31.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/70


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 218/2009

ze dne 11. března 2009

o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Výboru pro statistické programy,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Jelikož je třeba provést další změny, mělo by být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Řízení rybolovných zdrojů Společenství vyžaduje přesné a včas předložené statistiky o odlovech uskutečněných rybářskými plavidly členských států v severovýchodním Atlantiku.

(3)

Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, která byla schválena rozhodnutím Rady 81/608/EHS (4) a která ustavila Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, ukládá Společenství poskytovat této komisi dostupné statistiky, které si vyžádá.

(4)

Vědecká stanoviska Mezinárodní rady pro průzkum moří podle dohody o spolupráci mezi touto organizací a Společenstvím (5) budou podpořena dostupností statistik o činnostech rybářského loďstva Společenství.

(5)

Úmluva na zachování lososa v severním Atlantickém oceánu, která byla schválena rozhodnutím Rady 82/886/EHS (6) a která ustavila Organizaci na zachování lososa v severním Atlantickém oceánu (NASCO), ukládá Společenství poskytovat NASCO dostupné statistické údaje, které si vyžádá.

(6)

Několik členských států požadovalo předávání údajů v jiné podobě nebo na jiném nosiči dat, než je uvedeno v příloze IV (odpovídající dotazníkům Statlant).

(7)

Je nezbytné podrobně rozpracovat definice a pojmenování, která se používají ve statistice rybolovu a řízení rybolovu v severovýchodním Atlantiku.

(8)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(9)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně seznamů druhů a statistických rybolovných oblastí, popisů těchto rybolovných oblastí a povoleného stupně agregace údajů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každý členský stát předkládá Komisi údaje o ročních nominálních odlovech uskutečněných plavidly registrovanými v tomto členském státě nebo plujícími pod jeho vlajkou a lovícími v severovýchodním Atlantiku.

Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky nebo překládky, zaokrouhleném na celé tuny.

Článek 2

1.   Předkládané údaje se týkají nominálních odlovů každého druhu uvedeného v příloze I uskutečněných v statistických rybolovných oblastech uvedených v příloze II a vymezených v příloze III.

2.   Údaje za každý kalendářní rok se předkládají do šesti měsíců po jeho uplynutí. U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly během dotčeného ročního období zaznamenány žádné úlovky, se nemusí předkládat žádné údaje. Údaje o druzích, které jsou v členském státě méně významné, není nutno sdělovat jednotlivě, ale mohou být shrnuty do jedné položky, pokud hmotnost takto zaznamenaných produktů nepřesahuje 10 % hmotnosti všech odlovů uskutečněných v uvedeném členském státě během dotčeného měsíce.

3.   Komise může změnit seznamy druhů a statistických rybolovných oblastí, popisy těchto rybolovných oblastí a povolený stupeň agregace údajů.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5 odst. 2.

Článek 3

Nestanoví-li předpisy přijaté v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody vytváření výběrového souboru pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnou správní zátěží. Tyto postupy vytváření výběrového souboru a podíl údajů získaných těmito metodami na celkových údajích členský stát podrobně vysvětlí ve zprávě předložené podle čl. 6 odst. 1.

Článek 4

Členské státy plní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předkládají údaje na magnetických nosičích ve formátu podle přílohy IV.

Členské státy mohou předkládat údaje ve formátu upřesněném v příloze V.

S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiné podobě nebo na jiném nosiči.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS (8) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 6

1.   Do 1. ledna 1993 předloží členské státy Komisi zevrubnou zprávu popisující metody získávání údajů o odlovech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv.

2.   Členské státy uvědomí Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách informací poskytnutých podle odstavce 1.

3.   Metodické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní významné otázky související s uplatňováním tohoto nařízení projednává jednou ročně příslušná pracovní skupina výboru.

Článek 7

1.   Nařízení (EHS) č. 3880/91 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009.

(2)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1.

(3)  Viz příloha VI.

(4)  Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 21.

(5)  Ujednání ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mezinárodní radou pro průzkum moří (Úř. věst. L 149, 10.6.1987, s. 14).

(6)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 24.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam druhů hlášených v obchodní statistice nominálních odlovů v severovýchodním Atlantiku

Členské státy musí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny.

Poznámka

:

zkratka „j. n.“ („n.e.i.“) u názvů mořských živočichů znamená „jinde neuvedený“ („not elsewhere identified“).

Český název

3-alfa kód

Vědecký název

Anglický název

cejn (rodu Abramis) j. n.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

jelec jesen

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

plotice obecná

FRO

Rutilus rutilus

Roach

kapr obecný

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

karas obecný

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

lín obecný

FTE

Tinca tinca

Tench

kaprovití (čeleď) j. n.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

štika obecná

FPI

Esox lucius

Northern pike

candát obecný

FPP

Sander lucioperca

Pike perch

okoun říční

FPE

Perca fluviatilis

European perch

mník jednovousý

FBU

Lota lota

Burbot

kostnaté ryby (nadtřída) sladkovodní j. n.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

jeseterovití j. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

úhoř říční

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

síh malý

FVE

Coregonus albula

Vendace

síh (rodu Coregnus) j. n.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

losos obecný

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

pstruh obecný mořský

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

pstruh/losos (rodu Salmo) j. n.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

siven (rodu Salvelinus) j. n.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

koruška evropská

SME

Osmerus esperlanus

European smelt

lososovití (čeleď) j. n.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

síh severní

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

síh ostrorypý

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

mihule (rodu Petromyzon)

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

placka pomořanská, placka skvrnitá j. n.

SHD

Alosa alosa, Alosa fallax

Allis and twaite shads

sleďovité ryby (podřád) migrující mezi mořskou a sladkou vodou j. n.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) migrující mezi mořskou a sladkou vodou j. n.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

pakambala průsvitná

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

pakambala čtyřskvrnná

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

pakambala (rodu Lepidorhombus) j. n.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims

pakambala velká

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

pakambala východoatlantská

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

platýs obecný

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

platýs evropský

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

platýs černý

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

platýs protažený

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

platýs atlantský

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (Long –rough dab)

limanda obecná

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

platýs červený

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

platýs bradavičnatý

FLE (*)

Platichthyes flesus

European flounder

jazyk obecný

SOL (*)

Solea solea

Common sole

jazyk písčinný

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

jazyk senegalský

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

jazyk (rodu Solea) j. n.

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

mníkovec bělolemý

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= Cusk)

treska obecná

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

štikozubec obecný

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

mník mořský

LIN (*)

Molva molva

Ling

mník modrý

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

mníkovec velkooký

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

treska jednoskvrnná

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

navaga evropská

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

treska tmavá

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

treska sajda

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

treska polární

POC

Boreogadus saida

Polar cod

treska Esmarkova

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

treska příčnopruhá

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

treska modravá

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

treska bezvousá

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

moridovití (čeleď)

MOR

Moridae

Morid cods

treska malá

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

treska grónská

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

treska ledová

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

hrdloploutví (řád) j. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Greater argentine

stříbrnice evropská

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

stříbrnice (rodu Argentina)

ARG

Argentina spp.

Argentines

úhořovec mořský

COE

Conger conger

European conger

pilobřich ostnitý

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

kanic temný

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

mnohopilák americký

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kanicovití (čeleď)

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

chrochtalovití (čeleď) j. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

smuha královská

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

ružicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Common) sea bream

ružicha červená

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

zubatec velkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

zubatec (rodu Dentex) j. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

pražman obecný

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

mořan zlatavý

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

očnatec štíhlý

BOG

Boops boops

Bogue

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

parmice pruhovaná

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

ostnatec velký

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

vlkouš obecný

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

vlkouš skvrnitý

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

slimule živorodá

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

smaček (rodu Ammodytes)

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

hlaváč (rodu Gobius)

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

okouník (rodu Sebastes)

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

ropušnicovití (čeleď) j. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

štítníkovití (čeleď) j. n.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

hranáč šedý

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

ďas mořský

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

ďas černobřichý

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

ďas (rodu Lophius) j. n.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

koljuška (rodu Gasterosteus)

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

ružicha stříbřitá

SBA

Pagellus acarne

Axillari (= Spanish) seabream

zubatec obecný

DEC

Dentex dentex

Common dentex

špičatkovití (čeleď)

