4.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 35/47


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 80/2009

ze dne 14. ledna 2009

o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 a čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů (4) výrazně přispělo k zajištění rovných a nediskriminačních podmínek pro letecké dopravce v počítačovém rezervačním systému, a tím k ochraně zájmů spotřebitelů.

(2)

Významný podíl rezervací letenek se stále provádí prostřednictvím počítačových rezervačních systémů.

(3)

Rozvoj technologií a vývoj na trhu umožňují podstatné zjednodušení právního rámce poskytnutím větší míry flexibility prodejcům systémů a leteckým společnostem při vyjednávání výše rezervačních poplatků a informací o tarifech. To by jim mělo umožnit pružně se přizpůsobit potřebám a požadavkům cestovních kanceláří a spotřebitelů a efektivněji distribuovat své produkty dopravních služeb.

(4)

Za současné situace na trhu je však nadále nezbytné zachovat určitá ustanovení o počítačových rezervačních systémech obsahujících produkty dopravních služeb, která zabrání zneužívání hospodářské soutěže a zajistí poskytování neutrálních informací spotřebitelům.

(5)

Pokud mateřští dopravci odmítnou poskytnout stejné informace o letových řádech, tarifech a volné kapacitě jiným než vlastním systémům a přijmout rezervace provedené prostřednictvím jiných systémů, může dojít k vážnému narušení hospodářské soutěže mezi počítačovými rezervačními systémy.

(6)

Je nezbytné zachovat účinnou hospodářskou soutěž mezi zúčastněnými dopravci a mateřskými dopravci a zajistit dodržování zásady nediskriminace mezi leteckými dopravci bez ohledu na to, zda se účastní počítačového rezervačního systému.

(7)

Aby byly na trhu zajištěny transparentní a srovnatelné podmínky hospodářské soutěže, měla by se na mateřské dopravce vztahovat zvláštní pravidla.

(8)

Prodejci systémů by měli zřetelně oddělit počítačové rezervační systémy od interního rezervačního systému jakékoli letecké společnosti nebo jakéhokoli jiného druhu rezervačního systému a nerezervovat distribuční prostředky pro své mateřské dopravce, aby mateřský dopravce neměl k počítačovému rezervačnímu systému zvýhodněný přístup.

(9)

Na ochranu zájmů spotřebitelů je nezbytné poskytovat uživatelům počítačového rezervačního systému nestranné úvodní zobrazení a zajistit stejný přístup k informacím o všech zúčastněných dopravcích tak, aby žádný zúčastněný dopravce nebyl ve výhodnější pozici oproti jinému zúčastněnému dopravci.

(10)

Používání nestranného zobrazení informací zvyšuje transparentnost produktů a služeb dopravy nabízených zúčastněnými dopravci a posiluje důvěru zákazníka.

(11)

Prodejci systémů by měli zajistit, aby marketingové údaje z počítačových rezervačních systémů byly dostupné všem zúčastněným dopravcům bez jakékoli diskriminace, a poskytovatelé dopravních služeb by neměli mít možnost těmito údaji nepřípustně ovlivnit volbu cestovní kanceláře nebo zákazníka.

(12)

Dohody mezi předplatiteli a prodejcem systému týkající se datových pásek s marketingovými informacemi (MIDT) by mohly obsahovat systém kompenzací pro předplatitele.

(13)

V zobrazeních počítačových rezervačních systémů by mělo být podpořeno poskytování informací o službách železniční dopravy a kombinacích železniční a letecké dopravy.

(14)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (5) jsou letečtí dopravci povinni zveřejnit své tarify včetně všech daní, poplatků, příplatků a dalších plateb, jež jsou nevyhnutelné a předvídatelné. Zobrazení v počítačových rezervačních systémech by měla poskytovat informace o tarifech, včetně stejných cenových kategorií, aby se zajistilo, že cestovní kanceláře mohou tyto informace sdělit svým zákazníkům.

