1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/66


SMĚRNICE KOMISE 2009/152/ES

ze dne 30. listopadu 2009,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2006/135/ES (2) byl karbendazim zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS. Toto zařazení končí dnem 31. prosince 2009.

(2)

Na základě žádosti lze zařazení účinné látky obnovit na období nepřesahující deset let. Dne 6. srpna 2007 Komise obdržela od oznamovatele žádost týkající se obnovení zařazení pro uvedenou účinnou látku.

(3)

Dne 10. ledna 2008 oznamovatel předložil členskému státu zpravodaji, Německu, na podporu své žádosti technickou dokumentaci. Německo předložilo návrh nové hodnotící zprávy dne 27. července 2009. Je nutné, aby Evropský úřad pro bezpečnost potravin provedl přezkoumání.

(4)

Vzhledem k tomu, že není možné postup obnovení dokončit před datem ukončení platnosti zařazení karbendazimu a jelikož byla žádost o obnovení podána včas, mělo by být v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 91/414/EHS uděleno obnovení na dobu nezbytnou k dokončení uvedeného postupu.

(5)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze I směrnice 91/414/EHS v řádku č. 149 (Karbendazim (bez uvedení stereochemie) č. CAS 10605-21-7 č. CIPAC 263) v šestém sloupci (Konec platnosti zařazení) se slova „31. prosince 2009“ nahrazují slovy „31. prosince 2010“.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 37.