1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy I a II směrnice 2002/46/ES stanoví seznamy vitaminů a minerálních látek, jakož i jejich formy, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy. Změny těchto seznamů se přijímají v souladu s požadavky uvedenými v článku 4 uvedené směrnice a v souladu s postupem stanoveným v čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice.

(2)

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznamy vitaminů a minerálních látek, jakož i jejich formy, které mohou být přidávány do potravin. Změny těchto seznamů se přijímají v souladu s požadavky uvedenými v článku 3 uvedeného nařízení a v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Nové formy vitaminů a minerálních látek byly vyhodnoceny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Látky, které získaly příznivé vědecké hodnocení a které splňují požadavky uvedené ve směrnici 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006, by měly být doplněny do příslušných seznamů v uvedených předpisech.

(4)

Zúčastněné strany byly konzultovány a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.

(5)

V návaznosti na vědecké hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je vhodné zavést požadavky na některé vitaminy a minerální látky k jejich identifikaci.

(6)

Směrnice 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2002/46/ES se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění takto:

1)

V příloze I se do seznamu v bodě 2 doplňuje slovo „BÓR“.

2)

Příloha II se nahrazuje zněním v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Vitaminy a minerální látky, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy

1.   Vitaminy

Vitamin A (μg RE)

Vitamin D (μg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (μg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Kyselina pantotenová (mg)

Vitamin B6 (mg)

Kyselina listová (μg) (1)

Vitamin B12 (μg)

Biotin (μg)

Vitamin C (mg)

2.   Minerální látky

Vápník (mg)

Hořčík (mg)

Železo (mg)

Měď (μg)

Jód (μg)

Zinek (mg)

Mangan (mg)

Sodík (mg)

Draslík (mg)

Selen (μg)

Chróm (μg)

Molybden (μg)

Fluoridy (mg)

Chloridy (mg)

Fosfor (mg)

Bór (mg)

Křemík (mg)


(1)  Pro účely nutričního označování je kyselina listová název zařazený do přílohy I směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice, a týká se všech forem folátů.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy

A.   Vitaminy

1.   VITAMIN A

a)

retinol

b)

retinyl-acetát

c)

retinyl-palmitát

d)

β-karoten

2.   VITAMIN D

a)

cholekalciferol

b)

ergokalciferol

3.   VITAMIN E

a)

D-α-tokoferol

b)

DL-α-tokoferol

c)

D-α-tokoferyl-acetát

d)

DL-α-tokoferyl-acetát

e)

D-α-tokoferyl-sukcinát

f)

směsi tokoferolů (1)

g)

tokotrienoly a tokoferoly (2)

4.   VITAMIN K

a)

fyllochinon (fytomenadion)

b)

menachinon (3)

5.   VITAMIN B1

a)

thiamin-hydrochlorid

b)

thiamin-mononitrát

c)

thiamin-monofosfát-chlorid

d)

thiamin-difosfát-chlorid

6.   VITAMIN B2

a)

riboflavin

b)

riboflavin-5′-fosfát, sodná sůl

7.   NIACIN

a)

kyselina nikotinová

b)

nikotinamid

c)

inositol hexanikotinát (inositol nikotinát)

8.   KYSELINA PANTOTHENOVÁ

a)

D-pantothenát vápenatý

b)

D-pantothenát sodný

c)

dexpanthenol

d)

panthetin

9.   VITAMIN B6

a)

pyridoxin-hydrochlorid

b)

pyridoxin-5′-fosfát

c)

pyridoxal-5′-fosfát

10.   FOLÁTY

a)

kyselina pteroylmonoglutamová

b)

L-methylfolát vápenatý

11.   VITAMIN B12

a)

kyanokobalamin

b)

hydroxokobalamin

c)

5′-deoxyadenosylkobalamin

d)

methylkobalamin

12.   BIOTIN

a)

D-biotin

13.   VITAMIN C

a)

L-askorbová kyselina

b)

L-askorbát sodný

c)

L-askorbát vápenatý (4)

d)

L-askorbát draselný

e)

L-askorbyl-6-palmitát

f)

L-askorbát hořečnatý

g)

