3.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 231/8


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/78/ES

ze dne 13. července 2009

o stojanech dvoukolových motorových vozidel

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 93/31/EHS ze dne 14. června 1993 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Směrnice 93/31/EHS je jednou ze zvláštních směrnic pro postup ES schvalování typu stanovený směrnicí Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, která byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (5), a stanoví technické požadavky na konstrukci dvoukolových motorových vozidel z hlediska stojanů. Tyto technické požadavky se týkají sbližování právních předpisů členských států tak, aby umožnily použití postupu ES schvalování typu stanoveného směrnicí 2002/24/ES na každý typ vozidla. Proto se ustanovení směrnice 2002/24/ES o systémech, konstrukčních částech a samostatných technických celcích vozidel vztahují na tuto směrnici.

(3)

Jelikož cíle této směrnice, totiž udílení dílčího ES schválení typu dvoukolového motorového vozidla z hlediska ručních držadel pro spolujezdce, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků zamýšlené činnosti lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(4)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na stojany všech typů dvoukolových motorových vozidel uvedených v článku 1 směrnice 2002/24/ES.

Článek 2

Postupy pro udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového motorového vozidla z hlediska stojanu a podmínky volného pohybu takových vozidel jsou stanoveny v kapitolách II a III směrnice 2002/24/ES.

Článek 3

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků přílohy I technickému pokroku se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2002/24/ES.

Článek 4

1.   Členské státy nesmějí z důvodů týkajících se stojanů

odmítnout udělit ES schválení typu pro určitý typ dvoukolového vozidla ani

zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu dvoukolových vozidel,

jestliže jejich stojany splňují požadavky této směrnice.

2.   Členské státy odmítnou udělit ES schválení typu pro každý nový typ dvoukolového vozidla z důvodů týkajících se stojanů, jestliže nejsou splněny požadavky této směrnice.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Směrnice 93/31/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. C 234, 30.9.2003, s. 20.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. září 2007 (Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 66) a rozhodnutí Rady ze dne 7. července 2009.

(3)  Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 19.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.


PŘÍLOHA I

1.   DEFINICE

Pro účely této směrnice se rozumí:

1.1

„stojanem“ zařízení, které je pevně přichyceno k vozidlu a je schopno udržet vozidlo ve svislé (nebo téměř svislé) parkovací poloze, když je řidič opustí;

1.2

„podpěrným stojanem“ stojan, který při vysunutí nebo vyklopení do pracovní polohy podpírá vozidlo pouze na jedné straně, přičemž obě kola zůstávají v dotyku s povrchem vozovky;

1.3

„středovým stojanem“ stojan, který po vyklopení do pracovní polohy podpírá vozidlo tak, že vytváří jedno nebo více míst styku vozidla a povrchu vozovky na obou stranách od střední podélné roviny vozidla;

1.4

„příčným sklonem tt“ sklon vyjádřený v procentech pro daný povrch vozovky, přičemž průsečnice střední podélné roviny vozidla a povrchu vozovky je kolmá k přímce maximálního sklonu (obrázek 1);

1.5

„podélným sklonem lt“ sklon vyjádřený v procentech pro daný povrch vozovky, přičemž střední podélná rovina vozidla je rovnoběžná s osou maximálního sklonu (obrázek 2);

1.6

„střední podélnou rovinou vozidla“ podélná rovina souměrnosti zadního kola vozidla.

2.   OBECNÉ POŽADAVKY

2.1

Všechna dvoukolová vozidla musí být vybavena alespoň jedním stojanem, který je udrží ve stálé poloze, jestliže vozidla stojí (např. při parkování) a nejsou přidržována v této poloze osobou nebo vnějšími prostředky. Vozidla se zdvojenými koly nemusí být vybavena stojany, ale musí splňovat požadavky bodu 6.2.2, jsou-li v parkovací poloze (parkovací brzda v činnosti).

2.2

Stojan musí být buď podpěrného, nebo středového, nebo obojího typu.

2.3

Je-li stojan výkyvný okolo spodní části vozidla nebo pod vozidlem, musí se vnější okraj/okraje tohoto stojanu při sklápění do sklopné, resp. jízdní polohy sklápět směrem k zádi vozidla.

3.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

3.1   Podpěrné stojany

3.1.1   Podpěrné stojany musí:

3.1.1.1

být schopny podpírat vozidlo takovým způsobem, aby byla zachována jeho boční stabilita, stojí-li vozidlo na vodorovném povrchu nebo na svahu, a aby je nebylo možno dále snadno naklánět (a přitom se neotáčelo kolem bodu podpěry zajišťované podpěrným stojanem) nebo aby se vozidlo nedalo příliš snadno postavit do svislé polohy nebo za ni (a přitom se nepřevrhlo na opačnou stranu, než je podpěrný stojan);

3.1.1.2

být schopny podpírat vozidlo takovým způsobem, aby byla zachována stabilita, je-li vozidlo zaparkováno na svahu podle bodu 6.2.2;

