31.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/112


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. ledna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013)

(2009/61/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím 2006/144/ES (2) přijala strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013) (dále jen „strategické směry Společenství“).

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3) stanoví, že strategické směry Společenství mohou být přezkoumány s cílem zohlednit významné změny priorit Společenství.

(3)

Při hodnocení provádění reformy společné zemědělské politiky z roku 2003 byly za hlavní nové výzvy pro evropské zemědělství označeny změna klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství, biologická rozmanitost a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků. Cíle spojené s těmito prioritami by měly být v programech pro rozvoj venkova schválených v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 posíleny.

(4)

Strategické směry Společenství by měly určit oblasti důležité pro provádění revidovaných priorit Společenství spojených se změnou klimatu, obnovitelnými zdroji energie, vodním hospodářstvím, biologickou rozmanitostí a restrukturalizací odvětví mléka a mléčných výrobků.

(5)

Účinnost činností souvisejících s prioritami spojenými se změnou klimatu, obnovitelnými zdroji energie, vodním hospodářstvím a biologickou rozmanitostí by měla být zvýšena prostřednictvím inovací. V této souvislosti může podpora inovací přispět k plnění cílů zejména vývojem nových technologií, produktů a postupů.

(6)

Na základě přezkumu strategických směrů Společenství by měl každý členský stát zrevidovat svůj národní strategický plán, jakožto referenční rámec pro revizi programů pro rozvoj venkova.

(7)

Rozhodnutí 2006/144/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Rozhodnutí 2006/144/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 19. ledna 2009.

Za Radu

předseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Stanovisko ze dne 19. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013) stanovené v příloze rozhodnutí 2006/144/ES se mění takto:

1)

v části 2 se doplňuje nový bod, který zní:

„2.5   Plnění nových úkolů

Jako součást přezkumu reforem zavedených v roce 2003 byla rovněž vyhodnocena rovnováha mezi výdaji na přímé platby v rámci prvního pilíře SZP a financováním politiky rozvoje venkova. Protože je souhrnný rozpočet SZP stanoven do roku 2013, může se dodatečné financování rozvoje venkova uskutečnit pouze zvýšením povinné modulace. Dodatečné financování je potřebné pro posílení úsilí, pokud jde o priority Společenství v oblasti změn klimatu, obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti (včetně související podpory inovací) a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků:

i)

Klima a energie se staly prioritami, neboť EU přejímá vedení v budování celosvětové nízkouhlíkové ekonomiky. V březnu roku 2007 přijala Evropská rada závěry (1) týkající se snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 nejméně o 20 % ve srovnání s rokem 1990 (30 % jako součást mezinárodní dohody o celosvětových cílech) a stanovení závazného cíle 20 % pro využívání obnovitelných zdrojů energie do roku 2020, včetně 10 % podílu biopaliv na spotřebě benzinu a nafty v odvětví dopravy. Zemědělství a lesnictví může významnou měrou přispět k pěstování pícnin určených na výrobu bioenergie, k ukládání oxidu uhličitého a k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

ii)

Cíle EU v oblasti vodní politiky stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (2), která začne být plně prováděna v období 2010–2012. Jakožto hlavní uživatelé vody a vodních zdrojů hrají zemědělství a lesnictví velkou úlohu v udržitelném vodním hospodářství jak z hlediska množství, tak z hlediska kvality. Vodní hospodářství bude velmi důležitou součástí strategie přizpůsobování za účelem zvládání již nevyhnutelné změny klimatu.

iii)

Členské státy se zavázaly zastavit do roku 2010 úbytek biologické rozmanitosti; dosažení tohoto cíle je však stále méně pravděpodobné. Značná část biologické rozmanitosti v Evropě závisí na zemědělství a lesnictví a úsilí o ochranu biologické rozmanitosti bude třeba zvýšit, zejména vzhledem k očekávaným nepříznivým účinkům změny klimatu a stoupající poptávce po vodě.

iv)

Producenti mléčných výrobků zásadním způsobem přispívají prostřednictvím udržitelné zemědělské činnosti k zachování venkova, zejména ve znevýhodněných regionech. Vzhledem k vysokým nákladům na produkci a strukturálním změnám, jimž musí čelit v důsledku postupného ukončení režimu mléčných kvót, by měla být pro producenty mléčných výrobků zajištěna další podpůrná opatření, aby se mohli lépe přizpůsobit novým podmínkám na trhu.

v)

Opatření pro rozvoj venkova lze využít především k podpoře inovací v oblasti vodního hospodářství, výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů, ochrany biologické rozmanitosti a při řešení změny klimatu prostřednictvím zmírňování a přizpůsobování a rovněž na podporu oboustranně přínosných řešení pro konkurenceschopnost a životní prostředí. S cílem podpořit plné využívání inovací by měla být poskytována zvláštní podpora na inovační činnosti související s novými úkoly.“