L-askorbát zinečnatý

B.   Minerální látky

octan vápenatý

L-askorbát vápenatý

bisglycinát vápenatý

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citrát-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónové

glukonan vápenatý

glycerofosfát vápenatý

mléčnan vápenatý

pyruvát vápenatý (2-oxopropanoát vápenatý)

vápenaté soli kyseliny fosforečné

sukcinát vápenatý

hydroxid vápenatý

L-lysinát vápenatý

jablečnan vápenatý

oxid vápenatý

L-pyroglutaman (pidolát) vápenatý

L-threonát vápenatý

síran vápenatý

octan hořečnatý

L-askorbát hořečnatý

bisglycinát hořečnatý

uhličitan hořečnatý

chlorid hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny citrónové

glukonan hořečnatý

glycerofosfát hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

mléčnan hořečnatý

L-lysinát hořečnatý

hydroxid hořečnatý

jablečnan hořečnatý

oxid hořečnatý

L-pyroglutaman (pidolát) hořečnatý

citrát vápenato-hořečnatý

pyruvát hořečnatý (2-oxopropanoát hořečnatý)

sukcinát hořečnatý

síran hořečnatý

taurát hořečnatý

acetyl taurát hořečnatý

uhličitan železnatý

citrát železnatý

citrát amono-železitý

glukonan železnatý

fumarát železnatý

difosforečnan sodno-železitý

mléčnan železnatý

síran železnatý

difosforečnan železitý

sacharát železitý

elementární železo (karbonylové železo a elektrolyticky nebo vodíkem redukované železo)

bisglycinát železnatý

L-pyroglutaman (pidolát) železnatý

fosforečnan železnatý

taurát železnatý

uhličitan měďnatý

citrát měďnatý

glukonan měďnatý

síran měďnatý

L-aspartát měďnatý

bisglycinát měďnatý

komplex mědi s lysinem

oxid měďnatý (II)

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinečnatý

L-askorbát zinečnatý

L-aspartát zinečnatý

bisglycinát zinečnatý

chlorid zinečnatý

citrát zinečnatý

glukonan zinečnatý

mléčnan zinečnatý

L-lysinát zinečnatý

jablečnan zinečnatý

mono-L-methionin sulfát zinečnatý

oxid zinečnatý

uhličitan zinečnatý

L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý

pikolinát zinečnatý

síran zinečnatý

askorbát manganatý

L-aspartát manganatý

bisglycinát manganatý

uhličitan manganatý

chlorid manganatý

citrát manganatý

glukonan manganatý

glycerofosfát manganatý

pyroglutaman (pidolát) manganatý

síran manganatý

hydrogenuhličitan sodný

uhličitan sodný

chlorid sodný

citrát sodný

glukonan sodný

mléčnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

hydrogenuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citrát draselný

glukonan draselný

glycerofosfát draselný

mléčnan draselný

hydroxid draselný

L-pyroglutaman (pidolát) draselný

jablečnan draselný

draselné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

L-seleno-methionin

kvasnice obohacené selenem (5)

kyselina seleničitá

selenan sodný

hydrogenseleničitan sodný

seleničitan sodný

chlorid chromitý

mléčnan chromitý

dusičnan chromitý

pikolinát chromitý

síran chromitý

molybdenan amonný

molybdenan draselný

molybdenan sodný

fluorid vápenatý

fluorid draselný

fluorid sodný

monofluorfosfát sodný

kyselina boritá

boritan sodný

cholinem stabilizovaná kyselina tetrahydrogenkřemičitá

oxid křemičitý

kyselina křemičitá (6)


(1)  α-tokoferol < 20 %, β-tokoferol < 10 %, γ-tokoferol 50–70 % a δ-tokoferol 10–30 %

(2)  Typické úrovně jednotlivých tokoferolů a tokotrienolů:

115 mg/g α-tokoferol (101 mg/g minimálně)

5 mg/g β-tokoferol (< 1 mg/g minimálně)

45 mg/g γ-tokoferol (25 mg/g minimálně)

12 mg/g δ-tokoferol (3 mg/g minimálně)

67 mg/g α-tokotrienol (30 mg/g minimálně)

< 1 mg/g β-tokotrienol (< 1 mg/g minimálně)

82 mg/g γ-tokotrienol (45 mg/g minimálně)

5 mg/g δ-tokotrienol (< 1 mg/g minimálně)

(3)  Menachinon vyskytující se zejména jako menachinon-7 a v menší míře jako menachinon-6.

(4)  Může obsahovat do 2 % threonátu.

