22.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 219/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2009

ze dne 5. srpna 2009

o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 18a odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2008/101/ES (2) začleňuje činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (dále jen „systém Společenství“).

(2)

Aby se snížila administrativní zátěž pro provozovatele letadel, směrnice 2003/87/ES stanoví, že za každého provozovatele letadel je odpovědný jeden členský stát. Ustanovení čl. 18a odst. 1 a 2 směrnice 2003/87/ES obsahuje ustanovení upravující přidělování jednotlivých provozovatelů letadel jejich členskému státu správy. Seznam provozovatelů letadel a jejich členské státy správy (dále jen „seznam“) by měly zajistit, aby každý provozovatel věděl, jakému členskému státu je podřízen, a členským státům bylo jasné, pro které provozovatele je příslušný.

(3)

Při sestavování seznamu Komise zohlednila připomínky, které obdržela poté, co zveřejnila předběžný seznam provozovatelů letadel a jejich členských států správy dne 11. února 2009. Seznam vychází z údajů od organizace Eurocontrol získaných na základě záznamů letových plánů (3).

(4)

Požadavky směrnice 2003/87/ES se použijí na provozovatele letadel definované v čl. 3 písm. o) uvedené směrnice. Začlenění do systému Společenství je spojeno pouze s výkonem činnosti v oblasti letectví a nezávisí na uvedení na seznamu. Na provozovatele letadel, kteří vykonávají činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, se proto vztahuje systém Společenství, ať již jsou v době dané činnosti na seznamu uvedeni nebo nikoli. Obdobně provozovatelé letadel, kteří přestali vykonávat činnost v oblasti letectví, jsou vyloučeni ze systému Společenství v okamžiku, kdy přestanou vykonávat činnost uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, a nikoli v době, kdy jsou odstraněni ze seznamu.

(5)

Seznam obsahuje všechny provozovatele letadel, kteří vykonávali příslušnou činnost v oblasti letectví ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu do 31. prosince 2008. Na seznamu by se mohli objevit i provozovatelé letadel, kteří trvale nebo dočasně ukončili svoji činnost v oblasti letectví. Seznam nezohledňuje, zda jsou provozovatelé letadel začleněni na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří z bezpečnostních důvodů podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (4). Tímto nařízením by proto neměla být dotčena rozhodnutí Komise nebo členských států učiněná v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

(6)

Každému provozovateli letadla by měl být přidělen jedinečný kód v seznamu. Tento kód by měl umožnit identifikovat účastníky v systému Společenství.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel podle čl. 18a odst. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 36, 13.2.2009, s. 11. Podrobné metodické pokyny použité při sestavování předběžného seznamu byly zpřístupněny na internetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.


PŘÍLOHA

Seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel

BELGIE

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

123

ABELAG

BELGIE

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRSKO

23987

ALROSA-AVIA

RUSKÁ FEDERACE

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKÁ FEDERACE

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIE

25996

CAIRO AVIATION

EGYPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIE

31088

CARD AERONAUTICS

SPOJENÉ STÁTY

29568

CENTURION AIR CARGO

SPOJENÉ STÁTY

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYPT

32909

CRESAIR INC

SPOJENÉ STÁTY

985

EAT

BELGIE

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPT

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIE

31497

EXELLAIR

LUCEMBURSKO

32486

FAYARD ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

13457

FLYING PARTNERS

BELGIE

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVÝCARSKO

24057

GEMINI AIR CARGO

SPOJENÉ STÁTY

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUCEMBURSKO

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ČÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURECKO

27232

INTERNET JET

NIZOZEMSKO

28582

INTER-WETALL

ŠVÝCARSKO

9542

INTL PAPER CY

SPOJENÉ STÁTY

27709

KALITTA AIR

SPOJENÉ STÁTY

28087

LAS VEGAS CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIE

31737

MATRACO

BELGIE

1084

MIL BELGIUM

BELGIE

1106

MIL ITALY

ITÁLIE

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZACHSTÁN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PÁKISTÁN

1120

MIL TURKEY

TURECKO

33689

MIRAS AIR

KAZACHSTÁN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIE

25228

MURRAY AVTN

SPOJENÉ STÁTY

31207

N604FJ LLC

SPOJENÉ STÁTY

26688

NEWELL RUBBERMAID

SPOJENÉ STÁTY

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SPOJENÉ STÁTY

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAÚDSKÁ ARÁBIE

27769

SEA-AIR

BELGIE

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIE

26784

SOUTHERN AIR

SPOJENÉ STÁTY

27977

TECHNOMAG

ŠVÝCARSKO

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIE

27011

TNT AIRWAYS

BELGIE

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIE

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIE

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SPOJENÉ STÁTY

20065

V L M

BELGIE

13603

VF CORP

SPOJENÉ STÁTY


BULHARSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

33329

AERO POWER LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTÁN

23962

AIR BAN

BULHARSKO

31414

AIR LAZUR

BULHARSKO

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULHARSKO

33225

AIR VICTORY

GRUZIE

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIE

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULHARSKO

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDÁNSKO

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPÍNY

21448

ATLANT SOYUZ

RUSKÁ FEDERACE

30991

AVB-2004 LTD

BULHARSKO

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAJN

28445

BH AIR

BULHARSKO

29056

BULGARIA AIR

BULHARSKO

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULHARSKO

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULHARSKO

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULHARSKO

25981

CARGO AIR LTD.

BULHARSKO

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTÁN

10165

HEMUS AIR

BULHARSKO

32009

INTER AIR SOFIA

BULHARSKO

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKÁ FEDERACE

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ÍRÁN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNSKO

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTÁN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKÁ FEDERACE

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

32126

MIL ARMENIA

ARMÉNIE

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

29085

RUBYSTAR

BĚLORUSKO

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTÁN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURECKO

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTÁN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTÁN

32347

TABAN AIR

ÍRÁN

31648

VIP-AVIA

GRUZIE


ČESKÁ REPUBLIKA

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

30560

ABS JETS INC.

ČESKÁ REPUBLIKA

7824

ACL SLOVACKY

ČESKÁ REPUBLIKA

16895

AERO VODOCHODY

ČESKÁ REPUBLIKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČESKÁ REPUBLIKA

30203

ATMA AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34057

AVTN SPECIALTIES INC

SPOJENÉ STÁTY

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KYPR

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAJINA

859

CZECH AIRLINES

ČESKÁ REPUBLIKA

33327

EARTH ONE LIMITED

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYE

31651

GROSSMANN JET LK

ČESKÁ REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKÁ FEDERACE

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KYPR

30825

LETS FLY SRO

ČESKÁ REPUBLIKA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JIŽNÍ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SPOJENÉ STÁTY

27912

PREMIER JETS

SPOJENÉ STÁTY

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SPOJENÉ STÁTY

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVENSKO

32157

SKYDIVE LK

ČESKÁ REPUBLIKA

27292

SKYGEORGIA

GRUZIE

31351

TRAST AERO

RUSKÁ FEDERACE

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČESKÁ REPUBLIKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SPOJENÉ STÁTY

24805

YAMAL

RUSKÁ FEDERACE


DÁNSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

27480

AIR ALPHA A/S

DÁNSKO

3456

AIR ALSIE

DÁNSKO

22466

AIR GREENLAND

DÁNSKO

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DÁNSKO

34774

ALIGAP A/S

DÁNSKO

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNSKO

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

28860

CHC DENMARK

DÁNSKO

781

CIMBER AIR DENMARK

DÁNSKO

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIE

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNSKO

32738

EASTOK AVIA CO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNSKO

31760

FAROE JET

DÁNSKO

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNSKO

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SPOJENÉ STÁTY

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZÍLIE

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNSKO

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALEDIVY

32158

JET TIME A/S

DÁNSKO

33256

K/S CLIPPER

DÁNSKO

33518

KIRKBI INVEST

DÁNSKO

31243

KIRKBI TRADING

DÁNSKO

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SPOJENÉ STÁTY

12798

NORTH FLYING 1991

DÁNSKO

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

33063

PANADERO ENERGY LLC

SPOJENÉ STÁTY

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNSKO

23090

PHARMA NORD

DÁNSKO

30137

PRIMERA AIR

ISLAND

33624

QUAD AIR INC

SPOJENÉ STÁTY

33696

SHAM WING AIRLINES

SÝRIE

9918

STAR AIR

DÁNSKO

21550

STERLING AIRLINES

DÁNSKO

4357

SUNAIR DENMARK

DÁNSKO

25417

TEPPER AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNSKO

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

RAKOUSKO

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNSKO

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSKÁ FEDERACE

9697

WEATHER MODIFICATION

SPOJENÉ STÁTY

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNSKO

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORSKO


NĚMECKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

31485

328 SUPPORT SERVICES

NĚMECKO

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NĚMECKO

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NĚMECKO

24433

ADVANCED AVIATION

NĚMECKO

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLSKO

6802

AERO PERSONAL

MEXIKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

NĚMECKO

150

AERODIENST

NĚMECKO

156

AEROFLOT

RUSKÁ FEDERACE

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKÁ FEDERACE

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSKÁ FEDERACE

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NĚMECKO

31799

AGRATA AVIATION

ESTONSKO

27692

AHSEL HAVA

TURECKO

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

NĚMECKO

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NĚMECKO

28844

AIR ASTANA

KAZACHSTÁN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

NĚMECKO

33133

AIR CHINA CARGO LTD

ČÍNA

26296

AIR INDEPENDENCE

NĚMECKO

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (ČÍNA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIE

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVÝ ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NĚMECKO

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SPOJENÉ STÁTY

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSKÁ FEDERACE

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SPOJENÉ STÁTY

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITÁLIE

22317

AIRSERVICE GMBH

NĚMECKO

31390

AIRSEVEN GMBH

NĚMECKO

21756

AIRTRANS

NĚMECKO

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

33836

AJWA AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

30361

AL HOKAIR

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

33869

ALCI ANTARTIC

JIŽNÍ AFRIKA

32684

AMJET AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAJINA

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVÝCARSKO

34337

API HOLDING

NĚMECKO

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NĚMECKO

8901

ARCHER DANIELS

SPOJENÉ STÁTY

27073

ARTOC AIR

EGYPT

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTÁN

24940

ASIA TODAY LTD

ČÍNA

19480

ASIANA AIRLINES INC

KOREJSKÁ REPUBLIKA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVÝCARSKO

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVÝCARSKO

20979

ATLAS AIR USA

SPOJENÉ STÁTY

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURECKO

9230

AUGUSTA AIR

NĚMECKO

29122

AURON LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

31551

AVIATION CAP GRP ED

NĚMECKO

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SPOJENÉ STÁTY

516

BAHAG

NĚMECKO

30586

BALL CORP

SPOJENÉ STÁTY

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIE

509

BASF

NĚMECKO

29137

BATAVIA AIR

INDONÉSIE

25978

BAUHAUS GMBH

NĚMECKO

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

NĚMECKO

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NĚMECKO

11646

BERGER JULIUS

NIGÉRIE

561

BERTELSMANN

NĚMECKO

31886

BESTAIR TURKEY

TURECKO

6810

BILFINGER UND BERGER

NĚMECKO

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

NĚMECKO

28042

BLUE SKY GROUP

SPOJENÉ STÁTY

29090

BLUE WINGS AG

NĚMECKO

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

NĚMECKO

14658

BMW AG

NĚMECKO

24502

BOHLKE VENEER

SPOJENÉ STÁTY

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SPOJENÉ STÁTY

31614

BOMBARDIER GERMANY

NĚMECKO

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

SPOJENÉ STÁTY

606

BOSCH

NĚMECKO

15176

BUNDESPOLIZEI

NĚMECKO

680

BURDA REISEFLUG

NĚMECKO

32874

BUSINESS JET LTD

NOVÝ ZÉLAND

786

CAAC CHINA

ČÍNA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPÍNY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

NĚMECKO

22448

CIRRUS AIRLINES

NĚMECKO

28178

CIRRUS AVIATION

NĚMECKO

31719

CLICK MEXICANA

MEXIKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

12213

COMPASS FOOD

SPOJENÉ STÁTY

824

CONDOR

NĚMECKO

25210

COOK AIRCRAFT

SPOJENÉ STÁTY

31333

CORP JET SVCS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVÝCARSKO

33045

CORPORATE JET MNGT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

12495

CROATIA AIRLINES

CHORVATSKO

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLSKO

30461

D2 AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

32731

DANAHER CORPORATION

SPOJENÉ STÁTY

30651

DAUAIR

NĚMECKO

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NĚMECKO

26466

DC AVIATION GMBH

NĚMECKO

30996

DEERE & COMPANY

SPOJENÉ STÁTY

4484

DELTA AIR LINES

SPOJENÉ STÁTY

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

NĚMECKO

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NĚMECKO

28473

DOGAN HAVACILIK

TURECKO

28795

DULCO HANDEL GMBH

NĚMECKO

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

SPOJENÉ STÁTY

968

DUSSMANN P

SPOJENÉ STÁTY

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIE

24568

EBM PAPST MULFINGEN

NĚMECKO

34657

EEA GMBH

NĚMECKO

19629

ESCHMANN H D

NĚMECKO

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NĚMECKO

3639

EVERGREEN AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

22495

EXCELLENT AIR

NĚMECKO

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

NĚMECKO

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NĚMECKO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SPOJENÉ STÁTY

4783

FAI RENT-A-JET

NĚMECKO

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIE

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ŠVÝCARSKO

8272

FARNAIR

ŠVÝCARSKO

33077

FAS GMBH

NĚMECKO

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJSIE

22238

FLIGHT CALIBRATION

NĚMECKO

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NĚMECKO

26843

FMG-FLUGSCHULE

NĚMECKO

27680

FREE BIRD LT

TURECKO

1595

FRENZEL G

NĚMECKO

32678

FRESENA FLUG

NĚMECKO

4232

FRONTIER AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NĚMECKO

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKO

25027

GEKO TRADE

NĚMECKO

3349

GENERAL MOTORS

SPOJENÉ STÁTY

9243

GERMANIA

NĚMECKO

28944

GERMANWINGS

NĚMECKO

34841

GIBBS INTERNATIONAL

SPOJENÉ STÁTY

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

23743

GOMEL AIRLINES

BĚLORUSKO

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORVATSKO

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

2395

GROB WERKE

NĚMECKO

32172

GULF JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26226

HAMBURG INTL

NĚMECKO

26507

HANSEATIC AVIATION

NĚMECKO

26105

HANSGROHE AG

NĚMECKO

1389

HAPAG LLOYD TUI

NĚMECKO

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

NĚMECKO

32580

HASLBERGER FINANZ.

