27.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1010/2009

ze dne 22. října 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (1), a zejména na čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 12 odst. 4 a 5, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 3, čl. 17 odst. 3, čl. 20 odst. 4, čl. 49 odst. 1 a článek 52 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví přijetí prováděcích pravidel a opatření k ustanovením, která jsou v něm obsažena.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 je možno lhůtu v délce 3 pracovních dnů stanovenou pro předběžné oznámení vykládky nebo překládky v přístavu a pro předložení osvědčení o úlovku před odhadovaným příchodem produktů rybolovu do místa vstupu na území Společenství na základě určitých činitelů pozměnit. K těmto činitelům patří: druh produktu rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, místy vykládky a přístavy, ve kterých jsou dotčená plavidla zaregistrována nebo zapsána; vzdálenost do místa vstupu na území Společenství, použité dopravní prostředky. Čerstvé produkty rybolovu a zásilky přepravované letecky, po silnici nebo železnici vyžadují lhůtu kratší než 3 pracovní dny.

(3)

Je nutno zajistit soudržnost předaných dokladů, pokud jde o předběžné oznámení vykládky a překládky, prohlášení o vykládce a překládce a zprávy o pozorování plavidel. Z tohoto důvodu je nutno stanovit formát pro tyto doklady v souladu s čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 3 a čl. 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008.

(4)

V čl. 9 odst. 1 a čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2008 se stanoví, že členské státy provedou přístavní inspekce nejméně 5 % vykládek a překládek provedených rybářskými plavidly třetích zemí a ověřování, která se považují za nezbytná k zajištění správného uplatňování nařízení, a to podle hodnotících kritérií stanovených na základě řízení rizik a vnitrostátních kritérií nebo kritérií Společenství pro řízení rizik. Je vhodné stanovit pro činnosti v oblasti kontroly, inspekcí a ověřování společná kritéria řízení rizik, aby bylo možno provést včas analýzy rizik a celkové posouzení příslušných informací o kontrolách. Cílem společných kritérií je zajistit ve všech členských státech harmonizovaný přístup k inspekcím a ověřování a rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty.

(5)

Článek 52 nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví, že se pravidla nezbytná k provedení tohoto nařízení přijmou postupem projednávání ve výboru. Vzhledem ke skutečnosti, že by Společenství mělo vzít v úvahu možná kapacitní omezení s ohledem na náležité zavedení systému osvědčení, se považuje za nezbytné systém pro určité produkty rybolovu získané malými rybářskými plavidly přizpůsobit a zavést možnost zjednodušeného osvědčení o úlovku. Při neexistenci obecné definice rybolovu v malém měřítku je nutno stanovit určitá zvláštní kritéria, na jejichž základě může vývozce požádat o potvrzení zjednodušeného osvědčení o úlovku. Tato kritéria by měla přihlížet v prvé řadě k omezené kapacitě dotčených rybářských plavidel, s ohledem na niž by povinnost používat standardní systém osvědčení o úlovku představovala nepřiměřenou zátěž.

(6)

V čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 se stanoví uznávání systémů dokumentace úlovků, které jsou schválené a platné v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, pokud splňují požadavky nařízení. Některé systémy lze uznat jako systémy splňující požadavky nařízení (ES) č. 1005/2008, zatímco jiné podléhají dodatečným podmínkám.

(7)

Hospodářské subjekty, které splní podmínky pro získání statusu schváleného hospodářského subjektu, by měly mít možnost využít při dovozu produktů rybolovu na území Společenství zjednodušený postup. Je nutno ve všech členských státech stanovit společné podmínky pro udělování, změny nebo odnětí osvědčení schválených hospodářských subjektů nebo pro pozastavení či zrušení statusu schváleného hospodářského subjektu a pravidla pro podávání žádostí a vydávání osvědčení schválených hospodářských subjektů.

(8)

Ustanovení čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008 umožňuje správní spolupráci mezi Komisí a třetími zeměmi v oblastech, které se týkají provádění ustanovení o osvědčení o úlovku. V rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008 mohou být po dohodě se státy vlajky osvědčení o úlovku sestavena, potvrzena nebo předložena v elektronické podobě nebo mohou být nahrazena elektronickými systémy sledovatelnosti zajišťujícími stejnou úroveň kontroly ze strany orgánů. Tato správní ujednání se státy vlajky musí být pravidelně aktualizována a členské státy a veřejnost musí být včas informovány.

(9)

Podle čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 je nutno zavést systém vzájemné pomoci mezi členskými státy, třetími zeměmi a Komisí. Tato správní spolupráce je nezbytná k zajištění toho, aby bylo možno náležitě používat systém Společenství pro osvědčení úlovků a aby se zajistilo náležité vyšetřování rybolovu NNN a použití sankcí. Je proto nutno vypracovat pravidla pro systematickou výměnu informací na základě žádosti nebo z vlastního podnětu a pro možnost požádat o donucovací opatření a doručení prostřednictvím správních orgánů jiného členského státu. Je nutno stanovit praktické postupy pro výměnu informací a vyžádání si pomoci. Těmito ustanoveními však není dotčeno uplatňování pravidel o soudní spolupráci v trestních věcech v jednotlivých členských státech.

(10)

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů členskými státy je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2). Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Komisí je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3), zejména co se týká požadavků na důvěrnost a bezpečnost zpracování, předávání osobních údajů z vnitrostátních systémů členských států Komisi, zákonnost zpracování a práv subjektů údajů na informace, na přístup k osobním údajům a jejich opravy.

(11)

Příloha I nařízení (ES) č. 1005/2008, která udává seznam výrobků vyjmutých z definice „produktů rybolovu“, může být podle čl. 12 odst. 5 každoročně přezkoumána na základě výsledků informací shromážděných podle kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII. Přílohu I je tudíž nutno na základě informací shromážděných v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4 odpovídajícím způsobem pozměnit.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

INSPEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL TŘETÍCH ZEMÍ V PŘÍSTAVECH ČLENSKÝCH STÁTŮ

KAPITOLA I

Podmínky přístupu rybářských plavidel třetích zemí do přístavů

Článek 1

Předběžné oznámení

Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 platí pro plavidla, která provádějí vykládku druhů produktů rybolovu stanovených v příloze I tohoto nařízení, lhůta pro podání předběžného oznámení v délce 4 hodin.

Článek 2

Formulář pro předběžné oznámení

1.   Formulář pro předběžné oznámení podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 je stanoven v příloze IIA tohoto nařízení.

2.   Je-li ke všem úlovkům přiloženo potvrzené osvědčení o úlovku, lze použít zjednodušený formulář pro předběžné oznámení stanovený v příloze IIB.

Článek 3

Postupy a formuláře týkající se prohlášení před vykládkou a překládkou

1.   Formulář prohlášení před vykládkou podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 je stanoven v příloze IIIA tohoto nařízení.

2.   Formulář prohlášení před překládkou podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 je stanoven v příloze IIIB tohoto nařízení.

3.   Rybářské plavidlo třetí země může předložit prohlášení před vykládkou nebo překládkou v elektronické podobě, pokud se členský stát, jehož přístavy určené pro vykládku a zařízení pro překládku hodlá používat, a stát vlajky plavidla dohodly na elektronické výměně údajů.

4.   Není-li stanoveno jinak v dohodě uvedené v odstavci 3, předkládá rybářské plavidlo třetí země prohlášení před vykládkou nebo překládkou v:

a)

úředním jazyce členského státu vykládky nebo překládky nebo

b)

angličtině, pokud ji členský stát vykládky nebo překládky akceptuje.