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

mořčák pruhovaný

STB

Morone saxatilis

Striped bass

vlkouš (rodu Anarhichas) j. n.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

okouník bradatý

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

okouník mořský

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

štítník kukaččí

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

štítník šedý

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

štítník tmavý

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-fined gurnard

štítník pruhovaný

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

gospice velká

CBC

Cepola macrophtalma

Red bandfish

morvong svatopavelský

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

hlaváč zaječí

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

parmovka velkooká

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

červenice středomořská

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

ropušnice trnitá

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

pyskoun skvrnitý

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

pyskoun tmavý

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

pilonoš rudý

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

ostnoploutví (řád) j. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

huňáček severní

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

jehlice rohozobá

GAR

Belone belone

Garfish

rohoretka ještěří

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

cípalovití (čeleď) j. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kranas obecný

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horsemackerel

kranas pestrý

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

kranas evropský

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

kranas (rodu Trachurus) j. n.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

vidlatka tuňákovitá

LEE

Lichia amia

Leerfish

pražma obecná

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

gavúnovití (čeleď)

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

ostnoploutví (řád) pelagičtí j. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

sleď obecný

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

sardinka (rod Sardinella) j. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sardinka obecná

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

šprot obecný

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

sardel obecná

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

sleďovité ryby (podřád) j. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

pelamida obecná

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

tuňák nepravý

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

tuňák pruhovaný

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuňákovité ryby (podřád) j. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

makrela japonská

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrela obecná

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

makrelovití (čeleď) j. n.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

tkaničnice stříbřitá

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

tkaničnice tmavá

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

makrelovité ryby (podřád) j. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

žralok nosatý

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

žralok veliký

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

ostroun obecný

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

světloun malohlavý

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

ostrounovití (čeleď) j. n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

rejnok (rodu Raja) j. n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

ostrounovití a máčkovití (čeledi)

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

žraloci (nadřád) j. n.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

máčka (rodu Galeus) j. n.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

máčka černoústá

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

máčka skvrnitá

SYC

Scyliorhinus canicula

Smal-spotted catshark

máčka (rodu Apristurus)

API

Apristurus spp.

Deep-water catshark

mnohozubec atlantský

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

světloun dlouhorypý

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

bezkýlovec zrnitý

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

bezkýlovec malý

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

bezkýlovec portugalský

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

světloun trnitý

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

světloun (rodu Etmopterus) j. n.

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

bezkýlovec (rodu Deania) j. n.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Birdbreak dogfish

světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

světloun dlouhonosý

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

světloun krátkonosý

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

světloun súdánský

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

světloun nožozubý

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Kitefin shdfark

světloun grónský

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

světloun ostnatý

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

světloun podivný

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

žralok trnitý

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

rejnokovití (čeleď) j. n.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

rejnok paprsčitý

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

rejnok kruhový

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Undulate ray

rejnok bílý

RJA

Rostroraja alba

White skate

rejnok listový

RJY

Rajella fyllae

Round ray

chiméra podivná

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

chiméra (rodu Hydrolagus) j. n.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

pachiméra (rodu Rhinochimaera)

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

pachiméra (rodu Harriotta)

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

paryby (třída) j. n.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) žijící při dně j. n.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) pelagické j. n.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) – mořské j. n.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) j. n.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

krab německý

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

krab obecný

CRG

Carcinus maenas

Green crab

krab pavoučí

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

praví krabi (podřád) mořští j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

krab (rodu Portunus)

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

langusta (rodu Palinurus) j. n.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobster n.e.i.

humr evropský

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

humr severský

NEP (*)

Nehrops norvegicus

Norway lobster

kreveta obecná

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

kreveta severní

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

garnát obecný

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

garnela (rodu Penaeus) j. n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

krevetovití (čeledi Palaemonidae)

PAL (*)

Palaemonidae

Palemonid shrimps

kreveta (rodu Pandalus)

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

garnátovití (čeleď)

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

plovoucí desetinožci (podřád) j. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

vilejš (rodu Lepas)

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

kreveta baltická

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

kreveta dlouhonosá

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

langusta svatopavelská

JSP

Jasus paulensis

St Paus rock lobster

lezoucí desetinožci (podřád) –langusty j. n.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

poustevníčkovití (čeleď)

LOQ

Galatheidae

Craykets, squat lobsters n.e.i.

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

surmovka vlnitá

WHE

Buccinum undatum

Whelk

plážovka vejcorodá

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

plážovka (rodu Littorina) j. n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

ústřice jedlá

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

ústřice velká

OYG

Crassostrea gigas

Pacifis cupped oyster

ústřice (rodu Crassostrea) j. n.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

slávka jedlá

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussellefish

slávkovití (čeleď) j. n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

hřebenatka kuchyňská

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

hřebenatka víčková

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

hřebenatkovití (čeleď) j. n.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

srdcovka jedlá

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

tapeska zdobná

CTC

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

arktika islandská

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

mlži (třída) j. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

střenka (rodu Solen)

RAZ

Solen spp.

Razor clams

tapeska středomořská

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

chionka slepičí

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

zaděnkovití (čeleď) j. n.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

dížovkovití (čeleď) j. n.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

zaděnka mléčná

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

mandlovka evropská

GKL

Glycymeris glycymeris

Common Eduropean bittersweet

violetka (rodu Donax)

DON

Donax spp.

Donax clams

srdcovkovití (čeleď) j. n.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

srdcovka norská

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

přílipka (rodu Patella) j. n.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

ušeň (rodu Haliotis) j. n.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

plži (třída) j. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

dížovka oválná

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

telínka (rodu Tellina) j. n.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

sépie obecná

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

oliheň (rodu Loligo)

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

kalmar tryskový

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

chobotnicovití (čeleď) j. n.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

olihňovití, kalmarovití (čeledi) j. n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

sepiovití, sepiolovití (čeledi) j. n.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

kalmar šípový

SOE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

hlavonožci (třída) j. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

měkkýši (kmen) mořští j. n.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

hvězdice růžová

STH

Asterias rubens

Starfish

hvězdice (třída) j. n.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

ježovka velká

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

ježovka dlouhoostná

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

ježovky (třída) j. n.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

sumýši (třída) j. n.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

ostnokožci (kmen) j. n.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

sumka velká

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

sumky (třída) j. n.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

ostrorep americký

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

vodní bezobratlí j. n.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

hnědé řasy (třída)

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

puchratka kadeřavá

IMS

Chondrus cripsus

Carragheen

ruducha (rodu Gelidium)

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

ruducha (rodu Gigartina)

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

ruducha (rodu Lithothamnium)

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnion spp.

ruduchy (třída)

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

chaluha (rodu Fucus)

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

chaluha uzlatá

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

bubulák zubatý

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

porost locikový

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

mořské řasy j. n.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


PŘÍLOHA II

Statistické rybolovné oblasti severovýchodního Atlantiku, pro které je nutné předkládat údaje

ICES divize Ia

ICES divize Ib

ICES subdivize IIa 1

ICES subdivize IIa 2

ICES subdivize IIb 1

ICES subdivize IIb 2

ICES divize IIIa

ICES divize IIIb, c

ICES divize IVa

ICES divize IVb

ICES divize IVc

ICES subdivize Va 1

ICES subdivize Va 2

ICES subdivize Vb 1a

ICES subdivize Vb 1b

ICES subdivize Vb 2

ICES divize VIa

ICES subdivize VIb 1

ICES subdivize VIb 2

ICES divize VIIa

ICES divize VIIb

ICES subdivize VIIc 1

ICES subdivize VIIc 2

ICES divize VIId

ICES divize VIIe

ICES divize VIIf

ICES divize VIIg

ICES divize VIIh

ICES subdivize VIIj 1

ICES subdivize VIIj 2

ICES subdivize VIIk 1

ICES subdivize VIIk 2

ICES divize VIIIa

ICES divize VIIIb

ICES divize VIIIc

ICES subdivize VIIId 1

ICES subdivize VIIId 2

ICES subdivize VIIIe 1

ICES subdivize VIIIe 2

ICES divize IXa

ICES subdivize IXb 1

ICES subdivize IXb 2

ICES subdivize Xa 1

ICES subdivize Xa 2

ICES divize Xb

ICES subdivize XIIa 1

ICES subdivize XIIa 2

ICES subdivize XIIa 3

ICES subdivize XIIa 4

ICES divize XIIb

ICES divize XIIc

ICES divize XIVa

ICES subdivize XIVb 1

ICES subdivize XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Poznámky

1.

