozního cla, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článcích 43 a 44, podléhají dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy byly použity pro jiné účely, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 50

Články 47, 48 a 49 se použijí obdobně na výrobky uvedené v článku 45.

Článek 51

1.   Od dovozního cla je osvobozeno vybavení dovážené k neobchodním účelům vědeckovýzkumným zařízením nebo subjektem se sídlem mimo Společenství nebo na jeho účet.

2.   Od dovozního cla je osvobozeno vybavení, které:

a)

je určeno k používání pracovníky nebo zástupci zařízení nebo subjektů uvedených v odstavci 1 nebo s jejich souhlasem v rámci a v mezích dohod o vědecké spolupráci, jejichž předmětem je provádění mezinárodních vědeckovýzkumných programů ve vědeckovýzkumných zařízeních se sídlem ve Společenství, která k tomuto účelu schválí příslušné orgány členských států;

b)

zůstane po dobu pobytu na celním území Společenství vlastnictvím fyzické nebo právnické osoby usazené mimo Společenství.

3.   Pro účely tohoto článku a článku 52 se:

a)

„vybavením“ rozumějí nástroje, přístroje, stroje a jejich příslušenství, včetně náhradních dílů, nářadí zvlášť určené k jejich údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě, používané pro účely vědeckého výzkumu;

b)

za „dovážené k neobchodním účelům“ považuje vybavení určené k použití pro účely vědeckého výzkumu neprováděného za účelem zisku.

Článek 52

1.   Vybavení osvobozené od dovozního cla za podmínek stanovených v článku 51 nesmí být zapůjčeno, pronajato ani převedeno za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Je-li vybavení zapůjčeno, pronajato nebo převedeno ve prospěch zařízení nebo subjektu, kterému se vybavení osvobozuje od dovozního cla na základě článku 51, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, používá-li zařízení nebo subjekt toto vybavení k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech, aniž je dotčeno uplatňování článků 44 a 45, je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Zařízení nebo subjekty uvedené v čl. 51 odst. 1, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla nebo které hodlají používat vybavení osvobozené od dovozního cla pro jiné účely, než které stanoví uvedený článek, o tom uvědomí příslušné orgány.

4.   Vybavení používané zařízeními nebo subjekty, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla, podléhá příslušnému dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Aniž jsou dotčeny články 44 a 45, podléhá vybavení užívané zařízením nebo subjektem, který uplatnil nárok na osvobození od dovozního cla, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článku 51, dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy bylo použito pro jiné účely, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

KAPITOLA XII

Laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu

Článek 53

1.   Od dovozního cla jsou osvobozeny:

a)

zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely;

b)

biologické nebo chemické látky uvedené v seznamu sestaveném postupem podle článku 247a nařízení (EHS) č. 2913/92, které jsou dováženy výhradně k neobchodním účelům.

2.   Od dovozního cla jsou podle odstavce 1 osvobozeny pouze zvířata a biologické nebo chemické látky určené:

a)

pro veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo pro organizační složky veřejných nebo veřejně prospěšných zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo

b)

pro soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum a kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

3.   V seznamu podle odst. 1 písm. b) smějí být uvedeny jen biologické a chemické látky, pro které na celním území Společenství neexistuje srovnatelná výroba a které jsou vzhledem ke svým specifickým vlastnostem nebo stupni čistoty převážně nebo výlučně způsobilé k vědeckému výzkumu.

KAPITOLA XIII

Léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání

Článek 54

1.   Za podmínek stanovených v článku 55 jsou od dovozního cla osvobozeny:

a)

léčebné látky lidského původu;

b)

činidla k určování krevní skupiny;

c)

činidla k určování tkání.

2.   Pro účely odstavce 1 se rozumějí:

a)

„léčebnými látkami lidského původu“ lidská krev a její deriváty (úplná lidská krev, sušená lidská krevní plazma, lidský albumin a stálé roztoky lidských plazmatických proteinů, lidský imunoglobulin a lidský fibrinogen);

b)

„činidly k určování krevní skupiny“ veškerá činidla lidského, živočišného, rostlinného nebo jiného původu určená k určování krevní skupiny a neslučitelnosti krevní skupiny;

c)

„činidly k určování tkání“ veškerá činidla lidského, živočišného, rostlinného nebo jiného původu určená k určování lidských tkání.

Článek 55

Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží, které je:

a)

určeno subjektům nebo laboratořím schváleným příslušnými orgány, aby je používaly výlučně k lékařským nebo vědeckým účelům s vyloučením jakéhokoli obchodního účelu;

b)

doprovázeno osvědčením o své totožnosti vydaným příslušným orgánem ve třetí zemi odeslání;

c)

uloženo v nádobách opatřených zvláštním identifikačním štítkem.

Článek 56

Od dovozního cla jsou rovněž osvobozeny speciální nádoby nezbytné k přepravě léčebných látek lidského původu, činidel k určování krevní skupiny nebo činidel k určování tkání, jakož i rozpouštědla a příslušenství nezbytné k jejich užití, které mohou zásilky případně obsahovat.

KAPITOLA XIV

Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě

Článek 57

1.   Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě darované charitativním či dobročinným subjektem nebo soukromou osobou zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a lékařským výzkumným ústavům, kterým příslušné úřady členského státu povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla, nebo které zdravotnická zařízení, nemocnice nebo lékařské výzkumné ústavy získaly výhradně z prostředků poskytnutých charitativním nebo dobročinným subjektem nebo z dobrovolných příspěvků, jsou osvobozeny od dovozního cla za podmínky, že je prokázáno, že:

a)

darování nástrojů a přístrojů není spojeno s obchodním záměrem dárce a

b)

neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů a přístrojů a výrobcem nástrojů a přístrojů, pro něž se navrhuje osvobození od dovozního cla.

2.   Od dovozního cla jsou za stejných podmínek osvobozeny rovněž:

a)

náhradní díly, části a zvláštní příslušenství nástrojů a přístrojů dovážené současně s nástroji a přístroji uvedenými v odstavci 1, nebo jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které byly již dříve dovezeny s osvobozením od dovozního cla;

b)

nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřizování nebo opravě nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji a přístroji, nebo je-li dováženo později, je-li možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly již dříve dovezeny s osvobozením od dovozního cla.

Článek 58

Pro účely článku 57, zejména vzhledem k nástrojům a přístrojům a příjemcům uvedeným ve zmíněném článku, se použijí obdobně články 47, 48 a 49.

KAPITOLA XV

Referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků

Článek 59

Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující vzorky referenčních látek schválených Světovou zdravotnickou organizací určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčivých přípravků a zasílané příjemcům, kterým příslušné orgány členského státu povolily přijímat tyto zásilky s osvobozením od dovozního cla.

KAPITOLA XVI

Farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech

Článek 60

Od dovozního cla jsou osvobozeny humánní léčivé přípravky nebo veterinární léčivé přípravky určené pro osoby nebo zvířata ze třetích zemí účastnící se mezinárodních sportovních událostí pořádaných na celním území Společenství v množství a druhu potřebném k uspokojování jejich potřeb během jejich pobytu na tomto území.

KAPITOLA XVII

Zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům: zboží pro nevidomé a ostatní zdravotně postižené osoby

A.   Pro uskutečnění obecných záměrů

Článek 61

1.   Za podmínek stanovených v článcích 63 a 64, a pokud to nevede ke zneužití nebo k závažnějšímu narušení hospodářské soutěže, jsou od dovozního cla osvobozeny:

a)

základní životní potřeby dovážené státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány, aby byly rozděleny zdarma potřebným osobám;

b)

zboží všeho druhu zasílané zdarma osobou nebo subjektem usazeným mimo celní území Společenství bez jakéhokoli obchodního záměru z jejich strany státním subjektům nebo jiným charitativním nebo dobročinným subjektům schváleným příslušnými orgány, které má být použito při příležitostných charitativních akcích k získání peněžních prostředků pro potřebné osoby;

c)

kancelářské zařízení a kancelářské potřeby zasílané zdarma osobou nebo subjektem usazeným mimo celní území Společenství bez jakéhokoli obchodního záměru z jejich strany charitativním nebo dobročinným subjektům schváleným příslušnými orgány, aby je používaly výhradně k zabezpečení své činnosti a k uskutečňování svých charitativních nebo dobročinných cílů.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) se „základními životními potřebami“ rozumí zboží potřebné k uspokojení bezprostředních potřeb osob, jako jsou potraviny, léky, ošacení a přikrývky.