5.   Prohlášení před vykládkou nebo překládkou se podává nejméně 4 hodiny před zamýšlenou vykládkou nebo překládkou.

KAPITOLA II

Přístavní inspekce

Článek 4

Hodnotící kritéria pro přístavní inspekce

Hodnotící kritéria pro přístavní inspekce uvedená v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 zahrnují tato kritéria:

a)

na dotčené druhy se vztahuje plán řízení nebo plán obnovy;

b)

rybářské plavidlo je podezříváno z toho, že neuplatňuje použitelná ustanovení o satelitním sledování plavidel (VMS) podle kapitoly IV nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (4);

c)

rybářské plavidlo nebylo v posledních 3 měsících zkontrolováno v přístavu v členském státě přístavu;

d)

rybářské plavidlo nebylo v posledních 6 měsících zkontrolováno členským státem přístavu;

e)

rybářské plavidlo není uvedeno na seznamu zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (5);

f)

dovoz, vývoz nebo obchodování s produkty rybolovu získanými z druhů s vysokou obchodní hodnotou;

g)

zavedení nových druhů produktů rybolovu nebo zjištění nových struktur obchodu;

h)

nesrovnalosti mezi strukturami obchodu a známými rybolovnými činnostmi státu vlajky, zejména s ohledem na druhy, objemy nebo charakteristiky jeho rybářské flotily;

i)

nesrovnalosti mezi strukturami obchodu a známými rybolovnými činnostmi třetí země, zejména s ohledem na charakteristiky jejího zpracovatelského průmyslu nebo její obchod s produkty rybolovu;

j)

struktura obchodu není opodstatněná z hlediska hospodářských kritérií;

k)

účast nově zřízeného hospodářského subjektu;

l)

významný a náhlý nárůst objemu obchodu s určitými druhy;

m)

předložení kopií osvědčení o úlovku připojených k prohlášením o zpracování podle přílohy IV nařízení (ES) č. 1005/2008, pokud například došlo během výroby k rozdělení úlovku;

n)

předběžné oznámení požadované podle článku 6 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebylo předloženo včas nebo údaje nejsou úplné;

o)

nesrovnalosti mezi údaji o úlovku nahlášenými hospodářským subjektem a jinými informacemi, které má příslušný orgán k dispozici;

p)

plavidlo nebo vlastník plavidla jsou podezřelí z toho, že se podílejí nebo podíleli na rybolovných činnostech NNN;

q)

plavidlo nedávno změnilo jméno, vlajku nebo registrační číslo;

r)

stát vlajky nezaslal oznámení podle článku 20 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo jsou k dispozici informace o možných nesrovnalostech v potvrzení osvědčení o úlovku ze strany daného státu vlajky (např. došlo ke ztrátě, odcizení nebo podělání razítek příslušného orgánu);

s)

předpokládané nedostatky v kontrolním systému státu vlajky;

t)

dotčené hospodářské subjekty, které se již podílely na protiprávních činnostech, představující možné riziko s ohledem na rybolov NNN.

Článek 5

Předkládání zpráv o použití hodnotících kritérií

1.   Členské státy poskytnou informace o používání hodnotících kritérií uvedených v článku 4 ve své zprávě, jež má být podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 co dva roky předložena Komisi.

2.   Na základě těchto zpráv a vlastních pozorování Komise provede vyhodnocení a případnou úpravu hodnotících kritérií.

HLAVA II

SYSTÉM OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU PRO DOVOZ A VÝVOZ PRODUKTŮ RYBOLOVU

KAPITOLA I

Osvědčení o úlovku

Článek 6

Zjednodušené osvědčení o úlovku

1.   Tento článek se vztahuje na rybářská plavidla třetích zemí:

a)

o celkové délce méně než 12 metrů bez vlečného zařízení nebo

b)

o celkové délce méně než 8 metrů s vlečným zařízením nebo

c)

bez nástavby nebo

d)

s naměřenou hrubou prostorností méně než 20 RT.

2.   K úlovkům rybářských plavidel třetích zemí uvedených v odstavci 1, které jsou vyloženy pouze ve státě vlajky těchto plavidel a které představují společně jednu zásilku, může být namísto osvědčení o úlovku uvedeného v článku 12 nařízení (ES) č. 1005/2008 připojeno zjednodušené osvědčení o úlovku. Zjednodušené osvědčení o úlovku obsahuje veškeré informace uvedené ve vzoru stanoveném v příloze IV tohoto nařízení a je potvrzeno veřejným orgánem státu vlajky s potřebnými pravomocemi ověřovat správnost informací.

3.   O potvrzení zjednodušeného osvědčení o úlovku žádá vývozce zásilky při předložení všech informací uvedených ve vzoru stanoveném v příloze IV veřejnému orgánu.

Článek 7

Uznané systémy dokumentace úlovků v regionálních organizacích pro řízení rybolovu

1.   Systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu uvedené v příloze V části I tohoto nařízení jsou pro účely čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 uznány jako systémy splňující požadavky uvedeného nařízení bez dodatečných podmínek.

2.   Systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu uvedené v příloze V části II tohoto nařízení jsou pro účely čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 uznány jako systémy splňující požadavky uvedeného nařízení s výhradou dodatečných podmínek.

Článek 8

Lhůta pro předložení osvědčení o úlovku

Odchylně od čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 platí pro předkládání osvědčení o úlovku pro dovoz produktů rybolovu v zásilkách přepravovaných dopravními prostředky uvedenými v příloze VI tohoto nařízení kratší lhůty stanovené v uvedené příloze.

KAPITOLA II

Schválené hospodářské subjekty

Oddíl 1

Podmínky pro udělení osvědčení schváleného hospodářského subjektu

Článek 9

Obecná ustanovení

Hospodářským subjektům může být pro účely článku 16 nařízení (ES) č. 1005/2008 na žádost uděleno osvědčení schváleného hospodářského subjektu (dále jen „osvědčení APEO“) pouze v případě, že:

a)

mají osvědčení oprávněného hospodářského subjektu (dále jen „osvědčení AEO“) v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (6) (dále jen „prováděcí pravidla k celnímu kodexu Společenství“) a

b)

splňují kritéria stanovená v čl. 16 odst. 3 písm. a) až g) nařízení (ES) č. 1005/2008 podrobně uvedená v článcích 10 až 13 tohoto nařízení.

Článek 10

Dostatečný dovoz

1.   Dostatečného počtu a objemu dovozních operací podle čl. 16 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1005/2008 musí být dosaženo v členském státě usazení.

2.   Každý členský stát stanoví minimální prahovou hodnotu pro počet a objem dovozních operací a sdělí tyto údaje Komisi.

Článek 11

Záznam o dodržování

1.   Záznam o dodržování požadavků opatření pro zachování a řízení zdrojů podle čl. 16 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1005/2008 se považuje za přiměřený, pokud se po dobu posledních tří let před podáním žádosti žadatel:

a)

nedopustil závažného porušení pravidel společné rybářské politiky;

b)

nedopustil opakovaného porušení pravidel společné rybářské politiky;

c)

přímo či nepřímo nepodílel na činnostech nebo nepodporoval činnosti plavidel nebo hospodářských subjektů zapojených do rybolovu NNN či v současnosti vyšetřovaných v tomto ohledu a

d)

přímo či nepřímo nepodílel na činnostech nebo nepodporoval činnosti plavidel zařazených na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN, které byly přijaty regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 lze záznam o dodržování požadavků opatření pro zachování a řízení zdrojů považovat za přiměřený, má-li příslušný orgán členského státu za to, že protiprávní jednání, jehož se žadatel dopustil:

a)

není závažné a

b)

má zanedbatelný kvantitativní význam ve vztahu k počtu nebo objemu dovozních operací žadatele.