Statistické rybolovné oblasti, u kterých je zkratka ICES, byly určeny a vymezeny Mezinárodní radou pro průzkum moří.

2.

Statistické rybolovné oblasti, u kterých je zkratka BAL, byly určeny a vymezeny Mezinárodní komisí pro rybolov v Baltském moři.

3.

Předložené údaje by měly být co nejpodrobnější. Výrazu „neznámé“ nebo seskupování oblastí by mělo být použito pouze tehdy, pokud není podrobný údaj dosažitelný. Jsou-li předkládány podrobné údaje, neměly by být použity úhrnné kategorie.

Statistické rybolovné oblasti v severovýchodním Atlantiku

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Popis podoblastí a divizí ICES používaných pro účely rybolovných statistik a předpisů v severovýchodním Atlantiku

Statistická oblast ICES (severovýchodní Atlantik)

Veškeré vody Atlantského a Severního ledového oceánu a okrajových moří ohraničené linií vedenou od zeměpisného severního pólu podél poledníku 40o 00′ západní délky až k severnímu pobřeží Grónska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Grónska až k poledníku 44o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 59o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 42o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 36o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu na 5o 36′ západní délky na pobřeží Španělska (mys Marroqui); odtud severozápadním a severním směrem podél jihozápadního pobřeží Španělska, pobřeží Portugalska, severozápadního a severního pobřeží Španělska, pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska a Německa až k nejzápadnějšímu bodu jeho hranice s Dánskem; odtud podél západního pobřeží Jutského poloostrova až k Thyborønu; odtud jižním a východním směrem podél jižního pobřeží Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud jižním směrem podél východního pobřeží Jutského poloostrova až k nejvýchodnějšímu bodu hranice Dánska s Německem; odtud podél pobřeží Německa, Polska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Finska, Švédska a Norska, jakož i severního pobřeží Ruska až po Chabarovu; odtud západním vstupem do průlivu Jugorskij Šar; odtud západním a severním směrem podél pobřeží ostrova Vajgač; odtud západním vstupem do průlivu Karská vrata; odtud západním a severním směrem podél pobřeží jižního ostrova souostroví Nová země; odtud západním vstupem do průlivu Matočkin Šar; odtud západním pobřežím severního ostrova souostroví Nová země až k poledníku 68o 30′ východní délky; a odtud přímo na sever až k zeměpisnému severnímu pólu.

Tato oblast také odpovídá statistické oblasti 27 (statistická oblast severovýchodního Atlantiku) v mezinárodní normalizované statistické klasifikaci rybolovných oblastí vypracované Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

Statistická ICES podoblast I

Vody ohraničené linií vedenou od zeměpisného severního pólu podél poledníku 300′ východní délky až k rovnoběžce 72o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 26o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Norska; odtud východním směrem podél pobřeží Norska a Ruska až po Chabarovu; odtud západním vstupem do průlivu Jugorskij Šar; odtud západním a severním směrem podél pobřeží ostrova Vajgač; odtud západním vstupem do průlivu Karská vrata; odtud západním a severním směrem podél pobřeží jižního ostrova souostroví Nová země; odtud západním vstupem do průlivu Matočkin Šar; odtud západním pobřežím severního ostrova souostroví Nová země až k poledníku 68o 30′ východní délky; a odtud přímo na sever až k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize Ia

Část podoblasti I ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

73,98o s. š.

33,70o v. d.

74,18o s. š.

34,55o v. d.

74,36o s. š.

35,28o v. d.

74,71o s. š.

36,38o v. d.

75,14o s. š.

37,57o v. d.

75,45o s. š.

38,31o v. d.

75,84o s. š.

39,05o v. d.

76,26o s. š.

39,61o v. d.

76,61o s. š.

41,24o v. d.

76,96o s. š.

42,81o v. d.

76,90o s. š.

43,06o v. d.

76,75o s. š.

44,48o v. d.

75,99o s. š.

43,51o v. d.

75,39o s. š.

43,18o v. d.

74,82o s. š.

41,73o v. d.

73,98o s. š.

41,56o v. d.

73,17o s. š.

40,66o v. d.

72,20o s. š.

40,51o v. d.

72,26o s. š.

39,76o v. d.

72,62o s. š.

38,96o v. d.

73,04o s. š.

37,74o v. d.

73,37o s. š.

36,61o v. d.

73,56o s. š.

35,70o v. d.

73,98o s. š.

33,70o v. d.

Statistická ICES divize Ib

Část podoblasti I mimo divizi Ia.

Statistická ICES podoblast II

Vody ohraničené linií vedenou od zeměpisného severního pólu podél poledníku 300′ východní délky až k rovnoběžce 72o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 26o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Norska; odtud západním a jihozápadním směrem podél pobřeží Norska až k rovnoběžce 62o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 40′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 63o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize IIa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 62o 00′ severní šířky na pobřeží Norska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 40′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 63o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 11o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 72o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 30o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 720′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 26o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Norska; a odtud přímo západním a jihozápadním směrem podél norského pobřeží až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize IIa 1

Část divize IIa ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

73,50o s. š.

00,20o z. d.

73,50o s. š.

07,21o v. d.

73,45o s. š.

07,28o v. d.

73,14o s. š.

07,83o v. d.

72,76o s. š.

08,65o v. d.

72,49o s. š.

09,33o v. d.

72,31o s. š.

09,83o v. d.

72,18o s. š.

10,29o v. d.

71,98o s. š.

09,94o v. d.

71,91o s. š.

09,70o v. d.

71,64o s. š.

08,75o v. d.

71,36o s. š.

07,93o v. d.

71,13o s. š.

07,42o v. d.

70,79o s. š.

06,73o v. d.

70,17o s. š.

05,64o v. d.

69,79o s. š.

05,01o v. d.

69,56o s. š.

04,74o v. d.

69,32o s. š.

04,32o v. d.

69,10o s. š.

04,00o v. d.

68,86o s. š.

03,73o v. d.

68,69o s. š.

03,57o v. d.

68,46o s. š.

03,40o v. d.

68,23o s. š.

03,27o v. d.

67,98o s. š.

03,19o v. d.

67,77o s. š.

03,16o v. d.

67,57o s. š.

03,15o v. d.

67,37o s. š.

03,18o v. d.

67,18o s. š.

03,24o v. d.

67,01o s. š.

03,31o v. d.

66,84o s. š.

03,42o v. d.

66,43o s. š.

03,27o v. d.

66,39o s. š.

03,18o v. d.

66,23o s. š.

02,79o v. d.

65,95o s. š.

02,24o v. d.

65,64o s. š.

01,79o v. d.

65,38o s. š.

01,44o v. d.

65,32o s. š.

01,26o v. d.

65,08o s. š.

00,72o v. d.

64,72o s. š.

00,04o v. d.

64,43o s. š.

00,49o z. d.

64,84o s. š.

01,31o z. d.

64,92o s. š.

01,56o z. d.

65,13o s. š.

02,17o z. d.

65,22o s. š.

02,54o z. d.

65,39o s. š.

03,19o z. d.

65,47o s. š.

03,73o z. d.

65,55o s. š.

04,19o z. d.

65,59o s. š.

04,56o z. d.

65,69o s. š.

05,58o z. d.

65,96o s. š.

05,60o z. d.

66,22o s. š.

05,67o z. d.

66,47o s. š.

05,78o z. d.

67,09o s. š.

06,25o z. d.

67,61o s. š.

06,62o z. d.

67,77o s. š.

05,33o z. d.

67,96o s. š.

04,19o z. d.

68,10o s. š.

03,42o z. d.

68,33o s. š.

02,39o z. d.

68,55o s. š.

01,56o z. d.

68,86o s. š.

00,61o z. d.

69,14o s. š.

00,08o v. d.

69,44o s. š.

00,68o v. d.

69,76o s. š.

01,18o v. d.

69,97o s. š.

01,46o v. d.

70,21o s. š.

01,72o v. d.

70,43o s. š.

01,94o v. d.

70,63o s. š.

02,09o v. d.

70,89o s. š.

02,25o v. d.

71,14o s. š.

02,35o v. d.

71,35o s. š.

02,39o v. d.

71,61o s. š.

02,38o v. d.

71,83o s. š.

02,31o v. d.

72,01o s. š.

02,22o v. d.

72,24o s. š.

02,06o v. d.

72,43o s. š.

01,89o v. d.

72,60o s. š.

01,68o v. d.

72,75o s. š.

