27.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/40


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. února 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Společenství za účelem dekontaminace

(oznámeno pod číslem K(2009) 1174)

(2009/162/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odchylně od ustanovení směrnice 2000/29/ES povoluje rozhodnutí Komise 2005/51/ES ze dne 21. ledna 2005, kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace (2), na omezené období členským státům, jež jsou zapojeny do programu Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) týkajícího se prevence a odstraňování zastaralých a nežádoucích pesticidů, dovoz zeminy zamořené takovými pesticidy do Společenství ke zpracování ve spalovnách nebezpečného odpadu k tomu určených.

(2)

Z důvodu zpoždění při provádění uvedeného programu by období, během něhož je rozhodnutím 2005/51/ES uděleno povolení dovážet zamořenou zeminu, mělo být znovu prodlouženo.

(3)

Rozhodnutí 2005/51/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 2 rozhodnutí 2005/51/ES se slova „28. únorem 2009“ nahrazují slovy „29. únorem 2012“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 21.