Článek 12

Vedení záznamů

Systém vedení osvědčení o úlovku a případně záznamů o zpracování podle čl. 16 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 1005/2008 se považuje za uspokojivý, pokud zajišťuje:

a)

zpracování osvědčení o úlovku souvisejících s obchodem s produkty rybolovu;

b)

archivaci záznamů a informací žadatele a

c)

ochranu před ztrátou údajů.

Článek 13

Prostředky

Prostředky žadatele podle čl. 16 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1005/2008 se považují za přiměřené, pokud:

a)

zabraňují neoprávněnému vstupu do skladovacích prostor, prostor pro odeslání, do nákladových a přepravních prostor;

b)

zajišťují manipulaci s produkty rybolovu včetně ochrany před nevhodnou manipulaci s nákladovými jednotkami;

c)

zajišťují vyřizování dovozních a/nebo vývozních licencí souvisejících se zákazy a omezeními pro odlišení produktů rybolovu, na něž se vztahují osvědčení o úlovku, od produktů rybolovu, na něž se osvědčení o úlovku nevztahují.

Oddíl 2

Žádost o osvědčení APEO

Článek 14

Podání žádosti

1.   Žádost o osvědčení APEO se předkládá příslušnému orgánu členského státu, na jehož území je dovozce usazen, podle vzoru stanoveného v příloze VII.

2.   Žádost obsahuje záznamy a doklady, které příslušnému orgánu členského státu umožní ověřit a sledovat splnění kritérií stanovených v článcích 9 až 13 tohoto nařízení, včetně kopie osvědčení AEO vydaného v souladu s prováděcími pravidly k celnímu kodexu Společenství. Žadatelé předloží příslušnému orgánu členského státu potřebné údaje.

3.   Je-li část záznamů a dokladů vedena v jiném členském státě, použije se konzultační postup uvedený v článku 17.

4.   Pokud příslušný orgán členského státu zjistí, že žádost neobsahuje veškeré požadované informace, požádá ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti žadatele, aby příslušné informace doplnil.

5.   Pokud orgán obdržel veškeré potřebné informace, sdělí žadateli, že se žádost považuje za úplnou, a uvede datum, od kdy běží lhůty stanovené v čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení.

6.   Hospodářský subjekt, jemuž byl v jednom členském státě udělen status schváleného hospodářského subjektu, připojí v případě, že žádá o stejný status v dalším členském státě, kopii osvědčení APEO uděleného prvním členským státem.

Článek 15

Nepřípustnost žádostí

Žádost uvedená v článku 14 je nepřípustná v těchto případech:

a)

není-li žádost v souladu s článkem 14 nebo

b)

je-li žádost předložena do tří let od odnětí osvědčení APEO podle čl. 27 odst. 1 písm. a), b) a d).

Oddíl 3

Postup vydávání osvědčení APEO

Článek 16

Přezkoumání žádosti

1.   Vydávající orgán členského státu přezkoumá, zda jsou splněna kritéria stanovená v článcích 9 až 13. Přezkoumání a jeho výsledky příslušný orgán členského státu zdokumentuje.

2.   Je-li žadatel držitelem „osvědčení AEO – bezpečnost a zabezpečení“ nebo „osvědčení AEO – zjednodušené celní postupy / bezpečnost a zabezpečení“ podle článku 14a prováděcích pravidel k celnímu kodexu Společenství, není nutno ověřit kritéria stanovená v článku 13.

3.   Byl-li žadateli již udělen status schváleného hospodářského subjektu v jiném členském státě, vydávající orgán přezkoumá, zda jsou splněna tato kritéria:

a)

kritéria stanovená v článcích 12 a 13;

b)

nepovinně kritéria stanovená v článcích 10 a 11.

4.   Vydávající orgán může přijmout závěry předložené odborníkem v příslušných oblastech uvedených v článcích 12 a 13 s ohledem na kritéria uvedená ve zmíněných článcích. Odborník nesmí být s žadatelem v žádném vztahu.

Článek 17

Konzultace s ostatními členskými státy

1.   Vydávající orgán konzultuje příslušné orgány ostatních členských států, nemůže-li ověřit splnění jednoho či více kritérií stanovených v článcích 9 až 13 kvůli nedostatku informací či nemožnosti jejich ověření. Konzultované příslušné orgány členských států odpoví ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti vydávajícím orgánem členského státu.

2.   Pokud konzultovaný příslušný orgán neodpoví ve lhůtě 60 kalendářních dnů uvedené v odstavci 1, může vydávající orgán předpokládat, že žadatel splňuje kritéria, jichž se týkaly konzultace.

Článek 18

Vydání osvědčení APEO

1.   Vydávající orgán vydá osvědčení APEO podle vzoru stanoveného v příloze VIII.

2.   Osvědčení APEO je vydáno ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne obdržení veškerých potřebných informací v souladu s článkem 14.

3.   Lhůtu v délce 90 kalendářních dnů stanovenou v odstavci 2 lze jednou prodloužit o dalších 30 kalendářních dnů, nemůže-li příslušný orgán lhůtu dodržet. V těchto případech příslušný orgán členského státu sdělí žadateli důvody prodloužení lhůty před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2.

4.   Lhůtu stanovenou v odstavci 2 lze prodloužit rovněž v případě, pokud žadatel v průběhu ověřování splnění kritérií stanovených v článcích 9 až 13 provede v zájmu splnění těchto kritérií úpravy a sdělí je příslušnému orgánu.

Článek 19

Zamítnutí žádosti

1.   Je-li pravděpodobné, že výsledek přezkoumání podle článků 16 a 17 povede k zamítnutí žádosti, vydávající orgán před zamítnutím žádosti sdělí žadateli svá zjištění a umožní mu, aby do 30 kalendářních dnů reagoval. V souladu s tím se pozastaví běh lhůty stanovené v odstavci 2.

2.   Je-li žádost zamítnuta, příslušný orgán sdělí žadateli důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti je žadateli doručeno ve lhůtách stanovených v čl. 18 odst. 2, 3 a 4 a v odstavci 1 tohoto článku.

3.   O zamítnutí žádosti uvědomí vydávající orgán co nejdříve Komisi. Komise zpřístupní tyto informace elektronickou cestou příslušným orgánům ostatních členských států.

Oddíl 4

Status schváleného hospodářského subjektu

Článek 20

Ověřování

1.   Pokud držitel osvědčení APEO informuje o příchodu produktů rybolovu příslušný orgán členského státu, může uvedený orgán před příchodem zásilky do tohoto členského státu schválenému hospodářskému subjektu sdělit, že zásilka byla na základě výsledku analýzy rizik podle článku 17 nařízení (ES) č. 1005/2008 vybrána k dalšímu ověření. Toto oznámení se uskuteční pouze v případě, neohrozí-li ověření, jež má být provedeno.

2.   U držitele osvědčení APEO se provádí méně fyzických ověření a ověření dokladů než u ostatních dovozců, nerozhodne-li příslušný orgán členského státu jinak, aby zohlednil zvláštní riziko nebo kontrolní povinnosti uvedené v jiných právních předpisech Společenství.