01,48o v. d.

72,99o s. š.

01,08o v. d.

73,31o s. š.

00,34o v. d.

73,50o s. š.

00,20o z. d.

Statistická ICES subdivize IIa 2

Část divize IIa mimo subdivizi IIa 1.

Statistická ICES divize IIb

Vody ohraničené linií vedenou od zeměpisného severního pólu podél poledníku 300′ východní délky až k rovnoběžce 73o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES subdivize IIb 1

Část divize IIb ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

73,50o s. š.

07,21o v. d.

73,50o s. š.

00,20o z. d.

73,60o s. š.

00,48o z. d.

73,94o s. š.

01,88o z. d.

74,09o s. š.

02,70o z. d.

74,21o s. š.

05,00o z. d.

74,50o s. š.

04,38o z. d.

75,00o s. š.

04,29o z. d.

75,30o s. š.

04,19o z. d.

76,05o s. š.

04,30o z. d.

76,18o s. š.

04,09o z. d.

76,57o s. š.

02,52o z. d.

76,67o s. š.

02,10o z. d.

76,56o s. š.

01,60o z. d.

76,00o s. š.

00,80o v. d.

75,87o s. š.

01,12o v. d.

75,64o s. š.

01,71o v. d.

75,21o s. š.

03,06o v. d.

74,96o s. š.

04,07o v. d.

74,86o s. š.

04,55o v. d.

74,69o s. š.

05,19o v. d.

74,34o s. š.

06,39o v. d.

74,13o s. š.

06,51o v. d.

73,89o s. š.

06,74o v. d.

73,60o s. š.

07,06o v. d.

73,50o s. š.

07,21o v. d.

Statistická ICES subdivize IIb 2

Část divize IIb mimo subdivizi IIb 1.

Statistická ICES podoblast III

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 7o 00′ východní délky na pobřeží Norska; odtud vedoucí přímo na jih až k rovnoběžce 57o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 80′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 57o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Dánska; odtud podél severozápadního a východního pobřeží Jutského poloostrova až k Halsu; odtud východním vstupem do Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud jižním směrem podél pobřeží Jutského poloostrova až k nejvýchodnějšímu bodu hranice Dánska s Německem; a odtud podél pobřeží Německa, Polska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Finska, Švédska a Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IIIa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 7o 00′ východní délky na pobřeží Norska; odtud vedoucí přímo na jih až k rovnoběžce 57o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 8o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 570′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Dánska; odtud podél severozápadního a východního pobřeží Jutského poloostrova až k Halsu; odtud východním vstupem do Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud jižním směrem podél pobřeží Jutského poloostrova až k mysu Hasenøre; odtud přes Velký Belt až k mysu Gniben; odtud podél severního pobřeží ostrova Sjælland až k mysu Gilbjerg Hoved; odtud přes severní přístupy do Öresundu až ke Kullenu na pobřeží Švédska; a odtud východním a severním směrem podél západního pobřeží Švédska a jižního pobřeží Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IIIb, c

Vody ohraničené linií vedenou od mysu Hasenøre na východním pobřeží Jutského poloostrova přes mys Gniben na západním pobřeží ostrova Sjælland až k mysu Gilbjerg Hoved; odtud přes severní přístupy do Öresundu až ke Kullenu na pobřeží Švédska; odtud jižním směrem podél pobřeží Švédska až k majáku Falsterbo; odtud jižním vstupem do Öresundu až k majáku Stevns; odtud podél jihovýchodního pobřeží ostrova Sjælland; odtud přes východní vstup do Storströmu; odtud podél východního pobřeží ostrova Falster až k mysu Gedser Odde; odtud k mysu Darer Ort na pobřeží Německa; a odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Německa a podél východního pobřeží Jutského poloostrova až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 22 (BAL 22)

Vody ohraničené linií vedenou od mysu Hasenøre (56o 09′ severní šířky a 10o 44′ východní délky) na východním pobřeží Jutského poloostrova až k mysu Gniben (56o 01′ severní šířky a 118′ východní délky) na západním pobřeží ostrova Sjælland; odtud podél západního a jižního pobřeží ostrova Sjælland až k bodu na 12o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k ostrovu Falster; odtud podél východního pobřeží ostrova Falster až k mysu Gedser Odde (54o 34′ severní šířky a 11o 58′ východní délky); odtud přímo na východ až k poledníku 120′ východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Německa; a odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Německa a podél východního pobřeží Jutského poloostrova až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 23 (BAL 23)

Vody ohraničené linií vedenou od mysu Gilbjerg Hoved (56o 08′ severní šířky a 12o 18′ východní délky) na severním pobřeží ostrova Sjælland až ke Kullenu (56o 18′ severní šířky a 12o 28′ východní délky) na pobřeží Švédska; odtud jižním směrem podél pobřeží Švédska až k majáku Falsterbo (55o 23′ severní šířky a 12o 50′ východní délky); odtud přes jižní vstup do Öresundu až k majáku Stevns (55o 19′ severní šířky a 12o 29′ východní délky) na pobřeží ostrova Sjælland; a odtud severním směrem podél východního pobřeží ostrova Sjælland až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 24 (BAL 24)

Vody ohraničené linií vedenou od majáku Stevns (55o 19′ severní šířky a 12o 29′ východní délky) na východním pobřeží ostrova Sjælland jižním vstupem do Öresundu až k majáku Falsterbo (55o 23′ severní šířky a 12o 50′ východní délky) na pobřeží Švédska; odtud podél jižního pobřeží Švédska až k majáku Sandhammaren (554′ severní šířky a 14o 12′ východní délky); odtud až k majáku Hammerodde (55o 18′ severní šířky a 14o 47′ východní délky) na severním pobřeží ostrova Bornholm; odtud podél západního a jižního pobřeží ostrova Bornholm až k poledníku 15o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až na pobřeží Polska; odtud západním směrem podél pobřeží Polska a Německa až k bodu na 12o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 544′ severní šířky; odtud přímo na západ až k mysu Gedser Odde (54o 34′ severní šířky a 11o 58′ východní délky); odtud podél východního a severního pobřeží ostrova Falster až k bodu na 120′ východní délky; odtud přímo na sever až k jižnímu pobřeží ostrova Sjælland; a odtud západním a severním směrem podél západního pobřeží ostrova Sjælland až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 25 (BAL 25)

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 56o 30′ severní šířky na východním pobřeží Švédska; odtud vedoucí přímo na východ až k západnímu pobřeží ostrova Öland; odtud jižně podél ostrova Öland až k bodu na 56o 30′ severní šířky na východním pobřeží; odtud přímo na východ až k poledníku 18o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Polska; odtud západním směrem podél pobřeží Polska až k bodu na 15o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k ostrovu Bornholm; odtud podél jižního a západního pobřeží ostrova Bornholm až k majáku Hammerodde (55o 18′ severní šířky a 14o 47′ východní délky); odtud až k majáku Sandhammaren (55o 24′ severní šířky a 142′ východní délky) na jižním pobřeží Švédska; a odtud severním směrem podél pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 26 (BAL 26)

Vody ohraničené linií začínající v bodě 560′ severní šířky a 18o 00′ východní délky; odtud vedoucí přímo na východ až k západnímu pobřeží Lotyšska; odtud jižním směrem podél pobřeží Lotyšska, Litvy, Ruska a Polska až k bodu na 180′ východní délky na polském pobřeží; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 27 (BAL 27)

Vody ohraničené linií začínající v bodě 59o 41′ severní šířky a 19o 00′ východní délky na východě pevninské části pobřeží Švédska; odtud vedoucí přímo na jih až k severnímu pobřeží ostrova Gotland; odtud jižním směrem podél západního pobřeží ostrova Gotland až k bodu na 57o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 18o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 56o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k východním pobřeží ostrova Öland; odtud jižním směrem podél pobřeží ostrova Öland až k bodu na 56o 30′ severní šířky na jeho západním pobřeží; odtud přímo na západ až k pobřeží Švédska; a odtud severním směrem podél východního pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 28 (BAL 28)

Vody ohraničené linií začínající v bodě 58o 30′ severní šířky a 190′ východní délky; odtud vedoucí přímo na východ až k západnímu pobřeží ostrova Saaremaa; odtud podél severní části ostrova Saaremaa až k bodu na 580′ severní šířky na východním pobřeží tohoto ostrova; odtud přímo na východ až k pobřeží Estonska; odtud jižním směrem podél západního pobřeží Estonska a Lotyšska až k rovnoběžce 56o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 18o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 57o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží ostrova Gotland; odtud severním směrem podél pobřeží ostrova Gotland až k bodu na 19o 00′ východní délky na jeho severním pobřeží; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES infrasubdivize 28-1 (BAL 28.1)

Vody ohraničené na západě linií vedenou od majáku Ovisi (57o 34,1234′ severní šířky a 212,9574′ východní délky) na západním pobřeží Lotyšska až k jižnímu bodu mysu Loode (577,4760′ severní šířky a 21o 58,2789′ východní délky) na ostrově Saaremaa; odtud jižním směrem až k nejjižnějšímu bodu poloostrova Sõrve; a odtud severovýchodním směrem podél východního pobřeží ostrova Saaremaa; a na severu ohraničené linií vedenou od bodu 58o 30,0′ severní šířky a 23o 13,2′ východní délky až k bodu 580′ severní šířky a 23o 41,1′ východní délky.