NĚMECKO

31519

HAWKER HUNTER AVTN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

28618

HAWORTH TRANSPORT

SPOJENÉ STÁTY

32953

HEIDELBERGCEMENT

NĚMECKO

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

NĚMECKO

31103

HOMAC AVIATION AG

ŠVÝCARSKO

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKÁ FEDERACE

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

ÍRÁN

1562

JAT AIRWAYS

SRBSKO

25512

JET CONNECTION

NĚMECKO

11307

JET EXECUTIVE INT.

NĚMECKO

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NĚMECKO

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

NĚMECKO

16761

JETFLIGHT AVTN

ŠVÝCARSKO

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

21462

JOHNSON CONTROLS

SPOJENÉ STÁTY

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVÝCARSKO

32107

JUNEYAO AIRLINES

ČÍNA

1610

KARMANN GMBH

NĚMECKO

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

NĚMECKO

32568

KOMPASS GMBH

NĚMECKO

1652

KOREAN AIRLINES

KOREJSKÁ REPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKÁ FEDERACE

33182

KUGU HAVACILIK

TURECKO

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSKÁ FEDERACE

29352

LANGNER E

NĚMECKO

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

NĚMECKO

6383

LECH-AIR GMBH

NĚMECKO

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NĚMECKO

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVÝCARSKO

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

NĚMECKO

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NĚMECKO

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRÁLIE

1776

LUFTHANSA

NĚMECKO

3857

LUFTHANSA CARGO

NĚMECKO

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NĚMECKO

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

NĚMECKO

21072

MAHAN AIR

ÍRÁN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

12521

MARXER ANLAGEN

NĚMECKO

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURECKO

31852

MFI MANAGEMENT FUR

NĚMECKO

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLSKO

1778

MIL GERMANY

NĚMECKO

1488

MIL INDIA

INDIE

1529

MIL IRAN

ÍRÁN

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVÝCARSKO

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURECKO

3057

MOELLERS MASCHINEN

NĚMECKO

24270

MONTENEGRO AIRLINES

ČERNÁ HORA

31944

MYN AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NĚMECKO

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NĚMECKO

15551

NEW YORKER S H K

NĚMECKO

12218

NIKE

SPOJENÉ STÁTY

24661

NORTH AMERICAN JET

SPOJENÉ STÁTY

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SPOJENÉ STÁTY

31791

NOVESPACE

FRANCIE

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NĚMECKO

33138

OCA INTERNATIONAL

NĚMECKO

2044

OETKER A

NĚMECKO

25059

OMNI AIR INTL

SPOJENÉ STÁTY

2061

OMNIPOL

ČESKÁ REPUBLIKA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

NĚMECKO

8236

OWENS-CORNING

SPOJENÉ STÁTY

3343

P&P PROMOTION

NĚMECKO

12648

PACELLI

NĚMECKO

33666

PAKISTAN AVIATORS

PÁKISTÁN

30279

PAPIER METTLER

NĚMECKO

852

PARAGON RANCH

SPOJENÉ STÁTY

29731

PARC AVTN

IRSKO

23471

PCT POWDER COATING

LUCEMBURSKO

10690

PEGASUS TURKEY

TURECKO

775

PENTASTAR AVTN

SPOJENÉ STÁTY

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SPOJENÉ STÁTY

5225

PHOENIX AIR GMBH

NĚMECKO

3085

PICTON LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

30132

PREMIUM AVIATION

NĚMECKO

28157

PRESIDENTIAL AVTN

SPOJENÉ STÁTY

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NĚMECKO

12196

PRIVATE WINGS

NĚMECKO

30124

RAE – REGIONAL AIR

NĚMECKO

32083

RAY ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NĚMECKO

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29767

RENTAIR UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

SPOJENÉ STÁTY

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURECKO

32723

RSG RENTAL SERVICES

NĚMECKO

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NĚMECKO

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSKÁ FEDERACE

9200

RYAN INTL AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

24784

SAMSUNG TECHWIN

KOREJSKÁ REPUBLIKA

18991

SAP AG

NĚMECKO

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NĚMECKO

5031

SCHWARZMUELLER

RAKOUSKO

30971

SEARAY BD100

JIŽNÍ AFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVÉDSKO

27571

SHANGHAI AIRLINES

ČÍNA

32205

SHANGHAI CARGO

ČÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

ČÍNA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

28475

SILKWAY AIRLINES

ÁZERBAJDŽÁN

22021

SILVER CLOUD AIR

NĚMECKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRÁLIE

27735

SKY AIRLINES

TURECKO

2477

SKY JET

ŠVÝCARSKO

34392

SKYBUS

KAZACHSTÁN

32816

SKYBUS AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NĚMECKO

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

NĚMECKO

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SPOJENÉ STÁTY

29841

SPIRIT OF SPICES

NĚMECKO

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

14557

STEINER FILM

NĚMECKO

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

2615

STUTTGARTER FLUG

NĚMECKO

12878

SUEDZUCKER REISE

NĚMECKO

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURECKO

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVÝCARSKO

8360

TACA

SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TÁDŽIKISTÁN

32435

TALON AIR

SPOJENÉ STÁTY

31885

TARHANKULE HAVA

TURECKO

32576

TB INVEST GROUP

ČESKÁ REPUBLIKA

31566

TEAM AVIATION

NĚMECKO

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

RAKOUSKO

2681

THAI INTERNATIONAL

THAJSKO

14993

THYSSENKRUPP

NĚMECKO

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

JIŽNÍ AFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

SPOJENÉ STÁTY

23497

TRIPLE ALPHA

NĚMECKO

33495

TURBOJET KFT

MAĎARSKO

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURECKO

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

8960

UPS

SPOJENÉ STÁTY

21723

URAL AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

4692

US AIRWAYS

SPOJENÉ STÁTY

29839

USA 3000 AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

26886

UTAIR AVIATION

RUSKÁ FEDERACE

31669

VACUNA JETS

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIE

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NĚMECKO

2833

VIESSMANN

NĚMECKO

31758

VIVAT TRUST LTD.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31815

VOLARIS

MEXIKO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

2840

VOLKSWAGEN

NĚMECKO

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZÍLIE

12066

WDL AVIATION

NĚMECKO

24113

WEBER MANAGEMENT

NĚMECKO

1323

WEKA

NĚMECKO

30605

WHEELS AVIATION

NĚMECKO

34391

WHS LEASING AG

ŠVÝCARSKO

33317

WINAIR AUSTRIA

RAKOUSKO

25225

WINDROSE JETCHARTER

NĚMECKO

2930

WORLD AIRWAYS

SPOJENÉ STÁTY

3647

WUERTH GMBH & CO KG

NĚMECKO

31769

XL AIRWAYS GERMANY

NĚMECKO

32403

XRS HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

5960

ZEMAN

NĚMECKO

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZÍLIE


ESTONSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTONSKO

29742

AEROVIS

UKRAJINA

25753

AIR LIVONIA

ESTONSKO

32981

AMW AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18219

ESTONIAN AIR

ESTONSKO

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTONSKO

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTONSKO

32214

GENEX LTD.

BĚLORUSKO

24680

KAPO AVIA

RUSKÁ FEDERACE

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURECKO

21137

MERKEL M

NĚMECKO

27116

MIL AZERBAIJAN

ÁZERBAJDŽÁN

26723

MIL ESTONIA

ESTONSKO

26285

MIL UK ARMY

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

2799

MIL USA

SPOJENÉ STÁTY


ŘECKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

31800

748 AIR SERVICES (2)

KEŇA

20514

AEGEAN AIRLINES

ŘECKO

24601

AERO-KAMOV

RUSKÁ FEDERACE

31367

AEROLAND

ŘECKO

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

ŘECKO

26693

ALKAN AIR

EGYPT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEŇA

26574

ARKASAIR

TURECKO

30047

ASHTON AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

9459

ATHENIAN AIR LINK

ŘECKO

34846

ATHENS AIRWAYS

ŘECKO

20810

AVIATOR

ŘECKO

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVÝCARSKO

34069

BELRESCUEAVIA

BĚLORUSKO

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SÚDÁN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KEŇA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ČÍNA

31895

CENTAVIA

SRBSKO

34668

CLUB ONE AIR

INDIE

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

ŘECKO

19644

COSTAIR LTD

ŘECKO

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SÚDÁN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SPOJENÉ STÁTY

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

ŘECKO

26461

EUROAIR LTD

ŘECKO

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRÁLIE

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRÁLIE

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSKÁ FEDERACE

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIE

31722

GAINJET

ŘECKO

31659

GHALAYINI I

EGYPT

29050

GOLIAF

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV

29777

GREECE AIRWAYS

ŘECKO

17957

GREENLEAF

SPOJENÉ STÁTY

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

ŘECKO

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOVÝ ZÉLAND

29384

HELLAS JET

ŘECKO

25184

HELLAS WINGS LTD

ŘECKO

32243

HELLENIC IMPERIAL

ŘECKO

25221

HELOG AG

ŠVÝCARSKO

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPÍNY

19518

INTERJET SA

ŘECKO

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAJINA

26787

INTRACOM

ŘECKO

31881

INTRALOT

SPOJENÉ STÁTY

31621

JADAYEL AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTÁN

33768

JP AIR OU

ESTONSKO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIE

32649

K2 SMARTJETS

ŘECKO

30724

KAIZEN AVTN

SPOJENÉ STÁTY

33560

KENRICK

IZRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ŘECKO

29995

LEXATA

ŘECKO

32732

MCKINLEY CAPITAL

SPOJENÉ STÁTY

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉSIE

1099

MIL GREECE

ŘECKO

1800

MIL MALAYSIA

MALAJSIE

2055

OLYMPIC AIRLINES

ŘECKO

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGYPT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

22404

OXY USA

SPOJENÉ STÁTY

30316

PAKISTAN STATE

PÁKISTÁN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ŘECKO

27002

PARADISE AVTN

ŘECKO

34445

PEBUNY LLC

SPOJENÉ STÁTY

27649

PECOTOX AIR

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNSKO

29325

PROFLITE

SPOJENÉ STÁTY

31819

PWC AVIATION

KUVAJT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAÚDSKÁ ARÁBIE

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIE

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SPOJENÉ STÁTY

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURECKO

32837

SKOL AIRLINE

RUSKÁ FEDERACE

31109

SKY EXPRESS GREECE

ŘECKO

31806

SKY WINGS AIRLINES

ŘECKO

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRÁLIE

24773

SWIFT FLITE AVIATION

JIŽNÍ AFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

ŘECKO

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURECKO

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGYPT

20044

VERAVIA VERNIKOS

ŘECKO

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRÁLIE

25058

WORLD HEALING CENTER

SPOJENÉ STÁTY

7307

ZAHID TRACTOR

SAÚDSKÁ ARÁBIE


ŠPANĚLSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERACE

26560

245 PILOT SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIE

29663

AEROLANE

EKVÁDOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXIKO

26248

AEROLINEAS SOL

MEXIKO

34380

AEROSUR

BOLÍVIE

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANĚLSKO

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXIKO

25974

AEROVITRO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIE

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANĚLSKO

30183

AIR ESTE S.A.

ŠPANĚLSKO

9345

AIR EUROPA

ŠPANĚLSKO

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANĚLSKO

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANĚLSKO

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ŠPANĚLSKO

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANĚLSKO

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JIŽNÍ AFRIKA

29581

AMB GROUP

SPOJENÉ STÁTY

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ŠPANĚLSKO

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

32054

ARIK AIR LTD

NIGÉRIE

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIE

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SPOJENÉ STÁTY

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

22877

AVIALSA

ŠPANĚLSKO

460

AVIANCA

KOLUMBIE

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLSKO

29159

AVION I

SPOJENÉ STÁTY

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANĚLSKO

33149

AVPRO INC (2)

SPOJENÉ STÁTY

32450

AWAIR

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

JIŽNÍ AFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVÝCARSKO

33172

BESTFLY

ŠPANĚLSKO

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANĚLSKO

32392

BIONIC AVIATION CC

JIŽNÍ AFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ŠPANĚLSKO

19815

BRISTOW HELI

NIGÉRIE

3195

BRITISH ANTARCTIC

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34369

BURHANETTIN HAVA

TURECKO

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITÁNIE

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAPVERDY

33475

CALIMA AVIACION SL

ŠPANĚLSKO

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ŠPANĚLSKO

32564

CARABO CAPITAL

SPOJENÉ STÁTY

736

CASA

ŠPANĚLSKO

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

29796

CETO MARKETING S.A.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32118

CLICKAIR SA

ŠPANĚLSKO

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANĚLSKO

32350

CORPORATE JETS

ŠPANĚLSKO

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIE

33427

COVIDIEN INC

SPOJENÉ STÁTY

31491

CSIM AIR

SPOJENÉ STÁTY

9863

CUKUROVA

TURECKO

33251

DANA (2)

NIGÉRIE

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGÉRIE

26776

DEAN FOODS

SPOJENÉ STÁTY

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIE

3464

DODSON AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ŠPANĚLSKO

8808

EASTMAN KODAK

SPOJENÉ STÁTY

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ROVNÍKOVÁ GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVÝCARSKO

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZÍLIE

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIE

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANĚLSKO

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCIE

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORSKO

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIE

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SPOJENÉ STÁTY

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANĚLSKO

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SPOJENÉ STÁTY

22043

FAASA

ŠPANĚLSKO

33038

FAIR WIND AIR CHTR

SPOJENÉ STÁTY

18767

FIRST INTL AVTN

SPOJENÉ STÁTY

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANĚLSKO

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

SPOJENÉ STÁTY

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANĚLSKO

31970

FLYING FALCON

SPOJENÉ STÁTY

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANĚLSKO

32961

FRAPMAG LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONÉSIE

4402

GESTAIR

ŠPANĚLSKO

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NĚMECKO

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

SPOJENÉ STÁTY

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ČÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAPVERDY

32525

HARPO INC

SPOJENÉ STÁTY

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SPOJENÉ STÁTY

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVÝCARSKO

31991

HENNIG.

