13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008

ze dne 5. prosince 2008,

kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. a) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 361/2008 (2) byla do nařízení (ES) č. 1234/2007 s účinkem od 1. července 2008 začleněna ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 (3), kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny, aniž by byly zpochybněny základní politické volby. Podle těchto ustanovení mohou být ovoce a zelenina, které se mají prodávat spotřebiteli v čerstvém stavu, uváděny na trh, pouze pokud jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pokud je uvedena země původu. V zájmu jednotného provádění tohoto ustanovení je vhodné definovat tyto charakteristiky prostřednictvím všeobecné obchodní normy pro veškeré čerstvé ovoce a zeleninu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 (4) neobsahuje v současnosti zvláštní obchodní normy pro jednotlivé produkty; tyto normy jsou v současnosti začleněny do řady stávajících nařízení, která i nadále platí v souladu s čl. 203a odst. 7 nařízení (ES) č. 1234/2007. V zájmu jasnosti je vhodné sloučit všechny zvláštní obchodní normy podle čl. 113 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1234/2007 do nařízení (ES) č. 1580/2007.

(3)

S ohledem na zkušenosti a v zájmu zjednodušení je rovněž vhodné zredukovat seznam produktů, na které se vztahují zvláštní obchodní normy, tak, aby zahrnoval pouze ty produkty, pro které se jeví nezbytné přijmout normu na základě posouzení jejich významu, zejména s ohledem na produkty, se kterými se na základě údajů o obchodu ve Společenství i mimo něj uložených v databázi Comext obchoduje nejvíce.

(4)

V případech, kdy je třeba pro jednotlivé produkty stanovit zvláštní obchodní normy, by měly tyto normy odpovídat normám přijatým Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK/OSN), aby se zabránilo zbytečným překážkám v obchodu. Ze stejného důvodu by ostatní produkty měly být považovány za produkty splňující všeobecnou obchodní normu v případech, kdy držitel je schopen prokázat, že produkty takové platné normy splňují.

(5)

Výjimky a osvobození od těchto norem by rovněž měly být odpovídajícím způsobem změněny. Zejména by měl být zrušen odkaz na minimální kritéria jakosti u produktů určených k průmyslovému zpracování, jelikož se tato kritéria týkala režimů podpor, které byly zrušeny nařízením (ES) č. 1182/2007. Protože některé druhy ovoce a zeleniny přirozeně dozrávají a jsou náchylné ke zkáze, mělo by v jejich případě být umožněno, že mohou vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí za předpokladu, že nejsou zařazeny do výběrové jakosti. Některé produkty, které za normálních okolností nejsou při prodeji neporušené, by měly být osvobozeny od povinnosti splňovat všeobecnou obchodní normu, která by to jinak vyžadovala.

(6)

Aby se zabránilo podvodům a uvádění spotřebitelů v omyl, měli by mít spotřebitelé před koupí k dispozici konkrétní údaje vyžadované normami. To platí zejména v případě prodeje na dálku, kde ze zkušeností vyplynulo, že existuje riziko podvodu a ochrana spotřebitele zaručená normami není dodržována.

(7)

Aby bylo zajištěno řádné a účinné provádění kontrol, měly by faktury a průvodní doklady – jiné než doklady určené pro spotřebitele – obsahovat určité základní informace zahrnuté v obchodních normách.

(8)

Ustanovení týkající se směsí ovoce a zeleniny by měla být zjednodušena, avšak zároveň by měla být zachována dostatečná ochrana spotřebitele. Rozsah ustanovení by měl být rozšířen na balení o hmotnosti nepřesahující 5 kg, aby se zohlednila tržní tendence prodávat větší balení než v minulosti.

(9)

Ustanovení kapitoly II nařízení (ES) č. 1580/2007 týkající se kontroly dodržování obchodních norem by měla být zjednodušena, aniž by byl snížen jejich rozsah, s cílem zajistit dodržování na příslušné úrovni. Ustanovení by měla zohlednit čl. 113a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, který stanoví, že členské státy na základě analýzy rizik výběrově kontrolují, zda produkty odpovídají obchodním normám, a že tyto kontroly by měly být zaměřeny na fázi, která předchází odeslání produktů z pěstitelských oblastí, kdy jsou produkty baleny nebo nakládány. U produktů ze třetích zemí by měly kontroly proběhnout před jejich propuštěním do volného oběhu. Zejména by se měla posílit úloha posuzování rizik při výběru produktů ke kontrolám. Ze zkušeností vyplývá, že definice pojmu „obchodník“ by měla být rozšířena a měla by být mnohem podrobnější, aby bylo zajištěno, že se vztahuje na všechny zúčastněné strany tržního řetězce, a aby byla zajištěna právní jistota.

(10)

Proto by měla být zrušena tato nařízení Komise:

nařízení Komise (EHS) č. 1292/81 ze dne 12. května, kterým se stanoví obchodní normy pro pór, lilek a cukety (5);

nařízení Komise (EHS) č. 2213/83 ze dne 28. července 1983, kterým se stanoví normy jakosti pro cibuli a čekanku salátovou (6);

nařízení Komise (EHS) č. 1591/87 ze dne 5. června 1987, kterým se stanoví normy jakosti pro zelí a kapustu, růžičkovou kapustu, celer řapíkatý, špenát a pro švestky (7);

nařízení Komise (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988, kterým se stanoví normy jakosti pro okurky (8);

nařízení Komise (ES) č. 831/97 ze dne 7. května 1997, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo (9);

nařízení Komise (ES) č. 2288/97 ze dne 18. listopadu 1997, kterým se stanoví obchodní norma pro česnek (10);

nařízení Komise (ES) č. 963/98 ze dne 7. května 1998, kterým se stanoví obchodní normy pro květák a artyčoky (11);

nařízení Komise (ES) č. 730/1999 ze dne 7. dubna 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro mrkev (12);

nařízení Komise (ES) č. 1168/1999 ze dne 3. června 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky (13);

nařízení Komise (ES) č. 1455/1999 ze dne 1. července 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro papriku zeleninovou (14);

nařízení Komise (ES) č. 2377/1999 ze dne 9. listopadu 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest (15);

nařízení Komise (ES) č. 2561/1999 ze dne 3. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro hrachové lusky (16);

nařízení Komise (ES) č. 2789/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné (17);

nařízení Komise (ES) č. 790/2000 ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví obchodní norma pro rajčata (18);

nařízení Komise (ES) č. 851/2000 ze dne 27. dubna 2000, kterým se stanoví obchodní norma pro meruňky (19);

nařízení Komise (ES) č. 175/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro vlašské ořechy ve skořápce (20);

nařízení Komise (ES) č. 912/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro fazole (21);

nařízení Komise (ES) č. 1508/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro cibuli a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83 (22);

nařízení Komise (ES) č. 1543/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro saláty a endivii kadeřavou letní a endivii zimní (23);

nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny a kterým se mění nařízení (ES) č. 1093/97 (24);

nařízení Komise (ES) č. 1799/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové plody (25);

nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro pór (26);

nařízení Komise (ES) č. 843/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro jahody a kterým se mění nařízení (EHS) č. 899/87 (27);

nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro lískové ořechy ve skořápce (28);

nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro artyčoky a kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98 (29);

nařízení Komise (ES) č. 1757/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro cukety a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1292/81 (30);

nařízení Komise (ES) č. 85/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka (31);

nařízení Komise (ES) č. 86/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro hrušky (32);

nařízení Komise (ES) č. 214/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro třešně a višně (33);

nařízení Komise (ES) č. 1673/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi (34);

nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky (35);

nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní (36);

nařízení Komise (ES) č. 1863/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony (37);

nařízení Komise (ES) č. 634/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1591/87 (38).

(11)

Nařízení by mělo platit od 1. července 2009, aby se členské státy a obchodníci mohli připravit na změny stanovené tímto nařízením. Měla by být stanovena příslušná přechodná ustanovení, aby se až do vyčerpání zásob mohly používat vzory a osvědčení o shodě, které byly v souladu se stávajícími ustanoveními nařízení (ES) č. 1580/2007, a aby byla zajištěna kontinuita povolení udělených schváleným obchodníkům.

(12)

Nařízení (ES) č. 1580/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1580/2007

Nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

V hlavě II kapitole I se před článek 3 vkládá článek 2a, který zní:

„Článek 2a

Obchodní normy; držitelé

1.   Požadavky čl. 113a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se označují jako všeobecná obchodní norma. Podrobnosti všeobecné obchodní normy jsou stanoveny v části A přílohy I tohoto nařízení.

Ovoce a zelenina, na které se nevztahuje zvláštní obchodní norma, splňuje všeobecnou obchodní normu. Avšak v případech, kdy držitel je schopen prokázat, že produkty splňují platné normy přijaté Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (EHK/OSN), se produkt považuje za produkt splňující všeobecnou obchodní normu.

2.   Zvláštní obchodní normy, na které odkazuje čl. 113 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou stanoveny v části B přílohy I tohoto nařízení pro tyto produkty:

a)

jablka,

b)

citrusové plody,

c)

kiwi,

d)

salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní,

e)

broskve a nektarinky,

f)

hrušky,

g)

jahody,

h)

papriku zeleninovou,

i)

stolní hrozny révy vinné,

j)

rajčata.

3.   Pro účely čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se držitelem rozumí fyzická či právnická osoba, která fyzicky vlastní dotčený produkt.“;

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

úvodní věta a písmeno a) se nahrazují tímto:

„Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení obchodních norem nevyžaduje u:

a)

za předpokladu, že produkty jsou zřetelně označeny nápisem ‚určeno ke zpracování‘ nebo ‚k použití jako krmivo pro zvířata‘ nebo jiným rovnocenným nápisem, produktů:

i)

určených k průmyslovému zpracování či

ii)

určených k použití jako krmivo pro zvířata či jinému nepotravinářskému využití;“;

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

produktů, které byly okrájeny či nařezány, a jsou tak ‚vhodné k přímému požití‘ či ‚použití v kuchyni‘.“;

b)

V odstavci 2 se úvodní slova nahrazují těmito:

„Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení obchodních norem v rámci dané produkční oblasti nevztahuje na:“;

c)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy osvobodit od zvláštních obchodních norem produkty nabízené k maloobchodnímu prodeji spotřebitelům pro jejich osobní spotřebu a označené nápisem ‚produkt určený ke zpracování‘ nebo jakýmkoliv jiným rovnocenným nápisem a určené ke zpracování jinému než uvedenému v odst. 1 písm. a) bodu i).“;

d)

Vkládají se odstavce 3a a 3b, které znějí:

„3a.   Pokud jde o zvláštní obchodní normy, může odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 čerstvé ovoce a zelenina nezařazené do výběrové jakosti ve stadiích následujících po odeslání vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí a lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

3b.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení všeobecné obchodní normy nevyžaduje u těchto produktů:

a)

hub jiných než pěstovaných žampionů kódu KN 0709 59,

b)

kaparů kódu KN 0709 90 40,

c)

hořkých mandlí kódu KN 0802 11 10,

d)

mandlí bez skořápky kódu KN 0802 12,

e)

lískových ořechů bez skořápky kódu KN 0802 22,

f)

vlašských ořechů bez skořápky kódu KN 0802 32,

g)

piniových oříšků kódu KN 0802 90 50 a

h)

šafránu kódu KN 0910 20.“;

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Údaje pro označování vyžadované v této kapitole musí být uvedeny čitelně a viditelně na jedné straně obalu, a to tak, že jsou nesmazatelně vytištěny přímo na obalu nebo na štítku, který tvoří nedílnou součást obalu nebo je k obalu připevněn.“

b)

Doplňují se nové odstavce, které zní:

„3.   V případě smluv uzavřených na dálku ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (39) vyžaduje dodržování obchodních norem, aby údaje byly k dispozici před dokončením nákupu.

4.   Faktury a průvodní doklady, s výjimkou faktury pro spotřebitele, uvádějí název a zemi původu produktů a případně jakost, odrůdu či tržní druh, požaduje-li tak zvláštní obchodní norma, či skutečnost, že jsou určeny ke zpracování.

4)

Články 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 5

Údaje pro označování ve fázi maloobchodního prodeje

Ve fázi maloobchodního prodeje musí být údaje pro označování vyžadované v této kapitole čitelné a viditelné. Produkty smějí být nabízeny k prodeji, pokud maloobchodní prodejce vystaví v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící zemi původu a případně jakost a odrůdu či tržní druh takovým způsobem, který neuvádí spotřebitele v omyl.

U produktů nabízených jako hotově balené zboží podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES (40) musí být kromě údajů stanovených obchodními normami vyznačena i čistá hmotnost. V případě produktů prodávaných na kusy se však uvedení čisté hmotnosti nevyžaduje, pokud je počet kusů jasně viditelný a lehce spočitatelný zvenčí, nebo pokud je tento počet uveden na štítku.

Článek 6

Směsi

1.   Uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce a zeleniny, na trh se povoluje za předpokladu, že:

a)

produkty jsou jednotné kvality a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma,

b)

balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou a

c)

směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl.