Článek 62

Od dovozního cla nejsou osvobozeny:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

káva a čaj;

d)

motorová vozidla s výjimkou sanitních vozidel.

Článek 63

Osvobození od dovozního cla se uděluje pouze subjektům, jejichž účetnictví umožňuje příslušným orgánům kontrolu operací a které skýtají veškeré záruky považované za potřebné.

Článek 64

1.   Zboží uvedené v článku 61 nesmí subjekt, kterému bylo osvobození od dovozního cla poskytnuto, zapůjčit, pronajmout ani převést za úplatu nebo bezúplatně k účelům jiným než uvedeným v odst. 1 písm. a) a b) uvedeného článku, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, pronájmu nebo převodu ve prospěch subjektu, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle článků 61 a 63, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 65

1.   Subjekty uvedené v článku 61, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla nebo které hodlají používat zboží osvobozené od dovozního cla pro jiné účely, než které stanoví uvedený článek, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Zboží a potřeby zůstávající v držení subjektů, které nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla, podléhají dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Zboží a potřeby použité subjektem, který uplatnil nárok na osvobození od dovozního cla, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článku 61, podléhají dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy byly použity pro jiné účely, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

B.   Ve prospěch zdravotně postižených osob

1.   Předměty určené pro nevidomé

Článek 66

Od dovozního cla jsou osvobozeny předměty, které jsou speciálně určeny pro účely vzdělávacího, vědeckého a kulturního rozvoje nevidomých, uvedené v příloze III.

Článek 67

1.   Od dovozního cla jsou osvobozeny předměty, které jsou speciálně určeny pro účely vzdělávacího, vědeckého a kulturního rozvoje nevidomých, uvedené v příloze IV, jestliže jsou dováženy:

a)

buď nevidomými pro vlastní potřebu;

b)

nebo institucemi nebo organizacemi, jejichž hlavní činností je vzdělávání nevidomých nebo pomoc nevidomým, pokud jim příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

2.   Od dovozního cla jsou podle odstavce 1 osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství dotyčných předmětů a nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě těchto předmětů, dovážené současně s těmito předměty nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro předměty již dříve osvobozené od dovozního cla anebo pro předměty, které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

2.   Předměty určené pro ostatní zdravotně postižené osoby

Článek 68

1.   Od dovozního cla jsou osvobozeny předměty, které jsou speciálně určeny pro vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj tělesně i duševně postižených jiných než nevidomých, pokud jsou dováženy:

a)

buď zdravotně postiženými osobami nebo pro jejich potřebu;

b)

nebo institucemi nebo organizacemi, jejichž hlavní činností je vzdělávání zdravotně postižených osob nebo pomoc zdravotně postiženým osobám a kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

2.   Od dovozního cla jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství předmětů uvedených v odstavci 1 a nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě těchto předmětů, dovážené současně s těmito předměty nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro předměty již dříve osvobozené od dovozního cla anebo pro předměty, které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

Článek 69

Je-li to nezbytné, mohou být některé předměty postupem uvedeným v článku 247a nařízení (EHS) č. 2913/92 vyloučeny z nároku na osvobození od dovozního cla, bude-li zjištěno, že osvobození těchto předmětů od dovozního cla poškozuje zájmy průmyslu Společenství v daném výrobním odvětví.

3.   Společná ustanovení

Článek 70

Přímé osvobození předmětů od dovozního cla pro vlastní potřebu nevidomých a jiných zdravotně postižených osob podle čl. 67 odst. 1 písm. a) a čl. 68 odst. 1 písm. a) je podmíněno tím, že předpisy platné v členských státech umožňují osobám doložit nevidomost nebo zdravotní postižení zakládající nárok na osvobození od dovozního cla.

Článek 71

1.   Předměty dovezené s osvobozením od dovozního cla osobami uvedenými v článcích 67 a 68 nesmějí být zapůjčeny, pronajaty ani převedeny za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Je-li předmět zapůjčen, pronajat nebo převeden ve prospěch osoby, zařízení nebo subjektu, kterému se předměty osvobozují od dovozního cla podle článků 67 a 68, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li předmět používán k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu předmětu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 72

1.   Předměty, které dovážejí schválené instituce nebo organizace s osvobozením od dovozního cla za podmínek stanovených v článcích 67 a 68, mohou tyto instituce nebo organizace zapůjčit, pronajmout nebo převést za úplatu nebo bezúplatně, avšak nikoli za účelem zisku, ve prospěch nevidomých a jiných zdravotně postižených osob, o něž pečují, aniž by z těchto předmětů bylo třeba zaplatit dovozní clo.

2.   Žádnou výpůjčku, pronájem ani převod nelze uskutečnit za jiných podmínek, než které jsou stanoveny v odstavci 1, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

Je-li předmět zapůjčen, pronajat nebo převeden ve prospěch instituce nebo organizace, která má sama nárok na osvobození předmětu od dovozního cla podle čl. 67 odst. 1 nebo čl. 68 odst. 1, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li předmět používán k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu předmětu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 73

1.   Instituce a organizace uvedené v článcích 67 a 68, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla nebo které hodlají používat předměty osvobozené od dovozního cla pro jiné účely, než které stanoví uvedené články, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Předměty zůstávající v držení institucí nebo organizací, které nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla, podléhají dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Předměty použité institucí nebo organizací, která uplatnila nárok na osvobození od dovozního cla, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článcích 67 a 68, podléhají dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy byly použity pro jiný účel, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

C.   Ve prospěch obětí katastrof

Článek 74

1.   Za podmínek stanovených v článcích 75 až 80 je od dovozního cla osvobozeno zboží dovážené státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány, které má být:

a)

rozděleno zdarma obětem katastrof, které postihly území jednoho nebo více členských států;

b)

dáno zdarma k dispozici obětem takových katastrof s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví dotyčného subjektu.

2.   Od dovozního cla je za stejných podmínek jako zboží uvedené v odstavci 1 osvobozeno zboží dovážené záchrannými jednotkami do volného oběhu, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací.

Článek 75

Od dovozního cla nejsou osvobozeny materiál a zařízení určené k opětovné výstavbě na postiženém území.

Článek 76

O osvobození zboží od dovozního cla rozhoduje Komise na žádost jednoho nebo více dotčených členských států ve zkráceném řízení zahrnujícím konzultaci s ostatními členskými státy. Je-li to nezbytné, stanoví rozhodnutí rozsah a prováděcí podmínky osvobození od dovozního cla.

Až do oznámení rozhodnutí Komise mohou členské státy postižené katastrofou povolit dovoz zboží k účelům uvedeným v článku 74 s pozastavením odpovídajících dovozních cel, pokud se je dovážející subjekt zaváže zaplatit, nebude-li osvobození od dovozního cla poskytnuto.

Článek 77

Osvobození od dovozního cla se uděluje pouze subjektům, jejichž účetnictví umožňuje příslušným orgánům kontrolu jejich operací a které skýtají veškeré záruky považované za potřebné.