(15)

Informace o autobusové dopravě související s produkty letecké dopravy nebo produkty železniční dopravy zobrazované společně s produkty letecké dopravy by počítačové rezervační systémy měly v budoucnu uvádět v základním zobrazení.

(16)

Je třeba podporovat, aby počítačové rezervační systémy v budoucnu obsahovaly snadno srozumitelné informace o emisích CO2 a spotřebě paliva daného letu. Tyto informace by mohly být uvedeny jako údaj o průměrné spotřebě paliva na osobu v l/100 km a jako průměrné množství emisí CO2 na osobu v g/km, přičemž by mohly být srovnány s údaji nejlepšího alternativního vlakového nebo autobusového spojení v případě cest kratších než 5 hodin.

(17)

Letečtí dopravci ze Společenství a letečtí dopravci ze třetích zemí by měli požívat rovnocenného zacházení, pokud jde o služby počítačových rezervačních systémů.

(18)

V zájmu správného uplatňování tohoto nařízení by Komise měla mít odpovídající pravomoci k jeho prosazovaní, včetně možnosti vyšetřovat z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti jeho porušení, nařídit dotyčným podnikům, aby protiprávní jednání ukončily, a ukládat pokuty.

(19)

Komise by měla pravidelně sledovat uplatňování tohoto nařízení, a zejména jeho účinnost při předcházení protisoutěžním a diskriminačním postupům na trhu cestovních služeb prostřednictvím počítačového rezervačního systému, především pokud jde o dopravce s těsnými vazbami na prodejce systému.

(20)

Tímto nařízením není dotčeno použití článků 81 a 82 Smlouvy. Toto nařízení doplňuje obecná pravidla hospodářské soutěže, jež i nadále platí v plném rozsahu v případě zneužívání hospodářské soutěže, jako je například nedodržení předpisů proti kartelům nebo zneužití dominantního postavení.

(21)

Ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (6). Ustanovení tohoto nařízení upřesňují a doplňují směrnici 95/46/ES, pokud jde o používání počítačových rezervačních systémů.

(22)

Nařízení (EHS) č. 2299/89 by mělo být zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na jakýkoli počítačový rezervační systém obsahující produkty letecké dopravy, je-li nabízen k používání nebo používán ve Společenství.

Toto nařízení se rovněž vztahuje na produkty železniční dopravy uvedené spolu s produkty letecké dopravy v základním zobrazení počítačového rezervačního systému, pokud jsou nabízeny k používání nebo používány ve Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„produktem dopravy“ přeprava cestujících mezi dvěma letišti nebo železničními stanicemi;

2)

„pravidelnou leteckou dopravou“ soubor letů, z nichž každý má všechny tyto vlastnosti:

a)

u každého letu jsou k dispozici k individuálnímu prodeji veřejnosti (přímo leteckým dopravcem nebo jeho oprávněnými zástupci) místa nebo prostor k přepravě nákladu nebo poštovních zásilek;

b)

let je provozován za účelem poskytování dopravy mezi dvěma nebo více stejnými letišti, a to:

podle zveřejněného letového řádu nebo

jsou lety tak pravidelné nebo časté, že zjevně tvoří systematický soubor;

3)

„tarifem“ cena, kterou cestující platí leteckému dopravci, provozovateli železniční dopravy, jejich zástupci nebo jinému prodejci letenek či jízdenek za svou přepravu, a všechny podmínky, za nichž tato cena platí, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a včetně jiných doplňkových služeb;

4)

„počítačovým rezervačním systémem“ počítačový systém obsahující informace mimo jiné o letových řádech, volné kapacitě a tarifech více než jednoho leteckého dopravce s možností nebo bez možnosti provádět rezervace nebo vystavovat letenky, jsou-li některé nebo všechny tyto služby dostupné předplatitelům;

5)

„prodejcem systému“ jakýkoli subjekt a jeho přidružené subjekty, které odpovídají za provoz počítačového rezervačního systému nebo jeho uvedení na trh;

6)