2.   Požadavky odst. 1 písm. a) neplatí pro produkty zahrnuté do směsi, které nejsou produkty odvětví ovoce a zeleniny podle článku 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Pokud ovoce a zelenina ve směsi pochází z více členských států nebo ze třetí země, mohou být názvy zemí původu nahrazeny podle potřeby jedním z následujících označení:

a)

‚směs ovoce a zeleniny z ES‘,

b)

‚směs ovoce a zeleniny nepocházející z ES‘,

c)

‚směs ovoce a zeleniny pocházející z ES i mimo ES‘,

5)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Oblast působnosti

Tato kapitola stanoví pravidla pro kontroly shody, kterými se rozumí kontroly prováděné v souladu s touto kapitolou u ovoce a zeleniny ve všech stadiích uvádění na trh za účelem ověření, že splňují obchodní normy a jiná ustanovení této hlavy a článků 113 a 113a nařízení (ES) č. 1234/2007.“;

6)

Čl. 8 odst. 1 se mění takto:

a)

Písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

kontrolní subjekt nebo subjekty odpovědné za uplatňování čl. 113a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 (dále jen ‚kontrolní subjekty‘).“;

b)

Doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Koordinační orgány a kontrolní subjekty, na které odkazuje první pododstavec, mohou být veřejné či soukromé. Členské státy jsou však za ně v každém případě odpovědné.“;

7)

Článek 9 se mění takto:

a)

Odstavec 1 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou pro tento účel použít jakoukoliv jinou databázi či databáze, které k tomuto účelu již zřídily.

‚Obchodníkem‘ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která:

a)

drží ovoce a zeleninu, na něž se vztahují obchodní normy, za účelem:

i)

jejich vystavení nebo nabízení k prodeji,

ii)

jejich prodeje nebo

iii)

jejich jakéhokoli jiného uvedení na trh nebo

b)

skutečně provádí jakoukoliv z činností uvedených v písm. a) bodu i), ii) a iii) s ohledem na ovoce a zeleninu, na něž se vztahují obchodní normy.

Činnosti uvedené ve třetím pododstavci písm. a) bodu i), ii) a iii) zahrnují:

a)

prodej na dálku po internetu či jiným způsobem,

b)

uvedené činnosti, které fyzická či právnická osoba provádí svým jménem nebo jménem třetí strany, a

c)

uvedené činnosti prováděné ve Společenství a/nebo vývozem do třetích zemí a/nebo dovozem ze třetích zemí.“;

b)

Písmeno b) v odstavci 2 se nahrazuje tímto:

„b)

fyzické nebo právnické osoby, jejichž činnosti v odvětví ovoce a zeleniny jsou omezeny buď na přepravu zboží, nebo na prodej na maloobchodní úrovni.“;

c)

Odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Je-li databáze složena z několika různých částí, koordinační orgán zajistí, aby databáze, její části a jejich aktualizace byly jednotné. Aktualizace se provádí zejména na základě údajů získaných při kontrolách shody.

4.   Tato databáze u každého obchodníka uvede registrační číslo, název, adresu, údaje potřebné pro zařazení do jedné z kategorií rizika uvedených v čl. 10 odst. 2, zejména pozici v tržním řetězci, údaje o významu obchodníka, informace o zjištěních při předchozích kontrolách provedených u tohoto obchodníka a veškeré další údaje, které jsou považovány za nezbytné pro účely kontroly, jako např. informace o tom, zda v souvislosti s dodržováním obchodních norem existuje systém zajištění kvality či systém vlastní kontroly. Aktualizace se provádí zejména na základě údajů získaných při kontrolách shody.“;

8)

V hlavě II kapitole II se oddíl 2 nahrazuje tímto:

„Oddíl 2

Kontroly shody prováděné členskými státy

Článek 10

Kontroly shody

1.   Členské státy zabezpečí výběrové a přiměřeně časté provádění kontrol shody na základě analýzy rizik, aby bylo zajištěno řádné dodržování obchodních norem a jiných ustanovení této hlavy a článků 113 a 113a nařízení (ES) č. 1234/2007.

Ke kritériím pro posouzení rizik patří i existence osvědčení o shodě, na které odkazuje článek 12a, vydaného příslušným orgánem třetí země, jejíž kontroly shody byly schváleny podle článku 13. Existence takového osvědčení se považuje za faktor snižující riziko nedodržování norem.

Kritéria pro posouzení rizik mohou zahrnovat i:

a)

charakter produktu, období produkce, cenu produktu, počasí, postupy balení a manipulace, podmínky skladování, zemi původu, způsob přepravy, objem šarže;

b)

velikost podniků obchodníků, jejich pozici v tržním řetězci, objem či hodnotu produktů, které uvádějí na trh, sortiment produktů, oblast dodávky či druh vykonávané podnikatelské činnosti, jako např. skladování, třídění, balení či prodej;

c)

zjištění při předchozích kontrolách, včetně počtu a druhu zjištěných nedostatků, obvyklou kvalitu produktů uváděných na trh, úroveň používaného technického vybavení;

d)

spolehlivost obchodníkova systému zajištění kvality či systému vlastní kontroly týkajícího se dodržování obchodních norem;

e)

místo, kde kontrola probíhá, zejména pokud se jedná o místo prvního vstupu do Společenství, nebo místo, kde jsou produkty baleny a nakládány;

f)

jakékoliv další informace, které mohou poukazovat na riziko nedodržování norem.

2.   Analýza rizik je založena na informacích uvedených v databázi obchodníků, na kterou odkazuje článek 9, a zařadí obchodníky do kategorií rizika.

Členské státy předem stanoví:

a)

kritéria pro hodnocení rizika nedodržování norem u šarží;

b)

na základě analýzy rizik pro každou kategorii minimální podíl obchodníků či šarží a/nebo množství, u nichž budou provedeny kontroly shody.

Členské státy se mohou na základě analýzy rizik rozhodnout, že nebudou provádět výběrové kontroly u produktů, na něž se nevztahují zvláštní obchodní normy.

3.   Pokud jsou při kontrolách zjištěny závažné nesrovnalosti, zvýší členské státy četnost kontrol podle obchodníků, produktů, původu či jiných kritérií.

4.   Obchodníci kontrolním subjektům poskytnou všechny údaje, které tyto subjekty považují za nezbytné pro organizaci a provedení kontrol shody.

Článek 11

Schválení obchodníci

1.   Členské státy mohou povolit obchodníkům, kteří jsou zařazeni do kategorie nejnižšího rizika a poskytují zvláštní záruky pro dodržování obchodních norem, aby ve fázi odesílání umístili na každé balení štítek, jehož vzor je uveden v příloze II, a/nebo podepsali osvědčení o shodě podle článku 12a.

2.   Povolení se uděluje na dobu alespoň jednoho roku.

3.   Obchodníci, kteří této možnosti využijí:

a)

zaměstnávají pracovníky kontroly, kteří prošli školením schváleným členským státem;

b)

mají vhodné zařízení pro přípravu a obalovou úpravu produktů;

c)

se zaváží k provádění kontroly shody odesílaného zboží a vedou rejstřík o všech provedených kontrolách.

4.   Pokud schválený obchodník již nesplňuje požadavky pro povolení, je povolení členským státem odňato.

5.   Aniž je dotčen odstavec 1, mohou schválení obchodníci až do vyčerpání zásob i nadále používat vzory, které byly k 30. červnu 2009 v souladu s tímto nařízením.

Povolení vydaná obchodníkům před 1. červencem 2009 i nadále platí pro období, pro které byla vydána.

Článek 12

Přijetí prohlášení celními orgány

1.   Celní orgány mohou přijmout pouze vývozní celní prohlášení a/nebo prohlášení o propuštění do volného oběhu u produktů, na něž se vztahují zvláštní obchodní normy, pokud:

a)

je ke zboží přiloženo osvědčení o shodě nebo

b)

příslušný kontrolní subjekt uvědomil celní orgán, že pro dotyčné šarže bylo vydáno osvědčení o shodě nebo

c)

příslušný kontrolní subjekt informoval celní orgán, že pro dotčené šarže nevydal osvědčení o shodě, protože tyto šarže nemusí být s ohledem na posouzení rizik uvedené v čl. 10 odst. 1 kontrolovány.

Tímto nejsou dotčeny kontroly shody, které členské státy mohou provést podle článku 10.

2.   Odstavec 1 platí rovněž pro produkty, na něž se vztahuje všeobecná obchodní norma uvedená v příloze I, a produkty uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), pokud to dotčený členský stát považuje za nutné s ohledem na analýzu rizik uvedenou v čl. 10 odst. 1.

Článek 12a

Osvědčení o shodě

1.   Osvědčení může vydat příslušný orgán pro účely potvrzení, že dotčené produkty splňují příslušnou obchodní normu. Osvědčení používané příslušnými orgány ve Společenství je stanoveno v příloze III.

Třetí země, na které odkazuje čl. 13 odst. 4, mohou použít své vlastní osvědčení, pokud se Komise domnívá, že obsahuje alespoň informace rovnocenné s osvědčením Společenství. Komise zpřístupní vzory takových osvědčení třetích zemí způsobem, jenž uzná za vhodný.

2.   Osvědčení mohou být vydána buď v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem nebo v ověřené elektronické podobě s ověřeným elektronickým podpisem.

3.   Každé osvědčení je opatřeno razítkem příslušného orgánu a podepsáno osobou k tomu zmocněnou či osobami k tomu zmocněnými.

4.   Osvědčení se vydávají alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství.

5.   Každé osvědčení je opatřeno pořadovým číslem, na jehož základě je možná jeho identifikace, a příslušný orgán si ponechá kopii každého vydaného osvědčení.

6.   Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, mohou členské státy až do vyčerpání zásob i nadále používat osvědčení o shodě, která byla k 30. červnu 2009 v souladu s tímto nařízením.“

9)

Článek 13 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Na žádost třetí země může Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 schválit kontroly shody se zvláštními obchodními normami prováděné touto třetí zemí před dovozem do Společenství.“

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Seznam zemí, jejichž kontroly shody jsou schváleny podle tohoto článku, a seznam dotčených produktů je uveden v příloze IV.

Komise zpřístupní údaje o dotčených úředních orgánech a kontrolních subjektech způsobem, jenž uzná za vhodný.“

10)

Článek 14 se zrušuje.

11)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Pozastavení schválení

Komise může schválení pozastavit, zjistí-li, že u významné části šarží a/nebo množství neodpovídá zboží údajům zapsaným v osvědčeních o shodě vydávaných kontrolními subjekty třetí země.“

12)

Články 16, 17 a 18 se zrušují.

13)

Hlava II kapitola II oddíl 4 se zrušuje.

14)

Článek 20 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zjistí-li se při kontrole, že zboží splňuje obchodní normy, může kontrolní subjekt vydat osvědčení o shodě podle přílohy III.“

b)

V odstavci 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Jestliže kontrolní subjekt vyhoví přání obchodníka uvést zboží do shody s normami v jiném členském státě než ve státě, v němž byla provedena kontrola a zjištěno nedodržení norem, oznámí obchodník příslušnému kontrolnímu subjektu v členském státu určení šarži, která nesplňuje normy. Členský stát, který vydá doklad o zjištění nedodržení norem, zašle kopii o zjištění ostatním dotčeným členským státům, včetně členského státu, do kterého směřuje šarže, jež nesplňuje normy.“

c)

Odstavec 4 se zrušuje.

15)

V hlavě II kapitole II se doplňuje nový oddíl, který zní:

„Oddíl 6

Sdělování

Článek 20a

Sdělování

1.   Členský stát, na jehož území je zjištěno, že zásilka z jiného členského státu nesplňuje obchodní normy z důvodu závad nebo zhoršení jakosti, které mohly být zjištěny již v okamžiku balení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Komisi a členským státům, kterých by se to mohlo týkat.

2.   Členský stát, na jehož území je šarži zboží ze třetí země zamítnuto propuštění do volného oběhu z důvodu nedodržení obchodních norem, oznámí tuto skutečnost neprodleně Komisi, členským státům, kterých by se to mohlo týkat, a dotčené třetí zemi uvedené v příloze IV.

3.   Členské státy sdělí Komisi své předpisy o systémech kontrol a analýzy rizik. Členské státy oznámí Komisi veškeré následné změny těchto systémů.

4.   Členské státy sdělí Komisi a členským státům souhrnné výsledky kontrol provedených ve všech stádiích uvádění na trh v daném roce do 30. června následujícího roku.

5.   Sdělení se provede způsobem určeným Komisí.“

16)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

17)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

18)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

19)

Název části A a části B a C přílohy IV se zrušují.

20)

Příloha V se zrušuje.

21)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušení

Zrušují se nařízení (EHS) č. 1292/81, (EHS) č. 2213/83, (EHS) č. 1591/87, (EHS) č. 1677/88, (ES) č. 831/97, (ES) č. 2288/97, (ES) č. 963/98, (ES) č. 730/1999, (ES) č. 1168/1999, (ES) č. 1455/1999, (ES) č. 2377/1999, (ES) č. 2561/1999, (ES) č. 2789/1999, (ES) č. 790/2000, (ES) č. 851/2000, (ES) č. 175/2001, (ES) č. 912/2001, (ES) č. 1508/2001, (ES) č. 1543/2001, (ES) č. 1615/2001, (ES) č. 1799/2001, (ES) č. 2396/2001, (ES) č. 843/2002, (ES) č. 1284/2002, (ES) č. 1466/2003, (ES) č. 1757/2003, (ES) č. 85/2004, (ES) č. 86/2004, (ES) č. 214/2004, (ES) č. 1673/2004, (ES) č. 1861/2004, (ES) č. 1862/2004, (ES) č. 1863/2004 a (ES) č. 634/2006.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

člen/členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 121, 7.5.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 129, 15.5.1981, s. 38.