JIŽNÍ AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANĚLSKO

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANĚLSKO

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31093

HONG KONG EXPRESS

ČÍNA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIE

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIE

1475

IBERIA

ŠPANĚLSKO

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANĚLSKO

25843

ICE BIRD

ŠVÝCARSKO

10117

ILFC

SPOJENÉ STÁTY

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ŠPANĚLSKO

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ŠPANĚLSKO

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANĚLSKO

33212

INTELLECTUAL VENTURE

SPOJENÉ STÁTY

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVÝCARSKO

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIE

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANĚLSKO

31247

JAIR

JIŽNÍ AFRIKA

31275

JETNOVA

ŠPANĚLSKO

28372

JWC HUNTINGTON

SPOJENÉ STÁTY

34608

KAMA AVIATION

RUSKÁ FEDERACE

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKÁ FEDERACE

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTÁN

29274

KD AVIA

RUSKÁ FEDERACE

32291

KELLY CORP

SPOJENÉ STÁTY

25582

KINDOC AIRWAYS

JIŽNÍ AFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIE

34665

KUNPENG AIRLINES

ČÍNA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ŠPANĚLSKO

30440

LARK AVTN

SPOJENÉ STÁTY

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SPOJENÉ STÁTY

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

SPOJENÉ STÁTY

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIE

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIE

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIE

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

JIŽNÍ AFRIKA

26957

MENAJIAN

SPOJENÉ STÁTY

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAJINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SPOJENÉ STÁTY

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIE

1094

MIL EQUATOR

EKVÁDOR

1880

MIL MEXICO

MEXIKO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

JIŽNÍ AFRIKA

1095

MIL SPAIN

ŠPANĚLSKO

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVÝCARSKO

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZÍLIE

32502

NASAIR

SAÚDSKÁ ARÁBIE

604

NAV Y SERVICIO 3

ŠPANĚLSKO

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIE

31834

NITA JET

SPOJENÉ STÁTY

1997

NOMADS

SPOJENÉ STÁTY

18907

NORMAN AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

32556

NYGREN U

ŠVÉDSKO

32396

OBODEN IBRU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24549

ODYSSEY AVTN

SPOJENÉ STÁTY

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANĚLSKO

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZÍLIE

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSKÁ FEDERACE

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ŠPANĚLSKO

32177

PREMIAIR (WI)

INDONÉSIE

27399

PREMIER TRUST

SPOJENÉ STÁTY

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SPOJENÉ STÁTY

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANĚLSKO

32852

PRIYAN FOUNDATION

SPOJENÉ STÁTY

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANĚLSKO

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ŠPANĚLSKO

29804

PUNTO-FA

ŠPANĚLSKO

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRÁLIE

27231

QUANTUM AIR

ŠPANĚLSKO

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

26960

RED WINGS CJSC

RUSKÁ FEDERACE

32100

RING AIR

SPOJENÉ STÁTY

34812

RPK CAPITAL MNGT

SPOJENÉ STÁTY

33521

RYJET

ŠPANĚLSKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ŠPANĚLSKO

25502

SAL EXPRESS

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIE

29825

SAS INSTITUTE

SPOJENÉ STÁTY

611

SAS NORGE

NORSKO

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

30170

SERAIR TRANSWORLD

ŠPANĚLSKO

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SPOJENÉ STÁTY

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRÁLIE

26690

SOKO AVIATION SL

ŠPANĚLSKO

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIE

19182

SOTAN

BRAZÍLIE

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPÍNY

4298

SPANAIR S A

ŠPANĚLSKO

28727

SPENAERO

SPOJENÉ STÁTY

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

1485

STOCKWOOD V

SPOJENÉ STÁTY

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

34009

SUNRIDER CORPORATION

SPOJENÉ STÁTY

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANĚLSKO

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANĚLSKO

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANĚLSKO

32401

TAKE AIR LINES

FRANCIE

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZÍLIE

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANĚLSKO

34198

TITAN AVAITION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

21527

TOP FLY S L

ŠPANĚLSKO

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANĚLSKO

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZÍLIE

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZÍLIE

31969

UNIVERSAL JET SL

ŠPANĚLSKO

27669

URGEMER CANARIAS SL

ŠPANĚLSKO

23824

VICTOR ECHO S.A.

ŠPANĚLSKO

29086

VIM AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRÁLIE

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANĚLSKO

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIE

24793

ZOREX S.A.

ŠPANĚLSKO


FRANCIE

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

26915

171JC

SPOJENÉ STÁTY

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERACE

34029

3M EXECUTIVE AVTN

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

9554

685TA CORP

SPOJENÉ STÁTY

29177

900NB

SPOJENÉ STÁTY

34675

A OK JETS (2)

SPOJENÉ STÁTY

28417

AAK COMPANY

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

31724

AAS EUROPE

FRANCIE

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVÝCARSKO

4306

ACCOR SA

FRANCIE

33973

ACD AVIATION

NĚMECKO

31934

ACFT MGMT & TRADING

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31617

ACFT SARL 2

LUCEMBURSKO

30027

ADAM AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURECKO

27910

ADVANCED TRAINING SY

SPOJENÉ STÁTY

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIE

25187

AERCAP AVIATION

NIZOZEMSKO

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRSKO

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIE

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIE

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZÍLIE

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIE

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIE

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIE

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIE

22072

AERO VISION SARL LF

FRANCIE

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NĚMECKO

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXIKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JIŽNÍ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIE

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIE

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYE

1769

AIGLE AZUR

FRANCIE

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANCIE

186

AIR ALGERIE

ALŽÍRSKO

29735

AIR ARABIA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

28684

AIR ASIA

MALAJSIE

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIE

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPT

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANCIE

33288

AIR CORPORATE FRANCIE

FRANCIE

30879

AIR DECCAN

INDIE

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTÁN

227

AIR FRANCE

FRANCIE

231

AIR GEFCO

FRANCIE

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

POBŘEŽÍ SLONOVINY

31977

AIR KING JET

ŠVÝCARSKO

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANCIE

261

AIR MAURITIUS

MAURICIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCIE

12060

AIR ND

FRANCIE

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUCEMBURSKO

26716

AIR RUTTER INTL

SPOJENÉ STÁTY

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELY

26152

AIR SRPSKA

BOSNA A HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIE

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIE

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIE

34296

AIR WING LTD

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

2496

AIRBUS FRANCE

FRANCIE

308

AIRBUS SAS

FRANCIE

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIE

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUCEMBURSKO

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONÉSIE

18045

AIRFLEET CREDIT

SPOJENÉ STÁTY

18982

AIRFLITE

SPOJENÉ STÁTY

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANCIE

26897

AIRLINAIR

FRANCIE

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAÚDSKÁ ARÁBIE

23745

AK HAVACILIK

TURECKO

8231

AL ANWAE TRADING

SAÚDSKÁ ARÁBIE

28640

AL MISEHAL GROUP

SAÚDSKÁ ARÁBIE

24197

AL NASSR LTD

ŠVÝCARSKO

21699

ALCATEL USA

SPOJENÉ STÁTY

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITÁLIE

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAÚDSKÁ ARÁBIE

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAÚDSKÁ ARÁBIE

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKO

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKÁ FEDERACE

32601

ALPHA CHARLIE

SPOJENÉ STÁTY

26287

ALTONA

ŠVÝCARSKO

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

34234

AMERICAN ELECTRIC

SPOJENÉ STÁTY

8928

AMERICAN HOME PROD

SPOJENÉ STÁTY

25806

AMERIDAIR

FRANCIE

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVÝCARSKO

984

APACHE AVIATION

FRANCIE

6188

APEX OIL

SPOJENÉ STÁTY

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

398

ARAMCO

SPOJENÉ STÁTY

406

ARKIA IZRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

SPOJENÉ STÁTY

20337

ARTEMIS SA

FRANCIE

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

22135

ATLANTA JET

SPOJENÉ STÁTY

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

17951

AVDEF

FRANCIE

34589

AVEL BRAO

FRANCIE

32958

AVENIR WORLDWIDE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

33558

AVIA TREASURY GMBH

RAKOUSKO

29467

AVIALAIR

FRANCIE

29399

AVIATION CAPITAL GRP

SPOJENÉ STÁTY

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

SPOJENÉ STÁTY

33992

AVIATION PARTNERS 2

SPOJENÉ STÁTY

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34211

AVIJET UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SRBSKO

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRÁLIE

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYE

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCIE

34289

B2 FLIGHT LLC

SPOJENÉ STÁTY

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIE

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LOTYŠSKO

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIE

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAJSKO

9347

BARRON INTL HOLDING

LUCEMBURSKO

23830

BB AVIATION INC.

ŠVÝCARSKO

28129

BCA-BUSINESS

FRANCIE

7723

BELL TEXTRON

SPOJENÉ STÁTY

28608

BERGAIR

ŠVÝCARSKO

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTÁN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADÉŠ

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADÉŠ

26292

BIZAIR LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29774

BLS AVIATION USA

SPOJENÉ STÁTY

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVÝCARSKO

28677

BLUE LINE

FRANCIE

20254

BONAIR TURKEY

TURECKO

25126

BONDCO

SPOJENÉ STÁTY

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVÝCARSKO

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIE

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCIE

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA A HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANCIE

34276

BRASS BOX LTD

KYPR

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

21446

BREITLING

ŠVÝCARSKO

637

BRITAIR

FRANCIE

8153

BRUME

FRANCIE

32896

BUMI RESOURCES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCIE

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

34152

BUSI JET INTL.

ŠVÝCARSKO

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIE

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

SPOJENÉ STÁTY

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVÝCARSKO

9122

CARTIER EUROPE

NIZOZEMSKO

34144

CASAM SARL

FRANCIE

33321

CEIBA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAJINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

26842

CFPR

FRANCIE

31139

CFS AIR

SPOJENÉ STÁTY

20711

CGTM

FRANCIE

28926

CHC HELICOPTERS

JIŽNÍ AFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ČÍNA

12141

CHINA EASTERN

ČÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCIE

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

SPOJENÉ STÁTY

799

COCA COLA

SPOJENÉ STÁTY

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVÝCARSKO

28585

COMPAR FOUNDATION

ŠVÝCARSKO

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

SPOJENÉ STÁTY

31680

CORP JET MGMT

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

26244

CORPORATE AIR

SPOJENÉ STÁTY

6369

CORSAIR FRANCIE

FRANCIE

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANCIE

12219

COX ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

31073

CP MANAGEMENT

SPOJENÉ STÁTY

3513

CROWN EQUIPMENT

SPOJENÉ STÁTY

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTSKO

33242

DALCAM LLC

SPOJENÉ STÁTY

31467

DALIA AIRLINES

LUCEMBURSKO

3932

DALLAH AL BARAKA

SAÚDSKÁ ARÁBIE

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SÝRIE

2518

DARTA

FRANCIE

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKÁ FEDERACE

28094

DASNAIR

ŠVÝCARSKO

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCIE

1139

DASSAULT FALCON JET

SPOJENÉ STÁTY

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCIE

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANCIE

28800

DATELINE OVERSEAS

KYPR

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCIE

32809

DEAN PHILLIPS INC

SPOJENÉ STÁTY

11638

DECAUX

FRANCIE

27665

DIAMAIR

ŠVÝCARSKO

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCIE

7028

DOW CHEMICAL

SPOJENÉ STÁTY

24571

DSWA

SPOJENÉ STÁTY

30876

DUBROVNIK AIRLINES

CHORVATSKO

31133

DUNMORE HOMES

SPOJENÉ STÁTY

9703

EARTH STAR

SPOJENÉ STÁTY

31743

EAST STAR AIRLINES

ČÍNA

34303

EASTINDO

INDONÉSIE

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

COLOMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVÝCARSKO

32591

EBONY SHINE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29279

ECUATORIAL CARGO

ROVNÍKOVÁ GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPT

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKÁ FEDERACE

23028

ELI'S BREAD

SPOJENÉ STÁTY

32853

ELITE AIR INC

SPOJENÉ STÁTY

32311

ELYSAIR SAS

FRANCIE

1013

EMERSON ELECTRIC

SPOJENÉ STÁTY

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANCIE

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCIE

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVÉDSKO

32827

EXEC JET SOLUTIONS

SPOJENÉ STÁTY

29471

EXECUJET EUROPE

ŠVÝCARSKO

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

ŠVÝCARSKO

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DÁNSKO

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPT

31131

EXPRESS CAMEL

SAÚDSKÁ ARÁBIE

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVÝCARSKO

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAÚDSKÁ ARÁBIE

25553

FALCON AIR EXPRESS

SPOJENÉ STÁTY

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVÝCARSKO

15911

FC AVIATION

FRANCIE

1147

FEDERAL EXPRESS

SPOJENÉ STÁTY

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANCIE

34669

FIREFLY

MALAJSIE

32846

FIRST COMMERCIAL

SPOJENÉ STÁTY

21075

FISHER SCIENTIFIC

SPOJENÉ STÁTY

31665

FLEET INT AVTN & FIN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21504

FLICAPE PTY LTD

JIŽNÍ AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

SPOJENÉ STÁTY

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ŠVÝCARSKO

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUCEMBURSKO

33626

FLY 18

ŠVÝCARSKO

30372

FLY AIR SA

FRANCIE

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZÍLIE

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNISKO

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ŠVÝCARSKO

30136

FLYBABOO

ŠVÝCARSKO

30343

FLYING BIRD

FRANCIE

29223

FLYING FINN OY

FINSKO

31775

FLYING M

SPOJENÉ STÁTY

33632

FLYMEX

MEXIKO

31116

FOCUS AIR USA

SPOJENÉ STÁTY

32322

FORTUNE AIR

JIŽNÍ AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONSKO

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRÁLIE

32749

GEASA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TURECKO

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIE

9002

GIE ATR

FRANCIE

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

SPOJENÉ STÁTY

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRÁLIE

31682

GLOBAL JET LUX

LUCEMBURSKO

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ČERNÁ HORA

31731

HALCYONAIR

KAPVERDY

5362

HALLIBURTON

SPOJENÉ STÁTY

33959

HASSANCO S.A.

