13.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009

ze dne 7. května 2009,

kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla. Zahrnuje zejména povinnost výrobce vozidla jako držitele ES schválení typu vydávat prohlášení o shodě, jímž musí být opatřeno každé vozidlo, jež bylo vyrobeno ve shodě s právními předpisy Společenství o schválení typu.

(2)

Prohlášení o shodě, jehož vzor je uveden v příloze IX směrnice 2007/46/ES, je úředním osvědčením vydaným pro kupujícího, že dané vozidlo bylo vyrobeno ve shodě s požadavky stanovenými v právních předpisech Společenství o schválení typu.

(3)

Je třeba zajistit, aby informace obsažené v prohlášení o shodě byly srozumitelné pro spotřebitele a zúčastněné hospodářské subjekty. Vzor prohlášení o shodě by měl zahrnovat veškeré technické informace, které orgány členských států potřebují k tomu, aby mohly povolit uvedení vozidel do provozu.

(4)

Od přijetí směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (2), nebyl vzor prohlášení o shodě dosud nikdy aktualizován. Je proto vhodné ho aktualizovat s ohledem na četné podstatné změny, které přinesla směrnice 2007/46/ES, jež od 29. dubna 2009 zavádí pro užitková vozidla ES schválení typu vozidla jako celku.

(5)

Kromě toho musí registrační orgány členských států dostávat podle směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (3) spolehlivé technické informace pro účely první registrace nových vozidel na území Společenství. Technické údaje obsažené v prohlášení o shodě jsou vhodným zdrojem informací, který lze použít pro účely registrace. Ve snaze snížit administrativní zátěž pro evropské občany, s ohledem na zásady zakotvené ve sděleních Komise o akčním plánu „Zjednodušení a zlepšení regulačního prostředí“ (4) a o akčním programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii (5) je vhodné, aby prohlášení o shodě obsahovalo rovněž všechny informace vyžadované podle směrnice 1999/37/ES.

(6)

V zájmu zajištění řádného fungování postupu schválení typu ve Společenství je vhodné přílohy směrnice 2007/46/ES aktualizovat, aby odpovídaly rozvoji vědeckých a technických poznatků.

(7)

Příloha IX směrnice 2007/46/ES by měla být odpovídajícím způsobem nahrazena.

(8)

Zavedení nového systému řízení pro sběr veškerých údajů, které mají být uvedeny v prohlášení o shodě, vyžaduje, aby výrobce vozidla provedl příslušné úpravy. Mělo by se proto poskytnout dostatečně dlouhé přechodné období, během kterého lze nadále používat předchozí vzory prohlášení o shodě.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorových vozidel,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX směrnice 2007/46/ES se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Do 29. dubna 2010 mohou výrobci vydávat prohlášení o shodě, která jsou v souladu se vzorem uvedeným v příloze IX směrnice Rady 70/156/EHS (6).

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57.

(4)  KOM(2002) 278 v konečném znění.

(5)  KOM(2007) 23 v konečném znění.

(6)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IX

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

0.   CÍLE

Prohlášení o shodě je osvědčení, které výrobce vozidla vydává kupujícímu, aby ho ujistil, že vozidlo, které získal, splňovalo v době výroby platné právní předpisy Evropské unie.

Prohlášení o shodě rovněž slouží k tomu, aby příslušné orgány členských států mohly registrovat vozidla, aniž by musely po žadateli vyžadovat poskytnutí další technické dokumentace.

Pro tyto účely musí prohlášení o shodě obsahovat

a)

identifikační číslo vozidla;

b)

přesné technické vlastnosti vozidla (tj. není dovoleno uvádět u jednotlivých položek rozsah hodnot).

1.   OBECNÝ POPIS

1.1

Prohlášení o shodě sestává ze dvou částí.

a)

STRANA 1, která sestává z prohlášení výrobce o shodě. Tentýž vzor platí pro všechny kategorie vozidel.

b)

STRANA 2, která je technickým popisem hlavních vlastností vozidla. Vzor strany 2 se upravuje podle jednotlivých specifických kategorií vozidel.

1.2

Prohlášení o shodě má maximálně formát A4 (210 × 297 mm) nebo je složeno na formát A4.

1.3

Aniž je dotčeno ustanovení v oddíle 0 písm. b), hodnoty a jednotky uvedené v druhé části jsou shodné s hodnotami a jednotkami ve schvalovací dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. Při kontrole shodnosti výroby se hodnoty ověřují postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech. Uváží se odchylky povolené v těchto regulačních aktech.

2.   ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

2.1

Vzor A prohlášení o shodě (úplné vozidlo) se vztahuje na vozidla, která lze používat na silnici, aniž by jejich schválení vyžadovalo další stupeň.