„distribučními prostředky“ prostředky, které prodejce systému poskytuje za účelem podávání informací o letových a jízdních řádech, volné kapacitě, tarifech a souvisejících službách leteckých dopravců a provozovatelů železniční dopravy, za účelem provádění rezervací nebo vystavování letenek a jízdenek a za účelem zajištění jiných souvisejících služeb;

7)

„mateřským dopravcem“ letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, který přímo či nepřímo, sám nebo společně s dalšími subjekty kontroluje nebo má účast na kapitálu prodejce systému se zákonnými právy nebo zastoupením ve správní radě, dozorčí radě nebo jiném řídícím orgánu tohoto prodejce, jakož i jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, kterého kontroluje;

8)

„účastí na kapitálu se zákonnými právy nebo zastoupením ve správní radě, dozorčí radě nebo jiném řídícím orgánu prodejce systému“ investice, s níž jsou spojena práva nebo zastoupení ve správní radě, dozorčí radě nebo jiném řídícím orgánu prodejce systému a která zakládá možnost rozhodujícího vlivu, ať samostatně nebo společně s jinými subjekty, na obchodní činnost prodejce systému;

9)

„kontrolou“ vztah vzniklý na základě práv, smluv nebo jiných prostředků, které samostatně nebo ve vzájemné kombinaci a s ohledem na věcné a právní skutečnosti umožňují vykonávat rozhodující vliv na podnik, zejména na základě:

a)

vlastnického nebo užívacího práva ke všem aktivům podniku nebo jejich části;

b)

práv nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku;

10)

„zúčastněným dopravcem“ letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, který uzavřel s prodejcem systému dohodu o distribuci produktů dopravy prostřednictvím počítačového rezervačního systému;

11)

„předplatitelem“ osoba nebo podnik, s výjimkou zúčastněného dopravce, které používají počítačový rezervační systém na základě smlouvy s prodejcem systému za účelem rezervace produktů letecké dopravy a souvisejících produktů jménem zákazníka;

12)

„základním zobrazením“ úplné neutrální zobrazení údajů o dopravních službách mezi dvojicí měst v daném časovém období;

13)

„letenkou“ či „jízdenkou“ platný doklad opravňující k přepravě nebo jeho ekvivalent v jiné než papírové podobě, vydaný nebo schválený leteckým dopravcem, provozovatelem železniční dopravy nebo oprávněným zástupcem;

14)

„kombinovaným produktem“ předem připravená kombinace přepravy s jinými službami, které nejsou z hlediska dopravy související službou a jsou nabízeny za souhrnnou cenu;

15)

„rezervačním poplatkem“ cena, kterou zaplatí letecký dopravce prodejci systému za služby poskytnuté počítačovým rezervačním systémem.

ODDÍL 2

PRAVIDLA CHOVÁNÍ PRODEJCŮ SYSTÉMŮ

Článek 3

Vztahy s poskytovateli dopravních služeb

1.   Prodejce systému nesmí:

a)

klást v žádné smlouvě se zúčastněným dopravcem nespravedlivé nebo neoprávněné podmínky ani požadovat přijetí dodatečných podmínek, které vzhledem ke své povaze nebo obchodním zvyklostem nesouvisejí s účastí v jeho počítačovém rezervačním systému;

b)

podmiňovat účast ve svém počítačovém rezervačním systému tím, že se zúčastněný dopravce nesmí zároveň účastnit jiného systému nebo že zúčastněný dopravce nesmí svobodně používat alternativní rezervační systémy, jako je vlastní internetový rezervační systém a klientská telefonní centra.

2.   Prodejce systému zadává a zpracovává údaje poskytované zúčastněnými dopravci se stejnou pečlivostí a stejně rychle pouze v závislosti na omezeních daných metodou zadávání údajů, kterou volí jednotliví zúčastnění dopravci.

3.   Prodejce systému zveřejní existenci a velikost přímého nebo nepřímého kapitálového podílu leteckého dopravce nebo provozovatele železniční dopravy v prodejci systému, nebo kapitálového podílu prodejce systému v leteckém dopravci nebo provozovateli železniční dopravy, pokud nejsou tyto údaje zveřejněny jiným způsobem.