ŠVÝCARSKO

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORSKO

19953

HILTON HOTELS

SPOJENÉ STÁTY

26436

HOLIDAY RETIREMENT

SPOJENÉ STÁTY

31795

IBL AVIATION

MAURICIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCIE

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

31965

INDIGO (VI)

INDIE

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONÉSIE

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIE

33559

INDYCAR AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NEURČENO

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

SPOJENÉ STÁTY

31081

INTERFACE OPS LLC

SPOJENÉ STÁTY

32801

INTERJET ABC

MEXIKO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

SPOJENÉ STÁTY

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTÁN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRÁK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCIE

31280

IXAIR DPT JET

FRANCIE

28006

JAPAT

ŠVÝCARSKO

29118

JAR VENTURE

FRANCIE

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

SPOJENÉ STÁTY

31772

JCAS

ŠVÝCARSKO

26998

JDP FRANCE

FRANCIE

26479

JET 2000

RUSKÁ FEDERACE

1569

JET AVIAT BUSINESS

ŠVÝCARSKO

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVÝCARSKO

30385

JET AVIATION FZCO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26911

JET BLUE AIRWAYS

SPOJENÉ STÁTY

32217

JET CRUISING

LUCEMBURSKO

34614

JET DIRECT AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

33651

JET LITE INDIE LTD

INDIE

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVÝCARSKO

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTÁN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVÝCARSKO

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCIE

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRÁLIE

29268

JEX SARL

LUCEMBURSKO

30476

JPM AVIATION

FRANCIE

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

SPOJENÉ STÁTY

32776

KALAMAZOO GROUP II

SPOJENÉ STÁTY

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISKO

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISKO

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYPT

30709

KAZAVIA

KAZACHSTÁN

32381

KB HOME

SPOJENÉ STÁTY

29190

KBBD

SPOJENÉ STÁTY

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

SPOJENÉ STÁTY

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAÚDSKÁ ARÁBIE

12497

KIRCHMAN

SPOJENÉ STÁTY

27587

KOMAR AVTN

SPOJENÉ STÁTY

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREJSKÁ REPUBLIKA

9858

KROLL G

ŠVÝCARSKO

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCIE

30455

LAS VEGAS JET

SPOJENÉ STÁTY

33111

LAYAN INTL.

ŠVÝCARSKO

30595

LEACH CAPITAL

SPOJENÉ STÁTY

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBYA

4489

LIMITED STORES

SPOJENÉ STÁTY

31880

LJ ASSOCIATES

SPOJENÉ STÁTY

25272

LOTUS AIR

EGYPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCIE

24211

LOWA LTD

ŠVÝCARSKO

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLSKO

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVÝCARSKO

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUCEMBURSKO

19696

LYRECO

FRANCIE

33834

M. SQUARE AVIATION

ŠVÝCARSKO

34423

MACAU JET INTL

MACAO (ČÍNA)

29993

MAG AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

32078

MALIBU CONSULTING

SPOJENÉ STÁTY

34019

MANO RIVER

SPOJENÉ STÁTY

22226

MARMON GROUP

SPOJENÉ STÁTY

1831

MARTIN BAKER

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32707

MASC AIR LTD

ŠVÝCARSKO

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVÝCARSKO

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAJSIE

30530

MATADORO MGMT INVEST

SPOJENÉ STÁTY

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITÁNIE

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

SPOJENÉ STÁTY

31545

MDA SAS

FRANCIE

31140

ME LEASING

SPOJENÉ STÁTY

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKO

9689

MELVIN SIMON

SPOJENÉ STÁTY

30360

MENAJET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34274

MEREGRASS AIR CHTR

SPOJENÉ STÁTY

32814

MERIDIAN AIR CHTR

SPOJENÉ STÁTY

21443

METEO-FRANCE

FRANCIE

24019

MID EAST JET

SAÚDSKÁ ARÁBIE

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANCIE

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGÉRIE

1119

MIL TUNISIA

TUNISKO

30933

MILLION AIR

INDIE

19183

MILLION AIR DALLAS

SPOJENÉ STÁTY

34711

MIRAGE AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31979

MJETS LTD

THAJSKO

7764

MOET HENNESSY

FRANCIE

28010

MONDIOL

SPOJENÉ STÁTY

32755

MONTROSE GLOBAL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

SPOJENÉ STÁTY

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAÚDSKÁ ARÁBIE

31770

N304RJ

SPOJENÉ STÁTY

32270

N349BA

SPOJENÉ STÁTY

32370

N72RK

SPOJENÉ STÁTY

31025

NATASHA ESTABLISMENT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAÚDSKÁ ARÁBIE

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPT

34727

NATIONAL CITY COMM

SPOJENÉ STÁTY

31097

NEBULA LTD.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCIE

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

SPOJENÉ STÁTY

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

SPOJENÉ STÁTY

32959

NOFA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32963

NORDEX AIR

RUSKÁ FEDERACE

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

SPOJENÉ STÁTY

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISKO

30574

NOVARTIS GROUP

SPOJENÉ STÁTY

22190

NWT AIRCRAFT

SPOJENÉ STÁTY

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

31264

O AIR

FRANCIE

30908

OCANA ASSETS LTD

SPOJENÉ STÁTY

28984

OLDBURY HOLDINGS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ŠVÝCARSKO

28859

OMNI FLYS

MEXIKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVÝCARSKO

30957

ONE THIRTY NINE

LUCEMBURSKO

28465

ONEX

SPOJENÉ STÁTY

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

SPOJENÉ STÁTY

28050

OUTFITTER AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31395

OUTPOST INTL

SPOJENÉ STÁTY

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGÉRIE

4139

OYONNAIR

FRANCIE

25856

PACE CARGO ENTERRP

SPOJENÉ STÁTY

23365

PALMALI HAVA TASI

TURECKO

32473

PAN EUROPEENNE

FRANCIE

26289

PARAFFIN AIR

SPOJENÉ STÁTY

29999

PARC AVIATION

ŠVÝCARSKO

30941

PARK HAVACILIK

TURECKO

12312

PARTNERSHIP 35 55

SPOJENÉ STÁTY

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRÁLIE

34403

PHEEBE LIMITED

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

33969

PHENOMAIR

FRANCIE

29691

PINNACLE AIR GROUP

SPOJENÉ STÁTY

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKÁ FEDERACE

2176

PPG INDUSTRIES

SPOJENÉ STÁTY

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRÁLIE

32060

PREMIER AIR

SPOJENÉ STÁTY

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSKÁ FEDERACE

32374

PRINCELY JETS LTD.

PÁKISTÁN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURECKO

28189

PROAIR CHARTER

NĚMECKO

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

SPOJENÉ STÁTY

1427

RAININ AIR

SPOJENÉ STÁTY

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

SPOJENÉ STÁTY

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVÝCARSKO

31655

REATEX INVEST

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

28265

REGIONAL CAE

FRANCIE

2232

REGOURD AVIATION

FRANCIE

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIE

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

34680

RJH ADVISORY

SPOJENÉ STÁTY

32627

RNV ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

31978

ROMEO MIKE AVTN

SPOJENÉ STÁTY

30374

RONSO SA DE CV

MEXIKO

31808

ROTOR TRADE 2

SPOJENÉ STÁTY

31026

ROUST TRADING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

22439

S ALGERIE

ALŽÍRSKO

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTSKO

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIE

22689

S IVORY COAST

POBŘEŽÍ SLONOVINY

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIE

22524

S NIGERIA

NIGÉRIE

2400

S SCHWEIZ

ŠVÝCARSKO

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

ČAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAJN

22756

SABRINA FISHERIES

SPOJENÉ STÁTY

25392

S-AIR JSC

RUSKÁ FEDERACE

25946

SALEM AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

5432

SAUDI OGER

SAÚDSKÁ ARÁBIE

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCIE

31959

SBM GROUP

SPOJENÉ STÁTY

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

SPOJENÉ STÁTY

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

SPOJENÉ STÁTY

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCIE

22291

SEFA FRANCE

FRANCIE

1249

SELIA

FRANCIE

31182

SENTINEL AIR

SPOJENÉ STÁTY

27881

SERLUX

LUCEMBURSKO

33112

SEVENTH SENSE STAR

ŠVÝCARSKO

32704

SHAHER TRADING CO.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

24337

SHAR INK

RUSKÁ FEDERACE

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

ČÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

34418

SIGMAR AVIATION

IRSKO

32728

SILVER VENTURES INC

SPOJENÉ STÁTY

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBYE

24200

SIT-SET AG

ŠVÝCARSKO

27746

SK TRAVEL

SPOJENÉ STÁTY

32799

SKY KING INC

SPOJENÉ STÁTY

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

SPOJENÉ STÁTY

6508

SKYBIRD AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRÁLIE

34050

SKYWAY LTD

RUSKÁ FEDERACE

32149

SMART AVIATION

FRANCIE

32805

SMART AVIATION HE

EGYPT

29738

SNC BOETOS

FRANCIE

30770

SNC CAVOK

FRANCIE

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCIE

22730

SOGERMA

FRANCIE

26645

SONNIG

ŠVÝCARSKO

2736

SONY EUROPE

NĚMECKO

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGÉRIE

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NIZOZEMSKO

5752

SOUTHERN CROSS USA

SPOJENÉ STÁTY

17921

SPECIALISED TRANSP.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

3994

SPEEDWINGS

ŠVÝCARSKO

27840

SPHINX WINGS

ŠVÝCARSKO

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

SPOJENÉ STÁTY

32789

SPRINGWAY LTD

RUSKÁ FEDERACE

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCIE

31596

STAR FLYER INC

JAPONSKO

2574

STARJET AVIATION

ŠVÝCARSKO

24204

STARLING AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

SPOJENÉ STÁTY

28169

STATE AIR BERKUT

KAZACHSTÁN

28156

STEELCASE

SPOJENÉ STÁTY

32436

STENSRUD VENTURES

SPOJENÉ STÁTY

33040

STORMJETS SA

ŠVÝCARSKO

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCIE

32592

SULTAN AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPT

25613

SUPER AIR

TURECKO

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVÝCARSKO

33125

SW BUSINESS AV.

ÁZERBAJDŽÁN

8591

SWISS EAGLE

ŠVÝCARSKO

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVÝCARSKO

33362

SYMPHONY MASTER UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

5967

SYNTHES

SPOJENÉ STÁTY

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ŠVÝCARSKO

31437

TAG AVIATION GWCIN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

159

TAG AVIATION SUISSE

ŠVÝCARSKO

29075

TAJ AIR

INDIE

26797

TAK AVIATION UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZÍLIE

31687

TAPAJ

SPOJENÉ STÁTY

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽÍRSKO

31962

TAT LEASING

FRANCIE

31366

TAV HAVACILIK

TURECKO

33270

THAI AIRASIA LTD

THAJSKO

28634

THALES

FRANCIE

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANCIE

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPUR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRÁLIE

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

SPOJENÉ STÁTY

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIE

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIE

29860

TPS

SPOJENÉ STÁTY

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCIE

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCIE

28463

TREY AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONÉSIE

21666

TUDOR SALIBA

SPOJENÉ STÁTY

2752

TUNIS AIR

TUNISKO

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

SPOJENÉ STÁTY

28928

TWO THOUSAND

LUCEMBURSKO

28467

TY AIR

SPOJENÉ STÁTY

28221

UAS UNITED AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAJINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANCIE

