13.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. ledna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2008/655/ES, pokud jde o schválení plánů nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v některých členských státech, a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství na roky 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2008) 8966)

(Pouze české, dánské, francouzské, italské, německé, nizozemské, portugalské, španělské a švédské znění je závazné)

(2009/19/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a čl. 3 odst. 5 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Komise 2008/655/ES ze dne 24. července 2008, kterým se schvalují plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v některých členských státech a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství na roky 2007 a 2008 (3), byly schváleny plány očkování Belgie, České republiky, Dánska, Německa, Španělska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemska a Portugalska a byly stanoveny maximální částky finančního příspěvku Společenství.

(2)

V druhé polovině roku 2008 se v několika členských státech vyskytla ohniska katarální horečky ovcí. Konkrétně se katarální horečka ovcí sérotypu 8 vyskytla poprvé v Rakousku a ve Švédsku. Nová ohniska katarální horečky ovcí sérotypu 8 byla zjištěna v Dánsku a Španělsku. Katarální horečka sérotypu 1 se navíc dále rozšířila ve Francii, Španělsku a Portugalsku.

(3)

Jelikož k výskytu ohnisek v Rakousku a Švédsku došlo po zveřejnění rozhodnutí 2008/655/ES, předložily tyto dva členské státy své plány očkování příliš pozdě, než aby mohly dodržet lhůtu stanovenou v čl. 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí. Ustanovení vztahující se k průběžným zprávám, včetně těch, které se týkají snížení příspěvku Společenství, by se proto na tyto členské státy neměla vztahovat.

(4)

Dotčené členské státy uvědomily Komisi a ostatní členské státy o výskytu nákazy. Uvedené členské státy předložily své nové nebo pozměněné plány nouzového očkování uvádějící přibližný počet dávek očkovacích látek, které budou použity v letech 2007 a 2008, a odhadované náklady na provedení tohoto očkování. Komise posoudila nové plány předložené Rakouskem a Švédskem a pozměněné plány předložené Dánskem, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem z veterinárního i finančního hlediska a zjistila, že jsou v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy Společenství. Očkování zvířat proti katarální horečce ovcí v dotčených členských státech by proto mělo být v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 2000/75/ES schváleno.

(5)

Způsobilé výdaje jsou v současné době omezeny na náklady vyplacené v období od 1. listopadu 2007 do 31. prosince 2008. Plány nouzového očkování však probíhají do konce roku 2008. Rozhodná skutečnost provedení očkování by proto měla určit způsobilost výdajů. Opatření, u kterých rozhodná skutečnost spadá do shora zmíněného období, jsou způsobilá pro spolufinancování.

(6)

Rozhodnutí 2008/655/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/655/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Plány očkování, sestávající z technických a finančních ustanovení, předložené Belgií, Českou republikou, Dánskem, Francií, Itálií, Lucemburskem, Německem, Nizozemskem, Portugalskem, Rakouskem, Španělskem a Švédskem se schvalují na období od 1. listopadu 2007 do 31. prosince 2008.“

2)

V čl. 2 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení katarální horečky ovcí v letech 2007 a 2008 mají Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko a Švédsko nárok na specifický příspěvek Společenství k financování plánů nouzového očkování proti katarální horečce ovcí podle článku 1 ve výši:“

3)

V článku 4 odst. 1 se písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

závěrečné finanční zprávy, vypracované v elektronické podobě v souladu s přílohou, o výdajích vynaložených členským státem během období od 1. listopadu 2007 do 31. prosince 2008 a zaplacených před předložením zprávy;“

4)

V čl. 4 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odst. 1 písm. a) a b) a odstavec 2 se však nepoužijí na plány předložené Rakouskem a Švédskem.“

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, České republice, Dánskému království, Francouzské republice, Italské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království, Portugalské republice, Rakouské republice, Spolkové republice Německo, Španělskému království a Švédskému království.

V Bruselu dne 9. ledna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.