25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. března 2009,

kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů

(oznámeno pod číslem K(2009) 1959)

(Text s významem pro EHP)

(2009/292/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost rozhodnutí Komise 1999/177/ES ze dne 8. února 1999, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů (2), skončila dne 9. února 2009.

(2)

Po skončení platnosti rozhodnutí 1999/177/ES se na trhu stále nachází značné množství přepravek a palet z plastů obsahujících těžké kovy, jejichž koncentrace překračuje úrovně stanovené ve směrnici 94/62/ES. Vzhledem k tomu, že průmysl postrádá kapacitu na náhradu všech takových přepravek a palet z plastů, existuje vysoké riziko, že tyto přepravky a palety budou uloženy na skládku nebo spáleny. Obě tato řešení by měla škodlivé dopady na zdraví a na životní prostředí.

(3)

Směrnice 94/62/ES usiluje o omezení přítomnosti těžkých kovů v obalech, jakož i o zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, včetně postupů opětovného použití a recyklace.

(4)

Aby měl průmysl čas nahradit uvedené přepravky a palety z plastů pomocí co nejlepších dostupných technologií, je vhodné přijmout podmínky pro udělování výjimky týkající se těchto přepravek a palet, které jsou v cyklu výrobků, jež jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce. Ve vědeckých zprávách předložených Komisi bylo udělení takové výjimky doporučeno.

(5)

Vzhledem k tomu, že Komise hodlá přezkoumat fungování systému stanoveného v tomto rozhodnutí a pokrok, jehož bude dosaženo při postupném vyřazování přepravek a palet z plastu obsahujících těžké kovy v horizontu pěti let, je nezbytné, aby členské státy předložily příslušné informace. Aby se v důsledku zavedení zvláštní oznamovaní povinnosti pro členské státy nezvyšovala stávající administrativní zátěž, bude dostačující zahrnout uvedené informace do zpráv předkládaných Komisi podle článku 17 směrnice 94/62/ES.

(6)

Z důvodu právní jistoty by se toto rozhodnutí mělo použít ode dne následujícího po dni skončení platnosti rozhodnutí 1999/177/ES, aby se zamezilo možným negativním dopadům z uvedeného skončení platnosti vyplývajícím.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„těžkými kovy“ se rozumí olovo, kadmium, rtuť a šestimocný chrom;

2)

„záměrným zavedením těžkých kovů“ se rozumí proces úmyslného použití určité látky obsahující těžké kovy k vytvoření obalu nebo součásti obalu tak, aby tato látka byla trvale přítomna v konečné podobě obalu nebo v jeho součásti s tím, že bude nositelem určité specifické vlastnosti, vzhledu či jakosti obalu;

3)

„náhodnou přítomností těžkých kovů“ se rozumí přítomnost těžkých kovů jako přísady, která nebyla pro výrobu obalu nebo součásti obalu užita záměrně.

Článek 2

Součet hladin koncentrací těžkých kovů přítomných v přepravkách a paletách z plastu může překročit použitelný limit stanovený v čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES pouze za předpokladu, že uvedené přepravky a palety z plastu jsou zavedeny a zůstávají v cyklu výrobků, které tvoří uzavřený a řízený řetězec, podle podmínek stanovených v článcích 3, 4 a 5.

Článek 3

1.   Přepravky a palety z plastu, které obsahují nadměrné množství těžkých kovů, jak je uvedeno v článku 2, musí být vyrobeny nebo opravovány v rámci řízeného recyklačního procesu v souladu s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Materiál, který se používá pro recyklaci, smí pocházet pouze z jiných přepravek a palet z plastu.

Použití jiného materiálu se omezí na technicky nezbytné minimum a v žádném případě nepřesáhne 20 % hmotnosti.

3.   Úmyslné přidání těžkých kovů jako součásti během recyklace není narozdíl od náhodné přítomnosti těžkých kovů povoleno.

Použití recyklovaných materiálů jako výchozích surovin pro opravu obalových materiálů, kde některá část recyklovaného materiálu může obsahovat těžké kovy, se nepovažuje za záměrné zavedení těžkých kovů.

4.   Součet hladin koncentrací těžkých kovů přítomných v přepravkách a paletách z plastu může překročit použitelný limit stanovený v čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES pouze v důsledku použití materiálů obsahujících těžké kovy během recyklačního procesu.

Článek 4

1.   Přepravky a palety z plastu obsahující nadměrné množství těžkých kovů, uvedené v článku 2, se označí viditelným a nesmazatelným způsobem.

2.   Členské státy zaručí, že během životnosti dotčených přepravek a palet z plastu se nejméně 90 % zasílaných přepravek a palet z plastu obsahujících nadměrné množství těžkých kovů, jak je uvedeno v článku 2, vrátí výrobci, baliči nebo plniteli obalu nebo zplnomocněnému zástupci.

3.   Aniž jsou dotčena opatření přijatá podle článku 6, všechny přepravky a palety z plastu vrácené podle tohoto článku, které již nejsou vhodné k dalšímu použití nebo se jejich další použití neplánuje, se buď zlikvidují v souladu s postupem, který výslovně povolí příslušné orgány dotčeného členského státu, nebo recyklují v rámci řízeného recyklačního procesu v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4.

Článek 5

1.   Členské státy zavedou systém evidence a uchovávání záznamů a metodu regulační a finanční odpovědnosti, pomocí níž lze dokumentovat shodu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Tento systém musí zahrnovat všechny přepravky a palety z plastu obsahující nadměrné množství těžkých kovů, jak je uvedeno v článku 2, které se uvádějí do oběhu nebo se z oběhu stahují.

2.   Pokud se v dobrovolné dohodě nestanoví jinak, členské státy zajistí, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje každoročně písemné prohlášení o shodě a výroční zprávu, z níž bude patrné, jak jsou plněny podmínky tohoto rozhodnutí. Zpráva musí obsahovat možné změny systému a zplnomocněných zástupců.

3.   Členské státy zajistí, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává relevantní technickou dokumentaci po dobu nejméně čtyř let pro potřebu příslušných orgánů pro účely inspekce.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat relevantní technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

Článek 6

Členské státy přijmou opatření k povzbuzení výrobců při zkoumání metod postupného dosahování použitelného limitu těžkých kovů obsažených v přepravkách a paletách z plastu stanoveného v čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES, včetně nejlepších dostupných technik extrakce těžkých kovů.

Článek 7

Členské státy zahrnou podrobnou zprávu o fungování systému stanoveného v tomto rozhodnutí a o pokroku dosaženém při postupném vyřazování přepravek a palet z plastu, které nejsou v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES, do zpráv, které mají předložit Komisi podle článku 17 směrnice 94/62/ES.

Článek 8

Toto rozhodnutí se použije ode dne 10. února 2009.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. března 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 47.