10.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009

ze dne 25. listopadu 2009

o statistice pesticidů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 10.listopadu 2009 (2)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí (3) uznává, že dopad vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí, zejména z pesticidů používaných v zemědělství, musí být dále snižován. Zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout udržitelnějšího využívání pesticidů, a vyzvalo k výraznému celkovému snížení využívání pesticidů a z toho plynoucích rizik způsobem, který dovolí nutnou ochranu plodin.

(2)

Komise ve svém sdělení Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nazvaném „Tematická strategie udržitelného používání pesticidů“ uznala, že jsou nutné podrobné, harmonizované a aktualizované statistické údaje o prodeji a používání pesticidů na úrovni Společenství. Takové statistiky jsou nezbytné pro hodnocení politik Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje a pro výpočet příslušných ukazatelů rizik používání pesticidů pro zdraví a životní prostředí.

(3)

Harmonizované a srovnatelné statistiky Společenství o prodeji a používání pesticidů mají rozhodující význam pro vypracovávání právních předpisů a politických opatření Společenství v rámci tematické strategie udržitelného používání pesticidů a pro sledování, jak jsou uplatňovány.

(4)

Jelikož se výsledky směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (4) neprojeví dříve, než bude dokončeno první hodnocení účinných látek pro použití v biocidních přípravcích, nemají Komise ani většina členských států v současné době dostatečné znalosti ani zkušenosti, aby mohly navrhnout další opatření týkající se biocidů. Oblast působnosti tohoto nařízení by proto měla být omezena pouze na pesticidy, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (5), u nichž jsou již se shromažďováním údajů značné zkušenosti.

(5)

Očekává se však, že při zohlednění výsledků hodnocení směrnice 98/8/ES a na základě posouzení dopadů se oblast působnosti tohoto nařízení rozšíří i na biocidní přípravky.

(6)

Mnohaleté zkušenosti Komise se shromažďováním údajů o prodeji a používání pesticidů prokázaly nutnost harmonizované metodiky shromažďování statistických údajů na úrovni Společenství jak ve fázi uvádění na trh, tak od uživatelů. Aby bylo dosaženo cíle v souladu s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů spočívajícího ve výpočtu přesných ukazatelů rizik, je třeba, aby byly statistické údaje dále podrobně členěny podle účinných látek.

(7)

Z různých možností shromažďování údajů, které byly hodnoceny v rámci posouzení dopadů tematické strategie udržitelného používání pesticidů, bylo jako nejlepší doporučeno povinné shromažďování údajů, protože umožní rychle a nákladově efektivně získat přesné a spolehlivé údaje o uvádění na trh a používání pesticidů.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (6) tvoří referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení a vyžaduje zejména, aby byly dodrženy standardy profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, efektivity nákladů a statistické důvěrnosti.

(9)

Předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, se řídí pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009. Opatření přijatá v souladu s uvedeným nařízením zajišťují fyzickou i logickou ochranu důvěrných údajů a zaručují, že při vypracovávání a zveřejňování statistik Společenství nedojde k jejich nedovolenému zpřístupnění a použití k jiným než statistickým účelům.

(10)

Zveřejňování a šíření údajů shromážděných podle tohoto nařízení se řídí pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009. Opatření přijatá v souladu s nařízením (ES) č.223/2009 zajišťují fyzickou i logickou ochranu důvěrných údajů a zaručují, že při vypracovávání a zveřejňování statistik Společenství nedojde k jejich nedovolenému zpřístupnění a použití k jiným než statistickým účelům.

(11)

Údaje o uvádění pesticidů na trh a jejich používání poskytované podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (7) a nařízení (ES) č. 1107/2009 by měly být posouzeny podle příslušných ustanovení uvedené směrnice a nařízení.

(12)

Toto nařízení by se mělo použít, aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a instituce Společenství (9).

(13)

Aby bylo dosaženo srovnatelných výsledků, měly by být statistiky pesticidů sestavovány podle specifikovaného členění, v náležité formě a ve stanovené lhůtě po skončení sledovaného roku podle příloh tohoto nařízení.

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10).

(15)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k vymezení pojmu ošetřené plochy a k úpravám přílohy III. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(16)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zavedení společného rámce pro systematické vypracovávání statistik Společenství o uvádění pesticidů na trh a jejich používání, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(17)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (11),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět, oblast působnosti a cíle

1.   Toto nařízení stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství o uvádění na trh a používání těch pesticidů, které jsou přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) bodě i).