2.2

Vzor B prohlášení o shodě (dokončená vozidla) se vztahuje na vozidla, která pro účely schválení prošla dalším stupněm.

Jde o běžný výsledek postupu vícestupňového schválení (např. autobus vyrobený výrobcem druhého stupně na podvozku vyrobeném výrobcem vozidla).

Doplňkové vlastnosti přidané během vícestupňového postupu musí být stručně popsány.

2.3

Vzor C prohlášení o shodě (neúplná vozidla) se vztahuje na vozidla, pro jejichž schválení je nutný další stupeň (např. podvozky nákladních vozidel).

Pro vozidla s podvozkem s kabinou patřící do kategorie N, s výjimkou tahačů návěsů, platí vzor C.

ČÁST I

ÚPLNÁ A DOKONČENÁ VOZIDLA

VZOR A1 – STRANA 1

ÚPLNÁ VOZIDLA

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [… (celé jméno a funkce)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1

Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2

Typ: …

Varianta (a): …

Verze (a): …

0.2.1

Obchodní název: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.6

Umístění a způsob připevnění povinných štítků: …

Umístění identifikačního čísla vozidla: …

0.9

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

0.10

Identifikační číslo vozidla: …

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…číslo schválení typu včetně čísla rozšíření) vydaném dne (… datum vydání) a

může být trvale registrováno v členských státech, které mají pravostranný/levostranný (b) provoz a které užívají metrické/britské (c) jednotky na rychloměru (d).

(místo) (datum): …

(podpis) …

VZOR A2 – STRANA 1

SCHVÁLENÍ TYPU PRO ÚPLNÁ VOZIDLA V MALÝCH SÉRIÍCH

[Rok]

[Pořadové číslo]

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [… (celé jméno a funkce)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1

Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2

Typ: …

Varianta (a): …

Verze (a): …

0.2.1

Obchodní název: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.6

Umístění a způsob připevnění povinných štítků: …

Umístění identifikačního čísla vozidla: …

0.9

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

0.10

Identifikační číslo vozidla: …

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…číslo schválení typu včetně čísla rozšíření) vydaném dne (… datum vydání) a

může být trvale registrováno v členských státech, které mají pravostranný/levostranný (b) provoz a které užívají metrické/britské (c) jednotky na rychloměru (d).

(místo) (datum): …

(podpis) …

VZOR B – STRANA 1

DOKONČENÁ VOZIDLA

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [… (celé jméno a funkce)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1

Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2

Typ: …

Varianta (a): …

Verze (a): …

0.2.1

Obchodní název: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.6

Umístění a způsob připevnění povinných štítků: …

Umístění identifikačního čísla vozidla: …

0.9

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

0.10

Identifikační číslo vozidla: …

a)

bylo dokončeno a změněno (1) takto: … a

b)

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…číslo schválení typu včetně čísla rozšíření) vydaném dne (… datum vydání) a

c)

může být trvale registrováno v členských státech, které mají pravostranný/levostranný (b) provoz a které užívají metrické/britské (c) jednotky na rychloměru (d).

(místo) (datum): …

(podpis) …

Přílohy: Prohlášení o shodě vystavené při každém předchozím stupni.

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA M1

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

7.

Výška: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.3

přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.

Rozchod kol u náprav:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

40.

Barva vozidla (j): …

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

42.1

Místo (místa) k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: …

42.3

Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

49.

Emise CO2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie (m):

1.

Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

 

Emise CO2

Spotřeba paliva

Městský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimoměstský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinace:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované (1))

… Wh/km

Akční dosah na elektřinu

… km

Různé

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA M2

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

7.

Výška: … mm

9.

Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: … mm

12.

Zadní převis: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.3

přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.

Rozchod kol u náprav:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

39.

Třída vozidla: třída I/třída II/třída III/třída A/třída B (1)

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

42.1

Místo (místa) k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: …

42.3

Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: …

43.

Počet míst k stání: …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA M3

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

7.

Výška: … mm

9.

Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: … mm

12.

Zadní převis: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.3

přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.1

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: … mm

30.2

Rozchod kol u všech ostatních náprav: … mm

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

39.

Třída vozidla: třída I/třída II/třída III/třída A/třída B (1)

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

42.1

Místo (místa) k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: …

42.2

Počet míst k sedění pro cestující: … (dolní podlaží) … (horní podlaží) (včetně sedadla řidiče)

42.3

Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: …

43.

Počet míst k stání: …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N1

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

7.

Výška: … mm

8.

Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): … mm

9.

Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: … mm

11.

Délka ložného prostoru: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.2

návěsu: … kg

18.3

přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.

Rozchod kol u náprav:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

40.