2)

V části 3 se vkládá nový bod, který zní:

„3.4a.   Řešení nových úkolů

Strategické směry Společenství

Změna klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství, biologická rozmanitost (včetně související podpory inovací) a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků jsou hlavními úkoly pro venkovské oblasti Evropy, zemědělství a lesnictví. V rámci celkové strategie EU pro boj proti změně klimatu se po zemědělství a lesnictví bude vyžadovat, aby více přispěly ke snížení emisí skleníkových plynů a výraznějšímu ukládání oxidu uhličitého. Zvýšení produkce obnovitelné energie ze zemědělské a lesní biomasy by mělo také napomoci splnění nových cílů EU v oblasti celkové spotřeby paliv a energie do roku 2020. Udržitelnější postupy hospodaření s vodou v zemědělství budou v budoucnu podstatné pro zajištění dostatečného množství a jakosti vody a k přizpůsobení se předpokládaným dopadům změny klimatu na vodní zdroje. Kromě toho zůstává významnou výzvou zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Provádění těchto priorit může usnadnit podpora inovací v souvislosti s výše uvedenými novými úkoly. V důsledku ukončení režimu mléčných kvót se zvýší potřeba restrukturalizace v zemědělství. V této souvislosti budou opatření pro rozvoj venkova důležitým doplněním reforem v odvětví mléka a mléčných výrobků. Dodatečné zdroje, které budou k dispozici od roku 2010 prostřednictvím zvýšení povinné modulace, by proto měly být určeny k posílení činnosti Společenství v oblastech změny klimatu, obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků.

Za účelem splnění těchto priorit jsou členské státy vybízeny k tomu, aby zaměřily podporu na klíčové akce. Mezi tyto klíčové akce mohou patřit tyto druhy operací:

i)

Podpora investic v rámci osy 1 se může zejména zaměřit na zařízení a vybavení úsporná z hlediska spotřeby energie, vody a jiných vstupů a rovněž na produkci obnovitelné energie pro využití v zemědělském podniku. V zemědělsko-potravinářském řetězci a odvětví lesnictví by investiční podpora měla pomoci rozvíjet inovativní a udržitelnější způsoby zpracování biopaliv.

ii)

V rámci osy 2 se dá využít agroenvironmentálních opatření a opatření v lesnictví, zejména ke zvýšení biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování druhově bohatých typů vegetace a ochranou a udržováním travních porostů a extenzívních forem zemědělské produkce. Zvláštní činnosti v rámci osy 2, jako jsou agroenvironmentální opatření nebo zalesnění, mohou také napomoci zlepšit schopnost lépe hospodařit s dostupnými vodními zdroji, pokud jde o množství, a chránit je, pokud jde o kvalitu. Kromě toho některá agroenvironmentální opatření nebo opatření v oblasti lesnictví přispívají ke snížení koncentrace oxidu dusného (N2O) a methanu (CH4) a pomáhají podpořit ukládání oxidu uhličitého.

iii)

V rámci os 3 a 4 je možno podporovat místní projekty na obnovitelnou energii, spolupráci na projektech v oblasti obnovitelné energie i diverzifikaci zemědělců směřující k výrobě bionergie. Ochrana přírodního dědictví může pomoci při chránění stanovišť s vysokou přírodní hodnotou a vysoce hodnotných vodních útvarů.

iv)

Jelikož otázkám změn klimatu a obnovitelných zdrojů energie čelí všechny venkovské oblasti, členské státy mohou podporovat místní akční skupiny v rámci osy 4 (Leader) při zařazování těchto otázek do svých strategií pro místní rozvoj, jakožto průřezového tématu. Skupiny mají dobré předpoklady přispět k přizpůsobení se změnám klimatu a k řešením v oblasti obnovitelných zdrojů energie, která jsou uzpůsobena místní situaci.

v)

Pomocí inovací lze dosáhnout výrazně příznivých účinků při plnění nových úkolů, jimiž jsou změna klimatu, výroba energie z obnovitelných zdrojů, udržitelnější postupy ve vodním hospodářství a zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Podpora inovací v těchto oblastech by mohla mít podobu podpory vývoje, zavádění a používání příslušných technologií, produktů a postupů.

vi)

Obecnou zásadou je, že podpora je zaměřena na druhy činností, které jsou v souladu s cíli a ustanoveními nařízení (ES) č. 1698/2005 a které přispívají k možným příznivým účinkům s ohledem na nové úkoly, jak jsou úkoly uvedené v příloze II uvedeného nařízení.“


(1)  Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007.

(2)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.