2.   Předmětem statistik jsou

množství pesticidů, která jsou ročně uvedena na trh (příloha I),

množství pesticidů, která jsou ročně použita (příloha II).

3.   Tyto statistiky spolu s dalšími relevantními údaji plní zejména cíle článků 4 a 15 směrnice 2009/128/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„pesticidy“

i)

přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009;

ii)

biocidní přípravky, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 směrnice 98/8/ES;

b)

„látkami“ látky, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 2 nařízení (ES) č. 1107/2009, včetně účinných látek, safenerů a synergentů;

c)

„účinnými látkami“ účinné látky, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009;

d)

„safenery“ safenery, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009;

e)

„synergenty“ synergenty, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1107/2009;

f)

„uvedením na trh“ uvedení na trh, jak je definováno v čl. 3 bodě 9 nařízení (ES) č. 1107/2009,

g)

„držitelem povolení“ držitel povolení, jak je definován v čl. 3 bodě 24 nařízení (ES) č. 1107/2009;

h)

„zemědělským použitím“ každé použití přípravku na ochranu rostlin, které přímo nebo nepřímo souvisí s rostlinnou výrobou v rámci hospodářské činnosti zemědělského podniku;

i)

„profesionálním uživatelem“ profesionální uživatel, jak je definován v čl. 3 bodě 1 směrnice 2009/128/ES;

j)

„zemědělským podnikem“ zemědělský podnik, jak je definován v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby (12).

Článek 3

Shromažďování, předávání a zpracování údajů

1.   Členské státy shromažďují údaje nezbytné pro specifikaci znaků uvedených v příloze I každoročně a údaje nezbytné pro specifikaci znaků uvedených v příloze II každých pět let prostřednictvím

zjišťování,

zohlednění informací týkajících se uvádění pesticidů na trh a jejich používání, zejména povinností podle článku 67 nařízení (ES) č. 1107/2009,

administrativních zdrojů, nebo

kombinace těchto způsobů, včetně postupů statistického odhadu na základě odborných posudků nebo modelů.

2.   Členské státy předávají statistické výsledky včetně důvěrných údajů Komisi (Eurostatu) podle harmonogramu a v periodicitě uvedených v přílohách I a II. Údaje se předkládají podle klasifikace uvedené v příloze III.

3.   Členské státy předávají údaje v elektronické podobě v příslušném technickém formátu, který stanoví Komise (Eurostat) regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2.

4.   Z důvodu důvěrnosti agreguje Komise (Eurostat) údaje před zveřejněním podle chemických tříd nebo kategorií přípravků, jak jsou uvedeny v příloze III, a řádně zohlední ochranu důvěrných údajů na úrovni jednotlivých členských států. Vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) používají důvěrné údaje výlučně pro statistické účely v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 4

Hodnocení kvality

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě údajů předávaných podle příloh I a II. Komise (Eurostat) hodnotí kvalitu předávaných údajů.

Článek 5

Prováděcí opatření

1.   Vhodný technický formát pro předávání údajů se přijme regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2.

V případě potřeby může Komise změnit požadavky týkající se předkládání zpráv o kvalitě uvedené v oddíle 6 příloh I a II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

2.   Komise přijme definici „ošetřené plochy“ uvedené v oddíle 2 přílohy II. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

3.   Komise pravidelně, avšak nejméně každých pět let, upraví seznam látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikaci do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený článkem 7 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 7

Zpráva

Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě každých pět let zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V této zprávě se hodnotí především kvalita předávaných údajů, jak je uvedeno v článku 4, metody shromažďování údajů, zatížení podnikatelských subjektů, zemědělských podniků a vnitrostátních správních orgánů a užitečnost těchto statistických údajů v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů, zejména pokud jde o cíle stanovené v článku 1. Zpráva případně obsahuje návrhy zaměřené na další zlepšení kvality údajů a metod jejich shromažďování, čímž se zlepší rozsah a srovnatelnost údajů, a sníží zatížení podnikatelských subjektů, zemědělských podniků a vnitrostátních správních orgánů.

První zpráva se předloží do 31. prosince 2016.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku, 25. listopadu 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

Å. TORSTENSSON


(1)  Úř. věst. C 256, 27.10.2007, s. 86.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 (Úř. věst. C 66 E, 20.3.2009, s. 98), společný postoj Rady ze dne 20. listopadu 2008 (Úř. věst. C 38 E, 17.2.2009, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 16. listopadu 2009 a legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2009.

(3)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

(8)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(9)  Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(12)  Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14.


