25.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/29


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/127/ES

ze dne 21. října 2009,

kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Používání pesticidů je považováno za hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Ve sdělení ze dne 12. července 2006 nazvaném „Tematická strategie udržitelného používání pesticidů“ přijala Komise strategii zaměřenou na snižování rizik pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucích z používání pesticidů. Kromě toho Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (3) (dále jen „rámcová směrnice“).

(2)

Návrh, konstrukce a údržba strojních zařízení pro aplikaci pesticidů hrají významnou úlohu při snižování nepříznivých účinků pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Rámcová směrnice zavádí požadavek, aby byla u zařízení pro aplikaci pesticidů, která jsou již profesionálně užívána, prováděna kontrola a údržba.

(3)

Rámcová směrnice se vztahuje na pesticidy, které jsou přípravky na ochranu rostlin. Je proto vhodné omezit působnost této směrnice na strojní zařízení pro aplikaci pesticidů, které jsou přípravky na ochranu rostlin. Protože je však plánováno rozšíření oblasti působnosti rámcové směrnice i na biocidní přípravky, měla by Komise do 31. prosince 2012 posoudit rozšíření působnosti požadavků na ochranu životního prostředí na strojní zařízení pro aplikaci biocidních přípravků.

(4)

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích zvířat a majetku jsou zahrnuty již do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních (4). Je tudíž vhodné, aby byly do směrnice 2006/42/ES zahrnuty základní požadavky na ochranu životního prostředí platné pro návrh a konstrukci nových strojních zařízení pro aplikaci pesticidů a aby byl současně zajištěn soulad těchto požadavků s požadavky rámcové směrnice, jež se týkají údržby a kontroly.

(5)

Za tímto účelem je rovněž nezbytné zahrnout do směrnice 2006/42/ES odkaz na ochranu životního prostředí a přitom tento cíl omezit na tu kategorii strojních zařízení a na ta rizika, které podléhají specifickým požadavkům na ochranu životního prostředí.

(6)

Mezi strojní zařízení pro aplikaci pesticidů patří samojízdná strojní zařízení, tažená strojní zařízení, strojní zařízení namontovaná na vozidlech, návěsná strojní zařízení, strojní zařízení namontovaná na letadle, jakož i stacionární strojní zařízení určená pro aplikaci pesticidů, a to pro profesionální i pro neprofesionální použití. Patří sem i přenosná motorem poháněná nebo přenosná ručně ovládaná a ruční strojní zařízení s tlakovou komorou.

(7)

Tato směrnice se omezuje na základní požadavky, které musí strojní zařízení pro aplikaci pesticidů splňovat dříve, než bude uvedeno na trh nebo do provozu, zatímco k vypracování harmonizovaných norem, které stanoví podrobné specifikace pro různé kategorie uvedených strojních zařízení, na jejichž základě budou moci výrobci tyto požadavky plnit, jsou příslušné evropské normalizační organizace.

(8)

Je zásadní, aby do tvorby uvedených harmonizovaných norem byly zapojeny rovněž všechny zúčastněné strany, včetně výrobců, zemědělců a organizací z oblasti ochrany životního prostředí, aby tak bylo zajištěno přijetí těchto norem na základě jasného konsenzu všech zúčastněných subjektů.

(9)

Směrnice 2006/42/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (5) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(11)

Jsou-li dostupné vědecké poznatky nedostatečné pro přesné posouzení rizika, měly by členské státy při přijímání opatření podle této směrnice uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti, která je zásadou práva Společenství vymezenou mimo jiné ve sdělení Komise ze dne 2. února 2000, při řádném zohlednění ostatních pravidel a zásad obsažených ve směrnici 2006/42/ES, například volného pohybu zboží a předpokladu shody,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2006/42/ES

Směrnice 2006/42/ES se mění takto:

1)

V čl. 2 druhém pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

„m)

„základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost“ závazné předpisy týkající se navrhování a konstrukce výrobků, na které se vztahuje tato směrnice, směřující k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích zvířat a majetku, a kde je to vhodné, životního prostředí.

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou stanoveny v příloze I. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost v souvislosti s ochranou životního prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená v oddíle 2.4 uvedené přílohy.“

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná pro zajištění toho, aby strojní zařízení mohlo být uváděno na trh nebo do provozu, pouze pokud splňuje příslušná ustanovení této směrnice a neohrožuje zdraví a bezpečnost osob a případně domácí zvířata a majetek, a kde je to vhodné, životní prostředí, je-li náležitě instalováno a udržováno a je-li používáno k určeným účelům nebo za podmínek, které lze důvodně předvídat.“

3)

V čl. 9 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V případech uvedených v odstavci 1 konzultuje Komise s členskými státy a ostatními dotčenými stranami opatření, která zamýšlí přijmout, aby na úrovni Společenství zajistila vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích zvířat a majetku, a kde je to vhodné, životního prostředí.“

4)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Shledá-li členský stát, že strojní zařízení, na něž se tato směrnice vztahuje, opatřené označením CE, doložené ES prohlášením o shodě a používané v souladu s určeným účelem nebo za podmínek, které lze důvodně předpokládat, může ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob nebo případně domácích zvířat anebo majetek, nebo kde je to vhodné, životní prostředí, přijme veškerá vhodná opatření pro stažení tohoto strojního zařízení z trhu, pro zákaz jeho uvedení na trh nebo do provozu či pro omezení jeho volného pohybu.“

5)

