30.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. září 2009,

kterým se stanoví datum dokončení přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

(oznámeno pod číslem K(2009) 6910)

(Pouze bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2009/720/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1104/2008 stanoví, že členské státy, které se účastní SIS 1+, provedou přechod z N.SIS na N.SIS II s využitím provizorní architektury přechodu s podporou Francie a Komise do 30. září 2009. V případě potřeby je možné toto datum změnit postupem podle čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

Problematické oblasti zjištěné při testování SIS II způsobily zpoždění při provádění činností stanovených v nařízení (ES) č. 1104/2008. Rada v závěrech ze dnů 26. a 27. února 2009 uvedla, že pro vyřešení zbývajících problémů je zapotřebí dostatek času, a původní termín migrace ze SIS 1+ do SIS II stanovený na září roku 2009 proto již není reálný.

(3)

Vzhledem ke zpoždění při přechodu ze SIS 1+ na SIS II by mělo být stanoveno nové datum pro dokončení přechodu, které by bylo shodné s nejzazším datem ukončení platnosti nařízení (ES) č. 1104/2008, umožňující pokračovat v činnostech vedoucích k zahájení provozu SIS II do tohoto data.

(4)

V souladu s článkem 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastnilo přijímání nařízení (ES) č. 1104/2008, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Nicméně vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1104/2008 navazuje na schengenské aquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu Dánsko oznámilo provedení tohoto acquis do svého vnitrostátního právního řádu. Ve smyslu mezinárodního práva je proto uvedené rozhodnutí pro Dánsko závazné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2). Spojené království se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Toto rozhodnutí by proto nemělo být určeno Spojenému království.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3). Irsko se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Toto rozhodnutí by proto nemělo být určeno Irsku.

(7)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (5) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(8)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (6) o uzavření uvedené dohody jménem Evropského společenství.

(9)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (7).

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (8) a uvedeného v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1104/2008,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy, které se účastní SIS 1+, dokončí přechod z N.SIS na N.SIS II s využitím provizorní architektury přechodu s podporou Francie a Komise do data ukončení platnosti nařízení (ES) č. 1104/2008.

Článek 2

Toto rozhodnutí je v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království.

V Bruselu dne 17. září 2009.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.