(6)  Úř. věst. L 213, 4.8.1983, s. 13.

(7)  Úř. věst. L 146, 6.6.1987, s. 36.

(8)  Úř. věst. L 150, 16.6.1988, s. 21.

(9)  Úř. věst. L 119, 8.5.1997, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 315, 19.11.1997, s. 3.

(11)  Úř. věst. L 135, 8.5.1998, s. 18.

(12)  Úř. věst. L 93, 8.4.1999, s. 14.

(13)  Úř. věst. L 141, 4.6.1999, s. 5.

(14)  Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 22.

(15)  Úř. věst. L 287, 10.11.1999, s. 6.

(16)  Úř. věst. L 310, 4.12.1999, s. 7.

(17)  Úř. věst. L 336, 29.12.1999, s. 13.

(18)  Úř. věst. L 95, 15.4.2000, s. 24.

(19)  Úř. věst. L 103, 28.4.2000, s. 22.

(20)  Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 24.

(21)  Úř. věst. L 129, 11.5.2001, s. 4.

(22)  Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 14.

(23)  Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 9.

(24)  Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 21.

(25)  Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 12.

(26)  Úř. věst. L 325, 8.12.2001, s. 11.

(27)  Úř. věst. L 134, 22.5.2002, s. 24.

(28)  Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 14.

(29)  Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 6.

(30)  Úř. věst. L 252, 4.10.2003, s. 11.

(31)  Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 3.

(32)  Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 19.

(33)  Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 6.

(34)  Úř. věst. L 300, 25.9.2004, s. 5.

(35)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 10.

(36)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 17.

(37)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 23.

(38)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 3.

(39)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.“

(40)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

OBCHODNÍ NORMY, NA KTERÉ ODKAZUJE ČLÁNEK 2a

ČÁST A

Všeobecná obchodní norma

1.   Minimální požadavky na jakost

S výhradou povolených odchylek jsou produkty:

celé,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavené škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Stav produktů musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci,

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

2.   Minimální požadavky na zralost

Produkty musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost.

Stav vývoje a zralosti produktů musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti.

3.   Odchylky

V každé šarži se povoluje odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních produktu nesplňujících minimální požadavky na jakost. Tato odchylka se však nevztahuje na produkt napadený hnilobou nebo postižený zhoršením jakosti do té míry, že je nezpůsobilý ke spotřebě.

4.   Označování země původu produktu

Úplný název země původu. Pro produkty pocházející z členského státu se původ uvede v jazyce země původu či jakémkoliv jiném jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný. Pro ostatní produkty se původ uvede v jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný.

ČÁST B

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ NORMY

ČÁST 1:   OBCHODNÍ NORMA PRO JABLKA

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro jablka odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Malus domestica Borkh, určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na jablka určená k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jablek po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být jablka všech jakostí:

celá,

zdravá, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavená škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Kromě toho musí být pečlivě sklizená.

Vývoj a stav jablek musí být takový, aby umožňoval:

pokračovat v procesu zrání a dosáhnout stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností (1)  (2),

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Jablka se zařazují do tří níže uvedených jakostí.

i)   Výběrová jakost

Jablka zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením musí být typická pro svou odrůdu (3) a musí mít neporušenou stopku.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jablka jsou prostá všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Jablka zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením musí být typická pro svou odrůdu (3).

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

malé vady tvaru,

malé vady vývoje,

malé vady zbarvení,

malé vady slupky, které nepřesahují:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nesmí přesahovat 0,25 cm2 celkového povrchu,

malé, nezbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu.

Stopka může chybět, je-li zlom čistý a přilehlá slupka není poškozena.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují jablka, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky (3).

Dužina musí být prostá větších vad.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si ovoce uchovává své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady vývoje,

vady zbarvení,

vady slupky, které nepřesahují:

4 cm na délku u vad podélného tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nesmí přesahovat 1 cm2 celkového povrchu,

malé, mírně zbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1,5 cm2 celkového povrchu.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje buď podle maximálního průměru příčného řezu nebo podle hmotnosti.

Pro všechny odrůdy a pro všechny jakosti je minimální velikost 60 mm měřeno podle průměru, nebo 90 g měřeno podle hmotnosti. Plody menších velikostí jsou přípustné, jestliže je stupeň Brix produktu alespoň 10,5o Brix a velikost je alespoň 50 mm nebo 70 g.

Pro zajištění jednotné velikosti v balení:

a)

pro ovoce tříděné podle průměru je rozdíl ve velikosti průměru jednotlivých plodů ve stejném balení omezen na:

5 mm pro ovoce výběrové jakosti a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách. Avšak pro jablka odrůd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger může rozdíl v průměru činit až 10 mm; a

10 mm pro ovoce I. jakosti volně v balení nebo maloobchodním balení. Avšak pro jablka odrůd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger může rozdíl v průměru činit až 20 mm; nebo

b)

pro ovoce tříděné podle hmotnosti je rozdíl v hmotnosti jednotlivých plodů ve stejném balení omezen na:

20 % průměrné hmotnosti plodu v balení pro ovoce výběrové jakosti a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách; a

25 % průměrné hmotnosti plodu v balení pro ovoce I. jakosti balené volně v balení nebo spotřebitelských baleních.

Pro ovoce II. jakosti balené volně v baleních nebo spotřebitelských baleních není stanovena jednotná velikost.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

V rámci této odchylky jsou přípustná maximálně 2 % početní nebo hmotnostní plodů vykazujících tyto vady:

vážný výskyt korkovatění (pihovatosti) nebo sklovitosti,

malé vady nebo nezhojené trhliny,

velmi malé stopy hniloby,

přítomnost vnitřních škůdců a/nebo poškození dužiny způsobené škůdci.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti:

Povoluje se celková odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních plodů, které nesplňují požadavky velikosti. Tato odchylka nesmí být rozšířena tak, aby zahrnovala produkty o velikosti:

5 mm či více pod minimální průměr, je-li velikost určována podle průměru,

10g či více pod minimální hmotnost, je-li velikost určována podle hmotnosti.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze jablka stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (je-li velikost určena) a stejného stupně zralosti.

Ve výběrové jakosti platí rovněž jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení o čisté hmotnosti do 5 kg mohou obsahovat směsi jablek různých odrůd, jsou-li jednotné jakosti a je-li každá příslušná odrůda jednotného původu, velikosti (je-li velikost určena) a stupně zralosti.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Jablka musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu. Zejména maloobchodní balení o čisté hmotnosti nad 3 kg jsou dostatečně pevná, aby zajišťovala náležitou ochranu produktů.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

C.   Úprava

Ovoce výběrové jakosti je baleno ve vrstvách.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Jablka‘, není-li obsah viditelný z vnějšku,

název odrůdy, případně odrůd,

u maloobchodních balení obsahujících směs jablek různých odrůd názvy všech jednotlivých odrůd v balení.

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název

u maloobchodních balení obsahujících směs odrůd jablek různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost nebo – u ovoce baleného ve vrstvách – počet jednotek.

Při třídění podle velikosti se uvádí tyto informace:

a)

pro produkty, na které se vztahují pravidla o jednotnosti, minimální a maximální průměry nebo minimální a maximální hmotnost;

b)

pro produkty, na které se nevztahují pravidla o jednotnosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího plodu v balení doplněné slovy ‚a větší‘, značkou ‚+‘, jiným rovnocenným údajem nebo případně průměrem nebo hmotností největšího plodu v balení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

1.   Kritéria zbarvení, skupiny zbarvení a kódy

Skupina zbarvení

A

(červené odrůdy)

B

(smíšené červené odrůdy)

C

(žíhané mírně zbarvené odrůdy)

D

(ostatní odrůdy)

Celý povrch vykazuje pro odrůdu typické červené zbarvení

Celý povrch vykazuje pro odrůdu typické smíšené červené zbarvení

Celý povrch vykazuje pro odrůdu typické mírně červené či načervenalé zbarvení nebo žíhání

Výběrová jakost

3/4

1/2

1/3

Žádné požadavky ohledně červeného zbarvení

I. jakost

1/2

1/3

1/10

II. jakost

1/4

1/10

2.   Kritéria rzivosti

Skupina R: odrůdy, pro které je rzivost charakteristickou vlastností slupky, a nikoliv vadou, odpovídá-li typickému vzhledu odrůdy.

Pro odrůdy neoznačené písmenem R v níže uvedeném seznamu je rzivost povolena v tomto rozsahu:

 

Výběrová jakost

I. jakost

II. jakost

Odchylky pro II. jakost

i)

Hnědé skvrny

nikoli mimo prohlubeň stopky

mohou mírně vystupovat z prohlubní stopky nebo pestíku

mohou vystupovat z prohlubní stopky nebo pestíku

plody výrazně nenarušují vzhled a stav balení

nikoli hrubé

nikoli hrubé

mírně hrubé

 

ii)

Rzivost

 

Maximální povolený povrch ovoce

 

lehká síťovitá rzivost (výrazně nekontrastuje s obecným zbarvením plodu)

lehké a izolované stopy rzivosti, které nemění obecný vzhled ovoce nebo balení

1/5

1/2

plody výrazně nenarušují vzhled a stav balení

výrazná

žádná

1/20

1/3

plody výrazně nenarušují vzhled a stav balení

kumulativní vady (s výjimkou hnědých skvrn, které nejsou zahrnuty do kumulativních vad). V žádném případě nesmí lehká i výrazná rzivost společně přesahovat maximálně:

1/5

1/2

plody výrazně nenarušují vzhled a stav balení

3.   Seznam odrůd jablek (ne zcela vyčerpávající) tříděných podle kritérií zbarvení a rzivosti

Jablka odrůd, které nejsou uvedeny v seznamu, se třídí podle svých odrůdových vlastností.

Odrůdy

Synonyma

Skupina zbarvení

Rzivost

African Red

 

B

 

Akane

Tohoku 3

B

 

Alborz Seedling

 

C

 

Aldas

 

B

 

Alice

 

B

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

Alwa

 

B

 

Angold

 

C

 

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

Arlet

 

B

R

Aroma

 

C

 

Červeně zbarvené mutace Aroma, např. Aroma Amorosa

 

B

 

Auksis

 

B

 

Belfort

Pella

B

 

Belle de Boskoop a mutace

 

D

R

Belle fleur double

 

D

 

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

Blushed Golden

 

 

 

Bohemia

 

B

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

Braeburn

 

B

 

Červeně zbarvené mutace Braeburn, např.:

 

A

 

Hidala

 

 

 

Joburn

 

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

 

Mahana Red

 

 

 

Mariri Red

 

 

 

Redfield

 

 

 

Royal Braeburn

 

 

 

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

Brettacher Sämling

 

D

 

Calville (skupina ….)

 

D

 

Cardinal

 

B

 

Carola

Kalco

C

 

Caudle

 

B

 

Charden

 

D

 

Charles Ross

 

D

 

Civni

 

B

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

Cortland

 

B

 

Cox's orange pippin a mutace

Cox Orange

C

R

Červeně zbarvené mutace Cox's orange pippin, např.:

 

B

R

Cherry Cox

 

 

 

Crimson Bramley

 

D

 

Cripps Pink

 

C

 

Cripps Red

 

C (4)

 

Dalinbel

 

B

 

Delblush

 

D

 

Delcorf a mutace, např.:

Dalili

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

B

 

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

D

 

Delikates

 

B

 

Delor

 

C

 

Discovery

 

C

 

Dunn's Seedling

 

D

R

Dykmanns Zoet

 

C

 

Egremont Russet

 

D

R

Elan

 

D

 

Elise

Red Delight

A

 

Ellison's orange

Ellison

C

 

Elstar a mutace, např.:

 

C

 

Daliter

 

 

 

Elshof

 

 

 

Elstar Armhold

 

 

 

Elstar Reinhardt

 

 

 

Červeně zbarvené mutace Elstar, např.:

 

B

 

Bel-El

 

 

 

Daliest

 

 

 

Goedhof

 

 

 

Red Elstar

 

 

 

Valstar

 

 

 

Empire

 

A

 

Falstaff

 

C

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

Florina

 

B

 

Fortune

 

D

R

Fuji a mutace

 

B

 

Gala

 

C

 

Červeně zbarvené mutace Gala, např.:

 

A

 

Annaglo

 

 

 

Baigent

 

 

 

Galaxy

 

 

 

Mitchgla

 

 

 

Obrogala

 

 

 

Regala

 

 

 

Regal Prince

 

 

 

Tenroy

 

 

 

Garcia

 

D

 

Gloster

 

B

 

Goldbohemia

 

D

 

Golden Delicious a mutace

 

D

 

Golden Russet

 

D

R

Goldrush

Coop 38

D

 

Goldstar

 

D

 

Gradigold

 

D

 

Granny Smith

 

D

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

Greensleeves

 

D

 

Holsteiner Cox a mutace

Holstein

D

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

Honeycrisp

 

C

 

Honeygold

 

D

 

Horneburger

 

D

 

Howgate Wonder

Manga

D

 

Idared

 

B

 

Ingrid Marie

 

B

R

Isbranica

Izbranica

C

 

Jacob Fisher

 

D

 

Jacques Lebel

 

D

 

Jamba

 

C

 

James Grieve a mutace

 

D

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

Jarka

 

C

 

Jerseymac

 

B

 

Jester

 

D

 

Jonagold (5) a mutace, např.:

 

C

 

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored a mutace, např.:

 

A

 

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

Jonathan

 

B

 

Julia

 

B

 

Jupiter

 