Článek 78

1.   Zboží uvedené v čl. 74 odst. 1 nesmí subjekt, kterému bylo osvobození od dovozního cla poskytnuto, zapůjčit, pronajmout ani převést za úplatu nebo bezúplatně za podmínek jiných než stanovených v uvedeném článku, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, pronájmu nebo převodu ve prospěch subjektu, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle článku 74, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 79

1.   Zboží uvedené v čl. 74 odst. 1 písm. b) nesmí být po ukončení svého užívání oběťmi katastrof zapůjčeno, pronajato ani převedeno za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Je-li zboží zapůjčeno, pronajato nebo převedeno ve prospěch zařízení nebo subjektu, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle článku 74, anebo subjektu, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle čl. 61 odst. 1 písm. a), zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 80

1.   Subjekty uvedené v článku 74, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla nebo které hodlají používat zboží osvobozené od dovozního cla pro jiné účely, než které stanoví uvedený článek, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Je-li zboží zůstávající v držení subjektů, které nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od dovozního cla, převedeno na subjekt, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle článku 74, nebo případně na subjekt, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle čl. 61 odst. 1 písm. a), zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, používá-li dotyčný subjekt toto zboží k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla. V ostatních případech podléhá toto zboží dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Zboží použité subjektem, který uplatnil nárok na osvobození od dovozního cla, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článku 74, podléhá dovoznímu clu podle sazby platné ke dni, kdy bylo použito pro jiné účely, podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

KAPITOLA XVIII

Čestná vyznamenání nebo ceny

Článek 81

Poskytne-li dotčená osoba příslušným orgánům uspokojivé odůvodnění a nejedná-li o dovoz obchodní povahy, jsou od dovozního cla osvobozeny:

a)

vyznamenání udělená vládami třetích zemí osobám, které mají obvyklé místo pobytu na celním území Společenství;

b)

poháry, medaile a podobné předměty v zásadě symbolické povahy, jež byly osobám, které mají obvyklé místo pobytu na celním území Společenství, uděleny ve třetí zemi jako pocta za jejich činnosti v oblasti umění, vědy, sportu, veřejných služeb nebo jako uznání za zásluhy u příležitosti zvláštní události a které na celní území Společenství dovážejí tyto osoby;

c)

poháry, medaile a podobné předměty v zásadě symbolické povahy, které darovaly orgány nebo osoby usazené ve třetí zemi, aby byly na celním území Společenství uděleny ke stejným účelům, jaké jsou uvedeny v písmenu b);

d)

ceny, trofeje a upomínky symbolické povahy a nízké hodnoty určené k tomu, aby byly rozdávány zdarma osobám s obvyklým místem pobytu v třetích zemích při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných mezinárodních událostí, a které svou povahou, jednotkovou hodnotou ani jinými vlastnostmi nesvědčí o obchodním záměru.

KAPITOLA XIX

Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů

Článek 82

Aniž je případně dotčen článek 41, je za podmínek stanovených v článcích 83 a 84 osvobozeno od dovozního cla zboží:

a)

dovážené na celní území Společenství osobami, které vykonaly oficiální návštěvu ve třetí zemi a které je při této příležitosti obdržely darem od hostitelských úřadů;

b)

dovážené na celní území Společenství osobami, které přijíždějí na celní území Společenství na oficiální návštěvu a které je při této příležitosti hodlají odevzdat darem hostitelským úřadům;

c)

zasílané jako dary vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle orgánem veřejné moci nebo sdružením vykonávajícím veřejně prospěšnou činnost, který se nachází ve třetí zemi, orgánu veřejné moci nebo sdružení vykonávajícímu veřejně prospěšnou činnost, který se nachází na celním území Společenství a kterému příslušné orgány povolily přijímat toto zboží s osvobozením od dovozního cla.

Článek 83

Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky ani tabák a tabákové výrobky.

Článek 84

Od dovozního cla je zboží osvobozeno, jestliže:

a)

k darování předmětů dochází příležitostně;

b)

předměty svou povahou, hodnotou ani množstvím nesvědčí o obchodním záměru;

c)

předměty nejsou použity k obchodním účelům.

KAPITOLA XX

Zboží určené k užívání panovníky a hlavami států

Článek 85

Od dovozního cla jsou osvobozeny v mezích a za podmínek stanovených příslušnými orgány:

a)

dary vládnoucím panovníkům a hlavám států;

b)

zboží určené k užívání nebo spotřebě vládnoucími panovníky a hlavami států třetích zemí nebo jejich oficiálními zástupci během oficiální návštěvy na celním území Společenství. Toto osvobození od dovozního cla však může členský stát dovozu podmínit vzájemností.

První pododstavec se vztahuje rovněž na osoby, které na mezinárodní úrovni požívají obdobné výsady jako vládnoucí panovník nebo hlava státu.

KAPITOLA XXI

Zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti

A.   Vzorky zboží nepatrné hodnoty

Článek 86

1.   Aniž je dotčen čl. 90 odst. 1 písm. a), jsou od dovozního cla osvobozeny vzorky zboží nepatrné hodnoty, které mohou sloužit pouze k získání objednávky zboží, jež představují a jež má být dovezeno na celní území Společenství.

2.   Příslušné orgány mohou podmínit osvobození vzorků zboží od dovozního cla tím, že jsou učiněny neupotřebitelnými roztržením, proděrováním, zjevným a nesmazatelným označkováním nebo jiným způsobem, aniž by ztratily povahu vzorků.

3.   Pro účely odstavce 1 se „vzorkem zboží“ rozumí reprezentativní vzorek určité skupiny zboží, který způsobem nabízení k prodeji a množstvím pro zboží daného druhu nebo jakosti vylučuje své použití pro jiné účely, než je podpora obchodní činnosti.

B.   Tiskoviny a reklamní materiál

Článek 87

Za podmínek stanovených v článku 88 jsou od dovozního cla osvobozeny reklamní tiskoviny jako katalogy, ceníky, návody k použití nebo obchodní prospekty týkající se:

a)

zboží na prodej nebo k pronájmu nebo

b)

služeb v oblasti dopravy, obchodního pojištění nebo bankovnictví

nabízených osobou usazenou mimo celní území Společenství.

Článek 88

Reklamní tiskoviny uvedené v článku 87 jsou osvobozeny od dovozního cla, jestliže:

a)

na tiskovině je zřetelně uveden název podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí služby uvedené v tiskovině;

b)

každá zásilka obsahuje jen jednu tiskovinu nebo jeden výtisk každé tiskoviny, sestává-li z více tiskovin; zásilky obsahující více výtisků jedné tiskoviny však mohou být osvobozeny od dovozního cla, nepřesahuje-li jejich celková hrubá hmotnost 1 kilogram;

c)

tiskoviny nejsou předmětem sdružených zásilek odesílaných jedním odesílatelem jednomu příjemci.

Článek 89

Od dovozního cla jsou osvobozeny též reklamní předměty bez vlastní obchodní hodnoty, které zasílají dodavatelé zdarma svým zákazníkům a které nejsou kromě své reklamní funkce použitelné k žádným jiným účelům.

C.   Zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události

Článek 90

1.   Za podmínek stanovených v článcích 91 až 94 jsou od dovozního cla osvobozeny:

a)

malé vzorky zboží vyrobeného mimo celní území Společenství, které jsou určeny k použití na výstavě nebo podobné události;

b)

zboží, které je dováženo výhradně ke svému předvedení nebo k předvedení strojů a přístrojů vyrobených mimo celní území Společenství na výstavě nebo podobné události;

c)

různé pracovní materiály nízké hodnoty, jako barvy, laky, tapety apod., které slouží ke stavbě, zařízení a výzdobě dočasných stánků zástupců třetích zemí na výstavě nebo podobné události a které budou použitím znehodnoceny;

d)

tiskoviny, katalogy, obchodní prospekty, ceníky, reklamní plakáty, obrazové a jiné kalendáře, nezarámované fotografie a jiné předměty bezplatně dodané k reklamním účelům ke zboží vyrobenému mimo celní území Společenství, které má být předváděno na výstavě nebo podobné události.

2.   Pro účely odstavce 1 se „výstavou nebo podobnou událostí“ rozumějí:

a)

výstavy, veletrhy, salóny a podobné události obchodní, průmyslové, zemědělské a řemeslné;

b)

výstavy nebo události, které jsou pořádány zejména k dobročinným účelům;

c)

výstavy nebo události, které jsou pořádány zejména k podpoře vědy, techniky, řemesel, umění, vzdělání, kultury, sportu, náboženství, bohoslužeb, odborového hnutí, cestovního ruchu nebo porozumění mezi národy;

d)

setkání zástupců mezinárodních organizací nebo svazů;

e)

oficiální oslavy nebo vzpomínková setkání;

s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zboží ze třetích zemí.

