23.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 191/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 642/2009

ze dne 22. července 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2005/32/ES stanoví Komise požadavky na ekodesign energetických spotřebičů, které mají významný objem prodejů, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2)

Ustanovení čl. 16 odst. 2 první odrážky směrnice 2005/32/ES stanoví, že postupem podle čl. 19 odst. 3 a v souladu s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po konzultaci s konzultačním fórem o ekodesignu Komise ve vhodných případech zavede prováděcí opatření týkající se spotřební elektroniky.

(3)

Komise provedla přípravnou studii za účelem analýzy technických, environmentálních a hospodářských aspektů televizních přijímačů. Studie byla zpracována ve spolupráci se zúčastněnými a zainteresovanými stranami ze Společenství i třetích zemí a její výsledky byly zveřejněny na internetové stránce Komise EUROPA.

(4)

Televizní přijímače představují v oblasti spotřeby elektrické energie významnou skupinu výrobků spotřební elektroniky, a proto zaujímají v politice ekodesignu přednostní místo.

(5)

Pro účely tohoto nařízení se za významný environmentální aspekt televizních přijímačů považuje elektrická energie spotřebovaná ve fázi užívání výrobku.

(6)

Odhadovaná roční spotřeba elektrické energie související s televizními přijímači ve Společenství dosáhla v roce 2007 60 TWh, což odpovídá 24 Mt emisí CO2. Bez přijetí zvláštních opatření omezujících tuto spotřebu naroste podle předpovědi spotřeba elektrické energie v roce 2020 na 132 TWh. Přípravná studie ukázala, že spotřebu elektrické energie ve fázi užívání výrobku lze výrazně omezit.

(7)

Další důležité environmentální aspekty se týkají nebezpečných látek používaných při výrobě televizních přijímačů a odpadu vznikajícího při likvidaci televizních přijímačů na konci jejich životnosti. Zlepšeními v souvislosti s dopady na životní prostředí se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (3) a toto nařízení by se jimi nemělo dále zabývat.

(8)

Přípravná studie ukazuje, že požadavky týkající se ostatních parametrů ekodesignu uvedených v příloze I části 1 směrnice 2005/32/ES nejsou potřebné.

(9)

Snížení spotřeby elektrické energie televizních přijímačů je možné/uskutečnitelné za pomoci použití stávajících nechráněných a nákladově efektivních technologií, které vedou ke snížení kombinovaných výdajů na nákup a provoz televizních přijímačů.

(10)

Požadavky na ekodesign by měly harmonizovat požadavky na spotřebu elektrické energie televizních přijímačů v celém Společenství, a přispět tak k fungování vnitřního trhu a zlepšování environmentální výkonnosti těchto výrobků.

(11)

Požadavky na ekodesign by neměly mít negativní dopad na funkčnost výrobku či nepříznivě ovlivňovat zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Zejména přínosy snižování spotřeby elektrické energie ve fázi používání by měly více než kompenzovat další potenciální dopady na životní prostředí během fáze výroby.

(12)

Postupné zavádění požadavků na ekodesign by mělo zajistit přiměřený časový rámec, který výrobcům umožní upravit výrobky. Časový rozvrh by měl být stanoven tak, aby se zabránilo negativním dopadům na funkčnost zařízení, která jsou již na trhu, a aby byly při zajišťování včasného dosažení cílů nařízení zohledněny dopady na náklady výrobců, především malých a středních podniků.

(13)

Měření příslušných parametrů výrobku by se měla provádět pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují obecně uznávaný současný stav metod měření, případně včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány vyjmenovanými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (4).

(14)

Toto nařízení by mělo zvýšit pronikání technologií, které snižují dopad televizních přijímačů na životní prostředí, na trh, čímž by dle odhadů došlo v roce 2020 k úsporám elektrické energie ve výši 28 TWh oproti situaci, kdy by nebyla přijata žádná opatření.

(15)

V souladu s článkem 8 směrnice 2005/32/ES by mělo toto nařízení stanovit použitelné postupy posuzování shody.

