19.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/94


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. května 2009,

kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

(ECB/2009/9)

(2009/390/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první a čtvrtou odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (1), jimiž se řídí TARGET2, jehož hlavním znakem je jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform – SSP).

(2)

Obecné zásady ECB/2007/2 je třeba změnit: a) vzhledem k nové verzi SSP a potřebě definovat nově zavedené zúčtování mezi systémy, a b) aby byl přístup do TARGET2 umožněn úvěrovým institucím ve veřejném vlastnictví, které s ohledem na svou zvláštní institucionální povahu podle práva Společenství podléhají kontrole, která je srovnatelná s dohledem ze strany příslušných vnitrostátních orgánů,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Přílohy II, III a IV obecných zásad ECB/2007/2 se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Vstup v platnost

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 8. května 2009.

2.   Článek 1 se použije od 11. května 2009.

Článek 3

Určení a prováděcí opatření

1.   Tyto obecné zásady platí pro všechny centrální banky Eurosystému.

2.   Národní centrální banky členských států, které přijaly euro, zašlou ECB do 11. května 2009 opatření, jimiž hodlají dosáhnout souladu s těmito obecnými zásadami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. května 2009.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

1.

Příloha II obecných zásad ECB/2007/2 se mění takto:

V článku 1 se definice „úvěrové instituce“ nahrazuje tímto:

„—

‚úvěrovou institucí‘ (credit institution) buď a) úvěrová instituce ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 písm. a) a případně článek 2 bankovní směrnice], která podléhá dohledu ze strany příslušného orgánu; nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 101 odst. 2 Smlouvy, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem ze strany příslušného orgánu.“

2.

Příloha III obecných zásad ECB/2007/2 se mění takto:

V seznamu definic v této příloze se definice „úvěrové instituce“ nahrazuje tímto:

„—

‚úvěrovou institucí‘ buď a) úvěrová instituce ve smyslu článku 2 a čl. 4 odst. 1 písm. a) bankovní směrnice, jak byly provedeny v příslušném vnitrostátním právu, která podléhá dohledu ze strany příslušného orgánu; nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 101 odst. 2 Smlouvy, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem ze strany příslušného orgánu.“

3.

Příloha IV obecných zásad ECB/2007/2 se mění takto:

1)

V odstavci 1 se doplňují tyto definice:

„—

‚zúčtováním mezi systémy‘ zúčtování debetních převodních příkazů, na jejichž základě se provádějí platby mezi zúčtovací bankou jednoho přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, a zúčtovací bankou jiného přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, v reálném čase;

‚modulem (řízení) statických údajů‘ modul SSP, ve kterém se shromažďují a zaznamenávají statické údaje.“

2)

V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec 7, který zní:

„7)

Centrální banky přidruženého systému zajistí, aby přidružené systémy, s nimiž uzavřely dvoustranná ujednání, uvedly název a kód BIC přidruženého systému, se kterým hodlají provést zúčtování mezi systémy, a datum zahájení a skončení zúčtování mezi systémy s jednotlivým přidruženým systémem. Tato informace se zaznamenává v modulu (řízení) statických údajů.“

3)

V odstavci 4 se pododstavec 3 nahrazuje tímto:

„3)

Převodní příkaz se považuje za přijatý, pokud:

a)

je převodní příkaz v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb;

b)

je převodní příkaz v souladu s pravidly formátování a podmínkami systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému;

c)

je zúčtovací banka na seznamu zúčtovacích bank uvedeném v odst. 3 pododstavci 1;

d)

v případě zúčtování mezi systémy je příslušný přidružený systém na seznamu přidružených systémů, s nimiž lze provést zúčtování mezi systémy;

e)

je dán výslovný souhlas příslušné zúčtovací centrální banky v případě, že účast zúčtovací banky v TARGET2 byla pozastavena.“

4)

V odstavci 6 pododstavci 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zúčtovací postup č. 6 (vyhrazená likvidita a zúčtování mezi systémy).“

5)

V odstavci 8 se pododstavec 5 nahrazuje tímto:

„5)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 6 pro modely s rozhraním, zúčtovací centrální banky zřídí zúčtovacím bankám ve svém systému, který je součástí TARGET2, jeden nebo více podúčtů, které se použijí k vyhrazení likvidity a případně k zúčtování mezi systémy. Podúčty jsou označeny kódem BIC účtu PM, k němuž se vztahují, v kombinaci s číslem účtu, které je specifické pro příslušný podúčet. Číslo účtu se skládá z kódu země a z dalších až 32 znaků (v závislosti na příslušné vnitrostátní struktuře bankovních účtů).“