Článek 4

Distribuční prostředky

1.   Prodejce systému nesmí vyhradit zvláštní postup pro zadávání nebo zpracování údajů ani žádný jiný distribuční prostředek ani změny postupů pro jednoho nebo několik zúčastněných dopravců, včetně svých mateřských dopravců. Prodejce systému poskytuje všem zúčastněným dopravcům informace o změnách svých distribučních prostředků a postupů pro zadávání nebo zpracování údajů.

2.   Prodejce systému zajistí, aby jeho distribuční prostředky byly odděleny alespoň pomocí vhodného softwaru a jasným a ověřitelným způsobem od soukromého majetku každého dopravce, jakož i od způsobů jeho spravování a uvádění na trh.

Článek 5

Zobrazení

1.   Prodejce systému poskytne pro každou jednotlivou transakci procházející jeho počítačovým rezervačním systémem jedno nebo více základních zobrazení, která budou obsahovat údaje poskytnuté zúčastněnými dopravci, které budou zobrazeny neutrálním, vyčerpávajícím, nediskriminačním a nestranným způsobem. Kritéria pro řazení informací nesmějí mít přímou ani nepřímou souvislost s totožností dopravce a musí být uplatňována bez diskriminace na všechny zúčastněné dopravce. Základní zobrazení nesmějí úmyslně klamat spotřebitele, musí být snadno dostupná a odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I.

2.   Pro informace poskytované počítačovým rezervačním systémem spotřebiteli použije předplatitel neutrální zobrazení v souladu s odstavcem 1, s výjimkou případů, kdy je vyžadováno jiné zobrazení podle požadavků spotřebitele.

3.   V zobrazení musí být jasně a konkrétně označeny lety provozované leteckými dopravci, na něž se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství a o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce (7).

4.   Prodejce systému zavede v zobrazování počítačového rezervačního systému zvláštní symbol, jehož prostřednictvím budou uživatelé moci zjistit informace o totožnosti provozujícího leteckého dopravce stanovené podle článku 11 nařízení (ES) č. 2111/2005.

5.   Tento článek se nevztahuje na počítačový rezervační systém používaný leteckou společností či provozovatelem železniční dopravy nebo skupinou leteckých společností či provozovatelů železniční dopravy v jejich vlastních kancelářích, prodejních místech nebo na vlastních internetových stránkách, které jsou jako vlastní jasně označené.

Článek 6

Vztahy s předplatiteli

1.   Prodejce systému nesmí klást ve smlouvě s předplatitelem nespravedlivé nebo neoprávněné podmínky, například nesmí bránit předplatiteli předplatit nebo používat jiný systém či systémy, nesmí požadovat přijetí dodatečných podmínek, které nesouvisejí s předplacením používání jeho počítačového rezervačního systému, nesmí ukládat předplatiteli povinnost přijmout nabízené technické nebo programové vybavení.

2.   Je-li předplatitel nezávislým podnikem s méně než 50 zaměstnanci a s ročním obratem nebo roční bilanční sumou nižší než 10 milionů EUR, má možnost ukončit smlouvu s prodejcem systému výpovědí s výpovědní lhůtou nepřesahující tři měsíce, která uplyne nejdříve ke konci prvního roku trvání smlouvy. V takovém případě má prodejce systému právo na náhradu pouze nákladů přímo souvisejících s vypovězením smlouvy.

Článek 7

Datové pásky s marketingovými informacemi (MIDT)

1.   Prodejci systémů mohou poskytnout údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje pod podmínkou, že dané údaje jsou nabízeny včas a bez jakékoli diskriminace všem zúčastněným dopravcům včetně mateřských dopravců. Údaje se mohou a na žádost musí týkat všech zúčastněných dopravců nebo předplatitelů.