(16)

Pro snazší ověřování shody by měli výrobci poskytovat údaje v technické dokumentaci uvedené v přílohách IV a V směrnice 2005/32/ES, pokud se takové údaje vztahují k požadavkům stanoveným tímto nařízením.

(17)

V současné době nejlepší dosažitelná energetická účinnost v zapnutém stavu a zmírněné dopady na životní prostředí související s nebezpečnými látkami jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (5). Takový odkaz pomůže zajistit širokou dostupnost informací a snadný přístup k nim, zejména v případě malých a středních podniků a velmi malých podniků, což dále usnadní integraci nejlepších technologií designu pro snížení dopadu televizních přijímačů na životní prostředí. Referenční hodnoty pro nejlepší dostupnou technologii by tedy neměly být určeny v tomto nařízení.

(18)

Požadavky na ekodesign použitelné od 7. ledna 2013 podle nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (6), by se měly na televizní přijímače vztahovat v dřívějším termínu, než jak je stanoveno v uvedeném nařízení, neboť technologie, které splňují jeho ustanovení, lze v případě televizních přijímačů použít v kratším termínu, a dosáhnout tak dodatečné úspory energie. Nařízení (ES) č. 1275/2008 by tedy nemělo platit pro televizní přijímače a mělo by být odpovídajícím způsobem změněno.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 19 odst. 1 směrnice 2005/32/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění televizních přijímačů na trh.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených ve směrnici 2005/32/ES se použijí tyto definice:

1)

„televizním přijímačem“ se rozumí televizor nebo televizní monitor;

2)

„televizorem“ se rozumí výrobek primárně určený k zobrazení a příjmu audiovizuálních signálů, jenž je uváděn na trh v rámci jednoho označení modelu nebo systému a jehož součástmi jsou:

a)

obrazovka;

b)

jeden či více tunerů/přijímačů a volitelné doplňkové funkce pro ukládání dat a/nebo jejich zobrazování, jako je např. digitální víceúčelový disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) nebo videorekordér (VCR), buď jako jediná jednotka spojená s obrazovkou, nebo jako jedna či více samostatných jednotek;

3)

„televizním monitorem“ se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signály;

4)

„zapnutým stavem“ se rozumí stav, při kterém je televizní přijímač připojen k síťovému zdroji a vydává zvuk a obraz;

5)

„domácím režimem“ se rozumí nastavení televizního přijímače, které je výrobcem doporučováno pro běžné domácí použití;

6)

„pohotovostním režimem (pohotovostními režimy)“ se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji, jeho řádné fungování závisí na energetickém vstupu ze síťového zdroje a nabízí pouze tyto funkce, které mohou trvat neomezeně dlouho:

funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace a/nebo

zobrazování informací nebo indikaci stavu;

7)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji a neposkytuje žádnou funkci; to rovněž zahrnuje:

a)

stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b)

stavy, které zajišťují pouze funkce, které mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (7);

8)

„funkcí opětovné aktivace“ se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně zapnutého stavu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla, časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně zapnutého stavu;

9)

„zobrazováním informací nebo indikací stavu“ se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin;

10)

„rychlou nabídkou“ se rozumí soubor nastavení televizního přijímače předdefinovaných výrobcem, z nichž si uživatel televizního přijímače musí zvolit konkrétní nastavení při prvním spuštění televizního přijímače;

11)

„plným rozlišením HD“ se rozumí rozlišení obrazovky s fyzickým počtem pixelů nejméně 1 920 × 1 080.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Požadavky na ekodesign televizních přijímačů jsou stanoveny v příloze I.

Splnění požadavků na ekodesign se zjišťuje metodami stanovenými v příloze II.

Článek 4

Posuzování shody

Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2005/32/ES je systém interní kontroly designu stanovený v příloze IV uvedené směrnice nebo systém řízení pro posuzování shody stanovený v příloze V uvedené směrnice.

Technická dokumentace, jež musí být poskytnuta pro posuzování shody, je stanovena v příloze I části 5 bodě 1 tohoto nařízení.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Kontroly v rámci dohledu se provádí v souladu s postupem ověřování uvedeným v příloze III.