(5)  Kvasnice obohacené selenem vyprodukované v kultuře za přítomnosti seleničitanu sodného jako zdroje selenu a obsahující v sušené formě, která je uváděna na trh, ne více než 2,5 mg Se/g. Převládajícím organickým typem selenu v kvasnicích je selenomethionin (mezi 60 a 85 % celkového obsahu extrahovaného selenu ve výrobku). Obsah ostatních organických sloučenin selenu včetně selenocysteinu nepřesahuje 10 % celkového obsahu extrahovaného selenu. Obsah anorganického selenu obvykle nepřesahuje 1 % celkového obsahu extrahovaného selenu.

(6)  Ve formě gelu.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA II

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin

1.   Formy vitaminů

VITAMIN A

retinol

retinyl-acetát

retinyl-palmitát

β-karoten

VITAMIN D

cholekalciferol

ergokalciferol

VITAMIN E

D-α-tokoferol

DL-α-tokoferol

D-α-tokoferyl-acetát

DL-α-tokoferyl-acetát

D-α-tokoferyl-sukcinát

VITAMIN K

fyllochinon (fytomenadion)

menachinon (1)

VITAMIN B1

thiamin-hydrochlorid

thiamin-mononitrát

VITAMIN B2

riboflavin

riboflavin-5′-fosfát, sodná sůl

NIACIN

kyselina nikotinová

nikotinamid

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

D-pantothenát vápenatý

D-pantothenát sodný

dexpanthenol

VITAMIN B6

pyridoxin-hydrochlorid

pyridoxin-5′-fosfát

pyridoxin-dipalmitát

KYSELINA LISTOVÁ

kyselina pteroylmonoglutamová

L-methylfolát vápenatý

VITAMIN B12

kyanokobalamin

hydroxokobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-askorbová kyselina

L-askorbát sodný

L-askorbát vápenatý

L-askorbát draselný

L-askorbyl-6-palmitát

2.   Minerální látky

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citrát-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónové

glukonan vápenatý

glycerofosfát vápenatý

mléčnan vápenatý

vápenaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

hydroxid vápenatý

jablečnan vápenatý

oxid vápenatý

síran vápenatý

octan hořečnatý

uhličitan hořečnatý

chlorid hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny citrónové

glukonan hořečnatý

glycerofosfát hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

mléčnan hořečnatý

hydroxid hořečnatý

oxid hořečnatý

citrát draselno-hořečnatý

síran hořečnatý

bisglycinát železnatý

uhličitan železnatý

citrát železnatý

citrát amono-železitý

glukonan železnatý

fumarát železnatý

difosforečnan sodno-železitý

mléčnan železnatý

síran železnatý

difosforečnan železitý

sacharát železitý

elementární železo (karbonylové železo a elektrolyticky nebo vodíkem redukované železo)

uhličitan měďnatý

citrát měďnatý

glukonan měďnatý

síran měďnatý

komplex mědi s lysinem

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinečnatý

bisglycinát zinečnatý

chlorid zinečnatý

citrát zinečnatý

glukonan zinečnatý

mléčnan zinečnatý

oxid zinečnatý

uhličitan zinečnatý

síran zinečnatý

uhličitan manganatý

chlorid manganatý

citrát manganatý

glukonan manganatý

glycerofosfát manganatý

síran manganatý

hydrogenuhličitan sodný

uhličitan sodný

citrát sodný

glukonan sodný

mléčnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

kvasnice obohacené selenem (2)

selenan sodný

hydrogenseleničitan sodný

seleničitan sodný

fluorid sodný

fluorid draselný

hydrogenuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citrát draselný

glukonan draselný

glycerofosfát draselný

mléčnan draselný

hydroxid draselný

draselné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

chlorid chromitý a jeho hexahydrát

síran chromitý a jeho hexahydrát

molybdenan amonný

molybdenan sodný

kyselina boritá

boritan sodný


(1)  Menachinon vyskytující se zejména jako menachinon-7 a v menší míře jako menachinon-6.

(2)  Kvasnice obohacené selenem vyprodukované v kultuře za přítomnosti seleničitanu sodného jako zdroje selenu a obsahující v sušené formě, která je uváděna na trh, ne více než 2,5 mg Se/g. Převládajícím organickým typem selenu v kvasnicích je selenomethionin (mezi 60 a 85 % celkového obsahu extrahovaného selenu ve výrobku). Obsah ostatních organických sloučenin selenu včetně selenocysteinu nepřesahuje 10 % celkového obsahu extrahovaného selenu. Obsah anorganického selenu obvykle nepřesahuje 1 % celkového obsahu extrahovaného selenu.“