Článek 91

Vzorky uvedené čl. 90 odst. 1 písm. a) jsou osvobozeny od dovozního cla, jestliže:

a)

jsou ze třetích zemí dováženy bezplatně jako hotové vzorky nebo jsou na výstavě nebo podobné události zhotoveny z volně loženého zboží dovezeného ze třetích zemí;

b)

slouží výhradně k tomu, aby byly návštěvníkům během výstavy nebo podobné události bezplatně rozdávány k použití nebo ke spotřebě;

c)

lze rozeznat jako propagační vzorky nízké jednotkové hodnoty;

d)

nejsou způsobilé k prodeji a jsou případně nabízeny v obalech obsahujících menší množství, než je nejmenší množství téhož zboží skutečně prodávaného na trhu;

e)

jde-li o potraviny a nápoje, které nejsou nabízeny podle písmene d), jsou při výstavě nebo podobné události na místě snědeny nebo vypity;

f)

svou celkovou hodnotou a množstvím odpovídají povaze výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

Článek 92

Zboží uvedené v čl. 90 odst. 1 písm. b) je osvobozeno od dovozního cla, jestliže:

a)

je při výstavě nebo podobné události spotřebováno nebo zničeno a

b)

celkovou hodnotou a množstvím odpovídá povaze výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

Článek 93

Reklamní materiál a propagační předměty uvedené v čl. 90 odst. 1 písm. d) jsou osvobozeny od dovozního cla, jestliže:

a)

jsou výhradně určeny k bezplatnému rozdávání návštěvníkům během výstavy nebo podobné události;

b)

celkovou hodnotou a množstvím odpovídají povaze výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

Článek 94

Od dovozního cla podle čl. 90 odst. 1 písm. a) a b) nejsou osvobozeny:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

paliva a pohonné hmoty.

KAPITOLA XXII

Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům

Článek 95

Za podmínek stanovených v článcích 96 až 101 je od dovozního cla osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům za účelem určení jeho složení, povahy nebo jiných technických parametrů, a to buď k informativním účelům, nebo pro účely průmyslového nebo obchodního výzkumu.

Článek 96

Aniž je dotčen článek 99, je zboží osvobozeno od dovozního cla podle článku 95, pouze pokud je v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno.

Článek 97

Od dovozního cla není osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, které jsou zaměřeny pouze na podporu prodeje.

Článek 98

Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze v množství nezbytně nutném pro účel, pro který bylo dovezeno. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušné orgány s přihlédnutím k účelu dovozu.

Článek 99

1.   Od dovozního cla podle článku 95 je osvobozeno zboží, které není v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno, jsou-li zbývající produkty se souhlasem a pod kontrolou příslušných orgánů:

a)

po provedení zkoušek, analýz nebo pokusů zcela zničeny nebo znehodnoceny;

b)

přenechány bez jakýchkoli poplatků ve prospěch státu, pokud tuto možnost stanoví vnitrostátní předpisy;

c)

v řádně odůvodněných případech vyvezeny mimo celní území Společenství.

2.   Pro účely odstavce 1 se „zbývajícími produkty“ rozumějí produkty vzniklé ze zkoušek, analýz nebo pokusů anebo zboží, které nebylo ve skutečnosti použito.

Článek 100

Nepoužije-li se čl. 99 odst. 1, podléhají produkty zbývající po zkouškách, analýzách nebo pokusech uvedených v článku 95 dovoznímu clu podle sazby platné ke dni ukončení těchto zkoušek, analýz nebo pokusů podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Dotyčná osoba však může se souhlasem a pod kontrolou příslušných orgánů přeměnit zbývající produkty na odpad nebo šrot. V tom případě se použije dovozní clo na odpad nebo šrot.

Článek 101

Příslušné orgány stanoví lhůtu, v níž se zkoušky, analýzy a pokusy musí provést, a úřední formality potřebné pro použití zboží ke stanoveným účelům.

KAPITOLA XXIII

Zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví

Článek 102

Od dovozního cla jsou osvobozeny ochranné známky, vzory, modely nebo nákresy, jakož i dokumentace k nim, doklady k žádostem o přihlášení patentů nebo podobné listiny určené k předložení subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví.

KAPITOLA XXIV

Turistický propagační materiál

Článek 103

Aniž jsou dotčeny články 42 až 50, jsou od dovozního cla osvobozeny:

a)

dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, průsvitné fólie, ilustrované kalendáře) určené k bezplatnému rozdávání, které mají především vzbudit zájem veřejnosti o návštěvu cizí země, zejména o účast na shromážděních a akcích s kulturním, turistickým, sportovním, náboženským nebo profesním zaměřením, pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy, s výjimkou jakékoli soukromé obchodní reklamy ve prospěch podniků Společenství, a pokud je zřejmý jejich všeobecný propagační účel;

b)

seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané oficiálními orgány cestovního ruchu nebo pod jejich záštitou a jízdní řády dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy, s výjimkou jakékoli soukromé obchodní reklamy ve prospěch podniků Společenství;

c)

technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo dopisovatelům jmenovaným oficiálními vnitrostátními orgány cestovního ruchu, který není určen k rozdávání, jako jsou ročenky, telefonní nebo dálnopisové seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty a dokumentace o muzeích, univerzitách, lázních nebo jiných podobných institucích.

KAPITOLA XXV

Různé dokumenty a zboží

Článek 104

Od dovozního cla jsou osvobozeny:

a)

dokumenty zasílané zdarma orgánům veřejné správy členských států;

b)

publikace cizích vlád a publikace oficiálních mezinárodních subjektů, které mají být bezplatně rozdávány;

c)

hlasovací lístky pro volby pořádané subjekty usazenými ve třetích zemích;

d)

předměty sloužící jako důkazy nebo k obdobným účelům v soudním a jiném úředním řízení v členských státech;

e)

podpisové vzory a oběžníky týkající se podpisů, které jsou rozesílány v rámci běžné výměny informací mezi orgány veřejné správy nebo bankami;

f)

úřední tiskoviny zasílané centrálním bankám členských států;

g)

zprávy, přehledy o činnosti, informační zprávy, prospekty, upisovací listiny a jiné dokumenty vystavené společnostmi se sídlem ve třetí zemi, které jsou určeny majitelům nebo upisovatelům cenných papírů vydávaných těmito společnostmi;

h)

nahrané nosiče informací (děrné štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy apod.) používané k přenosu informací, které jsou poskytovány příjemci bezplatně, jestliže osvobozením od dovozního cla nedojde ke zneužití nebo závažnějšímu narušení hospodářské soutěže;

i)

kartotéky, archivy, formuláře a jiné dokumenty užívané při mezinárodních shromážděních, konferencích nebo kongresech a zprávy z těchto akcí;

j)

plány, technické výkresy, projekty, popisy a jiné podobné doklady dovážené s úmyslem získání nebo plnění objednávek ve třetích zemích nebo k účasti v soutěži pořádané na celním území Společenství;

k)

dokumenty určené k používání institucemi usazenými ve třetích zemích při zkouškách na celním území Společenství;

l)

formuláře používané na základě mezinárodních úmluv jako úřední doklady v mezinárodním oběhu dopravních prostředků nebo zboží;

m)

formuláře, nálepky, jízdenky a podobné dokumenty zasílané dopravními nebo ubytovacími podniky nacházejícími se ve třetí zemi cestovním kancelářím usazeným na celním území Společenství;

n)

formuláře a jízdenky, konosamenty, nákladní listy a jiné použité obchodní nebo úřední dokumenty;

o)

úřední tiskopisy orgánů třetích zemí nebo mezinárodních orgánů a tiskopisy odpovídající mezinárodním vzorům zasílané sdruženími ze třetích zemí k distribuci odpovídajícím sdružením na celním území Společenství;

p)

fotografie, diapozitivy a štočky pro tiskové fotografie, s titulky i bez titulků, zasílané tiskovým agenturám nebo vydavatelům novin a časopisů;

q)

kolky pro výběr daně a jiné známky osvědčující uhrazení určitých poplatků v třetích zemích.