Článek 6

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení do tří let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technologický pokrok a výsledky tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru o ekodesignu.

Článek 7

Změna nařízení (ES) č. 1275/2008

V příloze I nařízení (ES) č. 1275/2008 se bod 3 nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Požadavky na ekodesign stanovené v příloze I části 1 bodě 1, části 3, části 4 a části 5 bodě 2 se použijí ode dne 20. srpna 2010.

Požadavky na ekodesign stanovené v příloze I části 1 bodě 2 se použijí ode dne 1. dubna 2012.

Požadavky na ekodesign stanovené v příloze I části 2 bodě 1 písm. a) až d) se použijí ode dne 7. ledna 2010.

Požadavky na ekodesign stanovené v příloze I části 2 bodě 2 písm. a) až e) se použijí ode dne 20. srpna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2009.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 82, 28.3.2009, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45.

(7)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA EKODESIGN

1.   SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ZAPNUTÉM STAVU

1)

Od 20. srpna 2010:

Spotřeba elektrické energie televizního přijímače v zapnutém stavu s viditelnou plochou obrazovky A vyjádřenou v dm2 nepřesáhne tyto mezní hodnoty:

 

Plné rozlišení HD

Všechna ostatní rozlišení

Televizory

20 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2

20 W + A · 4,3224 W/dm2

Televizní monitory

15 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2

15 W + A · 4,3224 W/dm2

2)

Od 1. dubna 2012:

Spotřeba elektrické energie televizního přijímače v zapnutém stavu s viditelnou plochou obrazovky A vyjádřenou v dm2 nepřesáhne tyto mezní hodnoty:

 

Všechna rozlišení

Televizory

16 W + A · 3,4579 W/dm2

Televizní monitory

12 W + A · 3,4579 W/dm2

2.   SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU/VE VYPNUTÉM STAVU

1)

Od 7. ledna 2010:

a)

Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu:

Spotřeba elektrické energie televizních přijímačů v jakémkoli vypnutém stavu nepřesáhne 1,00 W.

b)

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (pohotovostních režimech):

Spotřeba elektrické energie televizních přijímačů v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace nebo zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace a pouhou indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace nepřesáhne 1,00 W.

Spotřeba elektrické energie televizních přijímačů v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze zobrazování informací nebo indikaci stavu nebo zabezpečujícím pouze kombinaci funkce opětovné aktivace a zobrazování informací nebo indikaci stavu nepřesáhne 2,00 W.

c)

Dostupnost vypnutého stavu a/nebo pohotovostního režimu

Televizní přijímače jsou vybaveny možností vypnutého stavu a/nebo pohotovostního režimu a/nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu elektrické energie pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim, když je televizní přijímač připojen k síťovému zdroji.

d)

U televizorů, které se skládají z obrazovky a jednoho či více tunerů/přijímačů a volitelných doplňkových funkcí pro ukládání dat a/nebo jejich zobrazování, jako je např. digitální víceúčelový disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) nebo videorekordér (VCR) jako jedna či více samostatných jednotek, platí písmena a) až c) jednotlivě pro obrazovku a samostatné jednotky.

2)

Od 20. srpna 2011:

a)

Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu:

Spotřeba elektrické energie televizních přijímačů v jakémkoli vypnutém stavu nepřesáhne 0,30 W, není-li splněna podmínka uvedená v následujícím odstavci.

U televizních přijímačů s viditelným vypínačem, kterým se přijímač uvádí do stavu odpovídajícího vypnutému stavu se spotřebou energie nepřesahující 0,01 W, nesmí spotřeba energie v žádném jiném vypnutém stavu překročit 0,50 W.

b)

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (pohotovostních režimech):

Spotřeba elektrické energie televizních přijímačů v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace nebo zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace a pouhou indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace nepřesáhne 0,50 W.