D

 

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

Katy

Katja

B

 

Kent

 

D

R

Kidd's orange red

 

C

R

Kim

 

B

 

Koit

 

C

 

Krameri Tuvioun

 

B

 

Kukikovskoje

 

B

 

Lady Williams

 

B

 

Lane's Prince Albert

 

D

 

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

Ligol

 

B

 

Lobo

 

B

 

Lodel

 

A

 

Lord Lambourne

 

C

 

Maigold

 

B

 

Mc Intosh

 

B

 

Meelis

 

B

 

Melba

 

B

 

Melodie

 

B

 

Melrose

 

C

 

Meridian

 

C

 

Moonglo

 

C

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

Mountain Cove

 

D

 

Mutsu

 

D

 

Normanda

 

C

 

Nueva Europa

 

C

 

Nueva Orleans

 

B

 

Odin

 

B

 

Ontario

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

Ozark Gold

 

D

 

Paula Red

 

B

 

Pero de Cirio

 

D

 

Piglos

 

B

 

Pikant

 

B

 

Pikkolo

 

C

 

Pilot

 

C

 

Pimona

 

C

 

Pinova

 

C

 

Pirella

 

B

 

Piros

 

C

 

Rafzubex

 

A

 

Rafzubin

 

C

 

Rajka

 

B

 

Rambour d'hiver

 

D

 

Rambour Franc

 

B

 

Reanda

 

B

 

Rebella

 

C

 

Red Delicious a mutace, např.:

 

A

 

Campsur

Erovan

Evasni

Flatrar

Fortuna Delicious

Otago

Red King

Red Spur

Red York

Richared

Royal Red

Sandidge

Shotwell Delicious

Stark Delicious

Starking

Starkrimson

Starkspur

Topred

Trumdor

Well Spur

Red Dougherty

 

A

 

Red Rome

 

A

 

Redkroft

 

A

 

Regal

 

A

 

Regina

 

B

 

Reglindis

 

C

 

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

Reineta Encarnada

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

Reinette d'Orléans

 

D

 

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

Reinette de France

 

D

 

Reinette de Landsberg

 

D

 

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

Relinda

 

C

 

Remo

 

B

 

Renora

 

B

 

Resi

 

B

 

Resista

 

D

 

Retina

 

B

 

Rewena

 

B

 

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

Royal Beaut

 

A

 

Rubin

 

C

 

Rubinola

 

B

 

Sciearly

 

A

 

Scifresh

 

B

 

Sciglo

 

A

 

Sciray

GS48

A

 

Scired

 

A

R

Sciros

 

A

 

Selena

 

B

 

Shampion

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

Snygold

Earlygold

D

 

Sommerregent

 

C

 

Spartan

 

A

 

Splendour

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

Stark's Earliest

 

C

 

Štaris

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

D

R

Sügisdessert

 

C

 

Sügisjoonik

 

C

 

Summerred

 

B

 

Sunrise

 

A

 

Sunset

 

D

R

Suntan

 

D

R

Sweet Caroline

 

C

 

Talvenauding

 

B

 

Tellisaare

 

B

 

Tiina

 

B

 

Topaz

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 

B

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

Wealthy

 

B

 

Worcester Pearmain

 

B

 

York

 

B

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

ČÁST 2:   OBCHODNÍ NORMA PRO CITRUSOVÉ PLODY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro následující plody označované jako ‚citrusové plody‘ určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na citrusové plody určené k průmyslovému zpracování:

odrůdy (kultivary) citronů druhu Citrus limon (L.) Burm. f.,

odrůdy (kultivary) mandarinek druhu Citrus reticulata Blanco, včetně odrůdy satsuma (Citrus unshiu Marcow.), klementinek (Citrus clementina Hort. ex Tan.), obyčejných mandarinek (Citrus deliciosa Ten.) a odrůdy tangerine (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) těchto druhů a jejich hybridů (dále jen ‚mandarinky‘),

odrůdy (kultivary) pomerančů druhu Citrus sinensis (L.) Osb.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost citrusových plodů po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být citrusové plody všech jakostí:

celé,

bez otlačenin a/nebo větších zacelených poranění,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavené škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez znamení vnitřního vysychání,

bez poškození nízkou teplotou nebo mrazem,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Citrusové plody musí být pečlivě sklizeny a vykazovat přiměřený stupeň vývoje a zralosti s ohledem na typické vlastnosti odrůdy, čas sklizně a pěstitelskou oblast.

Vývoj a stav zralosti citrusových plodů musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

Citrusové plody splňující požadavky zralosti této přílohy smějí být zbaveny zeleného zbarvení. Tento postup je povolen pouze v případě, že se nezmění ostatní přirozené organoleptické vlastnosti.

B.   Požadavky na zralost

Zralost citrusových plodů se definuje pro níže uvedené druhy těmito parametry:

1.

Minimální obsah šťávy

2.

Zbarvení

Stupeň zbarvení je takový, že na konci normálního vývoje dosáhnou citrusové plody na místě určení barvy typické pro svoji odrůdu.

i)   Citrony

Minimální obsah šťávy:

citrony Verdelli a Primofiore:

20 %

ostatní citrony:

25 %

Zbarvení: musí být typické pro odrůdu. Jsou však povoleny plody se zelenou (nikoli tmavě zelenou) barvou, pokud splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

ii)   Mandarinky

Minimální obsah šťávy:

mandarinky, kromě klementinek:

33 %

klementinky:

40 %

Zbarvení: musí být typické pro odrůdu alespoň na jedné třetině povrchu plodu.

iii)   Pomeranče

Zbarvení musí být typické pro odrůdu. Plody se světle zeleným zbarvením se připouštějí za předpokladu, že zelené zbarvení nepřesahuje jednu pětinu celkového povrchu plodu. Plody musí mít tento minimální obsah šťávy:

krvavé pomeranče:

30 %

skupina sladkých pomerančů:

33 %

ostatní odrůdy:

35 %

Avšak pomeranče pěstované v oblastech s vysokými teplotami vzduchu a v podmínkách vysoké relativní vlhkosti mohou mít v průběhu období vývoje plodu zelené zbarvení přesahující jednu pětinu celkového povrchu za předpokladu, že splňují tento minimální obsah šťávy:

odrůdy Mosambi, Sathgudi a Pacitan:

33 %

ostatní odrůdy:

45 %

C.   Třídy jakosti

Citrusové plody se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Citrusové plody zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Tvarem, vnějším vzhledem, vývojem a zbarvením musí být typické pro svou odrůdu a/nebo tržní druh.

Citrusové plody jsou prosté všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Citrusové plody zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

malé vady tvaru,

malé vady zbarvení,

malé vady slupky vzniklé při růstu plodu, např. stříbrné šupinky, rzivost atd.,

lehká zhojená poranění vzniklá mechanicky, např. při krupobití, odření, manipulaci atd.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují citrusové plody, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si citrusové plody uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vad zbarvení,

hrubá slupka,

vady slupky vzniklé při růstu plodu, např. stříbrné šupinky, rzivost atd.,

zhojená poranění vzniklá mechanicky, např. při krupobití, odření, manipulaci atd.,

zhojené povrchové změny slupky,

lehké, částečné uvolnění slupky u pomerančů (které je povoleno u mandarinek).

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle největšího průměru příčného řezu plodu.

A.   Minimální velikost

Plody menší než tyto minimální velikosti se nepovolují:

Citrony:

45 mm

Mandarinky, kromě klementinek

45 mm

Klementinky:

35 mm

Pomeranče:

53 mm

B.   Stupnice velikostí

Jsou platné tyto stupnice velikostí:

Pomeranče

Citrony

Mandarinky

Kód velikosti

Průměr

(mm)

Kód velikosti

Průměr

(mm)

Kód velikosti

Průměr

(mm)

0

92–110

0

79–90

1-XXX

78 a větší

1

87–100

1

72–83

1-XX

67–78

2

84–96

2

68–78

1 nebo 1-X

63–74

3

81–92

3

63–72

2

58–69

4

77–88

4

58–67

3

54–64

5

73–84

5

53–62

4

50–60

6

70–80

6

48–57

5

46–56

7

67–76

7

45–52

6 (6)

43–52

8

64–73

 

 

7

41–48

9

62–70

 

 

8

39–46

10

60–68

 

 

9

37–44

11

58–66

 

 

10

35–42

12

56–63

 

 

 

 

13

53–60

 

 

 

 

Citrusové plody mohou být v kusovém balení. V tomto případě při dodržení jednotné velikosti podle ustanovení hlavy III části C nemusí být velikost plodů v balení jednoho kódu velikosti, ale plody mohou náležet ke dvěma sousedním kódům velikosti.

C.   Jednotnost

Stejnorodé velikosti je při třídění dosaženo podle výše uvedených stupnic velikostí s výjimkou dále uvedených případů:

i)

u plodů balených v pravidelných vrstvách, v baleních nebo ve spotřebitelských baleních nesmí rozdíl mezi nejmenším a největším plodem v tomtéž balení stejného kódu velikosti nebo v případě citrusových plodů v kusovém balení, které spadají do dvou sousedních kódů velikosti, překročit následující nejvyšší hodnoty:

 

Kódy velikosti

Největší rozdíl mezi plody v témže balení

(v mm)

Citrony

0 až 7

7

Mandarinky

1-XXX-4

5 až 6

7 až 10

9

8

7

Pomeranče

0 až 2

3 až 6

7 až 13

11

9

7

ii)

u plodů, které nejsou baleny v pravidelných vrstvách, v baleních nebo v pevných spotřebitelských baleních, nesmí rozdíl mezi nejmenším a největším plodem v témže balení překročit rozsah příslušného stupně velikosti ve stupnici velikosti nebo, v případě citrusových plodů v kusovém balení, rozsah v mm jedné ze dvou příslušných sousedních velikostních tříd;

iii)

pro plody ve velkoobjemových přepravkách a plody v nepevných spotřebitelských baleních (síťkách, sáčcích atd.) nesmí maximální rozdíl velikosti mezi nejmenším a největším plodem v téže šarži nebo v témže balení překročit celkový rozsah tří sousedních velikostí ve stupnici velikostí.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě. V rámci této odchylky je přípustných maximálně 5 % plodů s lehkým povrchovým nezhojeným nebo zaschlým poraněním nebo plodů měkkých a svraštělých.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti a druhy úpravy: povoluje se 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů o velikosti bezprostředně menší a/nebo větší, než je velikost (nebo velikosti, v případě kombinace tří velikostí) uvedená na balení.

V každém případě platí odchylka 10 % pouze pro plody, které nejsou menší než tato minima:

Citrony:

43 mm

Mandarinky, kromě klementinek

43 mm

Klementinky:

34 mm

Pomeranče:

50 mm

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze citrusové plody stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti, velikosti a znatelně stejného stupně zralosti a vývoje.

U výběrové jakosti se navíc požaduje jednotnost zbarvení.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Citrusové plody musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Papír pro balení plodů musí být tenký, suchý, nový a bez zápachu (7).

Je zakázáno použití látek, které mohou změnit přirozené vlastnosti citrusových plodů, zejména jejich chuť a vůni (7).

Balení jsou prostá všech cizích látek. Je však povolena úprava, kde je s plodem spojena krátká stopka (nezdřevnatělá) s několika zelenými listy.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

C.   Úprava

Jsou možné tyto úpravy citrusových plodů:

a)

srovnané v pravidelných vrstvách v baleních;

b)

nesrovnané v pravidelných vrstvách v baleních nebo ve velkoobjemových přepravkách. Tato úprava je povolena pouze pro I. a II. jakost;

c)

samostatná balení o hmotnosti menší než 5 kg pro přímý prodej spotřebiteli, upravená buď

podle počtu plodů, nebo

podle čisté hmotnosti balení.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

název druhu, není-li produkt viditelný z vnějšku, kromě mandarinek, pro které je název druhu nebo případně odrůdy povinný,

název odrůdy u pomerančů,

označení typu:

u citronů: označení ‚Verdelli‘ a případně ‚Primofiore‘,

u klementinek: označení ‚klementinky bez jader‘, ‚klementinky‘ (1 až 10 jader), případně ‚klementinky s jádry‘ (více než 10 jader).

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

kód velikosti u plodů upravených v souladu se stupnicí velikostí nebo kód největší a nejmenší velikosti u tří sousedních velikostí podle stupnice velikostí,

kód velikosti (nebo u plodů v kusovém balení spadajících do dvou sousedních kódů kódy velikosti nebo nejmenší a největší průměr) a počet plodů v případě plodů uspořádaných v balení ve vrstvách,

konzervační látka nebo jiné chemické látky, pokud byly po sklizni použity.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 3:   OBCHODNÍ NORMA PRO KIWI

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro kiwi odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Actinidia chinesis (Planch.) a Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang a A.R. Ferguson), určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na kiwi určená k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost kiwi po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky na jakost

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být kiwi všech jakostí:

celá (ale bez stopek),

zdravá; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavená škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

přiměřeně pevná; nepovolují se produkty měkké, svraštělé nebo nasáklé vodou,

dobře tvarovaná, nepovolují se zdvojené nebo mnohočetné plody,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Vývoj a stav kiwi musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Minimální požadavky na zralost

Plody kiwi musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost. Aby byl dodržen tento požadavek, musí plody dosáhnout stupně zralosti:

ve stadiu balení v produkčním regionu a ve stadiu následné dodávky provedené balírnou, jakož i ve stadiích dovozu a vývozu, alespoň 6,2o Brix nebo 15 % průměrného obsahu sušiny,

ve všech ostatních stadiích uvádění na trh alespoň 9,5o Brix.

