12.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. října 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly

(oznámeno pod číslem K(2009) 7789)

(Text s významem pro EHP)

(2009/822/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec poslední větu uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 6 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (3), stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(2)

Kromě toho rozhodnutí 2009/821/ES zrušuje a nahrazuje rozhodnutí Komise 2001/881/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise (4).

(3)

Inspekční útvar Komise (Potravinový a veterinární úřad) provedl v listopadu 2008 inspekci stanoviště hraniční kontroly v přístavu Astakos v Řecku v souladu s rozhodnutím 2001/881/ES.

(4)

Inspekce odhalila řadu strukturálních nedostatků. Příslušný orgán v Řecku proto předložil akční plán zaměřený na řešení těchto nedostatků. Uvedený akční plán byl shledán uspokojivým. Stanoviště hraniční kontroly v přístavu Astakos by proto mělo být přidáno do seznamu schválených stanovišť hraniční kontroly uvedeného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(5)

Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I rozhodnutí 2009/821/ES v části týkající se Řecka se před položku Athens International Airport vkládá nová položka, která zní:

1

2

3

4

5

6

„Astakos

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT“

 

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. října 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44.