Barva vozidla (j): …

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

49.

Emise CO2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie (m):

1.

Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

 

Emise CO2

Spotřeba paliva

Městský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimoměstský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinace:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované (1))

… Wh/km

Akční dosah na elektřinu

… km

Různé

50.

Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): …/ne (l):

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N2

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

8.

Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): … mm

9.

Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: … mm

11.

Délka ložného prostoru: … mm

12.

Zadní převis: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.2

návěsu: … kg

18.3

přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

50.

Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): …/ne (l):

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N3

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

8.

Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): … mm

9.

Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: … mm

11.

Délka ložného prostoru: … mm

12.

Zadní převis: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.2

návěsu: … kg

18.3

přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

50.

Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): …/ne (l):

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O1 A O2

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

7.

Výška: … mm

10.

Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: … mm

11.

Délka ložného prostoru: … mm

12.

Zadní převis: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.1

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: … mm

30.2

Rozchod kol u všech ostatních náprav: … mm

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

34.

Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

50.

Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): …/ne (l):

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O3 A O4

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.

Délka: … mm

6.

Šířka: … mm

7.

Výška: … mm

10.

Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: … mm

11.

Délka ložného prostoru: … mm

12.

Zadní převis: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg (f)

13.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

34.

Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

Karoserie

38.

Kód karoserie (i): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

50.

Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): …/ne (l):

51.

Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: …

52.

Poznámky (n): …

ČÁST II

NEÚPLNÁ VOZIDLA

VZOR C1 – STRANA 1

NEÚPLNÁ VOZIDLA

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [… (celé jméno a funkce)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1

Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2

Typ: …

Varianta (a): …

Verze (a): …

0.2.1

Obchodní název: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.6

Umístění a způsob připevnění povinných štítků: …

Umístění identifikačního čísla vozidla: …

0.9

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

0.10

Identifikační číslo vozidla: …

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…číslo schválení typu včetně čísla rozšíření) vydaném dne (… datum vydání) a

nemůže být trvale registrováno bez dalšího schvalování typu.

(místo) (datum): …

(podpis) …

VZOR C2 – STRANA 1

SCHVÁLENÍ TYPU PRO NEÚPLNÁ VOZIDLA V MALÝCH SÉRIÍCH

[Rok]

[Pořadové číslo]

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [… (celé jméno a funkce)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1

Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2

Typ: …

Varianta (a): …

Verze (a): …

0.2.1

Obchodní název: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.6

Umístění a způsob připevnění povinných štítků: …

Umístění identifikačního čísla vozidla: …

0.9

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

0.10

Identifikační číslo vozidla: …

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…číslo schválení typu včetně čísla rozšíření) vydaném dne (… datum vydání) a

nemůže být trvale registrováno bez dalšího schvalování typu.

(místo) (datum): …

(podpis) …

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE M1

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

7.1

Maximální přípustná výška: … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.3

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.

Rozchod kol u náprav:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

Karoserie

41.

Počet a uspořádání dveří: …

42.

Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) (k): …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

49.

Emise CO2 /spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie (m):

1.

Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

 

Emise CO2

Spotřeba paliva

Městský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimoměstský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinace:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované (1))

… Wh/km

Akční dosah na elektřinu

… km

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE M2

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

7.1

Maximální přípustná výška: … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.3

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.

Rozchod kol u náprav:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h):v…

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE M3

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

7.1

Maximální přípustná výška: … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1)(o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.3

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.1

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: … mm

30.2

Rozchod kol u všech ostatních náprav: … mm

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.

Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE N1

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

7.1

Maximální přípustná výška: … mm

8.

Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.2

návěsu: … kg

18.3

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.

Rozchod kol u náprav:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.

Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

49.

Emise CO2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie (m):

1.

Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

 

Emise CO2

Spotřeba paliva

Městský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimoměstský cyklus:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinace:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované (1))

… Wh/km

Akční dosah na elektřinu

… km

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE N2

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

8.

Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1) (o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.2

návěsu: … kg

18.3

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.

Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.1

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

1.2

Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

 

Počet částic: …

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N3

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): … …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

8.

Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.4

Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1) (o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz … kg

18.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1

přívěsu: … kg

18.2

návěsu: … kg

18.3

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

18.4

nebrzděného přípojného vozidla: … kg

19.

Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg

Hnací jednotka

20.

Výrobce motoru: …

21.

Kód motoru podle vyznačení na motoru: …

22.

Pracovní princip: …

23.

Výhradně elektrická: ano/ne (1)

23.1

Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne (1)

24.

Počet a uspořádání válců: …

25.

Zdvihový objem motoru: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík (1)

26.1

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (1)

27.

Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) (g): … kW při … ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Převodovka (druh): …

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

33.

Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Brzdy

36.

Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická (1)

37.

Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: … bar

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.

Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46.

Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min

u vozidla za jízdy: … dB(A)

47.

Hladina výfukových emisí (l): Euro …

48.

Emise z výfuku (m):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: …

1.

Postup zkoušky: typ I nebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hmotnost částic: …

Opacita kouře (ELR): … (m-1)

2.

Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hmotnost částic: …

48.1

Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: … (m-1)

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O1 A O2

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

7.1

Maximální přípustná výška: … mm

10.

Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

19.1

Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

30.1

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: … mm

30.2

Rozchod kol u všech ostatních náprav: … mm

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

34.

Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.

Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O3 A O4

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1.

Počet náprav: … a kol: …

1.1

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

2.

Řízené nápravy (počet, umístění): …

Hlavní rozměry

4.

Rozvor náprav (e): … mm

4.1

Vzdálenost mezi nápravami:

 

1–2: … mm

 

2–3: … mm

 

3–4: … mm

5.1

Maximální přípustná délka: … mm

6.1

Maximální přípustná šířka: … mm

7.1

Maximální přípustná výška: … mm

10.

Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: … mm

12.1

Maximální přípustný zadní převis: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: … kg (f)

14.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

15.

Minimální hmotnost vozidla při dokončení: … kg

15.1

Rozložení této hmotnosti na nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

16.2

Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

16.3

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atd.

17.

Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu (1) (o)

17.1

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: … kg

17.2

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.1

Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: … kg

Maximální rychlost

29.

Maximální rychlost: … km/h

Nápravy a zavěšení

31.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

32.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

34.

Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne (1)

35.

Kombinace pneumatika/kolo (h): …

Spojovací zařízení

44.

Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …

45.

Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: …

45.1

Parametry (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

52.

Poznámky (n): …

Vysvětlivky k příloze IX

(1)

Nehodící se škrtněte.

(a)

Uveďte identifikační kód. Tento kód nesmí mít více než 25 znaků pro variantu a 35 znaků pro verzi.

(b)

Uveďte, zda je vozidlo vhodné pro užití buď pro pravostranný nebo levostranný provoz, nebo jak pro pravostranný, tak pro levostranný provoz.

(c)

Uveďte, zda je namontovaný rychloměr opatřen metrickými nebo britskými jednotkami.

(d)

Toto prohlášení neomezuje právo členských států vyžadovat technické úpravy s cílem umožnit registraci vozidla v jiném členském státě, než pro který bylo určeno, pokud je směr provozu na opačné straně vozovky.

(e)

Údaj se vyplní pouze v případě, že má vozidlo dvě nápravy.

(f)

Uvedená hmotnost zahrnuje i hmotnost řidiče a hmotnost člena posádky, pokud je ve vozidle montováno služební sedadlo.

Pokud jde o vozidla patřící do kategorie M1, N1, O1, O2 nebo M2 nepřevyšující 3,5 tuny, může se skutečná hmotnost lišit od hmotnosti uvedené v této položce o 5 %.

U všech ostatních kategorií vozidel se povoluje odchylka 3 %.

(g)

U hybridních elektrických vozidel uveďte oba výstupní výkony.

(h)

Volitelné vybavení pod tímto písmenem je možné uvést v rámci položky ‚Poznámky‘.

(i)

Použijí se kódy popsané v příloze II části C.

(j)

Uveďte pouze základní barvu (barvy) takto: bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, šedá, hnědá nebo černá.

(k)

S výjimkou sedadel určených k užití pouze při stojícím vozidle a počtu míst pro invalidní vozíky.

U autokarů patřících do kategorie vozidel M3 se do počtu cestujících zahrne počet členů posádky.

(l)

Uveďte hodnotu emisí Euro a znak, který odpovídá ustanovením použitým pro schválení typu.

(m)

Opakujte pro jednotlivá paliva, která lze použít. Vozidla, která mohou být poháněna jak benzinem, tak i plynným palivem, ale tam, kde slouží systém benzinu pouze pro nouzové případy nebo pro spouštění a kde benzinová nádrž nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, se považují za vozidla poháněná pouze plynným palivem.

(n)

Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle rozhodnutí Komise 2005/50/ES (Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15), výrobce zde uvede: ‚Vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.‘

(o)

Výrobce může vyplnit tyto položky buď pro mezinárodní provoz nebo pro vnitrostátní provoz, nebo pro obojí.

V případě vnitrostátního provozu se uvede kód země, ve které má být vozidlo registrováno. Tento kód musí být v souladu s normou ISO 3166-1:2006.

V případě mezinárodního provozu se uvede číslo směrnice (např. ‚96/53/ES‘ pro směrnici Rady 96/53/ES).“