19.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/87


SMĚRNICE KOMISE 2009/161/EU

ze dne 17. prosince 2009,

kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 98/24/ES Komise navrhuje evropské cíle formou směrných limitních hodnot expozice na pracovišti pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které mají být stanoveny na úrovni Společenství.

(2)

Při plnění tohoto úkolu je Komisi nápomocen Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, který byl zřízen rozhodnutím Komise 95/320/ES (2).

(3)

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou nezávazné hodnoty, určené s ohledem na zdraví a odvozené na základě nejnovějších dostupných vědeckých údajů a s přihlédnutím k dostupným metodám měření. Stanoví mezní hodnoty expozice, pod jejichž úrovní by většinou neměly nastat žádné škodlivé účinky u žádné dotčené látky po krátkodobé nebo každodenní expozici po celou dobu pracovního života. Stanoví evropské cíle, které mají pomáhat zaměstnavatelům při zjišťování a hodnocení rizik v souladu s článkem 4 směrnice 98/24/ES.

(4)

Pro každý chemický činitel, pro který se stanoví směrná limitní hodnota expozice na pracovišti na úrovni Společenství, mají členské státy s přihlédnutím k limitní hodnotě Společenství stanovit vlastní limitní hodnotu expozice na pracovišti, jejíž povahu však mohou určit podle vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí.

(5)

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti by se měly pokládat za významnou část celkového přístupu, jehož cílem je zajistit ochranu zdraví pracovníků před riziky plynoucími z nebezpečných chemikálií.

(6)

Výsledky hodnocení rizik a strategie snižování rizik vypracované v rámci nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (3) ukazují, že je třeba vymezit nebo změnit limitní hodnoty expozice na pracovišti pro řadu látek.

(7)

Směrnice Komise 91/322/EHS (4), ve znění směrnice 2006/15/ES (5), obsahuje limitní hodnoty expozice při práci pro deset látek a zůstává v platnosti.

(8)

První a druhý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti zřídily směrnice Komise 2000/39/ES (6) a 2006/15/ES podle směrnice 98/24/ES. Tato směrnice stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice 98/24/ES.

(9)

V souladu s článkem 3 směrnice 98/24/ES posoudil Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci 19 látek, které jsou uvedeny v příloze této směrnice. Jedna z těchto látek, fenol, byla v příloze směrnice 2000/39/ES již uvedena. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci přezkoumal směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti pro tuto látku na základě nejnovějších vědeckých údajů a doporučil stanovit krátkodobý limit expozice, který by doplnil stávající časově vážený průměr směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Tato látka, která je nyní uvedena v příloze této směrnice, by proto měla být z přílohy směrnice 2000/39/ES odstraněna.

(10)

Rtuť je látka s potenciálně závažnými kumulativními zdravotními dopady. Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti by proto měly být doplněny zdravotním dohledem včetně biologického sledování v souladu s článkem 10 směrnice 98/24/ES.

(11)

Pro některé látky je rovněž nezbytné stanovit krátkodobé limitní hodnoty expozice s cílem zohlednit účinky krátkodobé expozice.

(12)

U některých látek je pro zajištění nejlepší možné úrovně ochrany třeba přihlédnout k možnosti proniknutí pokožkou.

(13)

Tato směrnice by měla představovat konkrétní příspěvek k upevnění sociálního rozměru vnitřního trhu.

(14)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (7),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

K provedení směrnice 98/24/ES se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti na úrovni Společenství pro chemické činitele uvedené v příloze.

Článek 2

Členské státy stanoví pro chemické činitele uvedené v příloze s přihlédnutím k hodnotám Společenství vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti.

Článek 3

V příloze směrnice 2000/39/ES se zrušuje odkaz na fenol.

Článek 4

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. prosince 2011.

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 142, 16.6.2000, s. 47.

(7)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.


PŘÍLOHA

CAS (1)

NÁZEV ČINITELE

LIMITNÍ HODNOTY

Poznámka (2)

8 hodin (3)

Krátkodobé působení (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N dimethylformamid

15

5

30

10

kůže

75-15-0

sirouhlík

15

5

kůže

80-05-7

bisfenol A (vdechovatelný prach)

10

80-62-6

methyl-methakrylát

50

100

96-33-3

methyl-akrylát

18

5

36

10

108-05-4

vinyl-acetát

17,6

5

35,2

10

108-95-2

fenol

8

2

16

4

kůže

109-86-4

2-methoxyethanol

1

kůže

110-49-6

2-methoxyethyl-acetát

1

kůže

110-80-5

2-ethoxyethanol

8

2

kůže

111-15-9

2-ethoxyethyl-acetát

11

2

kůže

123-91-1

1,4-dioxan

73

20

140-88-5

ethyl-akrylát

21

5

42

10

624-83-9

methyl-isokyanát

0,02

872-50-4

n-methyl-2-pyrrolidon

40

10

80

20

kůže

1634-04-4

(terc-butyl)(methyl)ether

183,5

50

367

100

 

rtuť a anorganické sloučeniny dvojmocné rtuti včetně oxidu rtuťnatého a chloridu rtuťnatého (měřené jako rtuť) (7)

0,02

7664-93-9

kyselina sírová (mlha) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

sirovodík

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

(2)  Poznámka „kůže“ připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného pronikání kůží.

(3)  Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin.

(4)  Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

(5)  mg/m3: miligramy na kubický metr vzduchu při 20 °C a 101,3 kPa.

(6)  ppm: počet částic na milion a na objem vzduchu (ml/m3).

(7)  Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti by se mělo přihlédnout k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.

(8)  Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlédnout k možným omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných sloučenin síry.

(9)  Mlha je definována jako torakální frakce.