32094

UNION PACIFIC CORP

SPOJENÉ STÁTY

28092

UNITED HEALTHGROUP

SPOJENÉ STÁTY

22833

UNITED STATES AVTN

SPOJENÉ STÁTY

3329

UNITED TECHNOLOGIES

SPOJENÉ STÁTY

24318

VALAVIA

FRANCIE

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

33962

VALLJET

FRANCIE

10637

VALMONT

SPOJENÉ STÁTY

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

31011

VENTURI ENTRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31635

VIRGIN AMERICA

SPOJENÉ STÁTY

23952

VOLARE UKRAJINA

UKRAJINA

33500

VOLO AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

27628

VULCAN AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

23592

VULCAN FLIGHT OPS

SPOJENÉ STÁTY

30891

WAF LTD

KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

6924

WEDGE AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

29491

WELLS AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

33640

WESTJET

ŠVÝCARSKO

34317

WESTJET FALCON 50061

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

SPOJENÉ STÁTY

31064

WHITE LOTUS

SPOJENÉ STÁTY

32294

WILKES AND MCHUGH

SPOJENÉ STÁTY

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

SPOJENÉ STÁTY

31765

WINDS AWAY

SPOJENÉ STÁTY

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIE

32063

WIP TRADING

ŠVÝCARSKO

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

SPOJENÉ STÁTY

31938

WREN ACQUISITIONS

SPOJENÉ STÁTY

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCIE

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

ŠVÝCARSKO

32665

ZYMAN AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

a784

Provozovatel používající kód ICAO:3S9

Neznámý

a788

Provozovatel používající kód ICAO: 902

Neznámý

a789

Provozovatel používající kód ICAO: AAE

Neznámý

a790

Provozovatel používající kód ICAO:AF3

Neznámý

a791

Provozovatel používající kód ICAO:AJT

Neznámý

a793

Provozovatel používající kód ICAO:AME

Neznámý

a794

Provozovatel používající kód ICAO:AMF

Neznámý

a795

Provozovatel používající kód ICAO:AMJ

Neznámý

a799

Provozovatel používající kód ICAO:BCN

Neznámý

a800

Provozovatel používající kód ICAO:BHS

Neznámý

a802

Provozovatel používající kód ICAO:BKS

Neznámý

a806

Provozovatel používající kód ICAO:BRS

Neznámý

a808

Provozovatel používající kód ICAO:BSQ

Neznámý

a809

Provozovatel používající kód ICAO:BUL

Neznámý

a811

Provozovatel používající kód ICAO:CEY

Neznámý

a812

Provozovatel používající kód ICAO:CFC

Neznámý

a814

Provozovatel používající kód ICAO:CFX

Neznámý

a816

Provozovatel používající kód ICAO:CGC

Neznámý

a818

Provozovatel používající kód ICAO:CGQ

Neznámý

a819

Provozovatel používající kód ICAO:CGT

Neznámý

a821

Provozovatel používající kód ICAO:CPT

Neznámý

a823

Provozovatel používající kód ICAO:CSQ

Neznámý

a825

Provozovatel používající kód ICAO:CTL

Neznámý

a826

Provozovatel používající kód ICAO:CTM

Neznámý

a829

Provozovatel používající kód ICAO:CUT

Neznámý

a830

Provozovatel používající kód ICAO:CXP

Neznámý

a833

Provozovatel používající kód ICAO:DEL

Neznámý

a834

Provozovatel používající kód ICAO:DOS

Neznámý

a835

Provozovatel používající kód ICAO:DRA

Neznámý

a836

Provozovatel používající kód ICAO:EGF

Neznámý

a837

Provozovatel používající kód ICAO:EUF

Neznámý

a838

Provozovatel používající kód ICAO:EVO

Neznámý

a839

Provozovatel používající kód ICAO:FAC

Neznámý

a840

Provozovatel používající kód ICAO:FAD

Neznámý

a841

Provozovatel používající kód ICAO:FAE

Neznámý

a842

Provozovatel používající kód ICAO:FAF

Neznámý

a843

Provozovatel používající kód ICAO:FAV

Neznámý

a845

Provozovatel používající kód ICAO:FGH

Neznámý

a846

Provozovatel používající kód ICAO:FGI

Neznámý

a850

Provozovatel používající kód ICAO:FIW

Neznámý

a851

Provozovatel používající kód ICAO:FMI

Neznámý

a852

Provozovatel používající kód ICAO:FNY

Neznámý

a854

Provozovatel používající kód ICAO:FOF

Neznámý

a855

Provozovatel používající kód ICAO:FOG

Neznámý

a856

Provozovatel používající kód ICAO:FOH

Neznámý

a857

Provozovatel používající kód ICAO:FOI

Neznámý

a858

Provozovatel používající kód ICAO:FOT

Neznámý

a860

Provozovatel používající kód ICAO:FW0

Neznámý

a861

Provozovatel používající kód ICAO:FW2

Neznámý

a862

Provozovatel používající kód ICAO:FW4

Neznámý

a864

Provozovatel používající kód ICAO:FWO

Neznámý

a865

Provozovatel používající kód ICAO:FWR

Neznámý

a866

Provozovatel používající kód ICAO:FWU

Neznámý

a867

Provozovatel používající kód ICAO:FWX

Neznámý

a868

Provozovatel používající kód ICAO:FWY

Neznámý

a870

Provozovatel používající kód ICAO:GAF

Neznámý

a871

Provozovatel používající kód ICAO:GFI

Neznámý

a873

Provozovatel používající kód ICAO:GU6

Neznámý

a874

Provozovatel používající kód ICAO:GUF

Neznámý

a875

Provozovatel používající kód ICAO:GUI

Neznámý

a876

Provozovatel používající kód ICAO:GUT

Neznámý

a877

Provozovatel používající kód ICAO:GUY

Neznámý

a878

Provozovatel používající kód ICAO:GWX

Neznámý

a879

Provozovatel používající kód ICAO:HBJ

Neznámý

a880

Provozovatel používající kód ICAO:HDF

Neznámý

a881

Provozovatel používající kód ICAO:HHD

Neznámý

a883

Provozovatel používající kód ICAO:HI6

Neznámý

a884

Provozovatel používající kód ICAO:HI7

Neznámý

a885

Provozovatel používající kód ICAO:HI8

Neznámý

a888

Provozovatel používající kód ICAO:HPJ

Neznámý

a889

Provozovatel používající kód ICAO:HUG

Neznámý

a893

Provozovatel používající kód ICAO:INC

Neznámý

a895

Provozovatel používající kód ICAO:J6A

Neznámý

a896

Provozovatel používající kód ICAO:J6U

Neznámý

a898

Provozovatel používající kód ICAO:J8K

Neznámý

a899

Provozovatel používající kód ICAO:J8S

Neznámý

a900

Provozovatel používající kód ICAO:J8V

Neznámý

a901

Provozovatel používající kód ICAO:KSB

Neznámý

a902

Provozovatel používající kód ICAO:KTM

Neznámý

a903

Provozovatel používající kód ICAO:LAC

Neznámý

a904

Provozovatel používající kód ICAO:LAU

Neznámý

a905

Provozovatel používající kód ICAO:LAV

Neznámý

a906

Provozovatel používající kód ICAO:LDU

Neznámý

a908

Provozovatel používající kód ICAO:LI3

Neznámý

a909

Provozovatel používající kód ICAO:LI4

Neznámý

a910

Provozovatel používající kód ICAO:LI5

Neznámý

a911

Provozovatel používající kód ICAO:LIA

Neznámý

a912

Provozovatel používající kód ICAO:LN3

Neznámý

a914

Provozovatel používající kód ICAO:LN9

Neznámý

a919

Provozovatel používající kód ICAO:MAR

Neznámý

a920

Provozovatel používající kód ICAO:MAW

Neznámý

a921

Provozovatel používající kód ICAO:MEI

Neznámý

a922

Provozovatel používající kód ICAO:MPC

Neznámý

a924

Provozovatel používající kód ICAO:MTN

Neznámý

a926

Provozovatel používající kód ICAO:N11

Neznámý

a927

Provozovatel používající kód ICAO:N12

Neznámý

a931

Provozovatel používající kód ICAO:N17

Neznámý

a933

Provozovatel používající kód ICAO:N20

Neznámý

a934

Provozovatel používající kód ICAO:N21

Neznámý

a935

Provozovatel používající kód ICAO:N22

Neznámý

a937

Provozovatel používající kód ICAO:N24

Neznámý

a938

Provozovatel používající kód ICAO:N26

Neznámý

a939

Provozovatel používající kód ICAO:N27

Neznámý

a940

Provozovatel používající kód ICAO:N28

Neznámý

a941

Provozovatel používající kód ICAO:N30

Neznámý

a943

Provozovatel používající kód ICAO:N32

Neznámý

a944

Provozovatel používající kód ICAO:N33

Neznámý

a945

Provozovatel používající kód ICAO:N34

Neznámý

a946

Provozovatel používající kód ICAO:N35

Neznámý

a948

Provozovatel používající kód ICAO:N37

Neznámý

a949

Provozovatel používající kód ICAO:N39

Neznámý

a950

Provozovatel používající kód ICAO:N40

Neznámý

a951

Provozovatel používající kód ICAO:N41

Neznámý

a952

Provozovatel používající kód ICAO:N42

Neznámý

a953

Provozovatel používající kód ICAO:N43

Neznámý

a954

Provozovatel používající kód ICAO:N47

Neznámý

a955

Provozovatel používající kód ICAO:N48

Neznámý

a956

Provozovatel používající kód ICAO:N49

Neznámý

a959

Provozovatel používající kód ICAO:N51

Neznámý

a960

Provozovatel používající kód ICAO:N52

Neznámý

a965

Provozovatel používající kód ICAO:N59

Neznámý

a967

Provozovatel používající kód ICAO:N61

Neznámý

a968

Provozovatel používající kód ICAO:N64

Neznámý

a969

Provozovatel používající kód ICAO:N65

Neznámý

a970

Provozovatel používající kód ICAO:N66

Neznámý

a971

Provozovatel používající kód ICAO:N67

Neznámý

a972

Provozovatel používající kód ICAO:N68

Neznámý

a973

Provozovatel používající kód ICAO:N70

Neznámý

a974

Provozovatel používající kód ICAO:N71

Neznámý

a975

Provozovatel používající kód ICAO:N72

Neznámý

a978

Provozovatel používající kód ICAO:N76

Neznámý

a980

Provozovatel používající kód ICAO:N78

Neznámý

a984

Provozovatel používající kód ICAO:N81

Neznámý

a987

Provozovatel používající kód ICAO:N85

Neznámý

a988

Provozovatel používající kód ICAO:N86

Neznámý

a990

Provozovatel používající kód ICAO:N88

Neznámý

a992

Provozovatel používající kód ICAO:N93

Neznámý

a993

Provozovatel používající kód ICAO:N94

Neznámý

a994

Provozovatel používající kód ICAO:N95

Neznámý

a996

Provozovatel používající kód ICAO:N97

Neznámý

a997

Provozovatel používající kód ICAO:N98

Neznámý

a999

Provozovatel používající kód ICAO:N9U

Neznámý

a1000

Provozovatel používající kód ICAO:NA0

Neznámý

a1001

Provozovatel používající kód ICAO:NAF

Neznámý

a1002

Provozovatel používající kód ICAO:NCB

Neznámý

a1004

Provozovatel používající kód ICAO:NOA

Neznámý

a1008

Provozovatel používající kód ICAO:OOG

Neznámý

a1009

Provozovatel používající kód ICAO:PAT

Neznámý

a1011

Provozovatel používající kód ICAO:PJW

Neznámý

a1013

Provozovatel používající kód ICAO:PLY

Neznámý

a1015

Provozovatel používající kód ICAO:PRS

Neznámý

a1016

Provozovatel používající kód ICAO:PSE

Neznámý

a1017

Provozovatel používající kód ICAO:PSV

Neznámý

a1019

Provozovatel používající kód ICAO:PTL

Neznámý

a1023

Provozovatel používající kód ICAO:RGF

Neznámý

a1024

Provozovatel používající kód ICAO:RHI

Neznámý

a1026

Provozovatel používající kód ICAO:ROI

Neznámý

a1028

Provozovatel používající kód ICAO:ROR

Neznámý

a1029

Provozovatel používající kód ICAO:ROY

Neznámý

a1031

Provozovatel používající kód ICAO:RUC

Neznámý

a1034

Provozovatel používající kód ICAO:SBH

Neznámý

a1035

Provozovatel používající kód ICAO:SBU

Neznámý

a1036

Provozovatel používající kód ICAO:SER

Neznámý

a1038

Provozovatel používající kód ICAO:SKZ

Neznámý

a1039

Provozovatel používající kód ICAO:SPC

Neznámý

a1040

Provozovatel používající kód ICAO:SSS

Neznámý

a1041

Provozovatel používající kód ICAO:SVD

Neznámý

a1042

Provozovatel používající kód ICAO:TAF

Neznámý

a1044

Provozovatel používající kód ICAO:TIF

Neznámý

a1047

Provozovatel používající kód ICAO:TKE

Neznámý

a1053

Provozovatel používající kód ICAO:TPQ

Neznámý

a1056

Provozovatel používající kód ICAO:TSD

Neznámý

a1059

Provozovatel používající kód ICAO:TX2

Neznámý

a1060

Provozovatel používající kód ICAO:TX8

Neznámý

a1062

Provozovatel používající kód ICAO:V2L

Neznámý

a1063

Provozovatel používající kód ICAO:VEC

Neznámý

a1067

Provozovatel používající kód ICAO:WAJ

Neznámý

a1068

Provozovatel používající kód ICAO:WBS

Neznámý

a1069

Provozovatel používající kód ICAO:WDA

Neznámý

a1071

Provozovatel používající kód ICAO:WIA

Neznámý

a1072

Provozovatel používající kód ICAO:WJA

Neznámý

a1073

Provozovatel používající kód ICAO:WML

Neznámý

a1076

Provozovatel používající kód ICAO:YV1

Neznámý

a1077

Provozovatel používající kód ICAO:YV2

Neznámý

a1097

Provozovatel používající TAIL NB:3DMRW

Neznámý

a1098

Provozovatel používající TAIL NB:3DRMW

Neznámý

a1100

Provozovatel používající TAIL NB:4XCMY

Neznámý

a1085

Provozovatel používající TAIL NB:6152

Neznámý

a1102

Provozovatel používající TAIL NB:6VAFW

Neznámý

a1507

Provozovatel používající TAIL NB:ARBV021

Neznámý

a1509

Provozovatel používající TAIL NB:BULG001

Neznámý

a1104

Provozovatel používající TAIL NB:CFFEV

Neznámý

a1105

Provozovatel používající TAIL NB:CFXCN

Neznámý

a1106

Provozovatel používající TAIL NB:CGCDS

Neznámý

a1107

Provozovatel používající TAIL NB:CGCGS

Neznámý

a1108

Provozovatel používající TAIL NB:CGCMP

Neznámý

a1109

Provozovatel používající TAIL NB:CGDPF

Neznámý

a1110