Statistická ICES infrasubdivize 28-2 (BAL 28.2)

Část subdivize 28 mimo infrasubdivizi 28-1.

Statistická ICES subdivize 29 (BAL 29)

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 600′ severní šířky na východě pevninské části pobřeží Švédska; odtud vedoucí přímo na východ až k pevninské části pobřeží Finska; odtud jižním směrem podél západního a jižního pobřeží Finska až k bodu na 230′ východní délky na jihu pevninské části finského pobřeží; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 59o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pevninské části pobřeží Estonska; odtud jižním směrem podél západního pobřeží Estonska až k bodu na 58o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k východním pobřeží ostrova Saaremaa; odtud podél severního pobřeží ostrova Saaremaa až k bodu na 58o 30′ severní šířky na západním pobřeží tohoto ostrova; odtud přímo na západ až k poledníku 19o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k bodu na 59o 41′ severní šířky na východě pevninské části pobřeží Švédska; a odtud severním směrem podél východního pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 30 (BAL 30)

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 63o 30′ severní šířky na východním pobřeží Švédska; odtud vedoucí přímo na východ až k pobřeží pevninské části Finska; odtud jižním směrem podél pobřeží Finska až k bodu na 600′ severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží pevninské části Švédska; a odtud severním směrem podél východního pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 31 (BAL 31)

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 63o 30′ severní šířky na východním pobřeží Švédska; odtud vedoucí podél severního ohraničení Botnického zálivu až k bodu na 63o 30′ severní šířky na západním pobřeží pevninské části Finska; a odtud přímo na západ až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 32 (BAL 32)

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 23o 00′ východní délky na jižním pobřeží Finska; odtud vedoucí podél východního ohraničení Finského zálivu až k bodu na 590′ severní šířky na západním pobřeží Estonska; odtud přímo na západ až k poledníku 23o 00′ východní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast IV

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 62o 00′ severní šířky na pobřeží Norska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 4o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Skotska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Skotska a Anglie až k bodu na 51o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska a Německa až k nejzápadnějšímu bodu jeho hranice s Dánskem; odtud podél západního pobřeží Jutského poloostrova až k Thyborønu; odtud jižním a východním směrem podél jižního pobřeží Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud východním vstupem do Limfjordu až k Halsu; odtud západním směrem podél severního pobřeží Limfjordu až k nejjižnějšímu bodu Agger Tange; odtud severním směrem podél západního pobřeží Jutského poloostrova až k bodu na 570′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 8o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 57o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 7o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k pobřeží Norska; a odtud severozápadním směrem podél pobřeží Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IVa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 62o 00′ severní šířky na pobřeží Norska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 30′ západní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Skotska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Skotska až k bodu na 570′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 7o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k pobřeží Norska; a odtud severozápadním směrem podél pobřeží Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IVb

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 57o 00′ severní šířky na západním pobřeží Dánska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 8o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 57o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Skotska; odtud jižním směrem podél pobřeží Skotska a Anglie až k bodu na 53o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Německa; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Jutského poloostrova až k Thyborønu; odtud jižním a východním směrem podél jižního pobřeží Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud východním vstupem do Limfjordu až k Halsu; odtud západním směrem podél severního pobřeží Limfjordu až k nejjižnějšímu bodu Agger Tange; a odtud severním směrem podél západního pobřeží Jutského poloostrova až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IVc

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 53o 30′ severní šířky na západním pobřeží Německa; odtud vedoucí přímo na západ až k pobřeží Anglie; odtud jižním směrem podél pobřeží Anglie až k bodu na 510′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; a odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska a Německa až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast V

Vody ohraničené linií začínající v bodě 68o 00′ severní šířky a 11o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 27o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 620′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 15o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 600′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 40′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 63o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize Va

Vody ohraničené linií začínající v bodě 68o 00′ severní šířky a 110′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 27o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 62o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 15o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 630′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize Va 1

Oblast uvnitř obdélníku vymezeného linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

63,00o s. š.

24,00o z. d.

62,00o s. š.

24,00o z. d.

62,00o s. š.

27,00o z. d.

63,00o s. š.

27,00o z. d.

63,00o s. š.

24,00o z. d.

Statistická ICES subdivize Va 2

Část divize Va mimo subdivizi Va 1.

Statistická ICES divize Vb

Vody ohraničené linií začínající v bodě 63o 00′ severní šířky a 40′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 15o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 600′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 4o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize Vb 1

Vody ohraničené linií začínající v bodě 63o 00′ severní šířky a 4o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 150′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 10o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 61o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 8o 00′ západní délky; odtud po loxodromě až k bodu 615′ severní šířky a 7o 30′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 600′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 80′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 60o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 4o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES infrasubdivize Vb 1a

Část subdivize Vb 1 ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

60,49o s. š.

15,00o z. d.

60,71o s. š.

13,99o z. d.

60,15o s. š.

13,29o z. d.

60,00o s. š.

13,50o z. d.

60,00o s. š.

15,00o z. d.

60,49o s. š.

15,00o z. d.

Statistická ICES infrasubdivize Vb 1b

Část subdivize Vb 1 mimo infrasubdivizi Vb 1a.

Statistická ICES subdivize Vb 2

Vody ohraničené linií začínající v bodě 60o 00′ severní šířky a 100′ západní délky; odtud vedoucí přímo na sever až k rovnoběžce 61o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 8o 00′ západní délky; odtud po loxodromě až k bodu 61o 15′ severní šířky a 7o 30′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 600′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 8o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; a odtud přímo na západ až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast VI

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 40′ západní délky na severním pobřeží Skotska; odtud vedoucí přímo na sever až k rovnoběžce 60o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 54o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Irska; odtud severním a východním směrem podél pobřeží Irska a Severního Irska až k bodu na 550′ severní šířky na východním pobřeží Severního Irska; odtud přímo na východ až k pobřeží Skotska; a odtud severním směrem podél západního pobřeží Skotska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 4o 00′ západní délky na severním pobřeží Skotska; odtud vedoucí přímo na sever až k rovnoběžce 60o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 120′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 540′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Irska; odtud severním a východním směrem podél pobřeží Irska a Severního Irska až k bodu na 55o 00′ severní šířky na východním pobřeží Severního Irska; odtud přímo na východ až k pobřeží Skotska; a odtud severním směrem podél západního pobřeží Skotska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIb

Vody ohraničené linií začínající v bodě 60o 00′ severní šířky a 12o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 180′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 54o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 12o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize VIb 1

Část divize VIb ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

54,50o s. š.

18,00o z. d.

60,00o s. š.

18,00o z. d.

60,00o s. š.

13,50o z. d.

60,15o s. š.

13,29o z. d.

59,65o s. š.

13,99o z. d.

59,01o s. š.

14,57o z. d.

58,51o s. š.

14,79o z. d.

57,87o s. š.

14,88o z. d.

57,01o s. š.

14,63o z. d.

56,57o s. š.

14,34o z. d.

56,50o s. š.

14,44o z. d.

56,44o s. š.

14,54o z. d.

56,37o s. š.

14,62o z. d.

56,31o s. š.

14,72o z. d.

56,24o s. š.

14,80o z. d.

56,17o s. š.

14,89o z. d.

56,09o s. š.

14,97o z. d.

56,02o s. š.

15,04o z. d.

55,95o s. š.

15,11o z. d.

55,88o s. š.

15,19o z. d.

