18.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 100/10


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. března 2009,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky

(ECB/2009/5)

(2009/328/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 10.2 a článek 12.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přijetí eura Slovenskem přesahuje počet členů Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) 21. Článek 10.2 statutu ESCB stanoví, že ode dne, kdy počet členů Rady guvernérů přesáhne 21, bude mít každý člen Výkonné rady jeden hlas a počet guvernérů s hlasovacím právem bude 15. Uvedené ustanovení rovněž vymezuje pravidla rotace hlasovacích práv. Podle šesté odrážky článku 10.2 může Rada guvernérů dvoutřetinovou většinou všech svých členů rozhodnout o odložení zavedení rotačního systému až do dne, kdy počet guvernérů přesáhne 18. V prosinci 2008 Rada guvernérů rozhodla o odložení zavedení rotačního systému až do tohoto data (1).

(2)

Podle šesté odrážky článku 10.2 statutu ESCB musí Rada guvernérů dvoutřetinovou většinou všech svých členů přijmout veškerá opatření nezbytná pro provedení rotačního systému. Tato opatření zahrnují: i) rotační poměr: počet guvernérů, kteří současně nabývají či pozbývají hlasovací práva; ii) dobu rotace: délku období, po které se složení hlasujících guvernérů nemění; iii) jak budou guvernéři řazeni v rámci svých skupin a iv) přechod od dvouskupinového systému na systém třískupinový. Rada guvernérů rozhodla o přijetí těchto opatření, jež vyžadují změnu rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (2), s účinností ode dne, kdy počet guvernérů přesáhne 18.

(3)

Zavedení rotačního systému respektuje zásady rovného zacházení s guvernéry, transparentnosti a srozumitelnosti,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Změny jednacího řádu Evropské centrální banky

Rozhodnutí ECB/2004/2 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Rotační systém

1.   Guvernéři jsou rozděleni do skupin, jak je uvedeno v první a druhé odrážce článku 10.2 statutu.

2.   V souladu se zvyklostmi platnými v rámci EU jsou guvernéři v každé skupině řazeni podle seznamu svých národních centrálních bank, v němž jsou abecedně řazeny podle názvů členských států v národních jazycích. Rotace hlasovacích práv v rámci jednotlivé skupiny se řídí tímto pořadím. Rotace začne v náhodném bodě seznamu.

3.   Hlasovací práva v každé skupině rotují každý měsíc počínaje prvním dnem prvního měsíce zavedení rotačního systému.

4.   V první skupině je počet hlasovacích práv, která rotují každý jeden měsíc, jedno hlasovací právo; ve druhé a třetí skupině se počet hlasovacích práv, která rotují každý jeden měsíc, rovná rozdílu mezi počtem guvernérů přidělených do skupiny a počtem hlasovacích práv přidělených dané skupině minus dvě.

5.   Dojde-li k úpravě složení skupin podle páté odrážky článku 10.2 statutu, řídí se rotace hlasovacích práv v každé skupině i nadále seznamem uvedeným v odstavci 2. Ode dne, kdy počet guvernérů dosáhne 22, začne rotace ve třetí skupině v náhodném bodě seznamu. S cílem zamezit situaci, kdy někteří guvernéři jsou vždy v tomtéž období roku bez hlasovacího práva, může Rada guvernérů rozhodnout o změně pořadí rotace ve druhé a třetí skupině.

6.   Seznam členů Rady guvernérů s hlasovacím právem zveřejní ECB předem na internetových stránkách ECB.

7.   Podíl členského státu jednotlivé národní centrální banky na celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí se vypočte na základě ročního průměru měsíčních průměrných údajů za poslední kalendářní rok, za nějž jsou údaje dostupné. Dojde-li k úpravě souhrnného hrubého domácího produktu v tržních cenách podle článku 29.3 statutu nebo stane-li se země členským státem a její národní centrální banka se stane součástí Evropského systému centrálních bank, celková souhrnná rozvaha měnových finančních institucí členského státu, který přijal euro, se přepočte na základě údajů týkajících se posledního kalendářního roku, za nějž jsou údaje dostupné.“

2)

V článku 4.1 se první věta nahrazuje tímto:

„Rada guvernérů je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů s hlasovacím právem.“

3)

V článku 4.7 se doplňuje nová věta, která zní:

„Rozhodnutí přijímaná v písemném řízení schvalují členové Rady guvernérů, kteří mají hlasovací právo v době schválení.“

4)

V článku 5.1 se čtvrtá věta nahrazuje tímto:

„Pokud související dokumenty nebyly členům Rady guvernérů předloženy včas, je bod na žádost nejméně tří členů Rady guvernérů s hlasovacím právem stažen z pořadu jednání.“

5)

Článek 5.2 se nahrazuje tímto:

„Zápis z jednání Rady guvernérů schvalují na následujícím zasedání (nebo dříve v písemném řízení, je-li to nezbytné) členové Rady guvernérů, kteří měli hlasovací právo na jednání, k němuž se zápis vztahuje, a podepisuje jej prezident.“

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem, kdy počet guvernérů v Radě guvernérů ECB přesáhne 18.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. března 2009.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Rozhodnutí ECB/2008/29 ze dne 18. prosince 2008, kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů Evropské centrální banky (Úř. věst. L 3, 7.1.2009, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.