3.   Pokud se na základě analýzy rizik příslušný orgán členského státu rozhodne vybrat k dalšímu ověření zásilku, k níž je přiloženo osvědčení o úlovku podané schváleným hospodářským subjektem, provede nezbytné ověření přednostně. Jestliže o to oprávněný hospodářský subjekt požádá a pokud s tím dotčený příslušný orgán členského státu souhlasí, mohou být tato ověření provedena jinde než v sídle dotčeného příslušného orgánu členského státu.

Oddíl 5

Právní účinky osvědčení APEO

Článek 21

Obecná ustanovení

1.   Osvědčení APEO nabývá účinku desátým pracovním dnem po datu jeho vydání. Doba jeho platnosti není omezena.

2.   Osvědčení APEO je platné pouze v členském státě vydávajícího orgánu.

3.   Příslušné orgány sledují dodržování kritérií stanovených v článcích 9 až 13.

4.   Je-li osvědčení APEO vydáno žadateli, jehož společnost byla založena před méně než třemi lety, provádí se v průběhu prvního roku po vydání podrobné sledování.

5.   Vydávající orgán provede opětovné posouzení dodržení kritérií stanovených v článcích 9 až 13 v těchto případech:

a)

u podstatných změn příslušných právních předpisů Společenství;

b)

pokud se vyskytnou skutečnosti přiměřeně poukazující na to, že dotčený oprávněný hospodářský subjekt nadále nesplňuje příslušná kritéria.

6.   Na opětovné posouzení se vztahuje čl. 16 odst. 4.

7.   Vydávající orgán sdělí výsledky opětovného posouzení co nejdříve Komisi. Komise zpřístupní tyto informace elektronickou cestou příslušným orgánům všech členských států.

Článek 22

Pozastavení statusu schváleného hospodářského subjektu

1.   Vydávající orgán pozastaví status schváleného hospodářského subjektu v těchto případech:

a)

je-li zjištěn nesoulad s kritérii stanovenými v článcích 9 až 13;

b)

jestliže se příslušné orgány členského státu důvodně domnívají, že schválený hospodářský subjekt spáchal čin, jenž povede k soudnímu řízení a souvisí s porušením pravidel společné rybářské politiky nebo nařízení (ES) č. 1005/2008;

c)

jestliže byl status oprávněného hospodářského subjektu pozastaven v souladu s prováděcími pravidly k celnímu kodexu Společenství;

d)

jestliže o pozastavení požádá schválený hospodářský subjekt, který není dočasně schopen dodržet některé z kritérií stanovených v článcích 9 až 13.

2.   Před přijetím rozhodnutí podle odst. 1 písm. a), b) a c) sdělí příslušné orgány členského státu svá zjištění dotčenému hospodářskému subjektu. Hospodářské subjekty jsou oprávněny vyjádřit své stanovisko do 30 kalendářních dnů počínaje dnem obdržení sdělení.

3.   Pozastavení však nabývá účinku okamžitě, jestliže to vyžaduje povaha nebo míra ohrožení opatření pro zachování určité populace nebo populací. Orgán, který rozhodl o pozastavení, neprodleně vyrozumí Komisi, aby ostatní členské státy mohly přijmout příslušná opatření.

4.   Pozastavení uvedené v odstavci 1 nabývá účinku dnem následujícím po jeho oznámení schválenému hospodářskému subjektu. Pozastavení však neovlivní žádný dovozní režim, který byl zahájen před datem pozastavení a dosud nebyl ukončen.

Článek 23

Pozastavení v případě nedodržení příslušných kritérií

1.   Jestliže oprávněný hospodářský subjekt nezjedná v případě uvedeném v čl. 22 odst. 1 písm. a) nápravu ve lhůtě stanovené v odstavci 2 uvedeného článku, je status schváleného hospodářského subjektu pozastaven po dobu 30 kalendářních dnů. Příslušný orgán členského státu o pozastavení neprodleně informuje hospodářský subjekt a příslušné orgány ostatních členských států.

2.   Není-li dotčený hospodářský subjekt schopen zjednat nápravu v době pozastavení v délce 30 kalendářních dnů uvedené v odstavci 1, avšak prokáže, že podmínky může splnit, jestliže bude doba pozastavení prodloužena, pozastaví vydávající orgán status schváleného hospodářského subjektu o dalších 30 kalendářních dnů. O prodloužení jsou vyrozuměny příslušné orgány ostatních členských států.

3.   Pokud dotčený hospodářský subjekt přijal ve lhůtě stanovené v odstavci 1 nebo 2 nezbytná opatření ke splnění kritérií stanovených v článcích 9 až 13, zruší vydávající orgán pozastavení a vyrozumí dotčený hospodářský subjekt a Komisi. Pozastavení může být zrušeno před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1 nebo 2.

Článek 24

Pozastavení v případě soudního řízení

1.   V případě uvedeném v čl. 22 odst. 1 písm. b) vydávající orgán pozastaví status schváleného hospodářského subjektu po dobu trvání řízení. Uvědomí o tom schválený hospodářský subjekt. Oznámení je zasláno rovněž příslušným orgánům ostatních členských států.

2.   Příslušný orgán členského státu však může rozhodnout, že status schváleného hospodářského subjektu nepozastaví, pokud má za to, že porušení má zanedbatelný kvantitativní význam ve vztahu k množství nebo objemu dovozních operací prováděných tímto hospodářským subjektem.

Článek 25

Pozastavení v souvislosti se statusem oprávněného hospodářského subjektu

V případě uvedeném v čl. 22 odst. 1 písm. c) pozastaví vydávající orgán status schváleného hospodářského subjektu až do doby zrušení pozastavení statusu oprávněného hospodářského subjektu. Uvědomí o tom schválený hospodářský subjekt. Vyrozumí rovněž příslušné orgány ostatních členských států.

Článek 26

Pozastavení na žádost

1.   V případě uvedeném v čl. 22 odst. 1 písm. d) uvědomí schválený hospodářský subjekt vydávající orgán o tom, že není dočasně schopen splnit kritéria stanovená v článcích 9 až 13, a uvede datum, kdy budou kritéria opět splněna. Schválený hospodářský subjekt oznámí vydávajícímu orgánu rovněž případná plánovaná opatření a jejich harmonogram.

2.   Vydávající orgán zašle oznámení Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států.

3.   Nezjedná-li schválený hospodářský subjekt nápravu situace ve lhůtě stanovené v oznámení, může vydávající orgán povolit přiměřené prodloužení, pokud schválený hospodářský subjekt jednal v dobré víře. Toto prodloužení se oznámí Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států.

Článek 27

Odnětí osvědčení APEO

1.   Osvědčení APEO je odňato v těchto případech:

a)

pokud schválený hospodářský subjekt nepřijme opatření nezbytná ke splnění kritérií stanovených v článcích 9 až 13 v souladu s čl. 23 odst. 3;

b)

bylo-li zjištěno, že se schválený hospodářský subjekt dopustil závažného nebo opakovaného porušení pravidel společné rybářské politiky nebo nařízení (ES) č. 1005/2008, a neexistuje žádné další právo podat odvolání;

c)

pokud schválený hospodářský subjekt nepřijme opatření nezbytná ke splnění kritérií stanovených v článcích 9 až 13 v souladu s článkem 26;

d)

pokud došlo k odnětí statusu oprávněného hospodářského subjektu uděleného v souladu s prováděcími pravidly k celnímu kodexu Společenství;

e)

na žádost schváleného hospodářského subjektu.

