26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 557/2009

ze dne 25. června 2009

o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 412/2008 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (3) byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 přesahují dostupná množství pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4057. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva udělena, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 na základě nařízení (ES) č. 412/2008 se určuje koeficient přidělení 18,957513 % pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4057.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.