Spotřeba elektrické energie televizních přijímačů v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze zobrazování informací nebo indikaci stavu nebo zabezpečujícím pouze kombinaci funkce opětovné aktivace a zobrazování informací nebo indikaci stavu nepřesáhne 1,00 W.

c)

Dostupnost vypnutého stavu a/nebo pohotovostního režimu

Televizní přijímače jsou vybaveny možností vypnutého stavu a/nebo pohotovostního režimu a/nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu elektrické energie pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim, když je televizní přijímač připojen k síťovému zdroji.

d)

Automatické snížení výkonu

Televizní přijímače jsou vybaveny funkcí s těmito vlastnostmi:

i)

maximálně po čtyřech hodinách v zapnutém stavu od posledního zásahu uživatele a/nebo změny kanálu se televizní přijímač automaticky přepne ze zapnutého stavu do:

pohotovostního režimu nebo

vypnutého stavu nebo

jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu elektrické energie pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim,

ii)

televizní přijímače zobrazí upozornění, než se automaticky přepnou ze zapnutého stavu do příslušných stavů/režimů.

Tato funkce je nastavena jako implicitní.

e)

U televizorů, které se skládají z obrazovky a jednoho či více tunerů/přijímačů a volitelných doplňkových funkcí pro ukládání dat a/nebo jejich zobrazování, jako je např. digitální víceúčelový disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) nebo videorekordér (VCR) jako samostatná jednotka, platí písmena a) až d) jednotlivě pro obrazovku a samostatnou jednotku.

3.   „DOMÁCÍ REŽIM“ U TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ, KTERÉ JSOU DODÁVÁNY S RYCHLOU NABÍDKOU

Od 20. srpna 2010:

Televizní přijímače, u kterých se při první aktivaci objeví rychlá nabídka, poskytuje v rámci rychlé nabídky možnost „domácího režimu“, což je implicitní nastavení při první aktivaci televizního přijímače. Pokud uživatel při první aktivaci televizního přijímače zvolí jiný režim než „domácí režim“, spustí se druhý proces výběru za účelem potvrzení této volby.

4.   POMĚR NEJVYŠŠÍCH STUPŇŮ JASU

Od 20. srpna 2010:

televizní přijímače bez rychlé nabídky: nejvyšší stupeň jasu v zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, není menší než 65 % nejvyššího stupně jasu nejjasnějšího stavu v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout,

televizní přijímače s rychlou nabídkou: nejvyšší stupeň jasu domácího režimu není menší než 65 % nejvyššího stupně jasu nejjasnějšího stavu v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout.

5.   INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCI

1)

Pro účely posuzování shody podle článku 5 obsahuje technická dokumentace tyto prvky:

a)

zkušební parametry pro měření

okolní teplota,

zkušební napětí ve voltech (V) a kmitočet v hertzích (Hz),

celkové harmonické zkreslení elektrické rozvodné soustavy,

vstupní terminál pro zkušební audio a videosignály,

informace a dokumentace o přístrojovém vybavení, nastavení a obvodech použitých pro elektrické zkoušení;

b)

zapnutý stav

hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na jedno desetinné místo v případě naměřené hodnoty do 100 W a zaokrouhlené na celé jednotky v případě naměřené hodnoty vyšší než 100 W,

charakteristiky dynamického videosignálu nesoucího obsah vysílání a představujícího typický obsah televizního vysílání,

sled kroků k dosažení stabilního stavu s ohledem na spotřebu elektrické energie,

u televizních přijímačů s rychlou nabídkou navíc poměr nejvyššího stupně jasu v domácím režimu a nejvyššího stupně jasu v nejjasnější stavu v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout, vyjádřený v procentech,

u televizních monitorů navíc popis příslušných charakteristik tuneru použitého pro měření;

c)

pro každý pohotovostní režim a/nebo vypnutý stav

hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na dvě desetinná místa,

použitá metoda měření,

popis způsobu, jakým byl příslušný režim zvolen nebo naprogramován,

sled kroků k dosažení režimu, ve kterém televizní přijímač mění režimy automaticky;

d)

automatické snížení výkonu

doba, po které se televizní přijímač v zapnutém stavu automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu elektrické energie pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim;

e)

nebezpečné látky

jestliže televizní přijímač obsahuje rtuť nebo olovo: obsah rtuti v X,X mg a přítomnost olova.