Provozovatel používající TAIL NB:CGJLN

Neznámý

a1111

Provozovatel používající TAIL NB:CGLBB

Neznámý

a1112

Provozovatel používající TAIL NB:CGRPM

Neznámý

a1305

Provozovatel používající TAIL NB:EV0065

Neznámý

a1306

Provozovatel používající TAIL NB:EV0068

Neznámý

a1511

Provozovatel používající TAIL NB:FAV4402

Neznámý

a1119

Provozovatel používající TAIL NB:FGIEI

Neznámý

a1121

Provozovatel používající TAIL NB:FGVML

Neznámý

a1123

Provozovatel používající TAIL NB:FOHQK

Neznámý

a1125

Provozovatel používající TAIL NB:FOIJF

Neznámý

a1126

Provozovatel používající TAIL NB:FOIJH

Neznámý

a1127

Provozovatel používající TAIL NB:FOIJK

Neznámý

a1128

Provozovatel používající TAIL NB:FOIXD

Neznámý

a1129

Provozovatel používající TAIL NB:FOPTP

Neznámý

a1130

Provozovatel používající TAIL NB:FORTE

Neznámý

a1131

Provozovatel používající TAIL NB:FOTAG

Neznámý

a1132

Provozovatel používající TAIL NB:FOTKE

Neznámý

a1133

Provozovatel používající TAIL NB:FRA10

Neznámý

a1134

Provozovatel používající TAIL NB:FRA12

Neznámý

a1135

Provozovatel používající TAIL NB:FRAAD

Neznámý

a1136

Provozovatel používající TAIL NB:FRAAG

Neznámý

a1137

Provozovatel používající TAIL NB:FRADA

Neznámý

a1138

Provozovatel používající TAIL NB:FRADB

Neznámý

a1139

Provozovatel používající TAIL NB:FRADC

Neznámý

a1141

Provozovatel používající TAIL NB:FRAFQ

Neznámý

a1142

Provozovatel používající TAIL NB:FRAGL

Neznámý

a1143

Provozovatel používající TAIL NB:FRAGX

Neznámý

a1086

Provozovatel používající TAIL NB:FRAI

Neznámý

a1145

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIE

Neznámý

a1309

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIIN

Neznámý

a1146

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIJ

Neznámý

a1147

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIL

Neznámý

a1148

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIN

Neznámý

a1149

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIO

Neznámý

a1150

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIQ

Neznámý

a1151

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIT

Neznámý

a1152

Provozovatel používající TAIL NB:FRAIZ

Neznámý

a1153

Provozovatel používající TAIL NB:FRAJA

Neznámý

a1154

Provozovatel používající TAIL NB:FRAJB

Neznámý

a1157

Provozovatel používající TAIL NB:FRAPO

Neznámý

a1088

Provozovatel používající TAIL NB:FRAZ

Neznámý

a1162

Provozovatel používající TAIL NB:FRAZP

Neznámý

a1164

Provozovatel používající TAIL NB:FRAZZ

Neznámý

a1165

Provozovatel používající TAIL NB:FRBFA

Neznámý

a1166

Provozovatel používající TAIL NB:FRBFB

Neznámý

a1171

Provozovatel používající TAIL NB:FWFBW

Neznámý

a1174

Provozovatel používající TAIL NB:FZBCF

Neznámý

a1176

Provozovatel používající TAIL NB:GGALX

Neznámý

a1177

Provozovatel používající TAIL NB:GSYLJ

Neznámý

a1180

Provozovatel používající TAIL NB:HBIFJ

Neznámý

a1181

Provozovatel používající TAIL NB:HBIUX

Neznámý

a1182

Provozovatel používající TAIL NB:HBJEI

Neznámý

a1183

Provozovatel používající TAIL NB:HBJRS

Neznámý

a1184

Provozovatel používající TAIL NB:HHDMX

Neznámý

a1513

Provozovatel používající TAIL NB:HI719CT

Neznámý

a1186

Provozovatel používající TAIL NB:HI772

Neznámý

a1187

Provozovatel používající TAIL NB:HI840

Neznámý

a1188

Provozovatel používající TAIL NB:HI851

Neznámý

a1519

Provozovatel používající TAIL NB:HK4492X

Neznámý

a1520

Provozovatel používající TAIL NB:HK4493X

Neznámý

a1190

Provozovatel používající TAIL NB:LVRED

Neznámý

a1313

Provozovatel používající TAIL NB:N109JZ

Neznámý

a1192

Provozovatel používající TAIL NB:N10SA

Neznámý

a1314

Provozovatel používající TAIL NB:N110HA

Neznámý

a1321

Provozovatel používající TAIL NB:N129WA

Neznámý

a1322

Provozovatel používající TAIL NB:N139CF

Neznámý

a1323

Provozovatel používající TAIL NB:N143GA

Neznámý

a1193

Provozovatel používající TAIL NB:N14CG

Neznámý

a1324

Provozovatel používající TAIL NB:N150LR

Neznámý

a1523

Provozovatel používající TAIL NB:N1610PR

Neznámý

a1326

Provozovatel používající TAIL NB:N163PA

Neznámý

a1194

Provozovatel používající TAIL NB:N173S

Neznámý

a1328

Provozovatel používající TAIL NB:N177EL

Neznámý

a1329

Provozovatel používající TAIL NB:N179AE

Neznámý

a1330

Provozovatel používající TAIL NB:N182GX

Neznámý

a1195

Provozovatel používající TAIL NB:N184R

Neznámý

a1196

Provozovatel používající TAIL NB:N193F

Neznámý

a1197

Provozovatel používající TAIL NB:N19QC

Neznámý

a1089

Provozovatel používající TAIL NB:N1DG

Neznámý

a1331

Provozovatel používající TAIL NB:N201CR

Neznámý

a1333

Provozovatel používající TAIL NB:N218EC

Neznámý

a1334

Provozovatel používající TAIL NB:N221AL

Neznámý

a1335

Provozovatel používající TAIL NB:N221DG

Neznámý

a1336

Provozovatel používající TAIL NB:N221QS

Neznámý

a1337

Provozovatel používající TAIL NB:N229BP

Neznámý

a1198

Provozovatel používající TAIL NB:N22EM

Neznámý

a1340

Provozovatel používající TAIL NB:N245US

Neznámý

a1199

Provozovatel používající TAIL NB:N24ET

Neznámý

a1200

Provozovatel používající TAIL NB:N24KW

Neznámý

a1201

Provozovatel používající TAIL NB:N24UD

Neznámý

a1202

Provozovatel používající TAIL NB:N260V

Neznámý

a1341

Provozovatel používající TAIL NB:N262QS

Neznámý

a1342

Provozovatel používající TAIL NB:N267BB

Neznámý

a1343

Provozovatel používající TAIL NB:N285CP

Neznámý

a1344

Provozovatel používající TAIL NB:N296QS

Neznámý

a1090

Provozovatel používající TAIL NB:N2JR

Neznámý

a1345

Provozovatel používající TAIL NB:N305EJ

Neznámý

a1348

Provozovatel používající TAIL NB:N315FV

Neznámý

a1349

Provozovatel používající TAIL NB:N316NE

Neznámý

a1206

Provozovatel používající TAIL NB:N31GA

Neznámý

a1352

Provozovatel používající TAIL NB:N323LB

Neznámý

a1354

Provozovatel používající TAIL NB:N325FX

Neznámý

a1207

Provozovatel používající TAIL NB:N326N

Neznámý

a1355

Provozovatel používající TAIL NB:N328JK

Neznámý

a1357

Provozovatel používající TAIL NB:N339BA

Neznámý

a1358

Provozovatel používající TAIL NB:N344AA

Neznámý

a1359

Provozovatel používající TAIL NB:N345AA

Neznámý

a1360

Provozovatel používající TAIL NB:N350JS

Neznámý

a1361

Provozovatel používající TAIL NB:N358WC

Neznámý

a1362

Provozovatel používající TAIL NB:N364QS

Neznámý

a1364

Provozovatel používající TAIL NB:N373RS

Neznámý

a1366

Provozovatel používající TAIL NB:N393BD

Neznámý

a1367

Provozovatel používající TAIL NB:N393BZ

Neznámý

a1211

Provozovatel používající TAIL NB:N398W

Neznámý

a1370

Provozovatel používající TAIL NB:N3DMRT

Neznámý

a1371

Provozovatel používající TAIL NB:N4009L

Neznámý

a1373

Provozovatel používající TAIL NB:N404HG

Neznámý

a1374

Provozovatel používající TAIL NB:N404JW

Neznámý

a1212

Provozovatel používající TAIL NB:N40PK

Neznámý

a1375

Provozovatel používající TAIL NB:N414RF

Neznámý

a1376

Provozovatel používající TAIL NB:N416BD

Neznámý

a1378

Provozovatel používající TAIL NB:N41972

Neznámý

a1379

Provozovatel používající TAIL NB:N424QS

Neznámý

a1380

Provozovatel používající TAIL NB:N426RJ

Neznámý

a1381

Provozovatel používající TAIL NB:N4297N

Neznámý

a1382

Provozovatel používající TAIL NB:N434SB

Neznámý

a1385

Provozovatel používající TAIL NB:N458PE

Neznámý

a1391

Provozovatel používající TAIL NB:N491AN

Neznámý

a1091

Provozovatel používající TAIL NB:N4EA

Neznámý

a1392

Provozovatel používající TAIL NB:N5000X

Neznámý

a1394

Provozovatel používající TAIL NB:N502JL

Neznámý

a1398

Provozovatel používající TAIL NB:N512FX

Neznámý

a1399

Provozovatel používající TAIL NB:N515LR

Neznámý

a1404

Provozovatel používající TAIL NB:N544LR

Neznámý

a1405

Provozovatel používající TAIL NB:N547LR

Neznámý

a1214

Provozovatel používající TAIL NB:N54CC

Neznámý

a1406

Provozovatel používající TAIL NB:N555GL

Neznámý

a1407

Provozovatel používající TAIL NB:N561CM

Neznámý

a1410

Provozovatel používající TAIL NB:N590FA

Neznámý

a1412

Provozovatel používající TAIL NB:N601JE

Neznámý

a1414

Provozovatel používající TAIL NB:N601VH

Neznámý

a1416

Provozovatel používající TAIL NB:N604HC

Neznámý

a1417

Provozovatel používající TAIL NB:N610PR

Neznámý

a1418

Provozovatel používající TAIL NB:N614BA

Neznámý

a1419

Provozovatel používající TAIL NB:N614FX

Neznámý

a1420

Provozovatel používající TAIL NB:N640QS

Neznámý

a1421

Provozovatel používající TAIL NB:N650AL

Neznámý

a1217

Provozovatel používající TAIL NB:N65RZ

Neznámý

a1422

Provozovatel používající TAIL NB:N668MP

Neznámý

a1424

Provozovatel používající TAIL NB:N671RW

Neznámý

a1425

Provozovatel používající TAIL NB:N676GH

Neznámý

a1219

Provozovatel používající TAIL NB:N67GW

Neznámý

a1426

Provozovatel používající TAIL NB:N682DB

Neznámý

a1427

Provozovatel používající TAIL NB:N682QS

Neznámý

a1428

Provozovatel používající TAIL NB:N684QS

Neznámý

a1429

Provozovatel používající TAIL NB:N700MP

Neznámý

a1430

Provozovatel používající TAIL NB:N700NY

Neznámý

a1431

Provozovatel používající TAIL NB:N711NK

Neznámý

a1432

Provozovatel používající TAIL NB:N719JP

Neznámý

a1221

Provozovatel používající TAIL NB:N71NK

Neznámý

a1222

Provozovatel používající TAIL NB:N71PG

Neznámý

a1433

Provozovatel používající TAIL NB:N721QS

Neznámý

a1434

Provozovatel používající TAIL NB:N724YS

Neznámý

a1437

Provozovatel používající TAIL NB:N729TA

Neznámý

a1441

Provozovatel používající TAIL NB:N7643U

Neznámý

a1442

Provozovatel používající TAIL NB:N767FA

Neznámý

a1445

Provozovatel používající TAIL NB:N797CB

Neznámý

a1446

Provozovatel používající TAIL NB:N799WW

Neznámý

a1447

Provozovatel používající TAIL NB:N800EL

Neznámý

a1448

Provozovatel používající TAIL NB:N800KS

Neznámý

a1449

Provozovatel používající TAIL NB:N800WA

Neznámý

a1450

Provozovatel používající TAIL NB:N801PN

Neznámý

a1453

Provozovatel používající TAIL NB:N841WS

Neznámý

a1454

Provozovatel používající TAIL NB:N855QS

Neznámý

a1224

Provozovatel používající TAIL NB:N876H

Neznámý

a1460

Provozovatel používající TAIL NB:N888AQ

Neznámý

a1461

Provozovatel používající TAIL NB:N889NC

Neznámý

a1462

Provozovatel používající TAIL NB:N890CW

Neznámý

a1463

Provozovatel používající TAIL NB:N898EW

Neznámý

a1225

Provozovatel používající TAIL NB:N900Q

Neznámý

a1465

Provozovatel používající TAIL NB:N901QS

Neznámý

a1466

Provozovatel používající TAIL NB:N9053T

Neznámý

a1467

Provozovatel používající TAIL NB:N908JB

Neznámý

a1226

Provozovatel používající TAIL NB:N90AJ

Neznámý

a1469

Provozovatel používající TAIL NB:N913QS

Neznámý

a1470

Provozovatel používající TAIL NB:N916LX

Neznámý

a1228

Provozovatel používající TAIL NB:N91LA

Neznámý

a1471

Provozovatel používající TAIL NB:N921CC

Neznámý

a1472

Provozovatel používající TAIL NB:N926QS

Neznámý

a1473

Provozovatel používající TAIL NB:N929JH

Neznámý

a1475

Provozovatel používající TAIL NB:N934QS

Neznámý

a1229

Provozovatel používající TAIL NB:N93LA

Neznámý

a1476

Provozovatel používající TAIL NB:N948QS

Neznámý

a1230

Provozovatel používající TAIL NB:N94LA

Neznámý

a1477

Provozovatel používající TAIL NB:N951DB

Neznámý

a1479

Provozovatel používající TAIL NB:N958QS

Neznámý

a1480

Provozovatel používající TAIL NB:N960QS

Neznámý

a1481

Provozovatel používající TAIL NB:N964QS

Neznámý

a1232

Provozovatel používající TAIL NB:N96NB

Neznámý

a1483

Provozovatel používající TAIL NB:N977CP

Neznámý

a1486

Provozovatel používající TAIL NB:N989AL

Neznámý

a1234

Provozovatel používající TAIL NB:N98CG

Neznámý

a1235

Provozovatel používající TAIL NB:N990M

Neznámý

a1487

Provozovatel používající TAIL NB:N995CR

Neznámý

a1488

Provozovatel používající TAIL NB:N997QS

Neznámý

a1236

Provozovatel používající TAIL NB:N99CN

Neznámý

a1237

Provozovatel používající TAIL NB:NASA4

Neznámý

a1238

Provozovatel používající TAIL NB:NXF61

Neznámý

a1239

Provozovatel používající TAIL NB:OOGML

Neznámý

a1240

Provozovatel používající TAIL NB:OYWET

Neznámý

a1241

Provozovatel používající TAIL NB:P4FLY

Neznámý

a1246

Provozovatel používající TAIL NB:PPEIC

Neznámý

a1248

Provozovatel používající TAIL NB:PPETR

Neznámý

a1251

Provozovatel používající TAIL NB:PPMIS

Neznámý

a1252

Provozovatel používající TAIL NB:PRAIN

Neznámý

a1255