2.   V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) může příslušný orgán rozhodnout, že osvědčení APEO neodejme, má-li porušení zanedbatelný kvantitativní význam ve vztahu k počtu nebo objemu dovozních operací prováděných tímto hospodářských subjektem.

3.   Odnětí nabývá účinku dnem následujícím po jeho oznámení schválenému hospodářskému subjektu.

4.   O odnětí osvědčení APEO vydávající orgán neprodleně uvědomí Komisi.

Oddíl 6

Výměna informací

Článek 28

Žádosti o informace

1.   Schválený hospodářský subjekt uvědomí vydávající orgán o všech skutečnostech, které nastaly po udělení osvědčení a které by mohly mít vliv na jeho zachování.

2.   Veškeré relevantní informace, jež má vydávající orgán k dispozici ohledně hospodářských subjektů, které schválil, jsou na žádost zpřístupněny Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států, v nichž schválené hospodářské subjekty vykonávají činnosti spojené s dovozem.

Článek 29

Sdílení informací o schválených hospodářských subjektech

1.   Komise a příslušné orgány ve všech členských státech uchovávají po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy tyto informace a mají k nim přístup:

a)

elektronicky přenášené údaje uvedené v žádostech;

b)

osvědčení APEO a jejich případné změny či zrušení nebo pozastavení statusu oprávněného hospodářského subjektu.

2.   Pro informační a komunikační proces mezi příslušnými orgány a pro informování Komise a hospodářských subjektů, jak je stanoveno v této kapitole, lze použít informační systém pro rybolov NNN uvedený v článku 51 nařízení (ES) č. 1005/2008.

3.   Komise může seznam schválených hospodářských subjektů zpřístupnit veřejnosti na internetu po předchozím souhlasu dotčených schválených hospodářských subjektů. Tento seznam se aktualizuje.

Článek 30

Předkládání zpráv a hodnocení

1.   Členské státy uvedou informace o uplatňování systému schválených hospodářských subjektů stanoveného v této kapitole ve své zprávě, jež má být podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 co dva roky předložena Komisi.

2.   Na základě těchto zpráv a svých vlastních pozorování provede Komise hodnocení a případnou úpravu systému schválených hospodářských subjektů.

KAPITOLA III

Ověřování související s osvědčeními o úlovcích

Článek 31

Kritéria Společenství pro ověřování

Ověřování, jehož cílem je zajistit dodržování nařízení (ES) č. 1005/2008, jak je stanoveno v článku 17 uvedeného nařízení, se zaměří na rizika určená na základě těchto kritérií Společenství:

a)

dovoz, vývoz nebo obchodování s produkty rybolovu získanými z druhů s vysokou obchodní hodnotou;

b)

zavedení nových druhů produktů rybolovu nebo zjištění nových struktur obchodu;

c)

nesrovnalosti mezi strukturami obchodu a známými rybolovnými činnostmi státu vlajky, zejména s ohledem na druhy, objemy nebo charakteristiky jeho rybářské flotily;

d)

nesrovnalosti mezi strukturami obchodu a známými rybolovnými činnostmi třetí země, zejména s ohledem na charakteristiky jejího zpracovatelského průmyslu nebo její obchod s produkty rybolovu;

e)

struktura obchodu není opodstatněná z hlediska hospodářských kritérií;

f)

účast nově zřízeného hospodářského subjektu;

g)

významný a náhlý nárůst objemu obchodu s určitými druhy;

h)

předložení kopií osvědčení o úlovku připojených k prohlášením o zpracování podle přílohy IV nařízení (ES) č. 1005/2008, pokud například došlo během výroby k rozdělení úlovku;

i)

předběžné oznámení požadované podle článku 6 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebylo předloženo včas nebo údaje nejsou úplné;

j)

nesrovnalosti mezi údaji o úlovku nahlášenými hospodářským subjektem a jinými informacemi, které má příslušný orgán k dispozici;

k)

plavidlo nebo vlastník plavidla jsou podezřelí z toho, že se podílejí nebo podíleli na rybolovných činnostech NNN;

l)

plavidlo nedávno změnilo jméno, vlajku nebo registrační číslo;

m)

stát vlajky nezaslal oznámení podle článku 20 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo jsou k dispozici informace o možných nesrovnalostech v potvrzení osvědčení o úlovku ze strany daného státu vlajky (např. došlo ke ztrátě, odcizení nebo podělání razítek příslušného orgánu);

n)

předpokládané nedostatky v kontrolním systému státu vlajky;

o)

dotčené hospodářské subjekty, které se již podílely na protiprávních činnostech, představující možné riziko s ohledem na rybolov NNN.

Článek 32

Předkládání zpráv a hodnocení

1.   Členské státy uvedou informace o uplatňování kritérií Společenství uvedených v článku 31 ve své zprávě, jež má být podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 co dva roky předložena Komisi.

2.   Na základě těchto zpráv a svých vlastních pozorování provede Komise hodnocení a případnou úpravu kritérií Společenství.

KAPITOLA IV

Spolupráce s třetími zeměmi

Článek 33

Správní spolupráce s třetími zeměmi v souvislosti s osvědčeními o úlovku

1.   Správní ujednání, na jejichž základě jsou osvědčení o úlovku sestavena, potvrzena nebo předložena v elektronické podobě nebo nahrazena elektronickými systémy sledovatelnosti zajišťujícími stejnou úroveň kontroly ze strany orgánů, zavedená v rámci správní spolupráce podle čl. 20 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008, jsou uvedena v příloze IX tohoto nařízení.

2.   Do 15 pracovních dnů ode dne zavedení nového správního ujednání týkajícího se provádění ustanovení o osvědčení o úlovku v nařízení (ES) č. 1005/2008 Komise uvědomí o těchto ujednáních příslušné orgány členských států, umístí informace co nejdříve na svých internetových stránkách a aktualizuje přílohu IX tohoto nařízení.

HLAVA III

POZOROVÁNÍ

Článek 34

Formulář pro předkládání informací týkajících se pozorovaných rybářských plavidel

1.   Formulář pro předkládání informací týkajících se pozorovaných rybářských plavidel podle čl. 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 je stanoven v příloze XA tohoto nařízení.

2.   Pokyny pro vyplnění formuláře uvedeného v odstavci 1 jsou uvedeny v příloze XB tohoto nařízení.

HLAVA IV

VZÁJEMNÁ POMOC

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 35

Oblast působnosti

1.   Tato hlava stanoví podmínky, za nichž členské státy spolupracují administrativně mezi sebou navzájem, s třetími zeměmi, Komisí a subjektem jí určeným k zajištění účinného uplatňování nařízení (ES) č. 1005/2008 a tohoto nařízení.

2.   Tato hlava neukládá členským státům povinnost poskytovat si vzájemně pomoc, pokud by to bylo na újmu jejich vnitrostátnímu právnímu systému, veřejnému pořádku, bezpečnosti či jiným základním zájmům. Před zamítnutím žádosti o pomoc konzultuje dožádaný členský stát žádající členský stát, aby určil, zda lze pomoc poskytnout částečně s výhradou zvláštních podmínek. Nelze-li žádosti o pomoc vyhovět, jsou o této skutečnosti neprodleně vyrozuměny žádající členský stát a Komise s uvedením důvodů.

3.   Touto hlavou není dotčeno uplatňování pravidel v oblasti trestního řízení a vzájemné pomoci v trestních věcech v jednotlivých členských státech, včetně pravidel týkajících se utajení soudního vyšetřování.