2)

Od 20. srpna 2010:

Na volně přístupných internetových stránkách se zveřejní tyto informace:

hodnoty spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na jedno desetinné místo v případě naměřené hodnoty do 100 W a zaokrouhlené na celé jednotky v případě naměřené hodnoty vyšší než 100 W,

hodnoty spotřeby elektrické energie pro každý vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim vyjádřené ve wattech (W) a zaokrouhlené na dvě desetinná místa a

u televizních přijímačů bez rychlé nabídky: poměr nejvyššího stupně jasu v zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, a nejvyšší stupeň jasu v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na celé jednotky,

u televizních přijímačů s rychlou nabídkou: poměr nejvyššího stupně jasu v domácím režimu a nejvyššího stupně jasu v nejjasnějším stavu v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout, vyjádřený v procentech, zaokrouhlený na celé jednotky,

jestliže televizní přijímač obsahuje rtuť nebo olovo: obsah v X,X mg a přítomnost olova.


PŘÍLOHA II

MĚŘENÍ

1.   Měření spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu

Měření spotřeby elektrické energie podle přílohy I části 1 splňuje všechny tyto podmínky:

a)

k měření musí být použity spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje měřicích metod;

b)

podmínky pro měření spotřeby elektrické energie televizních přijímačů v zapnutém stavu:

televizory bez rychlé nabídky: spotřeba elektrické energie podle bodů 1 a 2 se měří při zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, to znamená, že ovládací prvky jasu televizního přijímače jsou v pozici nastavené výrobcem pro koncového uživatele,

televizory s rychlou nabídkou: spotřeba elektrické energie podle bodů 1 a 2 se měří v domácím režimu,

televizní monitory bez rychlé nabídky: televizní monitory musí být připojeny k příslušnému tuneru. Spotřeba elektrické energie podle bodů 1 a 2 se měří při zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, to znamená, že ovládací prvky jasu televizního monitoru jsou v pozici nastavené výrobcem pro koncového uživatele. Spotřeba elektrické energie tuneru není pro měření spotřeby elektrické energie televizního monitoru v zapnutém stavu důležitá,

televizní monitory s rychlou nabídkou: televizní monitory jsou připojeny k příslušnému tuneru. Spotřeba elektrické energie podle bodů 1 a 2 se stanoví v domácím režimu.

c)

Obecné podmínky

měření se provádí při okolní teplotě 23 °C +/– 5 °C,

měření se provádí za použití dynamického videosignálu nesoucího obsah vysílání a představujícího typický obsah televizního vysílání. Měří se průměrná hodnota spotřeby elektrické energie v průběhu 10 po sobě jdoucích minut,

měření se provádí poté, co byl televizní přijímač alespoň po dobu jedné hodiny ve vypnutém stavu, po čemž bezprostředně následovala alespoň jedna hodina v zapnutém stavu, a ukončí se nejpozději po třech hodinách zapnutého stavu. Příslušný videosignál je zobrazován během celé doby, kdy se televizní přijímač nachází v zapnutém stavu. V případě televizních přijímačů, u kterých je známo, že se ustálí během jedné hodiny, je možné tyto doby zkrátit, pokud lze prokázat, že se výsledné měření pohybuje v rozmezí 2 % výsledků, kterých by bylo jinak dosaženo při dodržení zde předepsaných dob,

měření se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 2 % při úrovni spolehlivosti 95 %,

měření se provádí s deaktivovanou funkcí automatického ovládání jasu, pokud taková funkce existuje. Jestliže funkce automatického ovládání jasu existuje a není možné ji deaktivovat, provede se měření se světlem dopadajícím přímo na čidlo okolního světla na úrovni 300 luxů nebo více.