2.   Zúčastnění dopravci nesmějí těmito údaji ovlivnit volbu předplatitele.

3.   Pokud dané údaje vyplývají z používání distribučních prostředků počítačového rezervačního systému předplatitelem usazeným ve Společenství, nesmí obsahovat žádné informace umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci daného předplatitele s výjimkou případů, kdy předplatitel a prodejce systému souhlasí s podmínkami pro přiměřené využití těchto údajů. Toto ustanovení se obdobně vztahuje na poskytování takových údajů prodejci systému jakékoli jiné straně k jiným účelům, než je zpracování účtů.

4.   Dohody mezi předplatitelem či předplatiteli a prodejcem či prodejci systému datových pásek s marketingovými informacemi (MIDT) se zveřejní.

Článek 8

Rovnocenné zacházení ve třetích zemích

1.   Aniž jsou dotčeny mezinárodní dohody, jejichž stranami jsou Společenství nebo členské státy, pokud v souvislosti s jakoukoli otázkou upravenou v tomto nařízení prodejce systému působící ve třetí zemi neposkytne leteckým dopravcům ze Společenství zacházení rovnocenné se zacházením, které poskytuje zúčastněným dopravcům z této třetí země, může Komise požadovat od všech prodejců systémů působících na území Společenství, aby leteckým dopravcům z této třetí země poskytovali zacházení rovnocenné s tím, které je poskytováno v této třetí zemi leteckým dopravcům ze Společenství.

2.   Komise sleduje, zda prodejci systému ve třetích zemích nezacházejí s leteckými dopravci ze Společenství diskriminačním nebo nerovným způsobem. Komise na žádost členského státu nebo ze své vlastní iniciativy prošetří potenciální případy diskriminace leteckých dopravců ze Společenství v počítačových rezervačních systémech třetích zemí. Je-li taková diskriminace odhalena, Komise před přijetím rozhodnutí informuje členské státy a zúčastněné strany, vyžádá si jejich připomínky a případně uspořádá setkání příslušných odborníků z členských států.

ODDÍL 3

PRAVIDLA CHOVÁNÍ POSKYTOVATELŮ DOPRAVNÍCH SLUŽEB

Článek 9

Údaje poskytované zúčastněnými dopravci

Zúčastnění dopravci a zprostředkovatelé, kteří s údaji nakládají, zajistí, aby údaje předávané počítačovému rezervačnímu systému byly přesné a umožnily prodejci systému dodržet pravidla uvedená v příloze I.

Článek 10

Zvláštní pravidla pro mateřské dopravce

1.   Mateřský dopravce nesmí, s výhradou vzájemnosti uvedené v odstavci 2, diskriminovat konkurenční počítačové rezervační systémy tím, že jim odmítne poskytnout na žádost a včas stejné informace o letových řádech, tarifech a volné kapacitě týkající se jeho vlastních produktů dopravy, které poskytuje do vlastního počítačového rezervačního systému, nebo tím, že odmítne distribuovat své produkty dopravy prostřednictvím jiného počítačového rezervačního systému, nebo tím, že odmítne přijmout nebo potvrdit včas rezervaci provedenou prostřednictvím konkurenčního počítačového rezervačního systému pro některý ze svých produktů dopravy distribuovaných také prostřednictvím svého počítačového rezervačního systému. Mateřský dopravce je povinen přijmout a potvrdit výlučně rezervace, které odpovídají jeho tarifům a podmínkám.

2.   Konkurenční počítačový rezervační systém nesmí odmítnout uchovávání informací o letových řádech, tarifech a volných místech, pokud jde o přepravní služby poskytované mateřským dopravcem, a tyto informace zadává a zpracovává se stejnou pečlivostí a včas jako v případě údajů poskytovaných jiným zákazníkům a předplatitelům na jakémkoli trhu, s výjimkou omezení daných metodou zadávání, kterou volí jednotliví zúčastnění dopravci.