6)

Odstavec 14 se nahrazuje tímto:

„14.   Zúčtovací postup č. 6 – vyhrazená likvidita a zúčtování mezi systémy

1)

Zúčtovací postup č. 6 je možné použít jak pro model s rozhraním, jak je uvedeno v pododstavcích 4 až 13, tak pro integrovaný model, jak je uvedeno v pododstavcích 14 až 18. V případě integrovaného modelu musí příslušný přidružený systém použít zrcadlový účet k soustředění potřebné likvidity vyčleněné jeho zúčtovacími bankami. V případě modelu s rozhraním musí zúčtovací banka zřídit ve vztahu ke konkrétnímu přidruženému systému alespoň jeden podúčet.

2)

Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910 zprávu o připsání prostředků na jejich účty PM, případně podúčty, nebo o odepsání prostředků z jejich účtů PM, případně podúčtů.

3)

Nabízejí-li centrální banky přidruženého systému a zúčtovací centrální banky zúčtování mezi systémy v rámci zúčtovacího postupu č. 6, podporují zúčtování plateb mezi systémy, pokud jsou tyto platby iniciovány příslušnými přidruženými systémy. Přidružený systém může iniciovat zúčtování mezi systémy jen během svého cyklu zpracování, přičemž v přidruženém systému, který přijímá převodní příkaz, musí probíhat zúčtovací postup č. 6. Zúčtování mezi systémy se v rámci zúčtovacího postupu č. 6 nabízí jak pro denní, tak pro noční zpracování. Možnost provést zúčtování mezi systémy, které se uskutečňuje mezi dvěma samostatnými přidruženými systémy, se zaznamenává v modulu (řízení) statických údajů.

A)   Model s rozhraním

4)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6, podporují vypořádání dvoustranných nebo vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému:

a)

tím, že umožní, aby zúčtovací banka před zpracováním v přidruženém systému předfinancovala svůj budoucí závazek v souvislosti se zúčtováním prostřednictvím převodů likvidity ze svého účtu PM na svůj podúčet (dále jen ‚vyhrazená likvidita‘), a

b)

tím, že zúčtují převodní příkazy přidruženého systému následně po dokončení zpracování v přidruženém systému: ve vztahu k zúčtovacím bankám v krátké pozici odepsáním prostředků z jejich podúčtů (v mezích likvidity, která je na tomto účtu k dispozici) a připsáním prostředků na technický účet přidruženého systému, a ve vztahu k zúčtovacím bankám v dlouhé pozici připsáním prostředků na jejich podúčty a odepsáním prostředků z technického účtu přidruženého systému.

5)

Nabízí-li zúčtovací postup č. 6:

a)

zúčtovací centrální banky zřídí každé zúčtovací bance ve vztahu k jednotlivým přidruženým systémům alespoň jeden podúčet a

b)

centrální banka přidruženého systému zřídí přidruženému systému technický účet pro účely: i) připsání prostředků vybraných z podúčtů zúčtovacích bank v krátké pozici a ii) odepsání prostředků v rámci připisování prostředků na vyhrazené podúčty zúčtovacích bank v dlouhé pozici.

6)

Zúčtovací postup č. 6 lze použít při denním zpracování i nočních operacích přidružených systémů. V případě nočního zpracování začíná nový obchodní den bezprostředně po splnění povinnosti minimálních rezerv; pro jakékoli následné odepsání nebo připsání prostředků provedené na příslušných účtech je dnem valuty nový obchodní den.

7)

Při zúčtovacím postupu č. 6 a s ohledem na vyhrazení likvidity nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na podúčet a z podúčtu:

a)

trvalé příkazy, které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici). Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu (‚start-of-procedure‘) v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den. V případě, že je zadáno více trvalých příkazů k připsání prostředků na různé podúčty, zúčtují se v pořadí podle jejich výše, přičemž se začne od nejvyšší částky. Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;

b)

běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení a zprávou o konci postupu (‚end-of-procedure‘)) a které budou zúčtovány, jen pokud ještě nezačal cyklus zpracování přidruženého systému. Běžný příkaz zadaný přidruženým systémem, pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně;

c)

příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 a které je možné zadat jen během zúčtovacího postupu č. 6 a pouze v průběhu denního zpracování. Tyto příkazy se zúčtují okamžitě. V případě probíhajícího cyklu se toto uskuteční bez oznámení přidruženému systému.