KAPITOLA XXVI

Materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě

Článek 105

Od dovozního cla je osvobozen různý materiál, například provazy, lana, sláma, plachty, papíry a lepenka, dřevo či umělá hmota, který je určen k upevnění a ochraně zboží, včetně tepelné ochrany, během jeho přepravy ze třetí země na celní území Společenství a který nemůže být za obvyklých podmínek opětovně použit.

KAPITOLA XXVII

Stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

Článek 106

Od dovozního cla je osvobozeno stelivo, píce a krmivo všeho druhu, které je umístěno v dopravních prostředcích používaných k přepravě zvířat ze třetí země na celní území Společenství a které je určeno k péči o zvířata během cesty.

KAPITOLA XXVIII

Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech

Článek 107

1.   Za podmínek stanovených v článcích 108, 109 a 110 jsou od dovozního cla osvobozeny:

a)

pohonné hmoty v běžných nádržích:

osobních motorových vozidel, motorových vozidel k obchodnímu použití a motocyklů,

speciálních kontejnerů,

vstupujících na celní území Společenství;

b)

pohonné hmoty v přenosných nádržích dovážené v osobních motorových vozidlech a na motocyklech v množství nejvýše 10 litrů na vozidlo,

aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o držení a přepravě pohonných hmot.

2.   Pro účely odstavce 1 se rozumí:

a)

„motorovým vozidlem k obchodnímu použití“ silniční motorové vozidlo (včetně tahačů s přívěsem nebo bez něj), které je svou konstrukcí a vybavením přizpůsobené a určené k přepravě za úplatu nebo bezúplatně:

více než devíti osob, včetně řidiče,

zboží,

a jakékoli speciální silniční motorové vozidlo určené pro jiné účely než k přepravě jako takové;

b)

„osobním motorovým vozidlem“ motorové vozidlo, které nesplňuje kritéria vymezená v písmenu a);

c)

„běžnými nádržemi“:

nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak pro případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy,

plynové nádrže určené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže určené pro jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno,

nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny, během dopravy;

d)

„speciálním kontejnerem“ kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně izolační nebo jiný systém.

Článek 108

Členské státy mohou omezit množství pohonných hmot v běžných nádržích motorových vozidel k obchodnímu použití a ve speciálních kontejnerech osvobozené od dovozního cla na 200 litrů na vozidlo, speciální kontejner a cestu.

Článek 109

1.   Členské státy mohou omezit množství pohonných hmot osvobozených od dovozního cla:

a)

pro motorová vozidla k obchodnímu použití, která zajišťují mezinárodní dopravu do jejich příhraničního území, jehož hranice prochází ve vzdálenosti nejvýše 25 kilometrů od státní hranice vzdušnou čarou, pokud tuto dopravu provozují osoby s bydlištěm v tomto pásmu;

b)

pro osobní motorová vozidla patřící osobám s bydlištěm v příhraničním území.

2.   Pro účely odst. 1 písm. b) se příhraničním územím rozumí, aniž jsou dotčeny úmluvy uzavřené v této věci, území, jehož hranice prochází ve vzdálenosti nejvýše 15 kilometrů od státní hranice vzdušnou čarou. Za součást příhraničního území se považují i obce, jejichž území by se v něm nacházelo jen částečně. Členské státy mohou stanovit výjimky.

Článek 110

1.   Pohonné hmoty, které byly osvobozeny od dovozního cla podle článků 107, 108 a 109, nelze použít v jiném vozidle, než ve kterém byly dovezeny, a nesmějí být z tohoto vozidla vyňaty a skladovány, s výjimkou nutných oprav vozidla, ani převedeny za úplatu nebo bezúplatně osobami, které uplatnily nárok na osvobození od dovozního cla.

2.   Při nedodržení podmínek stanovených v odstavci 1 je vybráno dovozní clo podle sazby platné ke dni nedodržení podmínek podle druhu zboží a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 111

Osvobození od dovozního cla uvedené v článku 107 se vztahuje rovněž na maziva nacházející se v motorových vozidlech v množství odpovídajícím obvyklé potřebě jejich provozu během cesty.

KAPITOLA XXIX

Zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí

Článek 112

Od dovozního cla je osvobozeno zboží jakéhokoli druhu dovážené organizacemi, které k tomuto účelu schválily příslušné orgány, určené k výstavbě, údržbě nebo výzdobě hřbitovů, hrobů a památníků válečných obětí ze třetí země pohřbených na celním území Společenství.

KAPITOLA XXX

Rakve, urny a smuteční ozdoby

Článek 113

Od dovozního cla jsou osvobozeny:

a)

rakve s tělesnými pozůstatky a urny s popelem zesnulých osob, jakož i květiny, věnce a jiné ozdobné předměty, které je obvykle doprovázejí;

b)

květiny, věnce a jiné ozdobné předměty dovážené osobami s bydlištěm ve třetí zemi, které se účastní pohřbu nebo přijíždějí, aby vyzdobily hroby ležící na celním území Společenství, jestliže toto zboží svou povahou ani množstvím nesvědčí o obchodním záměru.

HLAVA III

OSVOBOZENÍ OD VÝVOZNÍHO CLA

KAPITOLA I

Zásilky zboží nepatrné hodnoty

Článek 114

Od vývozního cla jsou osvobozeny zásilky odeslané příjemcům poštou v dopisech nebo poštovních balících obsahující zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 10 EUR.

KAPITOLA II

Domácí zvířata vyvážená při přemístění zemědělského podniku ze Společenství do třetí země

Článek 115

1.   Od vývozního cla jsou osvobozena domácí zvířata tvořící živý inventář zemědělského podniku, který ukončil svou činnost na celním území Společenství a přemísťuje se do třetí země.

2.   Od vývozního cla jsou podle odstavce 1 osvobozena pouze domácí zvířata, jejichž počet odpovídá povaze a velikosti zemědělského podniku.

KAPITOLA III

Produkty získané zemědělci z pozemků ležících ve Společenství

Článek 116

1.   Od vývozního cla jsou osvobozeny zemědělské a chovatelské produkty získané na celním území Společenství z pozemků v příhraničním území, které obhospodařují jako majitelé nebo nájemníci zemědělci, jejichž podnik má sídlo ve třetí zemi v bezprostřední blízkosti celního území Společenství.

2.   Odstavec 1 se vztahuje pouze na produkty získané z domácích zvířat, která pocházejí z dané třetí země nebo splňují požadované podmínky pro volný oběh v této zemi.

Článek 117

Od vývozního cla jsou osvobozeny pouze ty produkty uvedené v čl. 116 odst. 1, které prošly pouze ošetřením běžným po sklizni nebo produkci.

Článek 118

Od vývozního cla jsou osvobozeny pouze produkty propuštěné do dané třetí země zemědělcem nebo na jeho účet.

KAPITOLA IV

Osivo vyvážené zemědělci pro použití na pozemcích ležících ve třetích zemích

Článek 119

Od vývozního cla je osvobozeno osivo určené k vysetí na pozemcích ležících ve třetí zemi v bezprostřední blízkosti celního území Společenství, které využívají jako majitelé nebo nájemníci zemědělci, jejichž podnik má sídlo na uvedeném území v bezprostřední blízkosti dané třetí země.

Článek 120

Od vývozního cla je podle článku 119 osvobozeno pouze množství osiva nezbytné k osetí daného pozemku.

Od vývozního cla je osvobozeno pouze osivo přímo vyvážená mimo celní území Společenství dotyčným zemědělcem nebo na jeho účet.