Provozovatel používající TAIL NB:PRDRI

Neznámý

a1257

Provozovatel používající TAIL NB:PRODT

Neznámý

a1258

Provozovatel používající TAIL NB:PRSCE

Neznámý

a1260

Provozovatel používající TAIL NB:PRXDY

Neznámý

a1263

Provozovatel používající TAIL NB:PTLMS

Neznámý

a1264

Provozovatel používající TAIL NB:PTLNC

Neznámý

a1266

Provozovatel používající TAIL NB:PTLUK

Neznámý

a1267

Provozovatel používající TAIL NB:PTORA

Neznámý

a1269

Provozovatel používající TAIL NB:PTSCR

Neznámý

a1274

Provozovatel používající TAIL NB:PTWJS

Neznámý

a1278

Provozovatel používající TAIL NB:PTXGS

Neznámý

a1280

Provozovatel používající TAIL NB:PTZMA

Neznámý

a1282

Provozovatel používající TAIL NB:RSSA1

Neznámý

a1525

Provozovatel používající TAIL NB:SHELL01

Neznámý

a1526

Provozovatel používající TAIL NB:TIF375A

Neznámý

a1284

Provozovatel používající TAIL NB:TZTAC

Neznámý

a1285

Provozovatel používající TAIL NB:UJT17

Neznámý

a1490

Provozovatel používající TAIL NB:UJT300

Neznámý

a1286

Provozovatel používající TAIL NB:UN450

Neznámý

a1287

Provozovatel používající TAIL NB:VHTGG

Neznámý

a1288

Provozovatel používající TAIL NB:VPBDB

Neznámý

a1289

Provozovatel používající TAIL NB:VPBJV

Neznámý

a1290

Provozovatel používající TAIL NB:VPBMS

Neznámý

a1294

Provozovatel používající TAIL NB:VPCVI

Neznámý

a1295

Provozovatel používající TAIL NB:XAAEX

Neznámý

a1297

Provozovatel používající TAIL NB:XAESC

Neznámý

a1300

Provozovatel používající TAIL NB:XARYB

Neznámý

a1301

Provozovatel používající TAIL NB:YRCJF

Neznámý

a1528

Provozovatel používající TAIL NB:YV1004C

Neznámý

a1491

Provozovatel používající TAIL NB:YV1005

Neznámý

a1492

Provozovatel používající TAIL NB:YV1008

Neznámý

a1493

Provozovatel používající TAIL NB:YV1009

Neznámý

a1494

Provozovatel používající TAIL NB:YV1010

Neznámý

a1495

Provozovatel používající TAIL NB:YV1083

Neznámý

a1496

Provozovatel používající TAIL NB:YV1401

Neznámý

a1497

Provozovatel používající TAIL NB:YV1495

Neznámý

a1498

Provozovatel používající TAIL NB:YV1496

Neznámý

a1499

Provozovatel používající TAIL NB:YV1850

Neznámý

a1500

Provozovatel používající TAIL NB:YV1929

Neznámý

a1501

Provozovatel používající TAIL NB:YV2040

Neznámý

a1502

Provozovatel používající TAIL NB:YV2073

Neznámý

a1505

Provozovatel používající TAIL NB:YV2421

Neznámý

a1506

Provozovatel používající TAIL NB:YV2422

Neznámý

a1533

Provozovatel používající TAIL NB:YV292CP

Neznámý

a1534

Provozovatel používající TAIL NB:YV450CP

Neznámý

a1535

Provozovatel používající TAIL NB:YV455CP

Neznámý

a1537

Provozovatel používající TAIL NB:YV778CP

Neznámý

a1302

Provozovatel používající TAIL NB:ZSEPB

Neznámý

a1303

Provozovatel používající TAIL NB:ZSOEE

Neznámý

a1304

Provozovatel používající TAIL NB:ZSPZA

Neznámý


IRSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

SPOJENÉ STÁTY

131

AER ARANN

IRSKO

132

AER LINGUS

IRSKO

29293

AERO TIMBER PARTNERS

SPOJENÉ STÁTY

23714

AERO TOY STORE

SPOJENÉ STÁTY

29670

AERO WAYS

SPOJENÉ STÁTY

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEXIKO

28752

AEROMANAGMENT GROUP

SPOJENÉ STÁTY

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

SPOJENÉ STÁTY

298

AIR CONTRACTORS

IRSKO

31763

AIR PARTNER

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

7057

AIR SHAMROCK

SPOJENÉ STÁTY

32218

AIR TAHOMA

SPOJENÉ STÁTY

32330

AIR TANZANIA 2

TANZANIE

28432

AIR TREK

SPOJENÉ STÁTY

34407

ALCI AVIATION

KANADA

26140

ALLTECH

SPOJENÉ STÁTY

30995

ALPHA ONE FLIGHT SCV

SPOJENÉ STÁTY

33277

ALTBRIDGE PROJECTS

RUSKÁ FEDERACE

33209

ALTIVIA FLIGHT

SINGAPUR

363

AMERICAN TRANS AIR

SPOJENÉ STÁTY

31783

AMFM AIR SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

27173

APACHE CORP

SPOJENÉ STÁTY

29953

APPLERA CORP

SPOJENÉ STÁTY

29280

ASTOR STREET ASSET

SPOJENÉ STÁTY

33136

ATLANTIC AV KTEB

SPOJENÉ STÁTY

32163

AVCARD UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DÁNSKO

26369

B&G LEASING

SPOJENÉ STÁTY

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

1868

BARD

SPOJENÉ STÁTY

31686

BARNARD AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

1537

BAXTER HEALTH CARE

SPOJENÉ STÁTY

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRSKO

25114

BECKER GROUP

SPOJENÉ STÁTY

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

4351

BELLSOUTH TELECOM

SPOJENÉ STÁTY

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

30763

BILLION AIR LTD

IRSKO

33247

BLUE CITY HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLAND

31975

BOULDER US

SPOJENÉ STÁTY

30615

CARLISLE HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

18796

CARR L J

SPOJENÉ STÁTY

30915

CASTLELANDS

IRSKO

30896

CCA AIR CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

29250

CENTURION AVTN SRVCS

SPOJENÉ STÁTY

23597

CHC IRELAND LTD

IRSKO

5078

CINTAS

SPOJENÉ STÁTY

21455

CITYJET

IRSKO

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

SPOJENÉ STÁTY

19036

CORPORATE JETS PA

SPOJENÉ STÁTY

28444

CROSS AVTN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29443

DB AVIATION USA

SPOJENÉ STÁTY

31690

DELTA JET USA

SPOJENÉ STÁTY

24235

DENISTON ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

30715

DMB AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

28485

DOW CORNING

SPOJENÉ STÁTY

32515

DPMG

SPOJENÉ STÁTY

30633

EIRJET

IRSKO

33150

ELANAIR INC

SPOJENÉ STÁTY

1009

ELI LILLY

SPOJENÉ STÁTY

32005

ELITE AIRCRAFT HOLDG

SPOJENÉ STÁTY

23828

EMC IRELAND

IRSKO

33649

ENCORE 684 LLC

SPOJENÉ STÁTY

33361

FAGEN INC

SPOJENÉ STÁTY

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPT

21578

FEDERAL MOGUL

SPOJENÉ STÁTY

28181

FERRO CORP

SPOJENÉ STÁTY

29521

FHR REAL ESTATE CORP

KANADA

30469

FIRST VIRTUAL AIR

SPOJENÉ STÁTY

31774

FLYING SQUIRREL

SPOJENÉ STÁTY

32924

FOX FLIGHT

KANADA

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRSKO

3826

FRIEDKIN INTL

SPOJENÉ STÁTY

32570

FUTURA GAEL

IRSKO

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRSKO

26624

GENERAL MILLS SALES

SPOJENÉ STÁTY

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVÝCARSKO

3964

GOODYEAR

SPOJENÉ STÁTY

29449

GRANT EXECUTIVE JETS

KANADA

26847

GREENHILL AVTN

SPOJENÉ STÁTY

22958

GROUP HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

SPOJENÉ STÁTY

28219

HARLEY-DAVIDSON

SPOJENÉ STÁTY

31054

HEAVYLIFT INT.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31013

HOTELES DINAMICOS SA

MEXIKO

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRSKO

5170

HUMANA

SPOJENÉ STÁTY

24747

IFFTG

SPOJENÉ STÁTY

31075

INTERFACE OPERATIONS

SPOJENÉ STÁTY

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

31850

JARDEN CORP

SPOJENÉ STÁTY

27861

JEP LEASING

SPOJENÉ STÁTY

22094

JEPPESEN UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32549

JET CLIPPER JOHNNY

SPOJENÉ STÁTY

32652

JET SMART INC

SPOJENÉ STÁTY

34314

JETDIRECT AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

1584

JOHNSON & JOHNSON

SPOJENÉ STÁTY

8180

KELLOGG

SPOJENÉ STÁTY

31185

KINTORE

IRSKO

31706

LCG ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

32207

LISBON LIMITED

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

28852

LONDON CITY JET

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30454

MAJJEC JHETT

SPOJENÉ STÁTY

32345

MANDALA AIRLINES 3

INDONÉSIE

26422

MANDAN

SPOJENÉ STÁTY

32248

MARRON VENTURES

ŠVÝCARSKO

23602

MC AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

27630

MERCURY ENGINEERING

IRSKO

30050

MHS CONSULTING

SPOJENÉ STÁTY

438

MIL AUSTRALIA

AUSTRÁLIE

7907

MIL EGYPT (3)

EGYPT

1104

MIL IRELAND

IRSKO

23627

MIN. OF EXTREME SIT

RUSKÁ FEDERACE

31703

MMRB SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

32479

MVA AVIATION LTD.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

18352

NESTLE PURINA PETCAR

SPOJENÉ STÁTY

29867

NEXT FLIGHT JETS

SPOJENÉ STÁTY

32930

NINETY EIGHT AVTN

SPOJENÉ STÁTY

11930

NORTH AMERICAN AIRL

SPOJENÉ STÁTY

32397

OFFICE DEPOT

SPOJENÉ STÁTY

9116

OMEGA AIR (USA)

SPOJENÉ STÁTY

7079

ORBIS INTL

SPOJENÉ STÁTY

2079

OWENS ILLINOIS

SPOJENÉ STÁTY

10012

P & E PROPERTIES

SPOJENÉ STÁTY

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

SPOJENÉ STÁTY

3252

PEPSICO

SPOJENÉ STÁTY

8617

PHOENIX AIR

SPOJENÉ STÁTY

31319

PILOT PARTNERS

SPOJENÉ STÁTY

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVÝ ZÉLAND

30165

PRIMARIS AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZACHSTÁN

31045

PRIVATE SKY AVTN

SPOJENÉ STÁTY

34180

PROFESSIONAL CARE

SPOJENÉ STÁTY

26605

QUEST AVTN

SPOJENÉ STÁTY

32071

RAMBLITE

JIŽNÍ AFRIKA

32706

RBGT LLC

SPOJENÉ STÁTY

31234

RED BARN FARMS

SPOJENÉ STÁTY

29788

RORO 212

SPOJENÉ STÁTY

31502

ROTOR TRADE (ARC)

SPOJENÉ STÁTY

2292

ROWAN DRILLING

SPOJENÉ STÁTY

33652

RUMELI HOLDING INC 2

TURECKO

8651

RYANAIR

IRSKO

31347

SAFE FLIGHT INSTRMT

SPOJENÉ STÁTY

28054

SAFEWAY

SPOJENÉ STÁTY

9744

SBC (AIR ROUTING)

SPOJENÉ STÁTY

871

SEAGULL AIRCRAFT

SPOJENÉ STÁTY

31707

SHORT HILLS AVIATORS

SPOJENÉ STÁTY

32653

SMOKELESS TOBACCO

SPOJENÉ STÁTY

31192

SOUTHERN JET MGMT

SPOJENÉ STÁTY

27200

STAR GAZER AVTN

SPOJENÉ STÁTY

31823

STARSHIP ENTERPRISE

SPOJENÉ STÁTY

29650

STOCKWOOD

SPOJENÉ STÁTY

31861

SUNCAL MANAGEMENT

SPOJENÉ STÁTY

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

SPOJENÉ STÁTY

3696

TEXAS INSTRUMENTS

SPOJENÉ STÁTY

21766

TIMBERLAND

SPOJENÉ STÁTY

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

SPOJENÉ STÁTY

9788

TRANSIT AIR SRVC

SPOJENÉ STÁTY

29623

TRICYCLE AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

27251

TWC AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

30753

TYCO HEALTH CARE

SPOJENÉ STÁTY

2797

UNITED STATES STEEL

SPOJENÉ STÁTY

9275

VALLEJO

SPOJENÉ STÁTY

18775

VALLEY AIR SRVCS

SPOJENÉ STÁTY

29120

VEN AIR

IRSKO

32119

VIA FELIZ II

SPOJENÉ STÁTY

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

SPOJENÉ STÁTY

28043

VILLAGE EQUIPMENT

SPOJENÉ STÁTY

29580

VOYAGER JET CENTER

SPOJENÉ STÁTY

5187

WELDBEND

SPOJENÉ STÁTY

31125

WESTON LTD

IRSKO

33542

WING FINANCIAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

28282

WINGEDFOOT AVTN

SPOJENÉ STÁTY

32453

WINGS OF LIBANON

LIBANON

29233

WRENAIR

IRSKO

32454

XJET USA

SPOJENÉ STÁTY

31649

Z1 HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY


ITÁLIE

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

24650

ABU DHABI AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

23200

AERODYNAMICS USA

SPOJENÉ STÁTY

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

ITÁLIE

31391

AERONORD-GROUP

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

30371

AEROPORTUL MARCULEST

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

26391

AEROSTAR

UKRAJINA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEXIKO

33674

AEROVENA SA DE CV

MEXIKO

22368

AGUSTA SPA

ITÁLIE

29450

AIC CANADA

KANADA

33930

AIR BEE

ITÁLIE

32715

AIR FOUR S.P.A.

ITÁLIE

30965

AIR ITALY

ITÁLIE

23557

AIR MEMPHIS

EGYPT

30348

AIR ONE EXECUTIVE

ITÁLIE

9909

AIR ONE ITALIA

ITÁLIE

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBSKO

31884

AIR PRESTIGIO

SPOJENÉ STÁTY

34676

AIR UGANDA

UGANDA

9953

AIR VALLEE

ITÁLIE

33278

AIR WING S.P.A.

ITÁLIE

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

SPOJENÉ STÁTY

25088

AIRGREEN SRL

ITÁLIE

27328

AIRSTARS AIRWAY

RUSKÁ FEDERACE

334

ALBA MILANO

ITÁLIE

23132

ALBANIAN AIRLINE

ALBÁNIE

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBÁNIE

9303

ALBERTO CULVER

SPOJENÉ STÁTY

163

ALENIA AERMACCHI

ITÁLIE

31568

ALENIA DIV AERONAUT

ITÁLIE

19598

ALIPARMA

ITÁLIE

347

ALITALIA

ITÁLIE

9947

ALPI EAGLES SPA

ITÁLIE

28123

AMRASH

SPOJENÉ STÁTY

31168

ARAB WINGS

JORDÁNSKO

31689

AVANGARD AVTN AVV

RUSKÁ FEDERACE

32918

AVANGARD MALZ AG

NĚMECKO

32783

AVSOURCE GROUP

SPOJENÉ STÁTY

31355

AVWEST PTY

AUSTRÁLIE

32830

AZA AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

29878

BALMORAL AIR PTY

AUSTRÁLIE

20198

BELAVIA AIRLINES

BĚLORUSKO

31421

BELLE AIR

ALBÁNIE

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALAJSIE

32842

BIZ JET AIRCRAFT

ITÁLIE

3245

BLOM CGR S.P.A.