3.   Mateřský dopravce není povinen nést v této souvislosti jakékoli náklady s výjimkou nákladů na obnovu informací, které mají být poskytnuty, a nákladů na přijaté rezervace. Rezervační poplatek splatný počítačovému rezervačnímu systému za rezervaci přijatou a uskutečněnou v souladu s odstavcem 1 musí odpovídat poplatku účtovanému stejným počítačovým rezervačním systémem jiným zúčastněným dopravcům za obdobné transakce.

4.   Mateřský dopravce nesmí přímo ani nepřímo zvýhodňovat vlastní počítačový rezervační systém tím, že v souvislosti s prodejem svých produktů dopravy spojí používání určitého počítačového rezervačního systému předplatitelem s platbou provize nebo jinou pobídkou či odrazujícím opatřením.

5.   Mateřský dopravce nesmí přímo ani nepřímo zvýhodňovat vlastní počítačový rezervační systém tím, že bude od předplatitele požadovat, aby pro prodej nebo vystavování letenek či jízdenek pro kterýkoli z produktů dopravy, který dopravce přímo nebo nepřímo nabízí, používal určitý počítačový rezervační systém.

ODDÍL 4

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 11

Zpracování a uchovávání údajů a přístup k nim

1.   Osobní údaje shromážděné při používání počítačového rezervačního systému za účelem provádění rezervací nebo vystavování letenek či jízdenek k produktům dopravy se zpracovávají pouze způsobem, který je slučitelný s těmito účely. V souvislosti se zpracováním těchto údajů se prodejce systému považuje za správce údajů podle čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES.

2.   Osobní údaje jsou zpracovávány, pouze pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, v níž je subjekt údajů jednou ze stran, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu.

3.   Zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES jsou zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů udělil k jejich zpracování svůj výslovný informovaný souhlas.

4.   Informace, jimiž disponuje prodejce systému a jež se týkají identifikovatelných individuálních rezervací, jsou uloženy off-line do sedmdesáti dvou hodin od vyřízení posledního kroku individuální rezervace a jsou zničeny do tří let. Přístup k těmto údajům je možný pouze v případě sporu o vyúčtování.

5.   Údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje poskytnuté prodejcem systému nesmějí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci fyzické osoby, případně organizace nebo společnosti, jejímž jménem osoba jedná.

6.   Předplatitel na žádost sdělí spotřebiteli jméno a adresu prodejce systému, účely zpracování a dobu uchování osobních údajů a informuje jej o prostředcích, kterými spotřebitel jako subjekt údajů může vykonávat svá přístupová práva.

7.   Každý subjekt údajů má právo na bezplatný přístup k údajům, které se ho týkají, bez ohledu na to, zda údaje uchovává prodejce systému nebo předplatitel.

8.   Práva přiznaná tímto článkem doplňují práva subjektů údajů stanovená směrnicí 95/46/ES, vnitrostátními předpisy přijatými na základě této směrnice a ustanoveními mezinárodních dohod, jejichž smluvní stranou je Společenství.

9.   Ustanovení tohoto nařízení upřesňují a doplňují směrnici 95/46/ES pro účely uvedené v článku 1. Není-li stanoveno jinak, použijí se definice uvedené v dané směrnici. Nepoužijí-li se zvláštní ustanovení pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním počítačového rezervačního systému stanovená tímto článkem, nejsou tímto nařízením dotčena ustanovení uvedené směrnice, vnitrostátních předpisů přijatých na jejím základě, ani ustanovení mezinárodních dohod, jejichž smluvní stranou je Společenství.

10.   Pokud prodejce systému provozuje databáze s různým účelem, jako je počítačový rezervační systém nebo hosting pro letecké společnosti, musí být přijata technická a organizační opatření, aby se zabránilo obcházení předpisů pro ochranu údajů prostřednictvím vzájemného propojení databází a aby se zajistila dostupnost osobních údajů pouze pro konkrétní účel, pro který byly shromážděny.

ODDÍL 5

AUDIT

Článek 12

Auditor a auditorská zpráva

1.   Každý prodejce systému předkládá každé čtyři roky a kromě toho i na žádost Komise nezávislou auditorskou zprávu obsahující podrobnosti o vlastnické struktuře a způsobu řízení. Náklady spojené s auditorskou zprávou nese prodejce systému.