3.1.1.3

být schopny se automaticky vrátit do zatažené/sklopné, resp. jízdní polohy:

3.1.1.3.1

vrátí-li se vozidlo do normální (svislé) jízdní polohy

nebo

3.1.1.3.2

v důsledku toho, že řidič úmyslně posunuje vozidlo směrem dopředu po prvním styku podpěrného stojanu s vozovkou;

3.1.1.4

nehledě na požadavky stanovené v bodě 3.1.1.3 být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby se automaticky nesklopily v případě, že se nečekaně změní úhel naklonění vozidla (např. je-li vozidlo mírně posunuto třetí osobou nebo nárazem větru způsobeným vozidlem jedoucím okolo):

3.1.1.4.1

jsou-li vysunuty/vyklopeny nebo jsou v parkovací poloze,

3.1.1.4.2

je-li vozidlo nakloněno tak, že se vnější konec podpěrného stojanu dotýká země,

a

3.1.1.4.3

je-li vozidlo ponecháno bez dozoru v parkovací poloze.

3.1.2   Požadavky stanovené v bodě 3.1.1.3 neplatí v případě, že je vozidlo zkonstruováno tak, že nemůže být poháněno svým motorem, pokud je vysunut/vyklopen podpěrný stojan.

3.2   Středové stojany

3.2.1   Středové stojany musí:

3.2.1.1

být schopny podpírat vozidlo tak, aby byla zaručena jeho stabilita v případě, že se jedno nebo obě kola dotýkají povrchu vozovky nebo že se žádné z kol tohoto povrchu nedotýká:

3.2.1.1.1

na vodorovném opěrném povrchu,

3.2.1.1.2

v opřené poloze,

3.2.1.1.3

na svahu podle bodu 6.2.2;

3.2.1.2

být schopny se automaticky sklopit dozadu do sklopené, resp. jízdní polohy:

3.2.1.2.1

pohybuje-li se vozidlo vpřed tak, že dochází ke zvednutí středového stojanu z vozovky.

3.2.2   Požadavky stanovené v bodě 3.2.1.2 neplatí v případě, že je vozidlo zkonstruováno tak, že nemůže být poháněno svým motorem, pokud je vyklopen středový stojan.

4.   OSTATNÍ POŽADAVKY

4.1

Vozidla mohou být navíc vybavena světelným sdělovačem, který je zřetelně viditelný pro řidiče sedícího v jízdní poloze a který se při zapnutí zapalování rozsvítí a nezhasne, dokud stojan není v zatažené/sklopené, resp. jízdní poloze.

4.2

Všechny stojany musí být vybaveny zádržným systémem, který je drží v zatažené/sklopené, resp. jízdní poloze. Systém se může skládat buď:

ze dvou nezávislých zařízení, jako např. ze dvou samostatných pružin nebo z jedné pružiny a jednoho zádržného mechanismu, např. svorky,

nebo

z jednoho zařízení, které musí být schopno bezporuchového provozu při nejméně:

10 000 normálních pracovních cyklech, je-li vozidlo vybaveno dvěma stojany,

nebo

15 000 normálních pracovních cyklech, je-li vozidlo vybaveno pouze jedním stojanem.

5.   ZKOUŠKY STABILITY

5.1   Aby bylo možné určit schopnost stojanů udržet vozidlo ve stabilní poloze podle specifikace v bodech 3 a 4, zkouší se následující:

5.2   Stav vozidla

5.2.1

Vozidlo musí být podrobeno zkoušce při pohotovostní hmotnosti.

5.2.2

Pneumatiky musí být nahuštěné na tlak doporučený jejich výrobcem pro tento stav.

5.2.3

V převodovce musí být zařazen neutrál, v automatické převodovce „parkovací“ poloha, pokud je.

5.2.4

Je-li vozidlo vybaveno parkovací brzdou, musí být tato brzda v činnosti.

5.2.5

Řízení musí být v uzamčené poloze. Je-li řízení uzamykatelné při natočení buď doleva, nebo doprava, musí se zkoušet v obou polohách.

5.3   Zkušební vozovka

5.3.1

Pro zkoušky podle bodu 6.1 se použije vodorovná vozovka s tvrdým povrchem, suchá a bez zrn písku.

5.4   Zkušební zařízení

5.4.1

Pro zkoušky podle bodu 6.2 se použije parkovací plošina.

5.4.2

Parkovací plošina musí mít plochý povrch obdélníkového tvaru a musí být schopna unést vozidlo bez viditelného prohnutí.

5.4.3

Povrch parkovací plošiny musí mít odpovídající protiskluzové vlastnosti, aby vozidlo při zkouškách s náklonem nebo podepřením nemohlo sklouznout z povrchu podložky.

5.4.4

Parkovací plošina musí být navržena tak, aby mohla zajistit alespoň příčný sklon tt a podélný sklon lt podle bodu 6.2.2.