ITÁLIE

32734

BLUE JET

SPOJENÉ STÁTY

26015

BLUE PANORAMA LI

ITÁLIE

594

BOEING – SEATTLE

SPOJENÉ STÁTY

28519

BOEING CAPITAL 2

SPOJENÉ STÁTY

33479

BOMBARDIER FINANCE

KANADA

32566

BRENZIL PTY

AUSTRÁLIE

28620

BURAQ AIR

LIBYE

28625

BUSINESS JET SERVICE

SPOJENÉ STÁTY

19019

CABLEAIR

SPOJENÉ STÁTY

5083

CAI

ITÁLIE

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

32079

CAREMARK AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31766

CARGOITALIA

ITÁLIE

26954

CARNIVAL CORP

SPOJENÉ STÁTY

31898

CATEX USA

SPOJENÉ STÁTY

32604

CLOSE AIR

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27899

CLUB AIR SPA

ITÁLIE

24759

CNH AMERICA

SPOJENÉ STÁTY

30812

CONSOLIDATED INVESTM

SPOJENÉ STÁTY

32598

DELIA A/S

DÁNSKO

27358

DI AIR

ČERNÁ HORA

27323

DOBRO LTD

SAÚDSKÁ ARÁBIE

18428

DOLE FOODS

SPOJENÉ STÁTY

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

ITÁLIE

9322

DOMUS

ITÁLIE

32441

DOYSA VIP HAVA A.S.

TURECKO

30245

DRAX GROUP

SPOJENÉ STÁTY

31864

DS AVIATION

IZRAEL

23676

DUDMASTON LTD

ŠVÝCARSKO

33586

E+A AVIATION

ŠVÝCARSKO

24555

ELILOMBARDA

ITÁLIE

24307

ELITICINO SA

ŠVÝCARSKO

27824

ELIWORK SRL

ITÁLIE

8149

ENAV ITALIA

ITÁLIE

34700

EP AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

28552

ERS SRL

ITÁLIE

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

ETIOPIE

18256

EURAVIATION 2

ITÁLIE

11698

EUROFLY

ITÁLIE

5051

EUROFLY SERVICE

ITÁLIE

9861

EUROJET ITALIA

ITÁLIE

32640

EUROMEDITERRANEAN

EGYPT

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITÁLIE

29693

EUTELIA S.P.A.

ITÁLIE

34436

FARFALLETTA S.P.A.

ITÁLIE

31996

FIBA AIR HAVA

TURECKO

24342

FININVEST

ITÁLIE

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

SPOJENÉ STÁTY

21557

FLYNOR JET

ITÁLIE

32161

G350 LEASINGATHER

SPOJENÉ STÁTY

23380

GAZPROMAVIA

RUSKÁ FEDERACE

23782

GEDEAM SERVICES

LUCEMBURSKO

29961

GENERAL WORK GUINEA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

31344

GKW UNIFIED HODLINGS

SPOJENÉ STÁTY

33783

GLOBUS LLC

RUSKÁ FEDERACE

29615

GOLDEN AIR SRL

ITÁLIE

32887

GP AVIATION SVCS

SPOJENÉ STÁTY

31017

GULF AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32263

GUTMEN INC.

BRAZÍLIE

32296

HANSUNG AIRLINES

KOREJSKÁ REPUBLIKA

22863

HUBBARD ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

27088

ICAR AIR

BOSNA A HERCEGOVINA

11898

ICARO

ITÁLIE

25061

INAER HELICOPTER

ITÁLIE

8517

INTERJET ITALY

ITÁLIE

34565

INTL GROUP LLC

SPOJENÉ STÁTY

32796

ITALFLY 2

ITÁLIE

16284

ITALI AIRLINES SPA

ITÁLIE

34334

ITTAG LLC

SPOJENÉ STÁTY

33124

JET FLIGHT CORP

SPOJENÉ STÁTY

25029

JET PLANE CORP

DÁNSKO

31941

JET SUPPORT GROUP

KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

34346

JETDIRECT AVTN INC

SPOJENÉ STÁTY

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LIBYE

30695

JETLINK EXPRESS

KEŇA

34576

JETPLANET S.R.L.

ITÁLIE

32068

K & M AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

29205

KND AIRCRAFT LEASING

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32713

LAUTHER-PHILLIPS

SPOJENÉ STÁTY

29027

LEADING EDGE

SPOJENÉ STÁTY

30044

LEMOINE INVESTMENTS

SPOJENÉ STÁTY

31451

LENNAR

SPOJENÉ STÁTY

23188

LIBYEN AIR AMBULANCE

LIBYE

33253

LINUS AIRWAYS

INDONÉSIE

29351

LIVINGSTON SPA

ITÁLIE

28628

LUKOIL AVIA

RUSKÁ FEDERACE

22416

LVOV AIRLINES

UKRAJINA

27891

MASS MUTUAL LIFE

SPOJENÉ STÁTY

346

MERIDIANA ITALIA

ITÁLIE

1105

MIL ISRAEL

IZRAEL

1121

MIL SERBIA

SRBSKO

823

MIL US NAVY

SPOJENÉ STÁTY

6978

MINILINER

ITÁLIE

8487

MISTRAL AIR ROMA

ITÁLIE

31311

MSC AVIATION

ŠVÝCARSKO

30625

MYAIR. COM

ITÁLIE

28892

N90BJ

SPOJENÉ STÁTY

33889

NAVELLIER & ASSOCS

SPOJENÉ STÁTY

28484

NEOS

ITÁLIE

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

SPOJENÉ STÁTY

8924

NEWSFLIGHT CALIFORNI

SPOJENÉ STÁTY

26030

NEXT CENTURY AVTN

SPOJENÉ STÁTY

30457

NOBIL AIR

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

29756

NOEVIR AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

24406

NUROL HAVACILIK

TURECKO

27302

OAK MANAGEMENT

SPOJENÉ STÁTY

32200

PABLO AIR LINE SRL

ITÁLIE

32786

PACIFIC INFORMATION

ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY

31079

PAFO

SPOJENÉ STÁTY

33299

PALM AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

33882

PEGASUS ELITE AVTN

SPOJENÉ STÁTY

32710

PENN NATIONAL GAMING

SPOJENÉ STÁTY

24982

PEREGRINE AVIAT LTD

IRSKO

31232

PETROFF AIR

RUSKÁ FEDERACE

28946

PITTCO

SPOJENÉ STÁTY

23692

PRECISION AIR SVCS.

TANZANIE

30442

PRECISIONAIR SVCS

TANZANIE

23730

PRINCE AVIATION

SRBSKO

33019

REALI TAXI AEREO

BRAZÍLIE

22653

RENCO USA

SPOJENÉ STÁTY

27572

RHEA VENDORS

ITÁLIE

32661

ROONEY HOLDINGS INC

SPOJENÉ STÁTY

33695

ROSS AVIATION INC

SPOJENÉ STÁTY

33024

ROYAL FALCON

JORDÁNSKO

22656

S EGYPT

EGYPT

29524

S.K.M.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

28993

SAO CONRADO TAXI

BRAZÍLIE

28283

SCS SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

SPOJENÉ STÁTY

23243

SERVIS AIR HAVA

TURECKO

23318

SERVIZI AEREI

ITÁLIE

28179

SEVASTOPOL AVIA

UKRAJINA

8484

SIRIO

ITÁLIE

31917

SIRIO EXECUTIVE

ITÁLIE

31624

SKYKAR AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

28058

SLAM

ITÁLIE

34027

SOPHIA AIRLINES

POBŘEŽÍ SLONOVINY

25237

SOREM S.R.L.

ITÁLIE

34631

SORENA EXPORT LTD.

UKRAJINA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

SPOJENÉ STÁTY

31505

SPRINGWAY

RUSKÁ FEDERACE

29126

STAR ACFT LEASING

SPOJENÉ STÁTY

34744

STAR UP S.A.

PERU

25832

STEPHENSON AIR SVCS

SPOJENÉ STÁTY

31740

SUNSTATE AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31789

SYDNEY JET CHARTER

AUSTRÁLIE

22663

TAVISTOCK AVTN

BAHAMY

9255

TECHNO SKY S.R.L.

ITÁLIE

23236

TRADE AIR

CHORVATSKO

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRAZÍLIE

33685

TRT AERONAUTICAL INC

SPOJENÉ STÁTY

29468

U S ALPHA

SPOJENÉ STÁTY

31930

VEKTRA AVIATION

ČERNÁ HORA

31308

VEYEN HAVA TASIMACI

TURECKO

29884

VIZAVI-AVIA LTD

RUSKÁ FEDERACE

32561

VK AVIATION USA

SPOJENÉ STÁTY

32987

VOLIAMO

ŠVÝCARSKO

20609

VOLKSWAGEN USA

SPOJENÉ STÁTY

30275

WESTERN STONE & METAL

SPOJENÉ STÁTY

8586

WHIRLPOOL

SPOJENÉ STÁTY

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTINA

29423

WIND JET SPA

ITÁLIE

33364

WINDROSE AVIATION UK

UKRAJINA

28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

RUSKÁ FEDERACE


KYPR

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

SPOJENÉ STÁTY

32393

AIR ONE CORP

ŠVÝCARSKO

31844

AJET AVIATION

KYPR

33059

ALLIANCE AIR

INDIE

31661

AL-MORRELL DEVELOPMT

SPOJENÉ STÁTY

31856

AVIATION SVCS GUAM

SPOJENÉ STÁTY

25193

AVIATORS INDIA

INDIE

31999

BASHKORTOSTAN AIR

RUSKÁ FEDERACE

31603

BRITISH GULF INTNL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31988

BUSINESS-AERO OOO

RUSKÁ FEDERACE

34081

COMAIR (KULULA)

JIŽNÍ AFRIKA

20324

CSM AVIATION

KYPR

866

CYPRUS AIRWAYS

KYPR

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NIGÉRIE

27554

EDT OFFSHORE

KYPR

16417

EUROCYPRIA

KYPR

31008

FALCON EXPRESS CARGO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34679

FALLBROOK PTY LTD

AUSTRÁLIE

34823

FIRST KUWAITI

KUVAJT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

NĚMECKO

8214

FUNAIR

SPOJENÉ STÁTY

7978

GLOBE AERO (3)

SPOJENÉ STÁTY

31245

GLOBE JET

LIBANON

32491

GOAIRLINES INDIA

INDIE

30939

GRIXONA

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

34421

GULF JET (DUBAI)

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29619

HAMRA AIR

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31523

INTERLINK AIRLINES

JIŽNÍ AFRIKA

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPUR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

SAÚDSKÁ ARÁBIE

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDIE

32955

MACAU LANDMARK MGMT

MACAO (ČÍNA)

30973

MARSLAND AVIATION

SÚDÁN

31441

MEGA

KAZACHSTÁN

402

MIL ARGENTINA

ARGENTINA

28348

MIL BAHRAIN

BAHRAJN

1090

MIL DENMARK

DÁNSKO

1102

MIL NETHERLANDS

NIZOZEMSKO

26103

NEFTEYUGANSK AVIA

RUSKÁ FEDERACE

24788

ORIENT THAI AIRLINES

THAJSKO

31143

ORION-X

RUSKÁ FEDERACE

24229

PANKH

RUSKÁ FEDERACE

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDIE

34063

RELIANCE TRANSPORT

INDIE

26471

SAKAVIA SERVICE

GRUZIE

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NORSKO

26898

SIRIUS AERO

RUSKÁ FEDERACE

29833

SKY GATE

JORDÁNSKO

33512

TAHMID AIR

KAZACHSTÁN

29649

UB AIR PVT LTD

SPOJENÉ STÁTY

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

UKRAJINA

26821

VERTIKAL-T COMPANY

RUSKÁ FEDERACE


LOTYŠSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

28309

AEROKLUB AIST

RUSKÁ FEDERACE

31983

AIR ALMATY JSC

KAZACHSTÁN

23085

AIR BALTIC

LOTYŠSKO

28457

EXPRESSAVIA

UKRAJINA

31027

FERAFORT INVESTMENT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

25851

K.S. AVIA

LOTYŠSKO

19962

MIL LATVIA

LOTYŠSKO

24839

RUSAIR JOINT STOCK

RUSKÁ FEDERACE

29306

RUSLINE JSC

RUSKÁ FEDERACE

33986

SELVA LTDA.

KOLUMBIE

21470

SMARTLYNX AIRLINES

LOTYŠSKO

29984

UNIVERSAL JET AVTN

SPOJENÉ STÁTY

25094

VIP AVIATION LATVIA

LOTYŠSKO


LITVA

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

23729

AURELA

LITVA

34582

FLYLAL CHARTERS

LITVA

15533

LITHUANIAN AIRLINES

LITVA

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NIGÉRIE

22249

MIL LITHUANIA

LITVA

31219

QANOT-SHARQ

UZBEKISTÁN

25815

SCAT

KAZACHSTÁN

34555

SHINO AVIATION

IZRAEL

30296

STAR UP

PERU


LUCEMBURSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

UKRAJINA

724

CARGOLUX

LUCEMBURSKO

33129

CHAMPION AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

26778

DUCAIR

LUCEMBURSKO

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LUCEMBURSKO

25247

HUSKY

KANADA

26555

HUSKY IMS

LUCEMBURSKO

1781

LUXAIR

LUCEMBURSKO

23415

LUXAVIATION

LUCEMBURSKO

1111

MIL NORWAY

NORSKO

34292

MK AIRCARGO (2)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29345

PHOENIX AVTN LTD

KEŇA

29553

PREMIAIR LUX

LUCEMBURSKO

6051

RANGE FLYERS

SPOJENÉ STÁTY

25108

TRADEWINDS AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

29957

WEST AIR LUXEMBOURG

LUCEMBURSKO


MAĎARSKO

Kód

Provozovatel letadla

Stát provozovatele

25569

ABC AIR HUNGARY

MAĎARSKO

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

28215

AIR DOCTOR KFT.

MAĎARSKO

34786

AIR TRANSPORT SERV

MAĎARSKO

31118

AIR-INVEST KFT

MAĎARSKO

30643

ARTIC GROUP KFT.

MAĎARSKO

29545

AVIA CREW LEASING

SPOJENÉ STÁTY

31616

BALTYKA LTD.

UKRAJINA

21621

BLACKBURN INTL. HU

MAĎARSKO

30262

DEER AIR CO LTD

ČÍNA

22993

DHMI TURKEY

TURECKO

32389

EASTERN EXPRESS

KAZACHSTÁN

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

MAĎARSKO

32455

GREENFIELD AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

22155

INDICATOR

MAĎARSKO

27952

ISD AVIA

UKRAJINA

24336

KRUNK AVIATION

UKRAJINA

1803

MALEV

MAĎARSKO

22325

MOLDAVIAN AIRLINES

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

25984

PANNON AIR SERVICE

MAĎARSKO

31411

PLAZA CENTERS LTD.

MAĎARSKO

34627

SWIFT JET INC.

KANADA

27948