KAPITOLA V

Píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

Článek 121

Od vývozního cla je osvobozena píce a krmivo všeho druhu, která je umístěna v dopravních prostředcích používaných k přepravě zvířat z celního území Společenství do třetí země a která je určena k podávání zvířatům během cesty.

HLAVA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 122

1.   Za podmínek stanovených v odstavci 2 se hlava II vztahuje jak na zboží navržené k propuštění do volného oběhu dovážené přímo ze třetích zemí, tak i na zboží navržené k propuštění do volného oběhu poté, co bylo propuštěno do jiného celního režimu.

2.   Případy, kdy nelze poskytnout osvobození od cla pro zboží navržené v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu poté, co bylo propuštěno do jiného celního režimu, se určí postupem uvedeným v článku 247a nařízení (EHS) č. 2913/92.

3.   Zboží, které může být v souladu s tímto nařízením dováženo jako osvobozené od cla, nepodléhá množstevním omezením uplatňovaným podle opatření přijatých na základě článku 133 Smlouvy.

Článek 123

Pokud je zboží osvobozeno od dovozního cla pod podmínkou zvláštního užití příjemcem, mohou toto osvobození poskytnout pouze příslušné orgány členského státu, na jehož území má být dané zboží tímto způsobem užito.

Článek 124

Příslušné orgány členských států přijmou veškerá opatření vhodná k tomu, aby zboží propuštěné do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla pod podmínkou zvláštního užití příjemcem nemohlo být užito pro jiné účely, aniž by bylo uhrazeno příslušné dovozní clo, s výjimkou případů, kdy toto jiné užití splňuje podmínky stanovené tímto nařízením.

Článek 125

Pokud táž osoba splňuje současně podmínky požadované pro poskytnutí osvobození od dovozního nebo vývozního cla na základě různých ustanovení tohoto nařízení, použijí se tato ustanovení současně.

Článek 126

Stanoví-li toto nařízení, že zboží je osvobozeno od cla, jsou-li dodrženy určité podmínky, musí dotčená osoba příslušným orgánům uspokojivě prokázat, že tyto podmínky byly splněny.

Článek 127

Je-li osvobození od dovozního nebo vývozního cla poskytováno v mezích částky stanovené v eurech, mohou členské státy zaokrouhlit nahoru nebo dolů částku, která vyplývá z přepočtu této částky na národní měnu.

Členské státy mají rovněž možnost zachovat protihodnotu částky stanovené v eurech v národní měně beze změny, jestliže při roční úpravě podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle prvního pododstavce ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.

Článek 128

1.   Toto nařízení nebrání členským státům poskytovat:

a)

osvobození od cla vyplývající z provádění Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, jiných konzulárních úmluv nebo Newyorské úmluvy o zvláštních misích ze dne 16. prosince 1969;

b)

osvobození od cla vyplývající z obvyklých výsad poskytovaných na základě mezinárodních dohod nebo dohod o sídle organizace, jejichž smluvní stranou je třetí země nebo mezinárodní organizace, včetně osvobození od cla poskytnutých v souvislosti s mezinárodními setkáními;

c)

osvobození od cla vyplývající z obvyklých výsad poskytovaných na základě mezinárodních dohod uzavřených všemi členskými státy, kterými se zakládá instituce nebo organizace mezinárodního práva kulturní nebo vědecké povahy;

d)

osvobození od cla vyplývající z obvyklých výsad a imunity poskytovaných v rámci dohod o kulturní, vědecké nebo technické spolupráci uzavřené se třetími zeměmi;

e)

zvláštní osvobození od cla zavedená v rámci dohod se třetími zeměmi o společném postupu při ochraně osob nebo životního prostředí;

f)

zvláštní osvobození od cla zavedená v rámci dohod uzavřených se sousedními třetími zeměmi, která jsou odůvodněna povahou pohraničního obchodu s těmito zeměmi;

g)

osvobození od cla v rámci dohod uzavřených na základě vzájemnosti se třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu roku 1944, k provedení doporučených postupů 4.42 a 4.44 přílohy 9 uvedené úmluvy (osmé vydání, červenec 1980).

2.   Pokud mezinárodní úmluva, k níž se členský stát hodlá připojit a která nespadá do žádné z kategorií uvedených v odstavci 1, stanoví osvobození od cla, požádá tento členský stát Komisi o uplatňování osvobození od cla a sdělí jí veškeré nezbytné informace.

O žádosti se rozhoduje postupem uvedeným v článku 247a nařízení (EHS) č. 2913/92.

3.   Sdělení uvedené v odstavci 2 se nepožaduje, pokud mezinárodní úmluva stanoví osvobození od cla, která nepřekračují meze stanovené právem Společenství.

Článek 129

1.   Členské státy sdělí Komisi celní ustanovení obsažená v mezinárodních úmluvách a dohodách druhů uvedených v čl. 128 odst. 1 písm. b), c), d), e), f) a g) a odst. 3, které uzavřou po 26. dubnu 1983.

2.   Komise předá ostatním členským státům znění úmluv a dohod, které jí byly sděleny v souladu s odstavcem 1.

Článek 130

Toto nařízení nevylučuje zachování:

a)

zvláštního postavení poskytnutého Řeckem hoře Athos, jak je zaručeno v článku 105 řecké ústavy;

b)

osvobození od cla vyplývajících z úmluv ze dne 13. července 1867 mezi Španělskem a Andorrou a ze dnů 22. a 23. listopadu 1867 mezi Francií a Andorrou, až do vstupu v platnost ujednání o obchodních vztazích mezi Společenstvím a Andorrou;

c)

osvobození od cla až do částky 210 EUR, které případně poskytovaly členské státy k 1. lednu 1983 námořníkům obchodního loďstva v mezinárodní dopravě;

d)

úlev poskytovaných Spojeným královstvím na dovoz zboží pro použití jeho ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, vyplývajících ze Smlouvy o založení Kyperské republiky ze dne 16. srpna 1960.

Článek 131

1.   Až do přijetí právních předpisů Společenství v této oblasti mohou členské státy poskytovat zvláštní osvobození od cla ozbrojeným silám na jejich území, které nepodléhají jejich velení, při provádění mezinárodních dohod.

2.   Až do přijetí právních předpisů Společenství v této oblasti nevylučuje toto nařízení, aby členské státy zachovaly osvobození od daně poskytovaná pracovníkům, kteří se vracejí po pobytu mimo celní území Společenství po dobu alespoň šesti měsíců z důvodu výkonu svého povolání.

Článek 132

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny:

a)

nařízení (EHS) č. 2913/92;

b)

platné předpisy pro zásobování plavidel, civilních letadel a mezinárodních vlaků;

c)

ustanovení o osvobození od cla obsažená v jiných předpisech Společenství.

Článek 133

Nařízení (EHS) č. 918/83, ve znění aktů uvedených v příloze VI, se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 134

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko ze dne 24. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.

(3)  Viz příloha V.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

A.   Knihy, publikace a dokumenty

Kód KN

Název zboží

3705

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy:

ex 3705 90 10

Mikrofilmy knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, pracovních sešitů, příruček pro luštitele křížovek, novin a časopisů, dokladů nebo zpráv neobchodní povahy a samostatných ilustrací, tištěných stránek a reprodukcí korektur určených k výrobě knih

ex 3705 10 00

Reprodukční filmy určené k výrobě knih

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo omalovánky, pro děti

4905

Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné:

Ostatní:

ex 4905 99 00

– –

Ostatní:

Mapy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geologie, zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky

ex 4906 00 00

Architektonické plány a výkresy nebo plány a výkresy průmyslové nebo technické povahy a jejich reprodukce

4911

Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:

4911 10

Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky:

ex 4911 10 90

– –

Ostatní:

Katalogy vydaných knih a publikací, nabízených na prodej nakladatelstvími nebo knihkupcem usazeným mimo území Evropských společenství

Katalogy filmů, zvukových nahrávek nebo jiných obrazových nebo zvukových materiálů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

Plakáty určené k podpoře cestovního ruchu a turistické publikace (brožury, průvodce, jízdní a letové řády, prospekty a podobné publikace) ilustrované i neilustrované, včetně vydaných soukromými podniky, které jsou určeny vzbuzení zájmu veřejnosti o cestování mimo území Evropských společenství, včetně mikrokopií těchto předmětů

Bibliografický informační materiál určený k bezplatnému rozdávání (1)

Ostatní:

ex 4911 99 00

– –

Ostatní:

Samostatné ilustrace, tištěné stránky a reprodukce korektur určené k výrobě knih, včetně mikrokopií těchto předmětů (1)

Mikrokopie knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, pracovních sešitů, příruček pro luštitele křížovek, novin a časopisů, dokladů a zprávy neobchodní povahy (1)

Publikace určené k vzbuzení zájmu veřejnosti o studium mimo území Evropských společenství, včetně mikrokopií těchto publikací (1)

Meteorologické a geofyzikální diagramy

9023 00

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely:

ex 9023 00 80

statní:

apy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geologie, zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky

B.   Obrazový a zvukový materiál vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

Zboží uvedené v části A přílohy II vytvořené Organizací spojených národů nebo některou z jejich specializovaných organizací.


