22.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 93/2


STANOVISKO KOMISE

dne 21. dubna 2009

týkající se pozměněného plánu ukládání radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny v Civaux ve Francii podle článku 37 Smlouvy o Euratomu

(Pouze francouzské znění je závazné)

2009/C 93/02

Dne 24. listopadu 2008 obdržela Evropská komise podle článku 37 Smlouvy o Euratomu od francouzské vlády obecné údaje k upravenému plánu na ukládání radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny v Civaux.

Na základě těchto údajů a po konzultaci se skupinou odborníků vypracovala Komise toto stanovisko:

(1)

Vzdálenost mezi jadernou elektrárnou a nejbližším bodem na území sousední země, v tomto případě Jersey (Normanské ostrovy, závislá území Britské koruny), je přibližně 360 km. Pokud jde o členské státy, je vzdálenost v případě Španělska přibližně 400 km a v případě Spojeného království a Belgie přibližně 470 km.

(2)

Plánovaná úprava povede k obecnému snížení přípustných hodnot plynných a kapalných výpustí, s výjimkou kapalného tritia, u něhož se předpokládá zvýšení.

(3)

Za běžného provozu nezpůsobí plánovaná úprava vystavení vlivu záření, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva v jiném členském státě nebo v sousední zemi.

(4)

V případě neplánovaného uvolnění radioaktivního odpadu následkem havárie typu a rozsahu uvedeného v původních obecných údajích nezpůsobí plánované změny systému řízení paliva takové dávky záření v jiném členském státě nebo v sousední zemi, jež by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatel.

Komise tedy zastává stanovisko, že provedení pozměněného plánu na zneškodňování radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny v Civaux ve Francii za běžného provozu ani v případě havárie typu a rozsahu uvedených v obecných údajích nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy nebo vzdušného prostoru v jiném členském státě nebo v sousední zemi.