55,80o s. š.

15,27o z. d.

55,73o s. š.

15,34o z. d.

55,65o s. š.

15,41o z. d.

55,57o s. š.

15,47o z. d.

55,50o s. š.

15,54o z. d.

55,42o s. š.

15,60o z. d.

55,34o s. š.

15,65o z. d.

55,26o s. š.

15,70o z. d.

55,18o s. š.

15,75o z. d.

55,09o s. š.

15,79o z. d.

55,01o s. š.

15,83o z. d.

54,93o s. š.

15,87o z. d.

54,84o s. š.

15,90o z. d.

54,76o s. š.

15,92o z. d.

54,68o s. š.

15,95o z. d.

54,59o s. š.

15,97o z. d.

54,51o s. š.

15,99o z. d.

54,50o s. š.

15,99o z. d.

54,50o s. š.

18,00o z. d.

Statistická ICES subdivize VIb 2

Část divize VIb mimo subdivizi VIb 1.

Statistická ICES podoblast VII

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 54o 30′ severní šířky na západním pobřeží Irska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 180′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 48o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severním a severovýchodním směrem podél pobřeží Francie až k bodu na 51o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k jihovýchodnímu pobřeží Anglie; odtud západním a severním směrem podél pobřeží Anglie, Walesu a Skotska až k bodu na 55o 00′ severní šířky na západním pobřeží Skotska; odtud přímo na západ až na pobřeží Severního Irska; a odtud severním a západním směrem podél pobřeží Severního Irska a Irska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 55o 00′ severní šířky na západním pobřeží Skotska; odtud vedoucí přímo na západ až na pobřeží Severního Irska; odtud jižním směrem podél pobřeží Severního Irska a Irska až k bodu na 520′ severní šířky na jihovýchodním pobřeží Irska; odtud přímo na východ až na pobřeží Walesu; a odtud severovýchodním a severním směrem podél pobřeží Walesu, Anglie a Skotska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIb

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 54o 30′ severní šířky na západním pobřeží Irska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 12o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 52o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Irska; a odtud severním směrem podél západního pobřeží Irska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIc

Vody ohraničené linií začínající v bodě 540′ severní šířky a 12o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 52o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 120′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize VIIc 1

Část divize VIIc ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

54,50o s. š.

15,99o z. d.

54,42o s. š.

15,99o z. d.

54,34o s. š.

16,00o z. d.

54,25o s. š.

16,01o z. d.

54,17o s. š.

16,01o z. d.

54,08o s. š.

16,01o z. d.

53,99o s. š.

16,00o z. d.

53,91o s. š.

15,99o z. d.

53,82o s. š.

15,97o z. d.

53,74o s. š.

15,96o z. d.

53,66o s. š.

15,94o z. d.

53,57o s. š.

15,91o z. d.

53,49o s. š.

15,90o z. d.

53,42o s. š.

15,89o z. d.

53,34o s. š.

15,88o z. d.

53,26o s. š.

15,86o z. d.

53,18o s. š.

15,84o z. d.

53,10o s. š.

15,88o z. d.

53,02o s. š.

15,92o z. d.

52,94o s. š.

15,95o z. d.

52,86o s. š.

15,98o z. d.

52,77o s. š.

16,00o z. d.

52,69o s. š.

16,02o z. d.

52,61o s. š.

16,04o z. d.

52,52o s. š.

16,06o z. d.

52,50o s. š.

16,06o z. d.

52,50o s. š.

18,00o z. d.

54,50o s. š.

18,00o z. d.

54,50o s. š.

15,99o z. d.

Statistická ICES subdivize VIIc 2

Část divize VIIc mimo subdivizi VIIc 1.

Statistická ICES divize VIId

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 510′ severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud vedoucí přímo na západ až k pobřeží Anglie; odtud západním směrem podél jižního pobřeží Anglie až k bodu na 2o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Francie až k mysu Hague; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIe

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 2o 00′ západní délky na jižním pobřeží Anglie; odtud vedoucí jižním a západním směrem podél pobřeží Anglie až k bodu na 50o 00′ severní šířky na jihozápadním pobřeží; odtud přímo na západ až k poledníku 70′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 49o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 48o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severním a severovýchodním směrem podél pobřeží Francie až k mysu Hague; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIf

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 5o 00′ západní délky na jižním pobřeží Walesu; odtud vedoucí přímo na jih až k rovnoběžce 510′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 6o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 50o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 7o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 50o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Anglie; a odtud podél jihozápadního pobřeží Anglie a jižního pobřeží Walesu až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIg

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 520′ severní šířky na západním pobřeží Walesu; odtud vedoucí přímo na západ až k jihovýchodním pobřeží Irska; odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Irska až k bodu na 9o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 50o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 7o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 50o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 50′ západní délky; odtud přímo na sever až k jižnímu pobřeží Walesu; a odtud severozápadním směrem podél pobřeží Walesu až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIh

Vody ohraničené linií začínající v bodě 50o 00′ severní šířky a 7o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 9o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 48o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 50′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 49o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 7o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIj

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 52o 30′ severní šířky na západním pobřeží Irska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 12o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 48o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 90′ západní délky; odtud přímo na sever až k jižnímu pobřeží Irska; a odtud severním směrem podél pobřeží Irska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize VIIj 1

Část divize VIIj ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

48,43o s. š.

12,00o z. d.

48,42o s. š.

11,99o z. d.

48,39o s. š.

11,87o z. d.

48,36o s. š.

11,75o z. d.

48,33o s. š.

11,64o z. d.

48,30o s. š.

11,52o z. d.

48,27o s. š.

11,39o z. d.

48,25o s. š.

11,27o z. d.

48,23o s. š.

11,14o z. d.

48,21o s. š.

11,02o z. d.

48,19o s. š.

10,89o z. d.

48,17o s. š.

10,77o z. d.

48,03o s. š.

10,68o z. d.

48,00o s. š.

10,64o z. d.

48,00o s. š.

12,00o z. d.

48,43o s. š.

12,00o z. d.

Statistická ICES subdivize VIIj 2

Část divize VIIj mimo subdivizi VIIj 1.

Statistická ICES divize VIIk

Vody ohraničené linií začínající v bodě 52o 30′ severní šířky a 12o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 48o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 120′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize VIIk 1

Část divize VIIk ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

48,00o s. š.

18,00o z. d.

52,50o s. š.

18,00o z. d.

52,50o s. š.

16,06o z. d.

52,44o s. š.

16,07o z. d.

52,36o s. š.

16,08o z. d.

52,27o s. š.

16,09o z. d.

52,19o s. š.

16,09o z. d.

52,11o s. š.

16,09o z. d.

52,02o s. š.

16,08o z. d.

51,94o s. š.

16,07o z. d.

51,85o s. š.

16,07o z. d.

51,77o s. š.

16,05o z. d.

51,68o s. š.

16,04o z. d.

51,60o s. š.

16,02o z. d.

51,52o s. š.

15,99o z. d.

51,43o s. š.

15,96o z. d.

51,34o s. š.

15,93o z. d.

51,27o s. š.

15,90o z. d.

51,18o s. š.

15,86o z. d.

51,10o s. š.

15,82o z. d.

51,02o s. š.

15,77o z. d.

50,94o s. š.

15,73o z. d.

50,86o s. š.

15,68o z. d.

50,78o s. š.

15,63o z. d.

50,70o s. š.

15,57o z. d.

50,62o s. š.

15,52o z. d.

50,54o s. š.

15,47o z. d.

50,47o s. š.

15,42o z. d.

50,39o s. š.

15,36o z. d.

50,32o s. š.

15,30o z. d.

50,24o s. š.

15,24o z. d.

50,17o s. š.

15,17o z. d.

50,10o s. š.

15,11o z. d.

50,03o s. š.

15,04o z. d.

49,96o s. š.

14,97o z. d.

49,89o s. š.

14,89o z. d.

49,82o s. š.

14,82o z. d.

49,75o s. š.

14,74o z. d.

49,69o s. š.

14,65o z. d.

49,62o s. š.

14,57o z. d.

49,56o s. š.

14,48o z. d.

49,50o s. š.

14,39o z. d.

49,44o s. š.

14,30o z. d.

49,38o s. š.

14,22o z. d.

49,32o s. š.

14,13o z. d.

49,27o s. š.

14,04o z. d.

49,21o s. š.

13,95o z. d.

o 3ant="1mm">49,15o s. š.