Příloha I se mění takto:

a)

v obecných zásadách se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Tato příloha je rozdělena na několik částí. První část je obecná a vztahuje se na všechny druhy strojního zařízení. Ostatní části se vztahují na určité druhy konkrétnějších nebezpečí. Je však nezbytné seznámit se s celou přílohou, aby bylo zajištěno splnění všech příslušných základních požadavků. Při navrhování strojního zařízení je nutno na základě výsledků posouzení rizika v souladu s bodem 1 těchto obecných zásad vzít v úvahu požadavky obecné části i požadavky jedné nebo více dalších částí. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost související s ochranou životního prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená v oddíle 2.4.“;

b)

kapitola 2 se mění takto:

i)

úvodní odstavec se nahrazuje tímto:

„Potravinářská strojní zařízení, strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky, ruční nebo ručně vedená strojní zařízení, přenosná upevňovací a jiná rázová strojní zařízení, strojní zařízení k opracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi a strojní zařízení pro aplikaci pesticidů musí splňovat všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v této kapitole (viz obecná zásada 4).“,

ii)

doplňuje se nový oddíl, který zní:

„2.4   STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PESTICIDŮ

2.4.1    Definice

„Strojním zařízením pro aplikaci pesticidů“ se rozumí strojní zařízení speciálně určené k aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (6).

2.4.2    Obecně

Výrobce strojních zařízení pro aplikaci pesticidů nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen zajistit provedení posouzení rizika neúmyslného vystavení životního prostředí pesticidům, v souladu s postupem posuzování a snižování rizika, jenž je uveden v obecné zásadě 1.

Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů musí být navrženo a konstruováno při zohlednění výsledků posouzení rizika uvedeného v prvním odstavci tak, aby mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by došlo k neúmyslnému vystavení životního prostředí pesticidům.

Vždy musí být zabráněno úniku.

2.4.3    Kontroly a sledování

Musí být možné snadno a přesně kontrolovat, sledovat a okamžitě zastavit aplikaci pesticidů ze stanovišť obsluhy.

2.4.4    Plnění a vyprazdňování

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se usnadnilo přesné plnění nezbytným množstvím pesticidů a zajistilo snadné a úplné vyprázdnění a aby se předešlo úniku pesticidů a zabránilo znečištění vodního zdroje během těchto činností.

2.4.5    Aplikace pesticidů

2.4.5.1   Aplikační dávka

Strojní zařízení musí být vybaveno prostředky pro snadné, přesné a spolehlivé nastavení aplikační dávky.

2.4.5.2   Distribuce, nános a úlet pesticidů

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zajistil nános pesticidů na cílové plochy a aby se co nejvíce snížily ztráty na jiné než cílové plochy a zabránilo se úletu pesticidů do životního prostředí. Případně se musí zajistit rovnoměrná distribuce a homogenní nános pesticidů.

2.4.5.3   Testy

Za účelem ověření toho, zda příslušné části strojního zařízení splňují požadavky stanovené v oddílech 2.4.5.1 a 2.4.5.2, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce u každého typu příslušného strojního zařízení provést odpovídající testy nebo provedení těchto testů zadat.

2.4.5.4   Ztráty při zastavení

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo ztrátám při zastavení funkce aplikace pesticidů.

2.4.6    Údržba

2.4.6.1   Čištění

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby je bylo možné snadno a důkladně čistit, aniž by bylo životní prostředí znečištěno.

2.4.6.2   Servis

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bylo možné snadno vyměňovat opotřebované části, aniž by bylo životní prostředí znečištěno.

2.4.7    Kontroly

Musí být možné snadno připojit ke strojnímu zařízení potřebné měřicí přístroje za účelem ověření jeho správného fungování.

2.4.8    Označování trysek, sít a filtrů

Trysky, síta a filtry musí být označeny tak, aby bylo možné jasně určit jejich typ a velikost.

2.4.9    Údaj o používaném pesticidu

V případě potřeby musí být strojní zařízení vybaveno zvláštním rámečkem, kam může obsluha uvést název používaného pesticidu.

2.4.10    Pokyny

Pokyny musí obsahovat tyto údaje:

a)

opatření, která je nutné přijmout při míchání, nakládání, aplikaci, vyprazdňování, čištění, servisu a přepravě, aby se předešlo znečištění životního prostředí;

b)

podrobné podmínky používání pro různá předpokládaná provozní prostředí, včetně příslušné přípravy a nastavení, které jsou nezbytné, aby se zajistil nános pesticidů na cílové plochy při co největším snížení ztrát na jiné než cílové plochy, zabránilo se úletu do životního prostředí a případně zajistila rovnoměrná distribuce a homogenní nános pesticidů;

c)

rozsah typů a velikostí trysek, sít a filtrů, které lze používat s daným strojním zařízením;

d)

četnost kontrol a kritéria a postup pro výměnu částí vystavených opotřebení, které ovlivňují řádné fungování strojního zařízení, jako jsou trysky, síta a filtry;

e)

podrobné údaje o kalibraci, denní údržbě, přípravě na zimu a dalších kontrolách nezbytných pro zajištění správného fungování strojního zařízení;

f)

druhy pesticidů, které mohou způsobit nesprávné fungování strojního zařízení;

g)

upozornění, že by obsluha měla aktualizovat název používaného pesticidu uvedený na zvláštním rámečku zmíněném v oddíle 2.4.9;

h)

připojení a používání jakéhokoli zvláštního zařízení či příslušenství a nezbytná opatření, která mají být učiněna;

i)

upozornění, že strojní zařízení může podléhat vnitrostátním požadavkům na pravidelné kontroly prováděné určenými subjekty, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (7);

j)

zvláštní funkce strojního zařízení, které je třeba kontrolovat za účelem zajištění jeho správného fungování;

k)

pokyny pro připojení potřebných měřicích přístrojů.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. června 2011. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat ode dne 15. prosince 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 21. října 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. C 182, 4.8.2009, s. 44.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2009.

(3)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

(4)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(5)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.“