2.   Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu / ve vypnutém stavu

Měření spotřeby elektrické energie podle přílohy I části 2 splňuje všechny tyto podmínky:

a)

spotřeba elektrické energie uvedená v bodě 1 písm. a) a b) a v bodě 2 písm. a) a b) se měří spolehlivým, přesným a opakovatelným postupem měření, který zohledňuje obecně uznávaný současný stav metod měření;

b)

měření výkonu 0,50 W nebo vyššího se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 2 % při úrovni spolehlivosti 95 %. Měření výkonu v hodnotě nižší než 0,50 W se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 0,01 W při úrovni spolehlivosti 95 %.

3.   Měření nejvyššího stupně jasu

Měření nejvyššího stupně jasu podle přílohy I části 4 splňuje všechny tyto podmínky:

a)

k měření se použijí spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje měřicích metod;

b)

měření nejvyššího stupně jasu se provádí luminometrem, který prověřuje, že část obrazovky zobrazující úplně (100 %) bílý obraz, který je součástí testovacího vzoru testu celé obrazovky, nepřekračuje průměrný stupeň jasu (APL), při kterém dochází k omezení výkonu pomocí systému řízení jasu obrazovky;

c)

měření poměru nejvyšších stupňů jasu se provádí tak, aby se nenarušil bod měření na obrazovce, a přitom se přepíná mezi jednotlivými stavy uvedenými v příloze I části 4.


PŘÍLOHA III

POSTUP OVĚŘOVÁNÍ

Při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem uvedených v čl. 3 odst. 2 směrnice 2005/32/ES použijí orgány členských států následující postup ověřování u požadavků stanovených v příloze I.

1.

Orgány členského státu přezkoušejí jediný televizní přijímač.

2.

Má se za to, že model je v souladu s ustanoveními přílohy I, jestliže:

a)

výsledná hodnota spotřeby elektrické energie při zapnutém stavu nepřekročí příslušnou mezní hodnotu stanovenou v příloze I části 1 bodech 1 a 2 o více než 7 %; a

b)

výsledky pro vypnutý stav/pohotovostní režimy nepřekročí příslušné mezní hodnoty stanovené v příloze I části 2 bodu 1 písm. a) a b) a bodu 2 písm. a) a b) o více než 0,10 W a

c)

výsledek pro poměr nejvyšších stupňů jasu stanovený v příloze I části 3 neklesne pod 60 %.

3.

Jestliže není dosaženo výsledků uvedených v bodě 2 písm. a) nebo b) nebo c), přezkoušejí se další tři jednotky stejného modelu.

4.

Poté, co byly přezkoušeny tři další jednotky stejného modelu, se má za to, že model je v souladu s požadavky stanovenými v příloze I, jestliže:

a)

průměrná výsledná hodnota spotřeby elektrické energie při zapnutém stavu těchto tří jednotek nepřekročí příslušnou mezní hodnotu stanovenou v příloze I části 1 bodech 1 a 2 o více než 7 % a

b)

průměr výsledků těchto tří jednotek pro vypnutý stav/pohotovostní režimy nepřekročí příslušné mezní hodnoty stanovené v příloze I části 2 bodu 1 písm. a) a b) a bodu 2 písm. a) a b) o více než 0,10 W a

c)

průměr výsledků těchto tří jednotek pro poměr nejvyšších stupňů jasu stanovený v příloze I části 3 neklesne pod 60 %.

5.

Jestliže není dosaženo výsledků uvedených v bodě 4 písm. a) a b) a c), má se za to, že model není v souladu s požadavky.

6.

Za účelem kontroly souladu s požadavky použijí orgány členských států postup uvedený v příloze II a spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje měřicích metod, včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA IV

Seznam energetických spotřebičů uvedených v příloze I bodě 3 nařízení (ES) č. 1275/2008

 

Rozhlasové přijímače

 

Videokamery

 

Videorekordéry

 

Hi-fi rekordéry

 

Zesilovače zvuku

 

Systémy domácího kina

 

Hudební nástroje

A jiná zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu včetně signálů, nebo technologie pro šíření zvuku nebo obrazu jinými než telekomunikačními prostředky, avšak vyjma televizních přijímačů, jak je stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 642/2009.