Článek 36

Ochrana osobních údajů

1.   Toto nařízení se nedotýká a nijak neovlivňuje úroveň ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle ustanovení právních předpisů Společenství a jednotlivých členských států, a zejména nemění povinnosti členských států týkající se zpracovávání osobních údajů těmito státy podle směrnice 95/46/ES, ani povinnosti orgánů a institucí Společenství týkající se zpracovávání osobních údajů těmito orgány a institucemi podle nařízení (ES) č. 45/2001 při plnění jejich povinností. Členské státy a Komise zajistí, aby byla dodržena všechna použitelná ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 45/2001 a ve směrnici 95/46/ES.

2.   Výkon práv osob v souvislosti s údaji o jejich registraci zpracovanými ve vnitrostátních systémech se řídí právními předpisy členského státu, který jejich osobní údaje uložil, a zejména předpisy k provedení směrnice 95/46/ES, a s ohledem na údaje o jejich registraci zpracované v systémech Společenství nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 37

Používání údajů a ochrana profesního a obchodního tajemství

1.   Žádající členský stát použije informace sdělené podle této hlavy výhradně pro účely provádění nařízení (ES) č. 1005/2008 a vždy v souladu se směrnicí 95/46/ES. Použití těchto informací k jiným účelům podléhá předchozí písemné konzultaci s dožádaným členským státem, který informace poskytl. Na toto použití se poté vztahují případné podmínky stanovené dožádaným členským státem týkající se nezveřejnění informací v souladu se směrnicí 95/46/ES. Při použití osobních údajů k jiným účelům musí být dodrženy podmínky stanovené ve směrnici 95/46/ES.

2.   Žádající členský stát uváží zvláštní požadavky v souvislosti se zveřejněním informací, například bezpečnost a soukromí osob identifikovaných nebo identifikovatelných podle těchto informací.

3.   Údaje požívají stejné ochrany, jakou podobným údajům poskytují vnitrostátní právní předpisy členského státu, který tyto informace obdrží, a v případě orgánu Společenství, který je obdrží, příslušná ustanovení platná pro tento orgán. Tyto informace může členský stát, který je obdrží, použít jako důkaz ve správním nebo trestním řízení v souladu s právem tohoto členského státu.

4.   Na informace sdělované v jakékoli podobě osobám, které pracují pro vnitrostátní veřejné orgány a Komisi, se vztahují povinnosti zachování důvěrnosti a profesního tajemství, pokud by jejich zveřejnění ohrozilo:

a)

ochranu soukromí a osobnosti jednotlivce podle právních předpisů Společenství na ochranu osobních údajů;

b)

obchodní zájmy fyzické či právnické osoby, včetně práv duševního vlastnictví;

c)

soudní řízení nebo právní poradenství nebo

d)

účel inspekce nebo vyšetřování.

5.   Odstavec 4 se nepoužije, je-li zveřejnění nezbytné k dosažení ukončení rybolovu NNN nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008, a orgán, který informace sděluje, souhlasí s jejich zpřístupněním.

Článek 38

Náklady

Členské státy hradí vlastní náklady na vyřízení žádosti o pomoc a vzdávají se veškerých nároků na proplacení výdajů, které vznikly při uplatňování této hlavy.

Článek 39

Ústřední orgán

1.   Každý členský stát určí ústřední styčný úřad odpovědný za uplatňování této hlavy.

2.   Každý členský stát sdělí Komisi a ostatním členským státům totožnost ústředního styčného úřadu a tyto informace aktualizuje.

3.   Komise zveřejní a aktualizuje seznam ústředních styčných úřadů v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 40

Následná opatření

1.   Pokud vnitrostátní orgány v reakci na žádost o pomoc podle této hlavy nebo na základě výměny informací z vlastního podnětu rozhodnou o přijetí opatření, která lze provést pouze se souhlasem nebo na žádost soudního orgánu, sdělí dotčenému členskému státu a Komisi informace o těchto opatřeních, která souvisí s rybolovem NNN nebo závažnými porušeními uvedenými v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008 či s porušením tohoto nařízení.

2.   Takové sdělení musí nejprve povolit soudní orgán, je-li toto povolení nutné podle vnitrostátních právních předpisů.

KAPITOLA II

Informace bez předchozí žádosti

Článek 41

Informace bez předchozí žádosti

1.   Pokud se určitý členský stát doví o možné rybolovné činnosti NNN nebo o závažných porušeních uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo má důvodné podezření, že k takovéto činnosti nebo porušení může dojít, neprodleně uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi. V oznámení jsou uvedeny veškeré nezbytné informace a toto oznámení je doručeno prostřednictvím ústředního orgánu uvedeného v článku 39.

2.   Přijme-li členský stát v souvislosti s rybolovnou činností NNN nebo porušením uvedeným v odstavci 1 donucovací opatření, uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi prostřednictvím ústředního orgánu uvedeného v článku 39.

3.   Veškerá oznámení podle tohoto článku je nutno učinit písemně.

KAPITOLA III

Žádosti o pomoc

Článek 42

Definice

Pro účely této hlavy se „žádostí o pomoc“ rozumí žádost zaslaná jedním členským státem druhému členskému státu, která se týká:

a)

informací;

b)

donucovacích opatření nebo

c)

doručení prostřednictvím správních orgánů.

Článek 43

Obecné požadavky

1.   Žádající členský stát zajistí, aby veškeré žádosti o pomoc obsahovaly dostatečné informace, aby dožádaný členský stát mohl žádosti vyhovět, včetně případných důkazů, které lze získat na území žádajícího členského státu.

2.   Žádosti o pomoc jsou omezeny na opodstatněné případy, kdy existuje přiměřený důvod pro domněnku, že došlo k rybolovu NNN nebo závažným porušením uvedeným v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008, a žádající členský stát není schopen získat požadované informace nebo přijmout požadovaná opatření vlastními prostředky.

Článek 44

Předávání žádostí a odpovědí

1.   Žádosti zasílá pouze ústřední orgán žádajícího členského státu nebo Komise ústřednímu orgánu dožádaného členského státu. Stejným způsobem jsou sdělovány veškeré odpovědi.

2.   Žádosti o vzájemnou pomoc a příslušné odpovědi se podávají písemně.

3.   Jazyky použité při podávání žádostí a sdělování informací dohodnou dotčené ústřední orgány před podáním žádosti. Nebylo-li dosaženo dohody, žádosti jsou předávány v úředním jazyce (jazycích) žádajícího členského státu a odpovědi v úředním jazyce (jazycích) dožádaného členského státu.

Článek 45

Žádosti o informace

1.   Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise poskytne veškeré příslušné informace, které jsou nezbytné ke zjištění, zda došlo k rybolovu NNN nebo závažným porušením uvedeným v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008, nebo ke zjištění, zda existuje důvodné podezření, že by k nim mohlo dojít. Tyto informace jsou předávány prostřednictvím ústředního orgánu uvedeného v článku 39.

2.   Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise provede příslušná správní šetření týkající se operací, které představují nebo o nichž se žádající členský stát domnívá, že představují rybolov NNN nebo závažná porušení uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008. Dožádaný členský stát sdělí výsledky tohoto správního šetření žádajícímu členskému státu a Komisi.