C.   Třídy jakosti

Kiwi se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Kiwi zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Plody kiwi musí být dobře vyvinuté a vykazovat všechny znaky a zbarvení typické pro odrůdu.

Kiwi jsou prostá všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

Poměr mezi minimálním průměrem a maximálním průměrem plodu měřený v příčném řezu musí být nejméně 0,8.

ii)   I. jakost

Kiwi zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Plody musí být pevné a dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

malé vady tvaru (avšak bez vyboulení nebo deformací),

malé vady zbarvení,

povrchové vady slupky, nepřesahuje-li celková postižená plocha 1 cm2,

malá ‚Haywardova skvrna‘ v podobě podélné čáry, bez výrůstku.

Poměr mezi minimálním průměrem a maximálním průměrem plodu měřený v příčném řezu musí být nejméně 0,7.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují kiwi, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Plody musí být přiměřeně pevné a dužina nesmí vykazovat žádné vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si kiwi uchovává své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení,

vady slupky, jako jsou malá zacelená škrábnutí nebo poškrábané/odřené pletivo, nepřesahuje-li celková postižená plocha 2 cm2,

několik výraznějších ‚Haywardových skvrn‘ s drobným výrůstkem,

mírné otlaky.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti plodu.

Minimální hmotnost pro výběrovou jakost je stanovena na 90 g, pro I. jakost na 70 g a pro II. jakost na 65 g.

Rozdíl v hmotnosti mezi největším a nejmenším plodem v každém balení nesmí přesahovat:

10 g u plodů, které váží méně než 85 g,

15 g u plodů, které váží mezi 85 g a 120 g,

20 g u plodů, které váží mezi 120 g a 150 g,

40 g u plodů, které váží 150 g nebo více.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou, se silnými otlaky nebo produktů postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nevyhovují požadavkům, pokud jde o minimální hmotnost a/nebo velikost.

Plody musí být takové velikosti, která je bezprostředně pod nebo nad vyznačenou velikostí, nebo, v případě nejmenší velikosti, nesmějí vážit méně než 85 g ve výběrové jakosti, 67 g v I. jakosti a 62 g v II. jakosti.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen kiwi stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Kiwi musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

C.   Úprava

Ve výběrové jakosti musí být plody dodávány vzájemně oddělené, pravidelně rovnané v jedné vrstvě.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového balení jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Kiwi‘, ‚Actinidia‘ nebo rovnocenný název, není-li obsah viditelný z vnějšku,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejmenší a největší hmotností plodů,

počet kusů (nepovinné).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 4:   OBCHODNÍ NORMA PRO SALÁTY, ENDIVII KADEŘAVOU LETNÍ A ENDIVII ZIMNÍ

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro:

odrůdy (kultivary) salátu druhu:

Lactuca sativa L. odr. capitata L. (saláty hlávkové včetně křehkých a ledových salátů),

Lactuca sativa L. odr. longifolia Lam. (včetně lociky či salátu římského),

Lactuca sativa L. odr. crispa L. (saláty listové) a

křížence těchto odrůd,

odrůdy (kultivary) endivie kadeřavé letní druhu Cichorium endivia L. odr. crispum Lam.,

odrůdy (kultivary) endivie zimní (lociky) druhu Cichorium endivia L. odr. latifolium Lam.,

určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu.

Tato norma se nevztahuje na produkty určené k průmyslovému zpracování, produkty upravené jako jednotlivé listy nebo saláty v květináčích.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost produktů po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být produkty všech jakostí:

celé,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté a ořezané, tzn. v podstatě bez zeminy nebo jiného substrátu a v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

nezvadlé,

v podstatě zbavené škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

nevyhánějící do květu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

V případě salátu se povoluje začervenalé zbarvení, způsobené nízkou teplotou při růstu, pokud tím není vážně narušen vzhled produktu.

Kořeny musí být odříznuty hladce pod spodními listy.

Produkt musí být normálně vyvinutý.

Vývoj a stav produktu musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Produkty se zařazují do dvou níže uvedených jakostí:

i)   I. jakost

Produkt zařazený do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat typické znaky pro odrůdu nebo tržní druh, zejména co se týče barvy.

Musí být také:

dobře tvarovaný,

pevný, s přihlédnutím ke způsobům pěstování a druhu produktu,

bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost,

bez poškození mrazem.

Hlávkový salát musí mít jedno dobře vyvinuté srdíčko. Hlávkový salát pěstovaný v chráněném prostředí však může mít malé srdíčko.

Lociky musí mít srdíčko, které může být malé.

Střed endivie kadeřavé letní nebo endivie zimní musí mít žlutou barvu.

ii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazuje produkt, který nelze zařadit do I. jakosti, který ale odpovídá minimálním požadavkům uvedeným výše.

Produkt musí být:

přiměřeně dobře tvarovaný,

bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si produkty uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

malé vady zbarvení,

malé vady způsobené škůdci.

Hlávkový salát musí mít srdíčko, které může být malé. U hlávkového salátu pěstovaného v chráněném prostředí je však povolena nepřítomnost srdíčka.

Lociky nemusí mít žádné srdíčko.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti jednoho kusu.

A.   Minimální hmotnost

Minimální hmotnost pro I. a II. jakost je:

 

Pěstovaný venku

Pěstovaný v chráněném prostředí

Salát hlávkový (s výjimkou salátu křehkého a ledového) a locika nebo salát římský (s výjimkou salátů druhu ‚Little gem‘)

150 g

100 g

Salát křehký a ledový

300 g

200 g

Listový salát a salát typu ‚Little gem‘

100 g

100 g

Endivie kadeřavá letní a endivie zimní

200 g

150 g

B.   Jednotnost

a)

Salát

Ve všech jakostech nesmí být rozdíl mezi nejlehčími a nejtěžšími kusy v každém balení větší než:

40 g, pokud nejlehčí kus váží méně než 150 g na kus,

100 g, pokud nejlehčí kus váží 150 g až 300 g na kus,

150 g, pokud nejlehčí kus váží 300 g až 450 g na kus,

300 g, pokud nejlehčí kus váží více než 450 g na kus.

b)

Endivie kadeřavá letní a endivie zimní

Ve všech jakostech nesmí být rozdíl mezi nejlehčími a nejtěžšími kusy v každém balení větší než 300 g.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   I. jakost

10 % kusů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně odchylkám povoleným pro II. jakost.

ii)   II. jakost

10 % kusů, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Ve všech jakostech 10 % kusů, které nesplňují požadavky na velikost, které však váží pouze o 10 % více nebo méně, než je dotčená velikost.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a musí obsahovat pouze produkty stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti a velikosti.

Povoluje se však balení ve formě směsi různých druhů produktů popsaných v této normě, pokud je zachována jednotnost jakosti a v případě jednotlivých druhů také jednotnost velikosti. Kromě toho musí být druhy navzájem jasně odlišitelné a podíl každého druhu v balení by měl být jasně viditelný, aniž by bylo balení poničeno.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Produkt musí být balen způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

C.   Úprava

Produkty dodávané ve více než jedné vrstvě mohou být baleny tak, že jsou naskládané na sobě (kořeny na srdíčka), za předpokladu, že jsou jednotlivé vrstvy nebo hlávky náležitě chráněny nebo odděleny.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Salát‘, ‚salát Butterhead‘, ‚Batávie‘, ‚Křehký salát (ledový)‘, ‚Locika‘, ‚Římský salát‘, ‚Listový salát‘ (nebo např. případně ‚Dubový list‘, ‚Lollo bionda‘, ‚Lollo rossa‘, ‚Endivie kadeřavá letní‘ nebo ‚Endivie zimní‘ nebo jiný odpovídající název, není-li obsah balení viditelný z vnějšku),

případně ‚Little gem‘ nebo jiný odpovídající název,

označení ‚pěstovaný v chráněném prostředí‘ nebo případně jiné vhodné označení,

název odrůdy (nepovinný),

u směsi různých druhů produktů

označení ‚Směs salátů‘ nebo

označení každého druhu produktu, a není-li obsah viditelný z vnějšku, označení počtu kusů od každého druhu.

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejnižší hmotností kusu nebo počtem kusů,

čistá hmotnost (nepovinná).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 5:   OBCHODNÍ NORMA PRO BROSKVE A NEKTARINKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro broskve a nektarinky (8) odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na broskve a nektarinky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost broskví a nektarinek po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky na jakost

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek, musí být broskve a nektarinky všech jakostí:

celé,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavené škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Broskve a nektarinky musí být pečlivě sklizeny.

Vývoj a stav broskví a nektarinek musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Minimální požadavky na zralost

Broskve a nektarinky musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost.

Stav vývoje a zralosti broskví a nektarinek musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti. Aby broskve a nektarinky splňovaly tento požadavek, musí být index lomu dužiny měřený ve středním bodu dužiny v místě příčného řezu alespoň 8o Brix a pevnost musí být nižší než 6,5 kg, měřeno plunžrem o průměru 8 mm (0,5 cm2) ve dvou bodech příčného řezu ovoce.

C.   Třídy jakosti

Broskve a nektarinky se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. S přihlédnutím k pěstitelské oblasti musí vykazovat tvar, vývoj a zbarvení typické pro odrůdu. Broskve a nektarinky jsou prosté všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. S přihlédnutím k pěstitelské oblasti musí vykazovat znaky typické pro odrůdu. Povoluje se však malá vada tvaru, vývoje nebo zbarvení.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Nepovolují se broskve a nektarinky otevřené v místě, kde z plodu vyrůstá stopka.

Jsou však povoleny tyto malé vady slupky, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

1 cm na délku u vad podélného tvaru,

ostatní poškození o celkové ploše nejvýše 0,5 cm2.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují broskve a nektarinky, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina nesmí vykazovat vážné vady. Plody otevřené v místě, kde z plodu vyrůstá stopka, se povolují jen v rámci odchylek jakosti.

Povolují se vady slupky, pokud zůstanou zachovány základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy broskví a nektarinek, v tomto rozsahu:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

ostatní poškození o celkové ploše nejvýše 1,5 cm2.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje:

buď podle obvodu,

nebo podle maximálního průměru příčného řezu.

Broskve a nektarinky se třídí podle následující stupnice velikostí:

Průměr

Velikost

(kód)

Obvod

90 mm a více

AAAA

28 cm a více

od 80 mm včetně, avšak pod 90 mm

AAA

od 25 cm včetně, avšak pod 28 cm

od 73 mm včetně, avšak pod 80 mm

AA

od 23 cm včetně, avšak pod 25 cm

od 67 mm včetně, avšak pod 73 mm

A

od 21 cm včetně, avšak pod 23 cm

od 61 mm včetně, avšak pod 67 mm

B

od 19 cm včetně, avšak pod 21 cm

od 56 mm včetně, avšak pod 61 mm

C

od 17,5 cm včetně, avšak pod 19 cm

od 51 mm včetně, avšak pod 56 mm

D

od 16 cm včetně, avšak pod 17,5 cm

Minimální velikost pro výběrovou jakost je stanovena na 17,5 cm (obvod) nebo 56 mm (průměr).

Velikost D (průměr od 51 mm včetně, nepřesahující však 56 mm, nebo od 16 cm včetně, nepřesahující však 17,5 cm) se nepovoluje v období od 1. července do 31. října.

Třídění podle velikosti je povinné pro všechny jakosti.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou, se silnými otlaky nebo produktů postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek menších nebo větších, než je uvedeno na obalu, a to nejvýše o 1 cm při třídění podle obvodu a nejvýše o 3 mm při třídění podle průměru. U plodů zařazených do nejnižší velikosti se však tato odchylka vztahuje pouze na broskve a nektarinky, jejichž velikost je menší nejvýše o 6 mm (obvod) nebo nejvýše o 2 mm (průměr) než stanovené minimální velikosti.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze broskve nebo nektarinky stejného původu, odrůdy, jakosti, stejného stupně zralosti a stejné velikosti a u výběrové jakosti i jednotného zbarvení.

Viditelná část obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Broskve a nektarinky musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

C.   Úprava

Broskve a nektarinky mohou být dodávány:

ve malých baleních,

v jedné vrstvě u výběrové jakosti; přičemž jednotlivé plody musí být od sebe vzájemně odděleny.

u I. a II. jakosti

v jedné nebo dvou vrstvách, nebo

nejvýše ve čtyřech vrstvách, pokud jsou plody uloženy v tuhých proložkách, jejichž jamky jsou uzpůsobeny tak, že nespočívají na plodech nižší vrstvy.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Broskve‘ nebo ‚Nektarinky‘, není-li obsah balení viditelný z vnějšku,

barva dužiny,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejmenším a největším průměrem nebo nejmenším a největším obvodem nebo označením velikosti v souladu s hlavou III ‚Ustanovení o velikosti‘,

počet kusů (nepovinný),

minimální obsah cukru, měřený refraktometrem a vyjádřený ve stupních Brix (nepovinné),

maximální pevnost, měřená penetrometrem a vyjádřená v kg/0,5 cm2 (nepovinná).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 6:   OBCHODNÍ NORMA PRO HRUŠKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro hrušky odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Pyrus communis L., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na hrušky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost hrušek po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být hrušky všech jakostí:

celé,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavené škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Kromě toho musí být pečlivě sklizené.