PŘÍLOHA I

STATISTIKA UVÁDĚNÍ PESTICIDŮ NA TRH

Oddíl 1

Předmět zjišťování

Statistika zjišťuje látky uvedené v příloze III, které jsou obsaženy v pesticidech, jež jsou uváděny v jednotlivých členských státech na trh. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se zabránilo dvojímu započítávání v případě obnovení přípravků nebo převodu povolení mezi držiteli povolení.

Oddíl 2

Proměnné

Uvádí se množství jednotlivých látek uvedených v příloze III, která jsou obsažena v pesticidech uvedených na trh v jednotlivých členských státech.

Oddíl 3

Vykazované jednotky

Údaje se vyjadřují v kilogramech látek.

Oddíl 4

Sledované období

Sledovaným obdobím je kalendářní rok.

Oddíl 5

První sledované období, periodicita a předávání výsledků

1.

Prvním sledovaným obdobím je druhý kalendářní rok následující po 30. prosince 2009.

2.

Členské státy poskytují údaje za každý kalendářní rok po prvním sledovaném období. Zveřejní je zejména na internetu v souladu s požadavky na ochranu statistické důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 223/2009 s cílem informovat veřejnost.

3.

Údaje se Komisi (Eurostatu) předávají do dvanácti měsíců od skončení sledovaného roku.

Oddíl 6

Zpráva o kvalitě

Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě uvedenou v článku 4, v níž uvedou:

metodiku použitou při shromažďování údajů,

relevantní aspekty kvality podle metodiky použité při shromažďování údajů,

popis použitých metod odhadu, agregace a vylučování.

Tato zpráva se Komisi (Eurostatu) předává do patnácti měsíců od skončení sledovaného roku.


PŘÍLOHA II

STATISTIKA ZEMĚDĚLSKÉHO POUŽITÍ PESTICIDŮ

Oddíl 1

Předmět zjišťování

1.

Statistika zjišťuje látky uvedené v příloze III, které jsou obsaženy v pesticidech v jednotlivých členských státech u jednotlivých zvolených plodin.

2.

Každý členský stát stanoví, které plodiny budou vybrány pro zjišťování během pětiletého období vymezeného v oddíle 5. Výběr se provádí tak, aby byl reprezentativní, pokud jde o plodiny pěstované v členském státě a používané látky.

Výběr plodin zohlední nejdůležitější plodiny z hlediska národních akčních plánů ve smyslu článku 4 směrnice 2009/128/ES.

Oddíl 2

Proměnné

Pro každou zvolenou plodinu se zpracovávají tyto proměnné:

a)

množství jednotlivých látek uvedených v příloze III, která jsou obsažena v pesticidech použitých u této plodiny, a

b)

plocha ošetřená každou z látek.

Oddíl 3

Vykazované jednotky

1.

Množství látek se udává v kilogramech.

2.

Plocha ošetřená každou z látek se udává v hektarech.

Oddíl 4

Sledované období

1.

Sledovaným obdobím je zpravidla období nejvýše dvanácti měsíců, v němž jsou zjišťována veškerá použití v rámci ochrany rostlin týkající se přímo nebo nepřímo dané plodiny.

2.

Sledované období se vykazuje jako rok, v němž začala sklizeň.

Oddíl 5

První sledované období, periodicita a předávání výsledků

1.

Statistika o používání pesticidů se u každé zvolené plodiny v sledovaném období uvedeném v oddíle 4 sestavuje za každých pět let.

2.

Sledované období si členské státy mohou zvolit kdykoliv během pětiletého období. Pro každou zvolenou plodinu může být stanoveno jiné sledované období.

3.

První pětileté období začíná prvním kalendářním rokem následujícím po 30. prosince 2009.

4.

Členské státy poskytují údaje za každé pětileté období.

5.

Údaje se Komisi (Eurostatu) předávají do dvanácti měsíců po uplynutí každého pětiletého období a zveřejní se zejména na internetu v souladu s požadavky na ochranu statistické důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 223/2009 s cílem informovat veřejnost.

Oddíl 6

Zpráva o kv alitě

Předávají-li členské státy své výsledky, poskytnou Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě uvedenou v článku 4, v níž uvedou:

popis metodiky stanovení výběrového souboru,

metodiku použitou při shromažďování údajů,

odhad relativního významu zahrnutých plodin s ohledem na celkové množství použitých pesticidů,

relevantní aspekty kvality podle metodiky použité při shromažďování údajů,

porovnání údajů o pesticidech, které byly během pětiletého období použity, a o pesticidech, které byly v odpovídajících pěti letech uvedeny na trh,

souhrnný popis komerčního používání pesticidů pro jiné než zemědělské účely v rámci pilotních studií, které předloží Komise (Eurostat).


PŘÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKACE LÁTEK

HLAVNÍ SKUPINY

Kód

Chemická skupina

Látky obecné názvy

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Kategorie přípravků

 

 

Společná nomenklatura

 

 

Fungicidy a bakteriocidy

F0

 

 

 

 

Anorganické fungicidy

F1

 

 

 

 

 

F1.1

SLOUČENINY MĚDI

VŠECHNY SLOUČENINY MĚDI

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUXSKÁ JÍCHA

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXID MĚĎNATÝ

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXYCHLORID MĚĎNATÝ

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TROJSYTNÝ SÍRAN MĚĎNATÝ

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXID MĚĎNÝ

1319-39-1

44

 

F1.1

 

OSTATNÍ SOLI MĚDI

 

44

 

F1.2

ANORGANICKÁ SÍRA

SÍRA

7704-34-9

18

 

F1.3

OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY

OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY

 

 

Fungicidy na bázi karbamátů a dithiokarbamátů

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDY NA BÁZI KARBANILÁTU

DIETHOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

BENTHI AVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICIDY NA BÁZI DITHIOKARBAMÁTU

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidy na bázi benzimidazolů

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLU

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOFANÁT-METHYL

23564-05-8

262

Fungicidy na bázi imidazolů a triazolů

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDY NA BÁZI KONAZOLU

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLU

CYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Fungicidy na bázi morfolinů

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINU

DIMETHOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Ostatní fungicidy

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDY ZE SKUPINY ACYLMOČOVIN

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODIN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDY NA BÁZI AMIDU

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDY NA BÁZI ANILIDU

KARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTICKÉ FUNGICIDY A BAKTERIOCIDY

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMATICKÉ FUNGICIDY

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDY NA BÁZI DINITROANILINU

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDY NA BÁZI DINITROFENOLU

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICIDY

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDY NA BÁZI OXAZOLU

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDY NA BÁZI FENYLPYRROLU

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDY NA BÁZI FTALIMIDU

KAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDY NA BÁZI PYRIMIDINU

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDY NA BÁZI CHINOLINU

CHINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYCHINOLIN SULFÁT

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDY NA BÁZI CHINONU

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDY NA BÁZI STROBILURINU

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDY NA BÁZI MOČOVINY

PENCYKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

OSTATNÍ FUNGICIDY

OSTATNÍ FUNGICIDY

 

 

Herbicidy, desikanty a přípravky proti mechům

H0

 

 

 

 

Herbicidy na bázi fenoxykyselin a fytohormonů

H1

 

 

 

 

 

H1.1

HERBICIDY NA BÁZI FENOXYKYSELIN

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicidy na bázi triazinů a triazinonů

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDY NA BÁZI METHYLTHIOTRIAZINU

METHOPROTRYN

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINU

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINONU

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicidy na bázi amidů a anilidů

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDY NA BÁZI AMIDU

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDY NA BÁZI ANILIDU

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDY NA BÁZI CHLOROACETANILIDU

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicidy na bázi karbamátů a bis-karbamátů

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDY NA BÁZI BIS-KARBAMÁTU

CHLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIY NA BÁZI DINITROANILINU

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicidy na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylomočoviny

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDY NA BÁZI SULFONYLMOČOVINY

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDY NA BÁZI URACILU

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDY NA BÁZI MOČOVINY

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Ostatní herbicidy

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDY ZE SKUPINY FENOXYPYRIDINŮ

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

CHIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDY NA BÁZI BENZOFURANU

ETHOFUMESÁT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY BENZOOVÉ

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIY ZE SKUPINY BIPYRIDYLŮ

DIKVAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDY NA BÁZI CYKLOHEXANDIONU

KLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDY NA BÁZI DIAZINU

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDY NA BÁZI DIFENYLETHERU

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDY NA BÁZI IMIDAZOLINONU

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGANICKÉ HERBICIDY

AMIDOSULFONAN AMONNÝ

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLOREČNANY

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDY NA BÁZI ISOXAZOLU

ISOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDY NA BÁZI MORFACTINU

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDY NA BÁZI NITRILU

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICIDY

GLUFOSINÁT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYFOSÁT

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDY NA BÁZI FENYLPYRAZOLU

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDY NA BÁZI PYRIDAZINONU

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDY NA BÁZI PYRIDINKARBOXAMIDU

