17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/53


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/133/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. února 2006 přijala Rada společnou akci 2006/121/SZBP (1) o jmenování pana Petera SEMNEBYHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro jižní Kavkaz.

(2)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/132/SZBP (2) o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/132/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU změněn a prodloužen o dobu dalších dvanácti měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné bezpečnostní a zahraniční politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Petera SEMNEBYHO jako zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v oblasti jižního Kavkazu. Tyto cíle zahrnují

a)

pomoc Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii při provádění politických a hospodářských reforem, zejména v oblasti právního státu, demokratizace, lidských práv, řádné správy věcí veřejných, rozvoje a snižování chudoby;

b)

v souladu se stávajícími mechanismy předcházení konfliktům v oblasti a přispívání k mírovému řešení konfliktů, mimo jiné i podporou návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

c)

vedení konstruktivních jednání s hlavními zúčastněnými subjekty o záležitostech oblasti;

d)

povzbuzování a podporu další spolupráce mezi státy v oblasti, zejména mezi státy jižního Kavkazu, mimo jiné v otázkách týkajících se hospodářství, energetiky a dopravy;

e)

zvyšování účinnosti a viditelnosti působení Unie v oblasti.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

rozvíjet kontakty s vládami, parlamenty, soudy a občanskou společností v oblasti;

b)

podporovat Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii ve spolupráci na regionálních otázkách společného zájmu, jako je společné ohrožení bezpečnosti, boj proti terorismu, nedovolenému obchodu a organizovanému zločinu;

c)

přispívat k předcházení konfliktům a napomáhat při vytváření podmínek pro pokrok při řešení konfliktů, mimo jiné i prostřednictvím doporučení pro činnost týkající se občanské společnosti a obnovy území, aniž jsou dotčeny úkoly Komise podle Smlouvy o ES;

d)

přispívat k řešení konfliktů a napomáhat při realizaci těchto řešení v úzké spolupráci s generálním tajemníkem OSN a jeho zvláštním zástupcem pro Gruzii, se Skupinou přátel Gruzie při úřadu generálního tajemníka OSN, s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a její Minskou skupinou, jakož i přispívat k mechanismu pro řešení konfliktů v Jižní Osetii;

e)

poskytovat vedoucímu Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) vedení v otázkách místní politické situace;

f)

posílit dialog mezi Unií a hlavními zúčastněnými subjekty o záležitostech oblasti;

g)

napomáhat Radě při dalším rozvoji souhrnné politiky vůči jižnímu Kavkazu;

h)

prostřednictvím podpůrného týmu

poskytovat Unii zprávy a průběžné hodnocení situace na hranicích,

usnadnit budování důvěry mezi Gruzií a Ruskou federací, a tím zabezpečit účinnou spolupráci a spojení se všemi příslušnými činiteli,

navazovat příslušné kontakty v oblastech konfliktu, aby poté, co bude o mandátu dosaženo dohody s gruzínskou vládou, a po uskutečnění konzultací se všemi zúčastněnými stranami mohl tým přispívat k budování důvěry a hodnotit situaci na hranicích v těchto oblastech (s výjimkou operačních činností na místě v Abcházii a Jižní Osetii),

pomáhat gruzínské pohraniční policii a dalším příslušným institucím státní správy v Tbilisi při provádění komplexní strategie integrované správy hranic,

spolupracovat s gruzínskými orgány s cílem posílit komunikaci mezi Tbilisi a hranicemi, včetně odborného vedení. To se provádí na základě kontaktů a úzké spolupráce se všemi úrovněmi linie velení mezi Tbilisi a hranicemi (s výjimkou operačních činností na místě v Abcházii a Jižní Osetii);

i)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU pro lidská práva, zejména co se týče žen a dětí v oblastech zasažených konfliktem, a to především sledováním vývoje v tomto směru a reakcí na něj.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 2 510 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem EU ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných hodnocení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele, nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti, a zejména s činnostmi zvláštního zástupce EU pro krizi v Gruzii, v souladu s konkrétními cíli jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel, Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.