(1)  Osvobození od dovozního cla se nepřizná na předměty, kde reklama přesahuje 25 % plochy. V případě publikací a plakátů určených k podpoře cestovního ruchu se toto procento vztahuje pouze na soukromé obchodní reklamy.


PŘÍLOHA II

A.   Obrazový a zvukový materiál vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

Kód KN

Název zboží

Určeno pro zařízení nebo subjekty

3704 00

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané:

Všechny organizace (včetně rozhlasových a televizních stanic), instituce a sdružení, kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od cla

ex 3704 00 10

Desky a filmy:

Kinematografické filmy, pozitivní, vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

 

ex 3705

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy:

Vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

 

3706

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam:

 

3706 10

O šířce 35 mm nebo větší:

– –

Ostatní:

 

ex 3706 10 99

– – –

Ostatní pozitivní:

Filmové aktuality (též ozvučené) zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené pro účely reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu

Archivní filmy (též ozvučené) určené k užití spolu s filmovými aktualitami

Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež

Ostatní filmy vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

 

3706 90

Ostatní:

– –

Ostatní:

– – –

ostatní pozitivní:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Filmové aktuality (též ozvučené) zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené pro účely reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu

Archivní filmy (též ozvučené) určené k užití spolu s filmovými aktualitami

Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež

Ostatní filmy vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

 

4911

Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:

Ostatní:

 

ex 4911 99 00

– –

Ostatní:

Mikrokarty nebo jiné nosiče informací vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, užívané informačními nebo dokumentačními službami

Nástěnné obrazy určené výhradně k předvádění a výuce

 

ex 8523

Disky, pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37:

Vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

 

ex 9023 00

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely:

Modely, makety a nástěnné obrazy vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, určené výhradně k předvádění a výuce

Zmenšené makety a modely znázorňující abstraktní pojmy a představy, jako molekulární struktury nebo matematické vzorce

 

Různé

Hologramy k laserové projekci

Multimediální pomůcky

Materiál pro programovou výuku, včetně souborů vzorků s odpovídajícím textovým materiálem

 

B.   Sbírkové a umělecké předměty vzdělávací, vědecké a kulturní povahy

Kód KN

Název zboží

Určeno pro zařízení nebo subjekty

Různé

Sbírky a umělecké předměty, které nejsou určeny k prodeji

Muzea, galerie a další zařízení, kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od cla


PŘÍLOHA III

Kód KN

Název zboží

4911

Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:

4911 10

Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky:

ex 4911 10 90

– –

Ostatní:

Plastické pro nevidomé a slabozraké

Ostatní:

ex 4911 91 00

– –

Obrazy, tištěné obrazy a fotografie:

Plastické pro nevidomé a slabozraké

ex 4911 99 00

– –

Ostatní:

Plastické pro nevidomé a slabozraké


PŘÍLOHA IV

Kód KN

Název zboží

4802

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo na děrné pásky, v kotoučích nebo pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoli rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka

Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních:

ex 4802 55

– –

S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2, v kotoučích:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 4802 56

– –

S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2, v listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 4802 57 00

– –

Ostatní, s plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 4802 58

– –

S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních:

ex 4802 61

– –

V kotoučích

ex 4802 61 80

– – –

Ostatní:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 4802 62 00

– –

V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 4802 69 00

– –

Ostatní

Papír pro Braillovo slepecké písmo

4805

Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole:

Ostatní:

ex 4805 91 00

– –

S plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 4805 92 00

– –

S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2, avšak nižší než 225 g/m2:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

4805 93

– –

S plošnou hmotností 225 g/m2 nebo vyšší:

ex 4805 93 80

– – –

Ostatní:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

Ostatní papír, kartón nebo lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům:

4823 90

Ostatní:

ex 4823 90 40

– –

Papír, kartón nebo lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům:

Papír pro Braillovo slepecké písmo

ex 6602 00 00

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky

Bílé hole pro nevidomé a slabozraké

ex 8469

Psací stroje a stroje na zpracování textu:

Určené pro nevidomé a slabozraké

ex 8471

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Zařízení určené pro strojní výrobu pomůcek v Braillově slepeckém písmu a záznamy pro nevidomé

ex 8519

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

Gramofony a kazetové přehrávače zvlášť vyrobené nebo upravené pro potřeby nevidomých a slabozrakých

ex 8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nenahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37:

Mluvící knihy

Magnetické pásky a kazety určené pro výrobu knih psaných Braillovým slepeckým písmem a mluvících knih

9013

Zařízení s kapalnými krystaly, která nejsou výrobky specifičtěji zahrnutými v jiných číslech; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté:

ex 9013 80

Ostatní zařízení, přístroje a nástroje:

Dálkové zvětšovače pro nevidomé a slabozraké

9021

Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti:

9021 90

Ostatní:

ex 9021 90 90

– –

Ostatní:

Elektronické přístroje pro orientaci a detekci překážek pro nevidomé a slabozraké

Dálkové zvětšovače pro nevidomé a slabozraké

Elektronické čtecí stroje pro nevidomé a slabozraké

9023 00

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely:

ex 902300890

Ostatní:

Pedagogické pomůcky a zvláštní přístroje pro nevidomé a slabozraké

ex 9102

Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, jiné než čísla 9101:

Braillovy hodinky s pouzdrem z jiných hmot než vzácných kovů

9504

Potřeby pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník:

9504 90

Ostatní:

ex 9504 90 90

– –

Ostatní:

Hrací stoly a pomůcky pro nevidomé a slabozraké

Různé

Všechny ostatní speciální výrobky pro účely vzdělávacího, vědeckého a kulturního rozvoje nevidomých a slabozrakých


PŘÍLOHA V

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (EHS) č. 918/83

(Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1)

 

Body I.1e) a I.17 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1985

(Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 139)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3822/85

(Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 22)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3691/87

(Úř. věst. L 347, 11.12.1987, s. 8)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88

(Úř. věst. L 123, 17.5.1988, s. 2)

pouze článek 2

Nařízení Rady (EHS) č. 4235/88

(Úř. věst. L 373, 31.12.1988, s. 1)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3357/91

(Úř. věst. L 318, 20.11.1991, s. 3)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92

(Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1)

pouze čl. 252 odst. 1

Nařízení Rady (ES) č. 355/94

(Úř. věst. L 46, 18.2.1994, s. 5)

 

Bod XIII A.I.3 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 274)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1671/2000

(Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 11)

 

Bod 3 části 1 přílohy protokolu k aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 940)

 

Nařízení Rady (ES) č. 274/2008

(Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 1)

 


PŘÍLOHA VI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 918/83

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Čl. 1 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 2 písm. c) první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. c) první pododstavec

Čl. 1 odst. 2 písm. c) druhý pododstavec návětí

Čl. 2 odst. 1 písm. c) druhý pododstavec návětí

Čl. 1 odst. 2 písm. c) druhý pododstavec první odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. c) druhý pododstavec bod i)