Vývoj a stav hrušek musí být takový, aby umožňoval:

pokračovat v procesu zrání a dosáhnout stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností,

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Hrušky se zařazují od tří níže uvedených jakostí.

i)   Výběrová jakost

Hrušky zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením musí být typické pro svou odrůdu a musí mít neporušenou stopku.

Dužina musí být naprosto zdravá a slupka prostá hrubé rzivosti (9).

Hrušky jsou prosté všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

Hrušky nesmějí být krupičnaté.

ii)   I. jakost

Hrušky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením musí být typické pro svou odrůdu.

Dužina musí být naprosto zdravá a slupka prostá hrubé rzivosti (9).

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

malé vady tvaru,

malé vady vývoje,

malé vady zbarvení,

malé vady slupky, které nepřesahují:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia pirina a V. inaequalis), které nesmí přesahovat 0,25 cm2 celkového povrchu,

malé, nezbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu.

Stopka může být mírně poškozena.

Hrušky nesmějí být krupičnaté.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují hrušky, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina musí být prostá větších vad.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si ovoce uchovává své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady vývoje,

vady zbarvení,

mírná hrubá rzivost (9),

vady slupky, které nepřesahují:

4 cm na délku u vad podélného tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia pirina a V. inaequalis), které nesmí přesahovat 1 cm2 celkového povrchu,

malé, mírně zbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu.

Pro jednotlivé jakosti platí tyto minimální požadované průměry:

 

Výběrová jakost

I. jakost

II. jakost

Velkoplodé odrůdy (10)

60 mm

55 mm

55 mm

Ostatní odrůdy

55 mm

50 mm

45 mm

Výjimečně není pro letní hrušky uvedené v dodatku této normy stanovena minimální velikost pro zásilky sklizené a odeslané mezi 10. červnem a 31. červencem (včetně) každého roku.

Pro zajištění jednotné velikosti v balení je rozdíl ve velikosti průměru jednotlivých plodů ve stejném balení omezen na:

5 mm pro ovoce výběrové jakosti a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách,

10 mm pro ovoce I. jakosti balené volně v balení nebo maloobchodním balení.

Pro ovoce II. jakosti balené volně v balení nebo maloobchodním balení není stanovena jednotnost velikosti.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost. Do této odchylky však nejsou zahrnuty hrušky bez stopky.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

V rámci této odchylky jsou přípustná maximálně 2 % početní nebo hmotnostní plodů vykazujících tyto vady:

malé vady nebo nezhojené trhliny,

velmi malé stopy hniloby,

přítomnost vnitřních škůdců a/nebo poškození dužiny způsobené škůdci.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti:

10 % početních nebo hmotnostních plodů, které bezprostředně odpovídají velikosti větší nebo menší, než je velikost uvedená na balení, přičemž pro plody nejmenší velikosti je povolena maximální odchylka 5 mm pod minimální průměr.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze hrušky stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (je-li velikost určena) a stejného stupně zralosti.

Ve výběrové jakosti platí rovněž jednotnost zbarvení.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Hrušky musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

C.   Úprava

Ovoce výběrové jakosti je baleno v řadách a vrstvách.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového balení jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Hrušky‘, není-li obsah viditelný z vnějšku,

název odrůdy.

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost nebo – u ovoce baleného v řadách a vrstvách – počet jednotek.

Při třídění podle velikosti se uvádí toto:

a)

u produktů, na které se vztahují pravidla jednotnosti, nejmenší a největší průměr;

b)

pro produkty, na které se nevztahují pravidla jednotnosti, průměr nejmenšího plodu v balení doplněný slovy ‚a větší‘, jiným rovnocenným údajem nebo případně průměrem největšího plodu v balení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

1.   Kritéria Velikosti

VP

=

velkoplodá odrůda

L

=

letní odrůda hrušek, pro kterou není stanovena žádná minimální velikost pro zásilky sklizené a odeslané mezi 10. červnem a 31. červencem každého roku.

2.   Seznam velkoplodých a letních odrůd hrušek (ne zcela vyčerpávající) tříděných podle kritérií velikosti

Maloplodé a jiné odrůdy, které nejsou uvedeny v seznamu, mohou být prodávány, pokud vyhovují požadavkům velikosti pro jiné odrůdy uvedeným v oddílu III normy.

Některé níže uvedené odrůdy mohou být prodávány pod obchodní značkou, pro kterou byla v jedné nebo více zemích požadována nebo získána ochrana. První a druhý sloupec tabulky tyto obchodní značky neuvádějí. Odkazy na známé obchodní značky jsou pro informaci uvedeny ve třetím sloupci.

Odrůda

Synonyma

Obchodní značky

Velikost

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

VP

Abugo o Siete en Boca

 

 

L

Akςa

 

 

L

Alka

 

 

VP

Alsa

 

 

VP

Amfora

 

 

VP

Alexandrine Douillard

 

 

VP

Bergamotten

 

 

L

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

VP

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre

 

VP

Beurré Clairgeau

 

 

VP

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

 

VP

Beurré Giffard

 

 

L

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

L

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

L

Carusella

 

 

L

Castell

Castell de Verano

 

L

Colorée de juillet

Bunte Juli

 

L

Comice rouge

 

 

VP

Concorde

 

 

VP

Condoula

 

 

L

Coscia

Ercolini

 

L

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

VP

D'Anjou

 

 

VP

Dita

 

 

VP

D. Joaquina

Doyenné de juillet

 

L

Doyenné d'hiver

Winterdechant

 

VP

Doyenné du comice

Comice, Vereinsdechant

 

VP

Erika

 

 

VP

Etrusca

 

 

L

Flamingo

 

 

VP

Forelle

 

 

VP

Général Leclerc

 

Amber GraceTM

VP

Gentile

 

 

L

Golden Russet Bosc

 

 

VP

Grand champion

 

 

VP

Harrow Delight

 

 

VP

Jeanne d'Arc

 

 

VP

Josephine

 

 

VP

Kieffer

 

 

VP

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

L

Lombacad

 

Cascade®

VP

Moscatella

 

 

L

Mramornaja

Mramornoje

 

VP

Mustafabey

 

 

L

Packham's Triumph

Williams d'Automne

 

VP

Passe Crassane

Passa Crassana

 

VP

Perita de San Juan

 

 

L

Pérola

 

 

L

Pitmaston

Williams Duchesse

 

VP

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

L

Président Drouard

 

 

VP

Rosemarie

 

 

VP

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

L

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

L

Taylors Gold

 

 

VP

Triomphe de Vienne

 

 

VP

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

VP

ČÁST 7:   OBCHODNÍ NORMA PRO JAHODY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na jahody odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Fragaria L., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na jahody určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jahod po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být jahody všech jakostí:

celé,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvé, avšak nemyté,

v podstatě zbavené škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

s kališními lístky (kromě lesních jahod); kališní lístky a stopka (pokud je přítomna) musí být čerstvé a zelené,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Jahody musí být pečlivě sklizeny.

Musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost. Vývoj a stav jahod musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Jahody se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Jahody v této třídě musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Musí být, s přihlédnutím k odrůdě, vynikajícího vzhledu.

Musí být bez zeminy.

Jahody jsou prosté všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Jahody této třídy musí být dobré jakosti. Zbarvením a tvarem musí být typické pro svou odrůdu.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehká vada tvaru,

bělavé zbarvení nepřesahující jednu desetinu povrchu plodu,

lehké otlaky na povrchu.

Musí být v podstatě bez zeminy.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují jahody, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si jahody uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

bělavé zbarvení nepřesahující jednu pětinu povrchu plodu,

lehké otlaky, u nichž nehrozí, že se rozšíří,

lehké stopy zeminy.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu.

Jahody musí mít tyto minimální velikosti:

výběrová jakost: 25 mm,

I. a II. jakost: 18 mm.

U lesních jahod se nevyžaduje žádná minimální velikost.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost. V rámci této odchylky se povolují nejvýše 2 % znehodnocených plodů.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost. V rámci této odchylky se povolují nejvýše 2 % znehodnocených plodů.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou, se silnými otlaky nebo produktů postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě. V rámci této odchylky se povolují nejvýše 2 % znehodnocených plodů.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: 10 % početních nebo hmotnostních jahod, které neodpovídají minimální velikosti.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze jahody stejného původu, odrůdy a jakosti.

Ve výběrové jakosti, musí být jahody – s výjimkou lesních jahod – obzvláště jednotné a pravidelné s ohledem na stupeň zralosti, barvu a velikost. V I. jakosti mohou být jahody velikostně méně jednotné.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Jahody musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Ovoce výběrové jakosti musí mít zvláště dobrou obchodní úpravu.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Jahody‘, není-li obsah balení viditelný z vnějšku,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, krajové či místní označení.

D.   Obchodní specifikace

jakost

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 8:   OBCHODNÍ NORMA PRO PAPRIKU ZELENINOVOU

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro papriku zeleninovou odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Capsicum annuum L. odr. annuum, určenou k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na papriku zeleninovou určenou k průmyslovému zpracování.

Podle tvaru se rozlišují čtyři tržní druhy papriky zeleninové:

paprika zeleninová podlouhlá (špičatá),

paprika zeleninová hranatá bez špičky,

paprika zeleninová hranatá se špičkou,

paprika zeleninová zploštělá (rajčinová).

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost papriky zeleninové po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být paprika zeleninová všech jakostí:

celá,

zdravá; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

v podstatě zbavená škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

dobře vyvinutá,

nepoškozená mrazem,

bez nezacelených poškození,

bez popálenin způsobených sluncem [s výjimkou specifikací uvedených v kapitole B ‚Třídy jakosti‘, písmeno ii)],

se stopkou,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Vývoj a stav papriky zeleninové musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Paprika zeleninová se zařazuje do dvou níže uvedených jakostí:

i)   I. jakost

Paprika zeleninová zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí, s přihlédnutím ke stupni zralosti, vykazovat vývoj, tvar a zbarvení typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Musí být:

pevná,

v podstatě beze skvrn.

Stopka může být lehce poškozena nebo odříznuta, avšak kalich nesmí být poškozen.

ii)   II. jakost

Do této třídy se zařazuje paprika zeleninová, kterou nelze zařadit do I. jakosti, která ale splňuje výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si paprika uchovává své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru a vývoje,

popáleniny způsobené sluncem nebo lehká zacelená poškození o délce nejvýše 2 cm u poškození podlouhlého tvaru nebo o celkové ploše nejvýše 1 cm2 u ostatních poškození,

lehké zaschlé povrchové praskliny o celkové délce nejvýše 3 cm.

Paprika zeleninová může být méně pevná, ne však zvadlá.

Stopka může být poškozena nebo odříznuta.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle průměru (šířky horní části). U zploštělých paprik (rajčinových) se šířkou rozumí maximální průměr příčného řezu.

U produktů tříděných podle velikosti nesmí rozdíl mezi průměrem největšího a nejmenšího plodu v témže balení přesáhnout 20 mm.

Šířka plodů nesmí být menší než:

paprika zeleninová podlouhlá (špičatá): 20 mm

paprika zeleninová hranatá bez špičky a paprika zeleninová hranatá se špičkou: 40 mm

paprika zeleninová zploštělá (rajčinová): 55 mm

Třídění podle velikosti není povinné u II. jakosti, u které však musí být dodrženy stanovené minimální velikosti.

Požadavky na velikost se nepoužijí na miniaturní produkty (11).

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové, která nesplňuje požadavky této jakosti, ale vyhovuje požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

ii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové, která nesplňuje ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

B.   Dovolené odchylky velikosti

i)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové nejvýše o 5 mm větší nebo menší, než je uvedeno, včetně nejvýše 5 % papriky zeleninové neodpovídající ani stanovené minimální velikosti.

ii)   II. jakost

Paprika zeleninová tříděná podle velikosti:

10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové nejvýše o 5 mm větší nebo menší, než je uvedeno, včetně nejvýše 5 % papriky zeleninové neodpovídající ani stanovené minimální velikosti.

Paprika zeleninová netříděná podle velikosti:

5 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové nejvýše o 5 mm menší, než je stanovená minimální velikost.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen papriku zeleninovou stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, stejné jakosti, skupiny velikosti (je-li paprika zeleninová tříděna podle velikosti) a u I. jakosti i přibližně stejné zralosti a zbarvení.

Povoluje se však směs papriky zeleninové různých barev, pokud je zachována jednotnost původu, jakosti, tržního druhu a velikosti (je-li paprika zeleninová tříděna podle velikosti).

Spotřebitelské balení o čisté hmotnosti nepřevyšující jeden kilogram může obsahovat směs zeleninových paprik různých barev a/nebo tržních druhů, pokud je zachována jednotnost jakosti a – u každé barvy a/nebo tržního druhu – jednotnost původu.

Paprika zeleninová podlouhlá, tříděná podle velikosti, musí být i přibližně stejné délky.

Velikost miniaturních paprik zeleninových musí být přiměřeně jednotná. Mohou být smíchány s jinými miniaturními produkty rozdílných druhů a rozdílného původu.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Paprika zeleninová musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

Není-li obsah balení viditelný z vnějšku:

‚Paprika zeleninová‘,

barva,

tržní druh (‚podlouhlá‘, ‚hranatá bez špičky‘, ‚hranatá se špičkou‘, ‚zploštělá‘) nebo název odrůdy.