6.   POSTUP ZKOUŠKY

6.1   Stabilita na vodorovném povrchu vozovky (zkouška podle bodu 3.1.1.4)

6.1.1

Vozidlo se umístí na zkušební vozovce a podpěrný stojan se vysune nebo vyklopí do parkovací polohy, vozidlo se na něj postaví.

6.1.2

Vozidlo se nakloní tak, aby se úhel tvořený střední podélnou rovinou a povrchem vozovky zvětšil o 3 stupně (nakloněním vozidla směrem ke svislici).

6.1.3

Při tomto pohybu nesmí dojít k automatickému návratu podpěrného stojanu do zatažené/sklopené, resp. jízdní polohy.

6.2   Stabilita na skloněném povrchu (zkoušky související s body 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 a 3.2.1.1.3)

6.2.1

Vozidlo se umístí na parkovací plošině, podpěrný a středový stojan jsou samostatně vysunuté/vyklopené nebo v parkovací poloze a vozidlo spočívá na stojanu.

6.2.2

Parkovací plošina se nakloní do minimálního příčného sklonu tt a poté samostatně do minimálního podélného sklonu lt podle této tabulky:

Sklon

Podpěrný stojan

Středový stojan

Moped

Motocykl

Moped

Motocykl

tt (vlevo a vpravo)

5 %

6 %

6 %

8 %

lt z kopce

5 %

6 %

6 %

8 %

lt do kopce

6 %

8 %

12 %

14 %

Viz obrázky 1a, 1b a 2.

6.2.3

Je-li vozidlo na nakloněné parkovací plošině a spočívá na středovém stojanu a pouze na jednom kole a může zůstat v této poloze na středovém stojanu s předním nebo zadním kolem ve styku s povrchem plošiny, musí být shora popsané zkoušky prováděny pouze s vozidlem spočívajícím na středovém stojanu a zadním kole, za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky stanovené v tomto bodě.

6.2.4

Je-li parkovací plošina nakloněna v kterémkoli z požadovaných úhlů a jsou-li náležitě splněny výše uvedené požadavky, musí vozidlo zůstat stabilní.

6.2.5

Alternativně lze parkovací plošinu naklonit do požadovaných úhlů dříve, než je na ni umístěno vozidlo.

Obrázek 1a

Příčný sklon

Image

Obrázek 1b

Příčný sklon

Image

Obrázek 2

Podélný sklon směrem do kopce

Image

Podélný sklon směrem z kopce

Image

Dodatek 1

Informační dokument pro typ dvoukolového motorového vozidla z hlediska stojanů

(přikládá se k žádosti o dílčí ES schválení typu, pokud je podávána odděleně od žádosti o ES schválení typu vozidla)

Pořadové číslo (přiděleno žadatelem): …

Žádost o dílčí ES schválení typu dvoukolového motorového vozidla z hlediska stojanů musí obsahovat informace stanovené v následujících bodech přílohy II směrnice 2002/24/ES:

část 1 oddíl A body:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

2.1,

2.1.1;

část 1 oddíl B bod:

1.3.1.

Dodatek 2

Image


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následná změna

(uvedená v článku 5)

Směrnice Rady 93/31/EHS

(Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 19).

Směrnice Komise 2000/72/ES

(Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 18).

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 5)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Den použitelnosti

93/31/EHS

14. prosince 1994

14. června 1995 (1)

2000/72/ES

31. prosince 2001

1. ledna 2002 (2)


(1)  V souladu s čl. 4 odst. 1 třetím pododstavcem směrnice 93/31/EHS:

„Ode dne uvedeného v prvním pododstavci nesmějí členské státy z důvodů týkajících se stojanů zakázat první uvedení vozidel, která vyhovují této směrnici, do provozu.“

Uvedeným dnem je 14. prosinec 1994; viz čl. 4 odst. 1 první pododstavec směrnice 93/31/EHS.

(2)  V souladu s článkem 2 směrnice 2000/72/ES:

„1.   Od 1. ledna 2002 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se stojanů

odmítnout udělit ES schválení typu pro určitý typ dvoukolového vozidla nebo

zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu dvoukolových vozidel,

jestliže jejich stojany splňují požadavky směrnice 93/31/EHS ve znění této směrnice.

2.   Od 1. července 2002 členské státy odmítnou udělit ES schválení typu pro každý nový typ dvoukolového vozidla z důvodů týkajících se stojanů, jestliže nejsou splněny požadavky směrnice 93/31/EHS ve znění této směrnice.“


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 93/31/EHS

Směrnice 2000/72/ES

Tato směrnice

Články 1, 2 a 3

 

Články 1, 2 a 3

Čl. 4 odst. 1

 

 

Čl. 2 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

 

Čl. 2 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

 

Čl. 4 odst. 3

 

Článek 5

 

Článek 6

Článek 5

 

Článek 7

Příloha

 

Příloha I

Dodatek 1

 

Dodatek 1

Dodatek 2

 

Dodatek 2

 

Příloha II

 

Příloha III