Čl. 1 odst. 2 písm. c) druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. c) druhý pododstavec bod ii)

Čl. 1 odst. 2 písm. c) třetí pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. c) třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 2 písm. d) a e)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) a e)

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Čl. 14 odst. 1 návětí

Čl. 15 odst. 1 návětí

Čl. 14 odst. 1 první odrážka

Čl. 15 odst. 1 písm. a)

Čl. 14 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 15 odst. 1 písm. b)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 15 odst. 2

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 25

Článek 21

Článek 26

Článek 22

Čl. 27 první pododstavec

Čl. 23 odst. 1

Čl. 27 druhý pododstavec

Čl. 23 odst. 2

Článek 28

Článek 24

Čl. 29 odst. 1

Čl. 25 odst. 1

Čl. 29 odst. 2 návětí

Čl. 25 odst. 2 návětí

Čl. 29 odst. 2 první odrážka

Čl. 25 odst. 2 písm. a)

Čl. 29 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 25 odst. 2 písm. b)

Čl. 29 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 25 odst. 2 písm. c)

Čl. 30 první pododstavec

Čl. 26 odst. 1

Čl. 30 druhý pododstavec

Čl. 26 odst. 2

Článek 31

Článek 27

Článek 32

Článek 28

Článek 33

Článek 29

Článek 34

Článek 30

Článek 35

Článek 31

Článek 36

Článek 32

Článek 37

Článek 33

Článek 38

Článek 34

Článek 39

Článek 35

Článek 40

Článek 36

Článek 41

Článek 37

Článek 42

Článek 38

Článek 43

Článek 39

Článek 44

Článek 40

Článek 45

Článek 41

Článek 50

Článek 42

Čl. 51 návětí

Čl. 43 návětí

Čl. 51 první odrážka

Čl. 43 písm. a)

Čl. 51 druhá odrážka

Čl. 43 písm. b)

Čl. 52 odst. 1

Čl. 44 odst. 1

Čl. 52 odst. 2 návětí

Čl. 44 odst. 2 návětí

Čl. 52 odst. 2 první odrážka

Čl. 44 odst. 2 písm. a)

Čl. 52 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 44 odst. 2 písm. b)

Čl. 53 návětí

Čl. 45 návětí

Čl. 53 písm. a) návětí

Čl. 45 písm. a) návětí

Čl. 53 písm. a) první odrážka

Čl. 45 písm. a) bod i)

Čl. 53 písm. a) druhá odrážka

Čl. 45 písm. a) bod ii)

Čl. 53 písm. b) návětí

Čl. 45 písm. b) návětí

Čl. 53 písm. b) první odrážka

Čl. 45 písm. b) bod i)

Čl. 53 písm. b) druhá odrážka

Čl. 45 písm. b) bod ii)

Čl. 54 návětí

Čl. 46 návětí

Čl. 54 první odrážka

Čl. 46 písm. a)

Čl. 54 druhá odrážka

Čl. 46 písm. b)

Článek 56

Článek 47

Článek 57

Článek 48

Článek 58

Článek 49

Článek 59

Článek 50

Čl. 59a odst. 1 a 2

Čl. 51 odst. 1 a 2

Čl. 59a odst. 3 návětí

Čl. 51 odst. 3 návětí

Čl. 59a odst. 3 první odrážka

Čl. 51 odst. 3 písm. a)

Čl. 59a odst. 3 druhá odrážka

Čl. 51 odst. 3 písm. b)

Článek 59b

Článek 52

Čl. 60 odst. 1

Čl. 53 odst. 1

Čl. 60 odst. 2 návětí

Čl. 53 odst. 2 návětí

Čl. 60 odst. 2 první odrážka

Čl. 53 odst. 2 písm. a)

Čl. 60 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 53 odst. 2 písm. b)

Čl. 60 odst. 3

Čl. 53 odst. 3

Čl. 61 odst. 1

Čl. 54 odst. 1

Čl. 61 odst. 2 návětí

Čl. 54 odst. 2 návětí

Čl. 61 odst. 2 první odrážka

Čl. 54 odst. 2 písm. a)

Čl. 61 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 54 odst. 2 písm. b)

Čl. 61 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 54 odst. 2 písm. c)

Článek 62

Článek 55

Článek 63

Článek 56

Článek 63a

Článek 57

Článek 63b

Článek 58

Článek 63c

Článek 59

Článek 64

Článek 60

Článek 65

Článek 61

Článek 66

Článek 62

Článek 67

Článek 63

Článek 68

Článek 64

Článek 69

Článek 65

Článek 70

Článek 66

Čl. 71 první pododstavec návětí

Čl. 67 odst. 1 návětí

Čl. 71 první pododstavec první odrážka

Čl. 67 odst. 1 písm. a)

Čl. 71 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 67 odst. 1 písm. b)

Čl. 71 druhý pododstavec

Čl. 67 odst. 2

Čl. 72 odst. 1 návětí

Čl. 68 odst. 1 návětí

Čl. 72 odst. 1 první odrážka

Čl. 68 odst. 1 písm. a)

Čl. 72 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 68 odst. 1 písm. b)

Čl. 72 odst. 2

Čl. 68 odst. 2

Článek 73

Článek 69

Článek 75

Článek 70

Článek 76

Článek 71

Článek 77

Článek 72

Článek 78

Článek 73

Článek 79

Článek 74

Článek 80

Článek 75

Článek 81

Článek 76

Článek 82

Článek 77

Článek 83

Článek 78

Článek 84

Článek 79

Článek 85

Článek 80

Článek 86

Článek 81

Článek 87

Článek 82

Článek 88

Článek 83

Čl. 89 návětí

Čl. 84 návětí

Čl. 89 první odrážka

Čl. 84 písm. a)

Čl. 89 druhá odrážka

Čl. 84 písm. b)

Čl. 89 třetí odrážka

Čl. 84 písm. c)

Článek 90

Článek 85

Článek 91

Článek 86

Článek 92

Článek 87

Článek 93

Článek 88

Článek 94

Článek 89

Článek 95

Článek 90

Článek 96

Článek 91

Článek 97

Článek 92

Článek 98

Článek 93

Článek 99

Článek 94

Článek 100

Článek 95

Článek 101

Článek 96

Článek 102

Článek 97

Článek 103

Článek 98

Čl. 104 odst. 1 návětí

Čl. 99 odst. 1 návětí

Čl. 104 odst. 1 první odrážka

Čl. 99 odst. 1 písm. a)

Čl. 104 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 99 odst. 1 písm. b)

Čl. 104 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 99 odst. 1 písm. c)

Čl. 104 odst. 2

Čl. 99 odst. 2

Článek 105

Článek 100

Článek 106

Článek 101

Článek 107

Článek 102

Článek 108

Článek 103

Článek 109

Článek 104

Článek 110

Článek 105

Článek 111

Článek 106

Článek 112

Článek 107

Článek 113

Článek 108

Článek 114

Čl. 109 odst. 1

Čl. 109 odst. 2

Čl. 115 první pododstavec

Čl. 110 odst. 1

Čl. 115 druhý pododstavec

Čl. 110 odst. 2

Článek 116

Článek 111

Článek 117

Článek 112

Čl. 118 odst. 1

Článek 113

Článek 119

Článek 114

Článek 120

Článek 115

Článek 121

Článek 116

Článek 122

Článek 117

Článek 123

Článek 118

Článek 124

Článek 119

Článek 125

Článek 120

Článek 126

Článek 121

Článek 127

Článek 122

Článek 128

Článek 123

Článek 129

Článek 124

Článek 130

Článek 125

Článek 131

Článek 126

Článek 132

Článek 127

Článek 133

Článek 128

Článek 134

Článek 129

Článek 135

Článek 130

Článek 136

Článek 131

Článek 139

Článek 132

Článek 140

Článek 144

Článek 133

Článek 145

Článek 134

Přílohy I až IV

Přílohy I až IV

Příloha V

Příloha VI