V případě balení nebo spotřebitelských balení obsahujících směs různých barev a/nebo tržních druhů zeleninové papriky:

‚Směs paprik‘ nebo rovnocenné označení,

není-li obsah balení viditelný z vnějšku, barvy a/nebo tržní druhy zeleninových paprik a počet kusů od každé z dotyčných barev a/nebo od každého z tržních druhů.

C.   Původ produktu

Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, krajové či místní označení.

V případě spotřebitelských balení obsahujících směs zeleninových paprik různých barev a/nebo tržních druhů různého původu se vedle názvu dotyčné barvy a/nebo tržního druhu uvede označení příslušné země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti) vyjádřená nejmenším a největším průměrem nebo v případě potřeby označení ‚netříděno podle velikosti‘,

v případě potřeby ‚mini papričky‘ nebo ‚baby papričky‘ nebo jiný vhodný výraz pro miniaturní produkt. V případě, že je smícháno více druhů miniaturních produktů ve stejném balení, je nutné označit veškeré přítomné produkty a jejich původ.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 9:   OBCHODNÍ NORMA PRO STOLNÍ HROZNY RÉVY VINNÉ

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro stolní hrozny révy vinné odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Vitis vinifera L., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na stolní hrozny révy vinné určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost stolních hroznů révy vinné po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být hrozny a bobule všech jakostí:

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě zbavené škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Kromě toho bobule musí být:

celé,

dobře tvarované,

normálně vyvinuté.

Pigmentace vyvolaná sluncem se nepovažuje za vadu.

Hrozny musí být pečlivě sklizené.

Šťáva z bobulí musí vykazovat index lomu nejméně:

12o Brix pro odrůdy Alphonse Lavallée, Cardinal a Victoria;

13o Brix pro všechny ostatní semenné odrůdy;

14o Brix pro všechny bezsemenné odrůdy.

Kromě toho musí všechny odrůdy vykazovat uspokojivé hodnoty poměru cukr/kyselost.

Vývoj a stav stolních hroznů musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Stolní hrozny révy vinné se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Stolní hrozny révy vinné zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Hrozny musí, s přihlédnutím k pěstitelské oblasti, vykazovat tvar, vývoj a zbarvení typické pro odrůdu a musí být bez jakýchkoliv vad. Bobule musí být pevné, pravidelně rozmístěné a dobře držící na třapině a musí mít v podstatě zachované ojínění.

ii)   I. jakost

Stolní hrozny révy vinné zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Hrozny musí, s přihlédnutím k pěstitelské oblasti, vykazovat tvar, vývoj a zbarvení typické pro odrůdu. Bobule musí být pevné, dobře držící na třapině a musí mít v nejvyšší možné míře zachované ojínění. Rozmístění bobulí na třapině však může být méně pravidelné než u výběrové jakosti.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost, uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

malé vady tvaru,

malé vady zbarvení,

velmi lehké popáleniny způsobené sluncem, zasahující pouze slupku.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují stolní hrozny révy vinné, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

U hroznů se povolují malé vady tvaru, vývoje a zbarvení, pokud s přihlédnutím k pěstitelské oblasti zůstanou zachovány jejich základní odrůdové znaky.

Bobule musí být dostatečně pevné a dostatečně držící na třapině a musí mít v největší možné míře zachované ojínění. Rozmístění bobulí na třapině může být méně pravidelné než u I. jakosti.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si stolní hrozny révy vinné uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení,

lehké popáleniny slupky způsobené sluncem,

lehké otlaky,

lehká poškození slupky.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti hroznů.

Minimální hmotnost hroznu je stanovena pro stolní hrozny révy vinné pěstované ve skleníku a pro velkoplodé a maloplodé odrůdy stolních hroznů révy vinné pěstované ve volné půdě, takto:

 

Stolní hrozny révy vinné pěstované ve skleníku

(je-li uvedeno na štítku)

Stolní hrozny révy vinné pěstované ve volné půdě

Všechny odrůdy kromě maloplodých odrůd uvedených v dodatku

Maloplodé odrůdy uvedené v dodatku

Výběrová jakost

300 g

200 g

150 g

I. jakost

250 g

150 g

100 g

II. jakost

150 g

100 g

75 g

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % hmotnostních hroznů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % hmotnostních hroznů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

iii)   II. jakost

10 % hmotnostních hroznů, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

B.   Dovolené odchylky velikosti

i)   Výběrová jakost a I. jakost

10 % hmotnostních hroznů neodpovídajících minimální hmotnosti stanovené pro danou jakost, ale odpovídajících minimální hmotnosti stanovené pro bezprostředně nižší jakost.

ii)   II. jakost

10 % hmotnostních hroznů, které nesplňují požadavky na velikost v této jakosti, ale dosahují hmotnosti nejméně 75 g.

iii)   Výběrová jakost a I. a II. jakost

V každém spotřebitelském balení nepřevyšujícím 1 kg čisté hmotnosti se povoluje pro dosažení uvedené hmotnosti jeden hrozen o hmotnosti nižší než 75 g, pokud všemi ostatními znaky odpovídá uvedené jakosti.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen hrozny stejného původu, odrůdy, jakosti a stejného stupně zralosti.

U stolních hroznů révy vinné balených do malých spotřebitelských balení, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje l kg, se jednotnost odrůdy a původu nepožaduje.

Hrozny výběrové jakosti musí být i přibližně stejného zbarvení a velikosti.

U odrůdy Chasselas (Chrupka) se povoluje ukládat do každého balení pro ozdobu hrozny odlišné barvy.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Stolní hrozny révy vinné musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Hrozny výběrové jakosti musí být uloženy pouze v jedné vrstvě.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení jsou prostá všech cizích látek, s výjimkou nejvýše 5 cm dlouhého zbytku réví přirostlého k třapině hroznu, který se povoluje při zvláštní obchodní úpravě.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Stolní hrozny révy vinné‘, není-li obsah balení viditelný z vnějšku.

název odrůdy nebo případně názvy odrůd.

případně ‚skleníkové‘.

C.   Původ produktu

Země původu a popřípadě pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

Vyčerpávající seznam maloplodých odrůd

Odrůda

Jiné názvy, pod kterými je odrůda známa

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

 

Beba

Beba de los Santos, Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Dehlro

 

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Exalta

 

Flame Seedless

Red Flame

Gros vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de Saint-Jacques, Saint-Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Républicain

Mireille

 

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d' Adda

Muscat d'Adda

Moscato d'Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Œillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse précoce

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien

Perla di Csaba

Càbski Biser, Julski muscat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

 

Perlette

 

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

 

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Regina dei Vigneti

Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine de Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless a mutace

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

 

ČÁST 10:   OBCHODNÍ NORMA PRO RAJČATA

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro rajčata odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw./Lycopersicon esculentum Mill., určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, neplatí pro rajčata určená k průmyslovému zpracování.

Rozlišují se čtyři tržní druhy rajčat:

‚kulatá‘,

‚žebernatá‘,

‚podlouhlá‘ či ‚protáhlá‘,

‚třešňovitá‘ (včetně rajčat ‚koktejlových‘).

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost rajčat po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být rajčata všech jakostí:

celá,

zdravá; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

v podstatě zbavená škůdců,

v postatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Rajčata v hroznech musí vykazovat zelené části svěží, zdravé, čisté a bez listů a bez jakýchkoliv viditelných cizích látek.

Stav a vývoj rajčat musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci a

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Rajčata se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Rajčata zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí mít pevnou dužninu a vykazovat tvar, vzhled a vývoj typické pro odrůdu.

Jejich zbarvení, v závislosti na stavu zralosti, musí být takové, aby umožňovalo splnění požadavků posledního odstavce části A uvedené výše.

Nepovoluje se zelené zbarvení (prstenec) kolem stopečné jamky, ani jiné vady, s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození slupky, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Rajčata zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí být dostatečně pevná a musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Musí být bez prasklin a zjevného zeleného zbarvení kolem stopečné jamky. Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

malé vady tvaru a vývoje,

malé vady zbarvení,

malé vady slupky,

velmi lehké otlaky.

‚Žebernatá‘ rajčata mohou kromě toho vykazovat:

zahojené praskliny o délce nejvýše 1 cm,

deformace, ne však nadměrné,

malý nezkorkovatělý pupek,

zkorkovatělé jizvy pupkovitého tvaru v místě po opadlé blizně o celkové ploše nepřesahující 1 cm2,

tenkou podlouhlou jizvu po opadlé blizně (připomínající šev) o délce nepřesahující dvě třetiny průměru měřeného v nejširším místě plodu.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují rajčata, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Musí být dostatečně pevná (ale mohou být i o něco méně pevná než plody I. jakosti) a bez nezahojených prasklin.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si rajčata uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru, vývoje a zbarvení,

vady slupky nebo otlaky, pokud vážně nepoškozují plod,

zacelené praskliny o délce nejvýše 3 cm u rajčat ‚kulatých‘, ‚žebernatých‘ nebo ‚podlouhlých‘.

‚Žebernatá‘ rajčata mohou kromě toho vykazovat:

výraznější deformace než u plodů I. jakosti, ne však znetvoření,

zkorkovatělé jizvy pupkovitého tvaru,

zkorkovatělé jizvy pupkovitého tvaru v místě po opadlé blizně o celkové ploše nepřesahující 2 cm2,

tenkou podlouhlou jizvu po opadlé blizně (připomínající šev).

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu. Následující ustanovení neplatí pro rajčata ‚třešňovitá‘.

A.   Minimální velikost

Minimální velikost pro rajčata zařazená do výběrové jakosti, I. jakosti a II. jakosti je stanovena takto:

35 mm pro rajčata ‚kulatá‘ a ‚žebernatá‘,

30 mm pro rajčata ‚podlouhlá‘.

B.   Stupnice velikostí

Rajčata se třídí podle následující stupnice velikostí:

od 30 mm včetně, avšak pod 35 mm (12),

od 35 mm včetně, avšak pod 40 mm,

od 40 mm včetně, avšak pod 47 mm,

od 47 mm včetně, avšak pod 57 mm,

od 57 mm včetně, avšak pod 67 mm,

od 67 mm včetně, avšak pod 82 mm,

od 82 mm včetně, avšak pod 102 mm,

102 mm a více.

Třídění podle stupnice velikostí je povinné pro rajčata výběrové jakosti a I. jakosti.

Tato stupnice velikostí neplatí pro rajčata v hroznech.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

V každém balení jsou povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

5 % početních nebo hmotnostních rajčat, která nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro I. jakost.

ii)   I. jakost

10 % početních nebo hmotnostních rajčat, která nesplňují požadavky této jakosti, ale vyhovují požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně i odchylkám povoleným pro II. jakost.

U rajčat v hroznech 5 % početních nebo hmotnostních rajčat odpadlých od hroznu.

iii)   II. jakost

10 % početních nebo hmotnostních rajčat neodpovídajících požadavkům této jakosti, ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou, se silnými otlaky nebo produktů postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě.

U rajčat v hroznech 10 % početních nebo hmotnostních rajčat odpadlých od hroznu.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: 10 % početních nebo hmotnostních rajčat odpovídajících skupině velikosti bezprostředně nižší nebo vyšší, než je uvedena, přičemž minimum pro rajčata ‚kulatá‘ a ‚žebernatá‘ je 33 mm a pro rajčata ‚podlouhlá‘ 28 mm.

V.   USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze rajčata stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti a skupiny velikosti (jsou-li rajčata podle velikosti tříděna).

Rajčata zařazená do výběrové jakosti a I. jakosti musí být v podstatě stejné zralosti a stejného zbarvení. Rajčata ‚podlouhlá‘ musí být kromě toho i přibližně stejné délky.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Rajčata musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiál používaný uvnitř balení je nový, čistý a takové jakosti, která vylučuje jakékoli vnější nebo vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení jsou prostá všech cizích látek.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí poškození slupky.

C.   Úprava

Rajčata smějí být dodávána takto:

i)

jako jednotlivé plody, s kališními lístky a krátkou stopkou nebo bez nich;

ii)

jako rajčata v hroznech, tzn. rajčata v celém květenství nebo jeho části, pokud každé květenství nebo jeho část obsahuje nejméně:

tři plody (v hotovém balení dva plody), nebo

u rajčat třešňovitých v hroznech šest plodů (v hotovém balení čtyři plody).

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj ‚balírna a/nebo odesílatel‘ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, umístěnými v těsné návaznosti na označení ‚Baleno pro:‘, nebo ekvivalentním označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

‚Rajčata‘ nebo ‚Rajčata v hroznech‘ a tržní druh, není-li obsah balení viditelný z vnějšku. Tyto údaje musí být v každém případě uvedeny u ‚třešňovitých‘ (nebo ‚koktejlových‘) rajčat v hroznech či dodávaných jako jednotlivé plody.

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu a popřípadě pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

skupina velikosti (je-li produkt tříděn podle velikosti), vyjádřená nejmenším a největším průměrem, nebo případně označení ‚netříděno podle velikosti‘,

minimální obsah cukru, měřený refraktometrem a vyjádřený ve stupních Brix (nepovinné).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.“


(1)  Vzhledem k vlastnostem odrůdy Fuji a jejích mutací ohledně zralosti v době sklizně je přípustná radiální sklovitost, pokud je omezena na cévní svazky každého ovoce.

(2)  Za tímto účelem musí mít uspokojivý obsah rozpustné sušiny a stupeň pevnosti.