8)

Zúčtovací postup č. 6 je zahájen prostřednictvím zprávy o zahájení postupu a ukončen prostřednictvím zprávy o ukončení postupu; obě tyto zprávy zasílá přidružený systém. V případě nočních operací přidruženého systému však zprávu o zahájení postupu zasílá centrální banka přidruženého systému. Zprávy o zahájení postupu zahajují zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity na podúčty. Zpráva o ukončení postupu vede k automatickému zpětnému převodu likvidity z podúčtu na účet PM.

9)

Při zúčtovacím postupu č. 6 se vyhrazená likvidita na podúčtech zmrazí po dobu, co běží cyklus zpracování přidruženého systému (který začíná zprávou o zahájení cyklu a končí zprávou o ukončení cyklu, jež zasílá přidružený systém), a poté se znovu uvolní. Zmrazený zůstatek se může během cyklu zpracování změnit v důsledku zúčtování plateb mezi systémy.

10)

V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému se převodní příkazy zúčtují s využitím vyhrazené likvidity; přitom se zpravidla použije algoritmu č. 5 (jak je uvedeno v dodatku I přílohy II).

11)

V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému lze vyhrazenou likviditu zúčtovací banky navýšit prostřednictvím připsání některých příchozích plateb přímo na její podúčty tj. výplata kupónových výnosů a splacení. V těchto případech se likvidita nejdříve připíše na technický účet a poté se před připsáním na podúčet (nebo na účet PM) z tohoto účtu odepíše.

12)

Zúčtování mezi systémy, které se uskutečňuje mezi dvěma přidruženými systémy s rozhraním, může být iniciováno pouze přidruženým systémem (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému), jehož účastníku se z podúčtu odepisují prostředky. Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu z podúčtu účastníka přidruženého systému, jenž iniciuje převodní příkaz, a připsáním této částky na podúčet účastníka druhého přidruženého systému.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému.

13)

Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje z přidruženého systému, který používá model s rozhraním, do přidruženého systému, který používá integrovaný model, může být iniciováno přidruženým systémem, který používá model s rozhraním (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému). Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu z podúčtu účastníka přidruženého systému, jenž používá model s rozhraním, a připsáním této částky na zrcadlový účet, který používá přidružený systém používající integrovaný model. Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, který používá integrovaný model a na jehož zrcadlový účet budou připsány prostředky.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému.

B)   Integrovaný model

14)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6 pro integrované modely, podporují toto zúčtování. V případě, že se zúčtovací postup č. 6 používá pro integrovaný model během denního zpracování, je nabízena pouze omezená funkčnost.

15)

Při zúčtovacím postupu č. 6 a s ohledem na integrovaný model nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na zrcadlový účet:

a)

trvalé příkazy (pro denní zpracování a noční operace přidruženého systému), které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici). Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den. Je-li trvalých příkazů několik, zúčtují se v pořadí podle své výše, přičemž se začne od nejvyšší částky. Pokud není trvalý příkaz k dennímu zpracování krytý, odmítne se. Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;

b)

běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení postupu a zprávou o konci postupu) a které budou zúčtovány, jen pokud ještě nezačal cyklus zpracování přidruženého systému. Běžný příkaz, pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně;

c)

příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 a které je možné zadat pouze během denního zpracování. Tyto příkazy se zúčtují okamžitě.

16)

Pravidla týkající se zpráv o zahájení postupu a ukončení postupu i pravidla týkající se zahájení cyklu a ukončení cyklu, platná pro model s rozhraním, se uplatní obdobně.

17)

Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje mezi dvěma přidruženými systémy, které používají integrovaný model, může být iniciováno pouze přidruženým systémem (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému), jehož zrcadlový účet je zatěžován. Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu ze zrcadlového účtu používaného přidruženým systémem, jenž iniciuje převodní příkaz, a připsáním této částky na zrcadlový účet používaný druhým přidruženým systémem. Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, na jehož zrcadlový účet budou prostředky připsány.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému.

18)

Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje z přidruženého systému, který používá integrovaný model, do přidruženého systému, který používá model s rozhraním, může být iniciováno přidruženým systémem, jenž používá integrovaný model (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému). Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu ze zrcadlového účtu používaného přidruženým systémem, jenž používá integrovaný model, a připsáním této částky na podúčet účastníka druhého přidruženého systému. Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, který používá model s rozhraním a jehož účastníku budou na podúčet připsány prostředky.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému.“