3.   Na žádost žádajícího členského státu nebo Komise může dožádaný členský stát povolit, aby příslušný úředník žádajícího členského státu doprovázel úředníky dožádaného členského státu nebo Komise v průběhu správních šetření uvedených v odstavci 2. Pokud vnitrostátní předpisy v oblasti trestního řízení omezují určité úkony na úředníky výhradně určené vnitrostátními právními předpisy, úředníci žádajícího členského státu se na těchto úkonech nepodílejí. V žádném případě se neúčastní domovních prohlídek nebo formálního dotazování osob podle trestního práva. Úředníci žádajícího členského státu přítomní v dožádaném členském státě musí být schopni kdykoli předložit písemné oprávnění potvrzující jejich totožnost a úřední funkci.

4.   Na žádost žádajícího členského státu mu dožádaný členský stát poskytne veškeré doklady nebo ověřené opisy, které má k dispozici a které se týkají rybolovu NNN nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008.

5.   Standardní formulář pro výměnu informací na základě žádosti je stanoven v příloze XI.

Článek 46

Žádosti o donucovací opatření

1.   Na základě důkazů podle článku 43 přijme dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s cílem dosáhnout na svém území nebo ve svých námořních vodách, které se nacházejí pod jeho svrchovaností nebo jurisdikcí, ukončení rybolovu NNN nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008.

2.   Při přijímání donucovacích opatření uvedených v odstavci 1 může dožádaný členský stát konzultovat žádající členský stát a Komisi.

3.   Dožádaný členský stát informuje o přijatých opatřeních a jejich účinku žádající členský stát, ostatní dotčené členské státy a Komisi prostřednictvím ústředního orgánu uvedeného v článku 39.

Článek 47

Lhůta pro odpověď na žádosti o informace a donucovací opatření

1.   Dožádaný členský stát poskytne informace podle čl. 45 odst. 1 a čl. 46 odst. 3 co nejrychleji, nejpozději však do 4 týdnů ode dne obdržení žádosti. Dožádaný a žádající členský stát nebo Komise mohou schválit jiné lhůty.

2.   Není-li dožádaný členský stát schopen zaslat odpověď na žádost ve stanovené lhůtě, sdělí žádajícímu členskému státu nebo Komisi písemně důvod neposkytnutí odpovědi a uvede, do kdy bude podle svého názoru schopen odpovědět.

Článek 48

Žádosti o doručení prostřednictvím správních orgánů

1.   Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu a v souladu se svými vnitrostátními pravidly upravujícími doručování podobných dokumentů a rozhodnutí doručí adresátovi veškeré dokumenty a rozhodnutí vydané v oblasti, na niž se vztahuje nařízení (ES) č. 1005/2008, které pocházejí od správních orgánů žádajícího členského státu a mají být doručeny na území dožádaného členského státu.

2.   Žádosti o doručení se podávají pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XII tohoto nařízení.

3.   Dožádaný členský stát předá žádajícímu členskému státu svou odpověď neprodleně po doručení prostřednictvím ústředního orgánu uvedeného v článku 39. Odpověď se poskytuje pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XII tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

Vztahy s Komisí

Článek 49

Komunikace mezi členskými státy a Komisí

1.   Každý členský stát sdělí Komisi co nejdříve poté, co je má k dispozici, informace, které považuje za důležité a které se týkají metod, postupů nebo zjištěných trendů, jež jsou používány nebo s ohledem na něž existuje podezření z používání pro rybolov NNN nebo závažná porušení uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008.

2.   Komise sdělí členským státům co nejdříve poté, co je získá, informace, které jim pomohou při vymáhání provádění nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 50

Koordinace ze strany Komise

1.   Pokud se členský stát doví o operacích, které představují nebo se jeví jako rybolov NNN či závažná porušení uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008 a které mají zvláštní význam na úrovni Společenství, sdělí Komisi co nejdříve příslušné informace potřebné ke zjištění těchto skutečností. Komise tyto informace předá ostatním dotčeným členským státům.

2.   Za účelem odstavce 1 se operace, které představují rybolov NNN nebo závažná porušení uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008, považují za obzvláště významné na úrovni Společenství, zejména pokud:

a)

mají nebo by mohly mít spojitost v jiných členských státech nebo

b)

se členskému státu jeví jako pravděpodobné, že obdobné operace jsou vykonávány rovněž v jiných členských státech.

3.   Pokud se Komise domnívá, že se operace, jež představují rybolov NNN nebo závažná porušení uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008, uskutečňují v jednom či více členských státech, uvědomí o tom dotčené členské státy, které provedou co nejdříve šetření. Dotčené členské státy sdělí Komisi co nejdříve zjištění vyplývající z těchto šetření.

KAPITOLA V

Vztahy s třetími zeměmi

Článek 51

Výměna informací s třetími zeměmi

1.   Obdrží-li členský stát od třetí země informace, které jsou důležité pro zajištění účinného uplatňování nařízení (ES) č. 1005/2008 a tohoto nařízení, sdělí tyto informace ostatním dotčeným členským státům prostřednictvím ústředního orgánu, je-li to přípustné podle dvoustranných dohod o pomoci uzavřených s danou třetí zemí.

2.   Informace obdržené podle této hlavy může členský stát sdělit třetí zemi prostřednictvím svého ústředního orgánu na základě dvoustranné dohody o pomoci uzavřené s touto třetí zemí. Toto sdělení se uskuteční po konzultaci s členským státem, který informace původně poskytl, a v souladu s právními předpisy Společenství a jednotlivých členských států týkajícími se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

3.   Komise může v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných ujednání, jejichž je Společenství smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou, sdělit příslušné informace týkající se rybolovu NNN nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1005/2008 ostatním stranám těchto dohod, organizací nebo ujednání s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl.

KAPITOLA VI

Přechodná ustanovení

Článek 52

Vytvoření informačního systému pro rybolov NNN

Až do zřízení „informačního systému pro rybolov NNN“ podle čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 spolupracují příslušné orgány členských států podle této hlavy mezi sebou navzájem a s Komisí prostřednictvím stávajících ujednání o vzájemném informování.

HLAVA V

ZMĚNY

Článek 53

Změny nařízení (ES) č. 1005/2008

Příloha I nařízení (ES) č. 1005/2008 obsahující seznam produktů vyjmutých z definice „produktů rybolovu“ v čl. 2 bodě 8 uvedeného nařízení se mění podle přílohy XIII tohoto nařízení.

HLAVA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 54

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2009.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Lhůta pro předběžné oznámení u určitých druhů produktů rybolovu uvedené v článku 1

Lhůta pro předběžné oznámení v délce 4 hodin

Vykládka čerstvých produktů rybolovu rybářskými plavidly v určených přístavech Společenství


PŘÍLOHA IIA

Formulář pro předběžné oznámení určený pro rybářská plavidla třetích zemí uvedený v čl. 2 odst. 1

Image


PŘÍLOHA IIB

Formulář pro předběžné oznámení určený pro rybářská plavidla třetích zemí uvedený v čl. 2 odst. 2

Image


PŘÍLOHA IIIA

Formulář pro prohlášení před vykládkou uvedený v čl. 3 odst. 1

Image


PŘÍLOHA IIIB

Formulář pro prohlášení před překládkou uvedený v čl. 3 odst. 2

(požadovaný od převádějícího a přijímajícího plavidla)

Image


PŘÍLOHA IV

OSVĚDČENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O ÚLOVKU

Zjednodušený formulář pro produkty rybolovu splňující požadavky uvedené v článku 6 tohoto nařízení

Image

Image

Dodatek

Podrobné údaje o dopravě

Image


PŘÍLOHA V

Systémy dokumentace úlovku přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, které jsou uznány jako systémy splňující požadavky nařízení (ES) č. 1005/2008

Část I

Systémy dokumentace úlovků uznané jako systémy splňující požadavky nařízení (ES) č. 1005/2008:

systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp. stanovený nařízením Rady (ES) č. 1035/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp (1).

program ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného stanovený v doporučení ICCAT 08–12, kterým se mění doporučení 07–10 o programu ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného.

