29.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. ledna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(2009/76/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2008/19 ze dne 5. prosince 2008 Radě Evropské unie o externích auditorech Central Bank of Malta (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Mandát stávajících externích auditorů Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta skončí po provedení auditu za účetní rok 2008. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2009.

(3)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby společnost KPMG byla jmenována externím auditorem pro účetní roky 2009 až 2013.

(4)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 15 nahrazuje tímto:

„15.   KPMG se schvaluje jako externí auditor Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta pro účetní roky 2009 až 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se oznámí ECB.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Radu

předseda

M. KALOUSEK


(1)  Úř. věst. C 322, 17.12.2008. s. 1.

(2)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69.