2.   Prodejce systému informuje Komisi o totožnosti auditora před potvrzením jeho jmenování. Komise může podat námitku a do dvou měsíců po konzultaci s auditorem, prodejcem systému a jakoukoli další stranou, která uplatňuje legitimní zájem, rozhodne, zda je nutné auditora nahradit.

ODDÍL 6

PORUŠENÍ KODEXU CHOVÁNÍ A POSTIHY

Článek 13

Porušení kodexu chování

Pokud Komise na základě stížnosti nebo z vlastního podnětu zjistí, že došlo k porušení tohoto nařízení, může svým rozhodnutím požadovat, aby dotčené podniky nebo sdružení podniků takové protiprávní jednání ukončily. Při vyšetřování možného porušení tohoto nařízení se plně zohlední výsledky všech šetření podle článků 81 a 82 Smlouvy.

Článek 14

Pravomoc provádět vyšetřování

Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace, včetně provedení zvláštních auditů, zejména v otázkách, na něž se vztahují články 4, 7, 10 a 11.

Článek 15

Pokuty

1.   Komise může rozhodnutím uložit podnikům a sdružením podniků pokuty nepřesahující 10 % celkového obratu v předchozím účetním roce, pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší toto nařízení.

2.   Komise může rozhodnutím uložit podnikům nebo sdružením podniků pokuty nepřesahující 1 % celkového obratu v předchozím účetním roce, pokud úmyslně nebo z nedbalosti poskytnou nesprávné nebo neúplné informace nebo neposkytnou informace požadované rozhodnutím přijatým podle článku 14 v požadované lhůtě.

3.   Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti a k délce trvání protiprávního jednání.

4.   Pokuty nemají trestněprávní povahu.

5.   Soudní dvůr Evropských společenství má neomezenou příslušnost přezkoumávat rozhodnutí, kterými Komise uložila pokutu. Může pokutu zrušit, snížit nebo zvýšit.

Článek 16

Postupy

1.   Před přijetím rozhodnutí podle článků 13 a 15 předloží Komise dotyčným podnikům nebo sdružením podniků prohlášení o námitkách a poskytne jim příležitost vyjádřit se k námitkám písemně nebo na jejich žádost při ústním jednání.

2.   Komise nezveřejní informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat služební tajemství a které obdržela podle tohoto nařízení.

Každá osoba, která podává Komisi informace podle tohoto nařízení, zřetelně a s odůvodněním určí informace, které považuje za důvěrné, a ve lhůtě stanovené Komisí předloží zvláštní verzi nedůvěrné povahy.

3.   Jsou-li podle Komise na základě informací, které má k dispozici, důvody k zásahu ve věci stížnosti nedostatečné, informuje stěžovatele o těchto důvodech a stanoví lhůtu, ve které stěžovatel může písemně vyjádřit své stanovisko.

Oznámí-li stěžovatel své stanovisko ve lhůtě stanovené Komisí a písemná podání učiněná stěžovatelem nevedou k odlišnému hodnocení stížnosti, Komise stížnost zamítne rozhodnutím. Neoznámí-li stěžovatel své stanovisko ve lhůtě stanovené Komisí, považuje se stížnost za staženou.

Vydává-li Komise prohlášení o námitkách, poskytne stěžovateli kopii nedůvěrné verze a stanoví lhůtu, ve které může stěžovatel písemně oznámit svá stanoviska.

4.   Na základě žádosti umožní Komise stranám, jimž byly zaslány námitky, a stěžovateli nahlížet do spisu. Nahlédnutí je možné po oznámení námitek. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na obchodní tajemství, jiné důvěrné informace a interní dokumenty Komise.

