29.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/20


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 682/2009

ze dne 27. července 2009

o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh, který předložila Komise po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Platná opatření

(1)

V září roku 2006 uložila Rada nařízením (ES) č. 1425/2006 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky. Uvedené nařízení bylo naposledy pozměněno nařízením Rady (ES) č. 189/2009 (3). U osmi společností s individuálními celními sazbami se výše platného cla pohybuje v rozmezí od 4,3 % do 12,8 %. U spolupracujících společností s individuálními celními sazbami představuje clo 8,4 % a výše zbytkového cla činí 28,8 %.

2.   Žádost o přezkum

(2)

Dne 25. března 2008 Komise obdržela žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení, kterou podal jeden z vyvážejících výrobců některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky.

(3)

Žádost předložila společnost CeDo Shanghai Limited (dále jen „CeDo Shanghai“ nebo „žadatel“).

(4)

Žadatel mimo jiné uvedl, že vývozní ceny některých plastových pytlů a sáčků určených pro Společenství se výrazně zvýšily, takže podstatně převyšují vypočtenou běžnou hodnotu vycházející z výrobních nákladů žadatele v Čínské lidové republice, což vedlo ke snížení či odstranění dumpingu. Proto pokračující uplatňování opatření na stávající úrovni, založené na dříve stanovené úrovni dumpingu, již není pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.

3.   Zahájení

(5)

Po konzultaci s poradním výborem Komise rozhodla, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení částečného prozatímního přezkumu, a zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie  (4) zahájila v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení částečný prozatímní přezkum omezený na zkoumání dumpingu v případě společnosti CeDo Shanghai.

(6)

Šetření dumpingu se týkalo období od 1. července 2007 do 30. června 2008.

(7)

Komise o zahájení přezkumu oficiálně informovala žadatele, zástupce výrobního odvětví Společenství a zástupce vyvážející země. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost vyjádřit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení.

B.   DOTČENÝ VÝROBEK

(8)

Dotčený výrobek byl tentýž, jako výrobek uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ve znění pozdějších předpisů, tj. plastové pytle a sáčky obsahující nejméně 20 % hmotnostních polyethylenu a o tloušťce nejvýše 100 mikrometrů, pocházející z Čínské lidové republiky, kódů KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 a ex 3923 29 90 (kódy TARIC 3923210020, 3923291020 a 3923299020).

C.   ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(9)

Dopisem ze dne 24. března 2009 adresovaným Komisi společnost CeDo Shanghai formálně vzala zpět svou žádost o částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky.

(10)

Zvažovalo se, zda je žádoucí pokračovat v šetření z moci úřední. Komise usoudila, že zastavení šetření se nedotkne platných antidumpingových opatření a že toto zastavení nebude v rozporu se zájmem Společenství. Šetření by proto mělo být zastaveno.

(11)

Zúčastněné strany byly informovány o chystaném zastavení šetření a dostaly příležitost vyjádřit své připomínky. Žádné připomínky, které by mohly změnit toto rozhodnutí, však nebyly obdrženy.

(12)

Komise proto dospěla k závěru, že přezkum týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky by měl být zastaven, aniž by byla změněna platná antidumpingová opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, zahájený podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96, se zastavuje beze změny platných antidumpingových opatření.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2009.

Za Radu

předseda

C. BILDT


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 5.

(4)  Úř. věst. C 176, 11.7.2008, s. 9.