18.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 517/2009

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 43/2009, pokud jde o omezení odlovu smáčkovitých v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Omezení odlovu smáčkovitých v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV stanoví dočasně příloha IA nařízení (ES) č. 43/2009.

(2)

V souladu s bodem 6 přílohy IID nařízení (ES) č. 43/2009 přezkoumá Komise celkové přípustné odlovy (TAC) a kvóty pro smáčkovité pro rok 2009 v uvedených oblastech na základě doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF).

(3)

Celkové přípustné odlovy pro oblasti ICES IIa a IV se stanoví podle vzorce uvedeného v bodě 6 druhého pododstavce přílohy IID nařízení (ES) č. 43/2009. Podle tohoto vzorce by se množství TAC rovnalo 435 000 tun.

(4)

V souladu s bodem 7 přílohy IID nařízení (ES) č. 43/2009 nesmí TAC pro oblasti IIa a IV překročit 400 000 tun.

(5)

Populace smáčkovitých se nachází v Severním moři a je využívána společně s Norskem, není však v současné době společně řízena. Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu s konzultacemi s Norskem podle ustanovení schváleného zápisu závěrů rybářských konzultací mezi Evropskou komisí a Norskem ze dne 10. prosince 2008. Podíl TAC přidělený Společenství, který lze odlovit ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV, by proto měl být stanoven ve výši 90 % z 400 000 tun.

(6)

Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství doporučuje zvýšit TAC o 4,23 %, aby byly pokryty vody ES oblastí ICES IIIa.

(7)

Příloha IA nařízení (ES) č. 43/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IA nařízení (ES) č. 43/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2009.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze IA nařízení (ES) č. 43/2009 se kolonka týkající se druhu smáčkovitých ve vodách ES oblasti IIIa a ve vodách ES oblastí IIa a IV nahrazuje tímto:

„Druh

:

Smáčkovití

Ammodytidae

Oblast

:

vody ES oblastí IIIa, vody ES oblastí IIa a IV (1)

SAN/2A3A4.

Dánsko

327 249 (2)

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Německo

501 (3)

Švédsko

12 017 (4)

Spojené království

7 153 (5)

ES

346 920 (6)

Norsko

27 500 (7)

Faerské ostrovy

2 500

TAC

376 920


(1)  Kromě vod v pásmu 6 mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)  Z toho nejvýše 311 289 tun lze odlovit ve vodách ES oblastí IIa a IV. Zbývající množství lze odlovit pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa (SAN/*03A.).

(3)  Z toho nejvýše 476 tun lze odlovit ve vodách ES oblastí IIa a IV. Zbývající množství lze odlovit pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa (SAN/*03A.).

(4)  Z toho nejvýše 11 431 tun lze odlovit ve vodách ES oblastí IIa a IV. Zbývající množství lze odlovit pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa (SAN/*03A.).

(5)  Z toho nejvýše 6 804 tun lze odlovit ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV. Zbývající množství tun lze odlovit pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa. (SAN/*03A.).

(6)  Z toho nejvýše 330 000 tun lze odlovit ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV. Zbývající množství tun lze odlovit pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa. (SAN/*03A.).

(7)  Má být odloveno v oblasti ICES IV.“