5.   Pokud to Komise považuje za nezbytné, může poskytnout slyšení také jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

ODDÍL 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Zrušení

1.   Nařízení (EHS) č. 2299/89 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 18

Přezkum

1.   Komise pravidelně sleduje uplatňování tohoto nařízení, a to případně za pomoci zvláštních auditů podle článku 14. Přezkoumává zejména účinnost tohoto nařízení při zajišťování nediskriminační a spravedlivé hospodářské soutěže na trhu pro služby počítačových rezervačních systémů.

2.   Komise dle potřeby předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 8, pokud jde o rovné zacházení ve třetích zemích, a navrhne jakékoli vhodné opatření s cílem zmírnit diskriminační podmínky, včetně uzavření nebo změny dvoustranných dohod o letecké dopravě mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

3.   Do 29. března 2013 vypracuje Komise zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v níž posoudí potřebu zachování, změn nebo zrušení tohoto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. března 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. ledna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 57.

(2)  Úř. věst. C 233, 11.9.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008.

(4)  Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.


PŘÍLOHA I

PRAVIDLA PRO ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ

1.   Jsou-li v základním zobrazení zobrazeny ceny nebo je-li zvoleno řazení informací podle cen, musí ceny zahrnovat tarify a všechny daně, poplatky, příplatky a další platby splatné leteckému dopravci nebo provozovateli železniční dopravy, které jsou povinné a předvídatelné v době, kdy jsou zobrazeny.

2.   Při sestavování a výběru produktů dopravy pro určitou dvojici měst nesmí v základním zobrazení docházet k diskriminaci založené na skutečnosti, že jedno město obsluhují různá letiště a železniční stanice.

3.   Jiné než pravidelné lety musí být jasně označeny. Spotřebitel je oprávněn získat na žádost základní zobrazení omezené pouze na pravidelné spoje nebo pouze na nepravidelné spoje.

4.   Lety s mezipřistáním musí být jasně označeny.

5.   Jsou-li lety zajišťovány jiným leteckým dopravcem, než který je označen identifikačním kódem dopravce, musí být jasně označen dopravce skutečně zajišťující let. Tento požadavek platí ve všech případech s výjimkou krátkodobých ujednání ad hoc.

6.   Informace o kombinovaných produktech nesmějí být v základním zobrazení uvedeny.

7.   Podle volby předplatitele se možnosti cest v základním zobrazení řadí podle tarifů nebo v následujícím pořadí:

i)

přímé cesty řazené podle času odletu či odjezdu,

ii)

všechny ostatní cesty řazené podle celkové doby jejich trvání.

8.   S výjimkou bodu 10 nesmí být v základním zobrazení možnost cesty vyznačena více než jednou.

9.   Jsou-li možnosti cest řazeny podle bodu 7 podbodů i) a ii) a nabízí-li počítačový rezervační systém pro danou dvojici měst vlakové spojení, je na první obrazovce hlavního zobrazení vyznačeno alespoň nejlepší vlakové či kombinované vlakové a letecké spojení.

10.   Provozují-li letečtí dopravci svou činnost v rámci dohod o společném označování linek, každý z dotčených leteckých dopravců, avšak maximálně dva, může mít samostatné zobrazení s vlastním identifikačním kódem dopravce. V případě více než dvou leteckých dopravců provádí identifikaci těchto dvou dopravců dopravce, který skutečně provozuje let.


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 2299/89

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1

Článek 3a

Čl. 10 odst. 1 a 3

Čl. 4 odst. 1

Článek 9

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4a odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4a odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4a odst. 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Články 7 a 11

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Čl. 10 odst. 4 a 5

Článek 9

Článek 6

Článek 9a

Čl. 5 odst. 2 a článek 11

Článek 10

Článek 11

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Čl. 16 odst. 2

Článek 15

Článek 14

Článek 16

Čl. 15 odst. 1 až 4

Článek 17

Čl. 15 odst. 5

Článek 18

Článek 19

Čl. 16 odst. 1 a 5

Článek 20

Článek 21

Článek 21a

Článek 21b

Článek 22

Článek 11

Článek 23

Článek 18

Příloha I

Příloha I