1.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 913/2009

ze dne 24. září 2009,

kterým se zastavuje pro „nového vývozce“ přezkum nařízení (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky, opětovně se ukládá clo z dovozu jednoho vývozce z této země a ukončuje se celní evidence tohoto dovozu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením (ES) č. 1174/2005 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybrala prozatímní clo uložené na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky. U čtyř společností s individuálními celními sazbami se platná celní sazba pohybuje v rozmezí od 7,6 % do 39,9 %. Pro „všechny ostatní společnosti“ platí celní sazba 46,7 %. Nařízení (ES) č. 684/2008 (3) vyjasnilo oblast působnosti antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005.

2.   TOTO ŠETŘENÍ

2.1   Žádost o přezkum

(2)

Komise obdržela žádost o přezkum nařízení (ES) č. 1174/2005 pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení od jednoho vyvážejícího výrobce ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky.

(3)

Žádost podala společnost Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (dále jen „Crown Suzhou“ nebo „žadatel“).

(4)

Žadatel tvrdil, že v období šetření, na jehož základě byla antidumpingová opatření přijata, tj. od 1. dubna 2003 do 31. března 2004 (dále jen „období původního šetření“), působil v podmínkách tržního hospodářství, nevyvážel dotčený výrobek do Evropského společenství a nebyl ve spojení s žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na něž se vztahují platná opatření. Dále tvrdil, že začal vyvážet ruční paletové vozíky a jejich základní díly do Společenství po ukončení období původního šetření.

2.2   Zahájení přezkumu pro „nového vývozce“

(5)

Po konzultaci s poradním výborem Komise rozhodla, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení, a poté, co byla dotčenému výrobnímu odvětví Společenství dána příležitost se k věci vyjádřit, zahájila Komise nařízením (ES) č. 59/2009 (4) přezkum nařízení (ES) č. 1174/2005 týkající se žadatele (dále jen „přezkum“).

(6)

Článkem 2 nařízení (ES) č. 52/2009 bylo zrušeno antidumpingové clo ve výši 46,7 % uložené nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů vyráběných žadatelem. Zároveň byly podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení celní orgány vyzvány, aby učinily příslušné kroky k zavedení celní evidence tohoto dovozu.

2.3   Dotčený výrobek

(7)

„Dotčeným výrobkem“ je týž výrobek, který je vymezen v nařízení (ES) č. 1174/2005 ve znění nařízení (ES) č. 684/2008, tedy ruční paletové vozíky a jejich základní díly, tj. podvozek a hydraulika, pocházející z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex 8427 90 00 a ex 8431 20 00. Ruční paletové vozíky jsou definovány jako vozíky na kolech podpírající zvedací vidlicová ramena pro manipulaci s paletami, určené k manuálnímu tlačení, tažení a řízení na hladkém, rovném a pevném povrchu, které provádí pěší obsluha za použití kloubové řídicí páky. Ruční paletové vozíky jsou určeny pouze ke zdvižení nákladu pumpováním řídicí páky do dostatečné výše k přepravení nákladu a nemají žádné jiné dodatečné funkce nebo použití, jako například i) přemísťování a zvedání nákladu za účelem jeho uložení výše nebo usnadnění při skladování nákladu (vysokozdvižné vozíky), ii) zakládání jedné palety na druhou (zakladače), iii) zdvižení nákladu na pracovní plošinu (nůžkové zvedáky) nebo iv) zvedání a vážení nákladu (paletové vozíky s váhou).

2.4   Zúčastněné strany

(8)

Komise o zahájení přezkumu oficiálně vyrozuměla žadatele, zástupce výrobního odvětví Společenství a zástupce vyvážející země. Dotčené strany měly možnost se písemně vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v nařízení (ES) č. 52/2009.

(9)

Útvary Komise dále zaslaly žadateli formulář žádosti o tržní zacházení a dotazník a obdržely odpovědi ve stanovených lhůtách.

2.5   Období šetření v rámci přezkumu

(10)

Šetření dumpingu se týkalo období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

3.   STAŽENÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM PRO NOVÉHO VÝVOZCE

(11)

Dopisem Komisi ze dne 22. května 2009 Crown Suzhou formálně stáhl svou žádost o přezkum pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení.

(12)

Zvažovalo se, zda je žádoucí pokračovat v šetření z moci úřední. Komise usoudila, že se zastavení šetření nedotkne platných antidumpingových opatření, že celní sazba platná pro „všechny ostatní společnosti“ bude uložena Crown Suzhou se zpětnou platností a že toto zastavení nebude v rozporu se zájmem Společenství. Šetření by proto mělo být zastaveno.

(13)

Zúčastněné strany byly informovány o chystaném zastavení šetření a opětovném uložení antidumpingového cla na dovoz dotčeného výrobku vyráběného a prodávaného na vývoz do Společenství společností Crown Suzhou a dostaly příležitost vyjádřit své připomínky. Žádné připomínky, které by mohly změnit toto rozhodnutí, však nebyly obdrženy.

(14)

V důsledku toho byl přijat závěr, že dovoz do Společenství ručních paletových vozíků a jejich základních dílů, tj. podvozků a hydrauliky, pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex 8427 90 00 a ex 8431 20 00, vyráběných a prodávaných na vývoz do Společenství společností Crown Suzhou, by měl podléhat celostátnímu clu, které se vztahuje na „všechny ostatní společnosti“ (o sazbě 46,7 %) uloženému nařízením (ES) č. 1174/2005, a že by uvedené clo by proto mělo být opět uloženo.

4.   ZPĚTNÝ VÝBĚR ANTIDUMPINGOVÉHO CLA

(15)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním by mělo být antidumpingové clo uložené společnosti Crown Suzhou na dovoz dotčeného výrobku, který byl celně evidován podle článku 3 nařízení (ES) č. 52/2009, vybráno zpětně ode dne vstupu nařízení (ES) č. 52/2009 v platnost.

5.   DOBA TRVÁNÍ OPATŘENÍ

(16)

Tento přezkum nemá vliv na datum, kdy v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení skončí platnost opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Přezkum pro nového vývozce, který byl zahájen nařízením (ES) č. 52/2009, se zastavuje a ukládá se antidumpingové clo na dovoz, které se vztahuje podle článku 1 nařízení (ES) č. 1174/2005 na „všechny ostatní společnosti“ (doplňkový kód TARIC A999) v Čínské lidové republice, na dovoz uvedený v článku 1 nařízení (ES) č. 52/2009.

2.   Antidumpingové clo, které se vztahuje podle článku 1 nařízení (ES) č. 1174/2005 na „všechny ostatní společnosti“ v Čínské lidové republice, se s účinkem od 23. ledna 2009 vybere z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů, který byl celně evidován podle článku 3 nařízení (ES) č. 52/2009.

3.   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 nařízení (ES) č. 52/2009.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2009.

Za Radu

předseda

C. BILDT


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 19.