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDINKARBOXYLOVÉ

KLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVÉ

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDY NA BÁZI CHINOLINU

CHINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDY NA BÁZI THIADIAZINU

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDY NA BÁZI THIOKARBAMÁTU

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALLÁT

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLU

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLINONU

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLONU

PROPOXYKARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDY NA BÁZI TRIKETONU

MESOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

NEZAŘAZENÉ HERBICIDY

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

CHINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

OSTATNÍ HERBICIDY, DESIKANTY A PŘÍPRAVKY PROTI MECHŮM

OSTATNÍ HERBICIDY, DESIKANTY A PŘÍPRAVKY PROTI MECHŮM

 

 

Insekticidy a akaricidy

I0

 

 

 

 

Insekticidy na bázi pyrethroidů

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ORGANOCHLOROVÉ INSEKTICIDY

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticidy na bázi karbamátů a oxim-karbamátů

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSEKTICIDY NA BÁZI OXIM-KARBAMÁTU

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANÁT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insekticidy na bázi organofosfátů

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICIDY

AZINFOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOÁT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZÁT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insekticidy na bázi biologických a botanických produktů

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGICKÉ INSEKTICIDY

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINY

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Ostatní insekticidy

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICIDY VYROBENÉ FERMENTACÍ

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSEKTICIDY NA BÁZI BENZOYLMOČOVINY

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAZÁTU

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

I6.5

HERBICIDY NA BÁZI DIAZYLHYDRAZINU

METHOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

REGULÁTORY RŮSTU HMYZU

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONY HMYZU

(E,Z)-DODEC-9-EN-1-YL-ACETÁT

35148-19-7

422

 

I6.8

INSEKTICIDY NA BÁZI NITROGUANIDINU

KLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICIDY

AZOCYKLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATINOXID

13356-08-6

359

 

I6.10

INSEKTICIDY NA BÁZI OXADIAZINU

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSEKTICIDY NA BÁZI FENYLETHERU

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSEKTICIDY NA BÁZI (FENYL-)PYRAZOLU

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDINU

PYMETROZIN

123312-89-0

593

 

I6.14

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDYLMETHYLAMINU

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSEKTICIDY ZE SKUPINY ESTERŮ KYSELINY SIŘIČITÉ

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

INSEKTICIDY NA BÁZI TETRAZINU

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

I6.17

INSEKTICIDY ZE SKUPINY BUTANOÁTŮ

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSEKTICIDY ZE SKUPINY AZOLŮ

TRIAZAMÁT

112143-82-5

728

 

I6.19

INSEKTICIDY NA BÁZI MOČOVINY

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NEZAŘAZENÉ INSEKTICIDY

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZACHIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

OSTATNÍ INSEKTICIDY A AKARICIDY

OSTATNÍ INSEKTICIDY A AKARICIDY

 

 

Moluskocidy, celkem:

M0

 

 

 

 

Moluskocidy

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLUSKOCIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ

THIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

OSTATNÍ MOLUSKOCIDY

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

M1.2

 

OSTATNÍ MOLUSKOCIDY

 

 

Regulátory růstu rostlin, celkem:

PGR0

 

 

 

 

Fyziologické regulátory růstu rostlin

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

CHLORMEKVAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENYLAMIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYCHIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEINHYDRAZID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYKLOPROPEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADION-KALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

2-METHOXY-5-NITROFENOLÁT SODNÝ

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

O-NITROFENOLÁT SODNÝ

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAK-ETHYL

95266-40-3

8349

Přípravky proti klíčení

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROFAM

101-21-3

43

Ostatní regulátory růstu rostlin

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

Ostatní přípravky na ochranu rostlin, celkem:

ZR0

 

 

 

 

Minerální oleje

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERÁLNÍ OLEJ

ROPNÉ OLEJE

64742-55-8

29

Rostlinné oleje

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

ROSTLINNÝ OLEJ

DEHTOVÉ OLEJE

 

30

Prostředky pro sterilizaci půdy (vč. nematicidů)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METHYLBROMID

METHYLBROMID

74-83-9

128

 

ZR3.2

OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY

CHLOROPIKRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLORPROP-1-EN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-NA (N-METHYLDITHIOKARBAMÁT SODNÝ)

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY

 

 

Rodenticidy

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDY

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSA

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROFACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

OSTATNÍ RODENTICIDY

 

 

Všechny ostatní přípravky na ochranu rostlin

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

OSTATNÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

 

 

 

ZR5.2

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

 


(1)  Registrační čísla Chemical Abstracts Service.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.