13,86o z. d.

49,10o s. š.

13,77o z. d.

49,05o s. š.

13,67o z. d.

49,00o s. š.

13,57o z. d.

48,95o s. š.

13,47o z. d.

48,90o s. š.

13,37o z. d.

48,86o s. š.

13,27o z. d.

48,81o s. š.

13,17o z. d.

48,77o s. š.

13,07o z. d.

48,73o s. š.

12,96o z. d.

48,69o s. š.

12,85o z. d.

48,65o s. š.

12,74o z. d.

48,62o s. š.

12,64o z. d.

48,58o s. š.

12,54o z. d.

48,55o s. š.

12,43o z. d.

48,52o s. š.

12,32o z. d.

48,49o s. š.

12,22o z. d.

48,46o s. š.

12,11o z. d.

48,43o s. š.

12,00o z. d.

48,00o s. š.

18,00o z. d.

Statistická ICES subdivize VIIk 2

Část divize VIIk mimo subdivizi VIIk 1.

Statistická ICES podoblast VIII

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 480′ severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží Španělska; a odtud severním směrem podél pobřeží Španělska a Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIIa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 48o 00′ severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 80′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 470′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 6o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 47o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 5o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 460′ severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; a odtud severozápadním směrem podél pobřeží Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIIb

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 46o 00′ severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 4o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 450′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 3o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 440′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 20′ západní délky; odtud přímo na jih až k severnímu pobřeží Španělska; a odtud podél severního pobřeží Španělska a západního pobřeží Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIIc

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 2o 00′ západní délky na severním pobřeží Španělska; odtud vedoucí přímo na sever až k rovnoběžce 44o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 11o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží Španělska; a odtud severním a východním směrem podél pobřeží Španělska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIIId

Vody ohraničené linií začínající v bodě 480′ severní šířky a 8o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 11o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 44o 30′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 3o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 45o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 4o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 46o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 50′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 47o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 6o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 47o 30′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 8o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize VIIId 1

Část divize VIIId ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

48,00o s. š.

11,00o z. d.

48,00o s. š.

10,64o z. d.

47,77o s. š.

10,37o z. d.

47,45o s. š.

09,89o z. d.

46,88o s. š.

09,62o z. d.

46,34o s. š.

10,95o z. d.

46,32o s. š.

11,00o z. d.

48,00o s. š.

11,00o z. d.

Statistická ICES subdivize VIIId 2

Část divize VIIId mimo subdivizi VIIId 1.

Statistická ICES divize VIIIe

Vody ohraničené linií začínající v bodě 480′ severní šířky a 11o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize VIIIe 1

Část divize VIIIe ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

43,00o s. š.

18,00o z. d.

48,00o s. š.

18,00o z. d.

48,00o s. š.

11,00o z. d.

46,32o s. š.

11,00o z. d.

44,72o s. š.

13,31o z. d.

44,07o s. š.

13,49o z. d.

43,00o s. š.

13,80o z. d.

Statistická ICES subdivize VIIIe 2

Část divize VIIIe mimo subdivizi VIIIe 1.

Statistická ICES podoblast IX

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 430′ severní šířky na severozápadním pobřeží Španělska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 36o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu na 56′ západní délky na jižním pobřeží Španělska (mys Marroqui); a odtud severozápadním směrem podél jihozápadního pobřeží Španělska, pobřeží Portugalska a severozápadního pobřeží Španělska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IXa

Vody ohraničené linií začínající v bodě na 43o 00′ severní šířky na severozápadním pobřeží Španělska; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 110′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 36o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu na 5o 36′ západní délky na jižním pobřeží Španělska (mys Marroqui); a odtud severozápadním směrem podél jihozápadního pobřeží Španělska, pobřeží Portugalska a severozápadního pobřeží Španělska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IXb

Vody ohraničené linií začínající v bodě 43o 00′ severní šířky a 11o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 180′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 36o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize IXb 1

Část divize IXb ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

43,00o s. š.

18,00o z. d.

43,00o s. š.

13,80o z. d.

42,88o s. š.

13,84o z. d.

42,04o s. š.

13,64o z. d.

41,38o s. š.

13,27o z. d.

41,13o s. š.

13,27o z. d.

40,06o s. š.

13,49o z. d.

38,75o s. š.

13,78o z. d.

38,17o s. š.

13,69o z. d.

36,03o s. š.

12,73o z. d.

36,04o s. š.

15,30o z. d.

36,02o s. š.

17,90o z. d.

36,00o s. š.

18,00o z. d.

43,00o s. š.

18,00o z. d.

Statistická ICES subdivize IXb 2

Část divize IXb mimo subdivizi IXb 1.

Statistická ICES podoblast X

Vody ohraničené linií začínající v bodě 480′ severní šířky a 18o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 42o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 36o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 18o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize Xa

Část podoblasti X jižně od rovnoběžky 430′ severní šířky.

Statistická ICES subdivize Xa 1

Část divize Xa ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

36,00o s. š.

18,00o z. d.

36,00o s. š.

22,25o z. d.

37,58o s. š.

20,62o z. d.

39,16o s. š.

21,32o z. d.

40,97o s. š.

23,91o z. d.

41,35o s. š.

24,65o z. d.

41,91o s. š.

25,79o z. d.

42,34o s. š.

28,45o z. d.

42,05o s. š.

29,95o z. d.

41,02o s. š.

35,11o z. d.

40,04o s. š.

35,26o z. d.

38,74o s. š.

35,48o z. d.

36,03o s. š.

31,76o z. d.

36,00o s. š.

32,03o z. d.

36,00o s. š.

42,00o z. d.

43,00o s. š.

42,00o z. d.

43,00o s. š.

18,00o z. d.

36,00o s. š.

18,00o z. d.

Statistická ICES subdivize Xa 2

Část divize Xa mimo subdivizi Xa 1.

Statistická ICES divize Xb

Část podoblasti X severně od rovnoběžky 43o 00′ severní šířky.

Statistická ICES podoblast XII

Vody ohraničené linií začínající v bodě 620′ severní šířky a 15o 00′ západní délky; odtud vedoucí přímo na západ až k poledníku 27o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 59o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 42o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 480′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 18o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 60o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 15o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize XIIa

Část podoblasti XII ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

62,00o s. š.

15,00o z. d.

62,00o s. š.

27,00o z. d.

59,00o s. š.

27,00o z. d.

59,00o s. š.

42,00o z. d.

52,50o s. š.

42,00o z. d.

52,50o s. š.

18,00o z. d.

54,50o s. š.

18,00o z. d.

54,50o s. š.

24,00o z. d.

60,00o s. š.

24,00o z. d.

60,00o s. š.

18,00o z. d.

60,00o s. š.

15,00o z. d.

62,00o s. š.

15,00o z. d.

Statistická ICES divize XIIa 1

Část divize XIIa ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

52,50o s. š.

42,00o z. d.

56,55o s. š.

42,00o z. d.

56,64o s. š.

41,50o z. d.

56,75o s. š.

41,00o z. d.

56,88o s. š.

40,50o z. d.

57,03o s. š.

40,00o z. d.

57,20o s. š.

39,50o z. d.

57,37o s. š.

39,00o z. d.

57,62o s. š.

38,50o z. d.

57,78o s. š.

38,25o z. d.

57,97o s. š.

38,00o z. d.

58,26o s. š.

37,50o z. d.

58,50o s. š.

37,20o z. d.

58,63o s. š.

37,00o z. d.

59,00o s. š.

36,77o z. d.

59,00o s. š.

27,00o z. d.

60,85o s. š.

27,00o z. d.

60,69o s. š.

26,46o z. d.

60,45o s. š.

25,09o z. d.

60,37o s. š.

23,96o z. d.

60,22o s. š.

23,27o z. d.

60,02o s. š.

21,76o z. d.

60,00o s. š.

20,55o z. d.

60,05o s. š.

18,65o z. d.

60,08o s. š.

18,00o z. d.

60,00o s. š.

18,00o z. d.

60,00o s. š.

24,00o z. d.

54,50o s. š.

24,00o z. d.

54,50o s. š.

18,00o z. d.

52,50o s. š.

18,00o z. d.

52,50o s. š.

42,00o z. d.

Statistická ICES divize XIIa 2

Část divize XIIa ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

60,00o s. š.

20,55o z. d.

60,00o s. š.

15,00o z. d.

