23.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 191/72


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. července 2009

o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2008

(oznámeno pod číslem K(2009) 5608)

(Pouze italské znění je závazné)

(2009/557/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vezikulární choroba prasat je infekční virová nákaza prasat, jejíž klinické projevy se neliší od projevů slintavky a kulhavky a jež způsobuje narušení obchodu uvnitř Společenství a vývozu do třetích zemí.

(2)

V případě vzniku ohniska vezikulární choroby prasat existuje riziko, že by se původce choroby mohl rozšířit do dalších hospodářství s chovem prasat v rámci daného členského státu a prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich také do jiných členských států a třetích zemí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2005/779/ES ze dne 8. listopadu 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (2) stanoví veterinární pravidla, pokud jde o vezikulární chorobu prasat v regionech Itálie, které jsou uznány za prosté vezikulární choroby prasat, a v regionech, které nejsou uznány za prosté dané nákazy. Italské orgány splnily požadavky týkající se předání informací, jež jsou stanoveny v článku 11 uvedeného rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. Podle čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí členské státy obdrží finanční příspěvek za podmínky, že opatření se použijí na eradikaci vezikulární choroby prasat.

(5)

V čl. 3 odst. 5 první odrážce rozhodnutí 90/424/EHS jsou stanovena pravidla týkající se procentního podílu určitých nákladů vynaložených členským státem, které lze pokrýt z finančního příspěvku Společenství.

(6)

Výplata finančního příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení vezikulární choroby prasat se řídí pravidly stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (3).

(7)

Itálie zcela splnila technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 3 rozhodnutí 90/424/EHS a článku 6 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

Dne 10. prosince 2008 předložila Itálie odhad nákladů vynaložených při přijetí opatření pro eradikaci vezikulární choroby prasat.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Společenství určený Itálii

Itálii může být poskytnut finanční příspěvek Společenství na určité náklady vynaložené uvedeným členským státem při přijetí opatření podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 90/424/EHS pro tlumení vezikulární choroby prasat v roce 2008.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 22. července 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.