Část II

Systémy dokumentace úlovků uznané jako systémy splňující požadavky nařízení (ES) č. 1005/2008 s výhradou dodatečných podmínek:

usnesení CCSBT (Komise na ochranu tuňáka modroploutvého) o zavedení systému CCSBT pro dokumentaci úlovků (přijaté na 15. výročním zasedání – 14.–17. října 2008). Kromě dokumentů o úlovcích a případných souvisejících dokladů potvrzených v souladu se systémem CCSBT pro dokumentaci úlovků předloží dovozce orgánům členských států dovozu podrobné údaje o dopravě uvedené v dodatku o podrobných údajích o dopravě obsaženém v příloze II nařízení (ES) č. 1005/2008.


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 1.


PŘÍLOHA VI

Lhůty pro předložení osvědčení o úlovku u jednotlivých zásilek uvedené v článku 8

Lhůta pro předložení osvědčení o úlovku před vstupem do Společenství v délce 4 hodin

Zásilky produktů rybolovu vstupující do Společenství letecky

Lhůta pro předložení osvědčení o úlovku před vstupem do Společenství v délce 2 hodin

Zásilky produktů rybolovu vstupující do Společenství po silnici

Lhůta pro předložení osvědčení o úlovku před vstupem do Společenství v délce 4 hodin

Zásilky produktů rybolovu vstupující do Společenství po železnici


PŘÍLOHA VII

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VIII

Image


PŘÍLOHA IX

Správní ujednání se státy vlajky týkající se provádění ustanovení o osvědčení o úlovku (čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008)


PŘÍLOHA XA

Formulář pro předkládání informací týkajících se pozorovaných rybářských plavidel

Image


PŘÍLOHA XB

Pokyny pro vyplnění formuláře uvedeného v příloze XA

UVEĎTE POKUD MOŽNO CO NEJVÍCE INFORMACÍ

1.

Údaje o názvu plavidla, volací značce, vlajce a pokud možno registračním čísle nebo čísle podle Lloyd's / IMO je nutno získat při pozorování plavidla nebo při rádiovém kontaktu s plavidly (je nutno uvést zdroj těchto informací).

2.

Rozlišující znaky: uveďte, zda byl viditelný název a přístav registrace plavidla, či nikoli. Zaznamenejte barvy trupu a nástavby, počet stěžňů, umístění velitelského můstku a výšku komínu.

3.

Typ plavidla: popište typ pozorovaného plavidla a zařízení (např. plavidlo pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidlo lovící vlečnými sítěmi, zpracovatelská rybářská loď, přepravní loď).

4.

Poloha: zaznamenejte první pozorování plavidla, včetně rybolovné oblasti/podoblasti/divize.

5.

Činnost pozorovaného plavidla: zaznamenejte čas pozorování, činnost vykonávanou plavidlem v té době a kurz (stupně). Zaznamenejte, zda plavidlo provádělo rybolovnou činnost, nastavení lovných zařízení, lov vlečnou sítí, ponořování lovného zařízení nebo jiné činnosti. K dispozici je místo pro pět pozorování téhož plavidla, je-li zapotřebí více místa, vyplňte tento oddíl na zadní straně formuláře nebo na zvláštním listu papíru. Zaznamenejte použití/nepoužití šňůry se stuhami.

6.

Záznam o pozorování: uveďte, zda byl z pozorování plavidla pořízen videozáznam nebo fotografie (v poznámkách uveďte místo, kde jsou dokumenty uloženy).

7.

Poznámky: uveďte, v jakém směru plavidlo plulo. Shrňte případnou rádiovou konverzaci, k níž došlo, s uvedením jména, státní příslušnosti a funkce, které nahlásila osoba (osoby) kontaktovaná (kontaktované) na palubě pozorovaného plavidla.

8.

Schéma plavidla: načrtněte profil plavidla s uvedením případných rozlišujících znaků, které lze použít k identifikaci.


PŘÍLOHA XI

Standardní formulář pro výměnu informací na základě žádosti podle článku 45

Image

Image


PŘÍLOHA XII

Standardní formulář pro žádost o doručení prostřednictvím správních orgánů podle článku 48

Image

Image


PŘÍLOHA XIII

Seznam produktů vyjmutých z definice „produktů rybolovu“ v čl. 2 bodě 8 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Produkty sladkovodního rybolovu, zahrnující

0301 91 – Ostatní živé ryby: Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Ostatní živé ryby: Úhoři (Anguilla spp.)

0301 93 – Ostatní živé ryby: Kapři

ex 0301 99 – Ostatní: Sladkovodní (KN 0301 99 11 a 0301 99 19)

0302 11 – Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

0302 66 – Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Úhoři (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Sladkovodní (KN 0302 69 11 a 0302 69 19)

0303 11 – Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), vyjma jater, jiker a mlíčí

0303 21 – Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

0303 76 – Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Úhoři (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: Sladkovodní (KN 0303 79 11 a 0303 79 19)

ex 0304 19 – Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené: Sladkovodní (KN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 a 0304 19 91)

ex 0304 29 – Zmrazené filé: ze sladkovodních ryb (KN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 a 0304 29 19)

ex 0304 99 – Ostatní zmrazené rybí maso: ze sladkovodních ryb (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 – Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené: z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a z hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu (KN 0305 30 30); ze pstruhů druhů Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster; z kapra (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Uzené ryby, včetně filé: Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Uzené ryby, včetně filé: Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45); Úhoři (Anguilla spp.) (KN 0305 49 50); Kapři (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 – Sušené ryby, též solené, ne však uzené: Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster); Kapři (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 – Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu: Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) (KN 0305 69 50); Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster); Kapři (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Ostatní korýši, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání, zmrazení: Raci (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Ostatní korýši, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání, nezmrazení: Raci (KN 0306 29 10)

1604 11 00 – Přípravky nebo konzervy z ryb, celé nebo v kusech, vyjma drcených: Lososi

ex 1604 19 – Přípravky nebo konzervy z ryb, celé nebo v kusech, vyjma drcených: Lososovití, jiní než lososi (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb: z lososů (KN 1604 20 10); z lososovitých ryb, jiných než lososů (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Ostatní korýši upravení nebo v konzervách: Sladkovodní raci vaření s koprem, zmrazení

Produkty akvakultury získané z rybího potěru nebo larev

0301 10 – Okrasné živé ryby

0307 10 – Ústřice, též v lasturách nebo ulitách, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu

Hřebenatky rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten

0307 21 – Živé, čerstvé nebo chlazené (KN 0307 21 00)

0307 29 – Ostatní

Slávky jedlé

0307 31 – Živé, čerstvé nebo chlazené

0307 39 – Ostatní

ex 1605 90 – Ostatní (KN 1605 90 11 a 1605 90 19)

0307 60 00 – Hlemýždi, jiní než mořští plži

0305 10 00 – Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

ex 1605 90 30 – Ostatní korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách: Hřebenatky, ústřice, hlemýždi

1605 90 00 – Ostatní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách


(1)  Kódy KN odpovídající nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 (Úř. věst. L 291, 31.10.2008).