(3)  Kritéria pro zbarvení a rzivost, jakož i ne zcela vyčerpávající seznam odrůd, kterých se jednotlivá kritéria týkají, jsou uvedeny v dodatku této normy.

(4)  Minimálně 20 % červeného zbarvení pro I. a II. jakost.

(5)  Pro odrůdu Jonagold je však třeba, aby ovoce II. jakosti mělo nejméně jednu desetinu povrchu plodu červeně žíhanou.

(6)  Velikost nepřesahující 45 mm se vztahuje pouze na klementinky.

(7)  Je povoleno použití konzervačních látek nebo jiných chemických látek, které zanechávají na slupce plodu cizí pach, pokud to vyhovuje platným předpisům Společenství.

(8)  Vztahuje se na všechny typy pocházející z Prunus persica Sieb. a Zucc., tj. broskve a nektarinky s odlučitelnou i neodlučitelnou peckou a se slupkou plstnatou i hladkou.

(9)  Neplatí, je-li rzivost charakteristickou vlastností odrůdy.

(10)  Ne zcela vyčerpávající seznam velkoplodých a letních odrůd hrušek je uveden v dodatku k této normě.

(11)  Miniaturním produktem se rozumí odrůda nebo kultivar papriky zeleninové vypěstovaná šlechtěním z rostlin a/nebo zvláštními pěstebními technikami, s výjimkou paprik zeleninových neminiaturních odrůd, které se plně nevyvinuly nebo nemají dostatečnou velikost. Všechny ostatní požadavky normy musejí být splněny.

(12)  Platí pouze pro rajčata ‚podlouhlá‘.


PŘÍLOHA II

„PRILOHA II

VZOR UVEDENÝ V ČL. 11 ODST. 1

Image


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

OSVĚDČENÍ O SHODĚ S OBCHODNÍMI NORMAMI SPOLEČENSTVÍ PRO ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU PODLE ČLÁNKU 11, 12 a 12a

Image


PRILOHA IV

„PŘÍLOHA VI

Kontrolní metody podle čl. 20 odst. 1

Poznámka: následující kontrolní metody jsou založeny na ustanoveních návodu pro provádění kontroly jakosti čerstvého ovoce a zeleniny přijatého režimem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro uplatňování mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu.

1.   DEFINICE

1.1   Balení

Samostatně zabalená část šarže, včetně obsahu. Účelem balení je snadná manipulace a doprava množství prodejních jednotek nebo volných či uspořádaných produktů, aby se tak předešlo jejich poškození v důsledku fyzické manipulace a dopravy. Kontejnery pro silniční, železniční, lodní a leteckou přepravu se nepokládají za balení.

1.2   Maloobchodní balení

Samostatně zabalená část šarže, včetně obsahu. Účelem maloobchodního balení je vytvořit prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele v místě nákupu.

1.2a   Hotová balení

Hotová balení jsou maloobchodní balení, která zcela nebo částečně uzavírají zboží, avšak způsobem, kdy obsah nelze změnit bez otevření nebo změny obalu. Ochranné fólie obalující jednotlivé produkty se nepovažují za hotové balení.

1.3   Zásilka

Množství produktů, které je zjištěno v okamžiku kontroly, prodávaných daným obchodníkem a definovaných v dokladu. Zásilka může být složena z jednoho nebo několika druhů produktů; může obsahovat jednu nebo více šarží čerstvého, suchého či sušeného ovoce a zeleniny.

1.4   Šarže

Množství produktů, které mají v okamžiku kontroly na jednom místě stejné vlastnosti s ohledem na:

balírnu a/nebo odesílatele

zemi původu

povahu produktu

jakost produktu

velikost (třídí-li se produkty podle velikosti)

odrůdu nebo tržní druh (podle příslušných ustanovení normy)

druh balení a obalové úpravy.

Je-li však při kontrole shody zásilek (uvedených v bodu 1.3) obtížné rozlišovat různé šarže a/nebo obchodní úpravu jednotlivých šarží není možné rozlišit, mohou být všechny šarže v konkrétní zásilce považovány za jedinou šarži, pokud jsou podobné z hlediska druhu produktů, odesílatele, země původu, jakosti a odrůdy či tržního druhu, stanoví-li to příslušná obchodní norma.

1.5   Odběr vzorků

Souborné vzorky přechodně odebrané z šarže během kontroly shody.

1.6   Prvotní vzorek

Balení odebrané namátkově ze šarže, u balených produktů nebo u volně ložených produktů (naložených přímo do dopravního prostředku nebo jeho součásti), množství odebrané namátkově z určitého místa v šarži.

1.7   Hromadný vzorek

Několik prvotních vzorků považovaných za reprezentativní vzorky šarže, přičemž celkové množství musí být dostatečné pro vyhodnocení šarže podle všech kritérií.

1.8   Druhotný vzorek

Rovnocenné množství produktů odebrané namátkově z prvotního vzorku.

V případě balených ořechů má druhotný vzorek hmotnost od 300 g do 1kg. Pokud je prvotní vzorek tvořen baleními obsahujícími maloobchodní balení, odebere se jako druhotný vzorek jedno či více maloobchodních balení, jejichž celková hmotnost je alespoň 300 g.

U jiných balených produktů obsahuje druhotný vzorek 30 jednotek v případě, že čistá váha balení je nejvýše 25 kg a balení neobsahuje žádná maloobchodní balení. V některých případech to znamená, že musí být zkontrolován celý obsah balení, pokud prvotní vzorek neobsahuje více než 30 jednotek.

1.9   Smíšený vzorek (pouze suché a sušené produkty)

Smíšený vzorek je směs o hmotnosti nejméně 3 kg složená ze všech druhotných vzorků odebraných z hromadného vzorku. Produkty ve smíšeném vzorku musí být rovnoměrně smíšeny.

1.10   Omezený vzorek

Množství produktů odebraných namátkově z hromadného či smíšeného vzorku, jejichž objem je omezený na minimální potřebné množství, avšak dostatečný pro vyhodnocení některých konkrétních kritérií.

Pokud by byl produkt v důsledku kontrolní metody zničen, nepřesahuje velikost omezeného vzorku 10 % hromadného vzorku nebo v případě ořechů ve skořápce 100 ořechů odebraných ze smíšeného vzorku. U malých suchých či sušených produktů (tj. 100 g obsahuje více než 100 jednotek) nepřesahuje omezený vzorek hmotnost 300 g.

Pro účely vyhodnocení kritérií týkajících se míry vývoje a/nebo zralosti se vzorky sestaví podle objektivních metod uvedených v Návodu k objektivním zkouškám prováděným za účelem určení kvality ovoce a zeleniny a suchých a sušených produktů (http://www.oecd.org/agr/fv).

Z hromadného či smíšeného vzorku může být odebráno několik omezených vzorků za účelem kontroly shody šarže s různými kritérii.

2.   PROVÁDĚNÍ KONTROLY SHODY

2.1   Obecné poznámky

Kontrola shody se provádí vyhodnocením vzorků odebraných namátkově z různých míst v kontrolované šarži. Kontrola je založena na předpokladu, že kvalita vzorku je reprezentativní pro kvalitu šarže.

2.2   Místo kontroly

Kontrolu shody lze provádět během balení, v místě odesílání, během přepravy, v místě příjmu, ve velkoobchodním i maloobchodním prodeji.

V případech, kdy kontrolní orgán neprovádí kontrolu shody ve svých vlastních prostorách, poskytne prostory pro provedení kontroly shody držitel.

2.3   Identifikace šarží a/nebo celkový dojem ze zásilky

Identifikace šarží se provádí na základě jejich označení nebo jiných kritérií, jako např. údajů podle směrnice Rady 89/396/EHS (1). U zásilek, které jsou složeny z několika šarží, je nutné, aby inspektor získal celkový dojem o zásilce na základě průvodních dokladů nebo prohlášení k zásilkám. Inspektor poté stanoví, nakolik předvedené šarže odpovídají údajům v těchto dokladech.

Nakládají-li se produkty nebo jsou-li již naloženy na dopravní prostředek, používá se při identifikaci zásilky registrační číslo tohoto prostředku.

2.4   Předvedení produktů

Inspektor rozhodne, která balení se budou kontrolovat. Předvedení provede hospodářský subjekt, přičemž je předveden hromadný vzorek a jsou poskytnuty všechny údaje, které jsou potřebné pro identifikaci zásilky nebo šarže.

Požadují-li se omezené či druhotné vzorky, určuje je sám inspektor z hromadného vzorku.

2.5   Fyzická kontrola

Hodnocení balení a úpravy:

U obalové úpravy, včetně materiálu používaného uvnitř balení, se testuje, zda je vhodná a čistá podle ustanovení příslušné obchodní normy. To se provádí u balených produktů na základě prvotních vzorků a ve všech ostatních případech na základě dopravního prostředku. Jsou-li povoleny pouze některé druhy balení a úpravy, inspektor kontroluje, zda jsou použity.

Ověření značení:

Inspektor ověří, zda jsou produkty označeny podle příslušné obchodní normy. Součástí ověření je i kontrola přesnosti označení a/nebo rozsahu nutných změn.

U balených produktů se tato kontrola provádí na základě prvotních vzorků, ve všech ostatních případech na základě dokumentů přiložených k paletě či na základě dopravního prostředku.

Ovoce a zelenina balené jednotlivě v plastu se nepokládají ze hotově balené potraviny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES a není je nutno označovat v souladu s obchodními normami. V takových případech lze plastový obal pokládat za jednoduchou ochranu křehkých produktů.

Ověření shody produktů:

Inspektor určí velikost hromadného vzorku tak, aby mohl zhodnotit šarži. Namátkově vybere balení určená ke kontrole nebo u volně ložených produktů místa šarže, na kterých se odebírají jednotlivé vzorky.

Je třeba dbát na to, aby při odebírání vzorků nebyla poškozena kvalita produktů.

Poškozená balení se jako součást hromadného vzorku nepoužívají. Odkládají se stranou a mohou být případně předmětem zvláštního šetření a zprávy.

Je-li šarže označena za nevyhovující nebo je-li třeba prověřit riziko, že produkty nesplňují obchodní normu, obsahuje hromadný vzorek tato minimální množství:

Balené produkty

Počet balení v šarži

Počet balení k odběru (prvotní vzorky)

Do 100

5

Od 101 do 300

7

Od 301 do 500

9

Od 501 do 1 000

10

Více než 1 000

15 (minimum)

Volně ložené produkty

(nakládané přímo do dopravního prostředku nebo jeho součásti)

Množství šarže v kg nebo počet svazků v šarži

Množství prvotních vzorků v kg nebo počet svazků

Do 200

10

Od 201 do 500

20

Od 501 do 1 000

30

Od 1 001 do 5 000

60

Více než 5 000

100 (minimum)

U volně loženého ovoce a zeleniny (přes 2 kg na jednotku) jsou primární vzorky složeny minimálně z pěti jednotek. V případě šarží složených z méně než 5 balení nebo o hmotnosti nižší než 10 kg se provede kontrola celé šarže.

Zjistí-li inspektor po kontrole, že není možné učinit rozhodnutí, provede se další fyzická kontrola a průměr obou kontrol se oznámí jako celkový výsledek.

2.6   Kontrola produktů

U balených produktů se ke kontrole celkového vzhledu produktu, jeho úpravy, čistoty balení a označování použijí primární vzorky. Ve všech ostatních případech se kontroly provedou na základě šarže či dopravního prostředku.

Produkty musí být při kontrole shody zcela vyňaty z obalů. Inspektor nemusí toto opatření dodržet pouze v případě, že se jedná o smíšené vzorky.

Kontrola jednotnosti, minimálních požadavků, tříd jakosti a velikosti se provádí na základě hromadného či smíšeného vzorku s přihlédnutím k informačním brožurám zveřejněné režimem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro uplatňování mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu (http://www.oecd.org/agr/fv).

Při zjištění vad určí inspektor příslušné početní nebo hmotnostní procento produktů, které nesplňují normu.

Vnější vady se kontrolují na základě hromadného či smíšeného vzorku. Některá kritéria, jako míra vývoje a/nebo zralosti nebo přítomnost či nepřítomnost vnitřních vad, se mohou kontrolovat na základě omezených vzorků. Kontrola na základě omezeného vzorku se týká zejména kontrol, v jejichž důsledku dochází ke zničení obchodní hodnoty produktu.

Kritéria týkající se míry vývoje a/nebo zralosti se prověří za použití nástrojů a metod stanovených za tímto účelem v příslušné obchodní normě či v souladu s Návodem k objektivním zkouškám prováděným za účelem určení kvality ovoce a zeleniny a suchých a sušených produktů (http://www.oecd.org/agr/fv).

2.7   Zpráva o výsledcích kontroly

V případě potřeby se vydávají doklady podle článku 12a.

Jsou-li zjištěny vady způsobující nesplnění norem, musí být obchodník nebo jeho zástupce písemně informován o těchto vadách a jejich procentuálním podílu, jakož i o důvodech nesplnění norem. Je-li možné uvést produkt do souladu s normou změnou označení produktů, musí o tom být obchodník nebo jeho zástupce informován.

Při zjištění vad na produktech se uvádí procento produktu, které není v souladu s normou.

2.8   Snížení hodnoty zboží v důsledku kontroly shody

Po provedení kontroly shody se hromadný/smíšený vzorek poskytne hospodářskému subjektu nebo jeho zástupci.

Kontrolní subjekt není povinen vrátit části hromadného/smíšeného vzorku zničené při kontrole shody.“


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21.