60,49o s. š.

15,00o z. d.

60,44o s. š.

15,22o z. d.

60,11o s. š.

17,32o z. d.

60,05o s. š.

18,65o z. d.

60,00o s. š.

20,55o z. d.

Statistická ICES divize XIIa 3

Část divize XIIa ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

59,00o s. š.

42,00o z. d.

56,55o s. š.

42,00o z. d.

56,64o s. š.

41,50o z. d.

56,75o s. š.

41,00o z. d.

56,88o s. š.

40,50o z. d.

57,03o s. š.

40,00o z. d.

57,20o s. š.

39,50o z. d.

57,37o s. š.

39,00o z. d.

57,62o s. š.

38,50o z. d.

57,78o s. š.

38,25o z. d.

57,97o s. š.

38,00o z. d.

58,26o s. š.

37,50o z. d.

58,63o s. š.

37,00o z. d.

59,00o s. š.

36,77o z. d.

59,00o s. š.

42,00o z. d.

Statistická ICES divize XIIa 4

Část divize XIIa ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

62,00o s. š.

27,00o z. d.

60,85o s. š.

27,00o z. d.

60,69o s. š.

26,46o z. d.

60,45o s. š.

25,09o z. d.

60,37o s. š.

23,96o z. d.

60,22o s. š.

23,27o z. d.

60,02o s. š.

21,76o z. d.

60,00o s. š.

20,55o z. d.

60,05o s. š.

18,65o z. d.

60,11o s. š.

17,32o z. d.

60,44o s. š.

15,22o z. d.

60,49o s. š.

15,00o z. d.

62,00o s. š.

15,00o z. d.

62,00o s. š.

27,00o z. d.

Statistická ICES divize XIIb

Část podoblasti XII ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

60,00o s. š.

18,00o z. d.

54,50o s. š.

18,00o z. d.

54,50o s. š.

24,00o z. d.

60,00o s. š.

24,00o z. d.

60,00o s. š.

18,00o z. d.

Statistická ICES divize XIIc

Část podoblasti XII ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

52,50o s. š.

42,00o z. d.

48,00o s. š.

42,00o z. d.

48,00o s. š.

18,00o z. d.

52,50o s. š.

18,00o z. d.

52,50o s. š.

42,00o z. d.

Statistická ICES podoblast XIV

Vody ohraničené linií vedenou od zeměpisného severního pólu podél poledníku 400′ západní délky až k severnímu pobřeží Grónska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Grónska až k bodu na 44o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 59o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 27o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 680′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 11o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize XIVa

Vody ohraničené linií vedenou od zeměpisného severního pólu podél poledníku 44o 00′ západní délky až k severnímu pobřeží Grónska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Grónska až k bodu na 680′ severní šířky na mysu Savary; odtud přímo na jih podél poledníku 27o 00′ západní délky až k rovnoběžce 68o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 110′ západní délky; a odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize XIVb

Vody ohraničené linií začínající v bodě 44o 00′ západní délky na jižním pobřeží Grónska; odtud vedoucí přímo na jih až k rovnoběžce 59o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 27o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k bodu na 68o 30′ severní šířky na mysu Savary; a odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Grónska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize XIVb 1

Část divize XIVb ohraničená linií spojující tyto souřadnice:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

59,00o s. š.

27,00o z. d.

59,00o s. š.

36,77o z. d.

59,35o s. š.

36,50o z. d.

59,50o s. š.

36,35o z. d.

59,75o s. š.

36,16o z. d.

60,00o s. š.

35,96o z. d.

60,25o s. š.

35,76o z. d.

60,55o s. š.

35,50o z. d.

60,75o s. š.

35,37o z. d.

61,00o s. š.

35,15o z. d.

61,25o s. š.

34,97o z. d.

61,50o s. š.

34,65o z. d.

61,60o s. š.

34,50o z. d.

61,75o s. š.

34,31o z. d.

61,98o s. š.

34,00o z. d.

62,25o s. š.

33,70o z. d.

62,45o s. š.

33,53o z. d.

62,50o s. š.

33,27o z. d.

62,56o s. š.

33,00o z. d.

62,69o s. š.

32,50o z. d.

62,75o s. š.

32,30o z. d.

62,87o s. š.

32,00o z. d.

63,03o s. š.

31,50o z. d.

63,25o s. š.

31,00o z. d.

63,31o s. š.

30,86o z. d.

63,00o s. š.

30,61o z. d.

62,23o s. š.

29,87o z. d.

61,79o s. š.

29,25o z. d.

61,44o s. š.

28,61o z. d.

61,06o s. š.

27,69o z. d.

60,85o s. š.

27,00o z. d.

59,00o s. š.

27,00o z. d.

Statistická ICES divize XIVb 2

Část divize XIVb mimo subdivizi XIVb 1.


PŘÍLOHA IV

Formát pro předkládání údajů o úlovcích v severovýchodním Atlantiku

Magnetické nosiče

Magnetické pásky: devět stop s hustotou 1 600 nebo 6 250 BPI a kódováním znaků EBCDIC nebo ASCII, raději bez značky. Užívá-li se značka, měl by se vložit kód pro označení konce souboru.

Diskety: formátované v MS DOS 3,5″, 720 KB příp. 1,4 MB nebo 5,25″, 360 KB příp. 1,2 MB.

Formát záznamu

Pole

Označení

Poznámky

1–4

země (kód ISO, 3-alfa kód)

např. FRA = Francie

5–6

rok

např. 90 = 1990

7–8

hlavní rybolovná oblast FAO

27 = severovýchodní Atlantik

9–15

divize

např. IVa = ICES divize IVa

16–18

druh

identifikační 3-alfa kód

19–26

úlovek

v tunách

Poznámky:

a)

Pro veškerá numerická pole platí: zarovnáno doprava s počátečními nulami. Pro veškerá alfanumerická pole platí: zarovnáno doleva s následujícími nulami.

b)

Údaje o úlovku se vyjadřují v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky, zaokrouhleném na nejbližší tunu.

c)

Množství (položky 19–26) menší než polovina jednotky se zaznamenají jako „– 1“.

d)

Nezjištěná množství (položky 19–26) se zaznamenají jako „– 2“.


PŘÍLOHA V

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ O ÚLOVCÍCH V SEVEROVÝCHODNÍM ATLANTIKU NA MAGNETICKÝCH NOSIČÍCH

A.   Formát kódování

Údaje se předkládají v různé délce vět s dvojtečkou (:) mezi poli každé věty. Do každé věty musí být zahrnuta tato pole:

Pole

Poznámky

země

3-alfa kód (např. FRA = Francie)

rok

např. 2001 nebo jen 01

hlavní rybolovná oblast FAO

27 = severovýchodní Atlantik

divize

např. IVa = ICES divize IVa

druh

identifikační 3-alfa kód

úlovek

v tunách

a)

Údaje o úlovku se vyjadřují v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky, zaokrouhleném na nejbližší tunu.

b)

Množství menší než polovina jednotky se zaznamenají jako „– 1“.

c)

Kódy zemí:

Rakousko

AUT

Belgie

BEL

Bulharsko

BGR

Kypr

CYP

Česká republika

CZE

Německo

DEU

Dánsko

DNK

Španělsko

ESP

Estonsko

EST

Finsko

FIN

Francie

FRA

Spojené království

GBR

Anglie a Wales

GBRA

Skotsko

GBRB

Severní Irsko

GBRC

Řecko

GRC

Maďarsko

HUN

Irsko

IRL

Island

ISL

Itálie

ITA

Litva

LTU

Lucembursko

LUX

Lotyšsko

LVA

Malta

MLT

Nizozemsko

NLD

Norsko

NOR

Polsko

POL

Portugalsko

PRT

Rumunsko

ROU

Slovensko

SVK

Slovinsko

SVN

Švédsko

SWE

Turecko

TUR

B.   Způsob předávání údajů Evropské komisi

Údaje se předávají pokud možno v elektronické podobě (např. jako příloha elektronické pošty).

V případě, že to není možné, se přijímají i jako soubor na disketě 3,5“ HD.


PŘÍLOHA VI

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91

(Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1637/2001

(Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 20)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

pouze bod 4 přílohy I

Nařízení Komise (ES) č. 448/2005

(Úř. věst. L 74, 19.3.2005, s. 5)

 


PŘÍLOHA VII

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3880/91

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

Čl. 6 odst. 3

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII