25.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 282/17


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 1053/2008

ze dne 23. října 2008

o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění

(ECB/2008/11)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první odrážku a článek 110 této Smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 34.1 první odrážku ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem dočasně podpořit poskytování likvidity protistranám operací měnové politiky Eurosystému je třeba rozšířit kritéria, kterými se určuje způsobilost zajištění, jež protistrany operací měnové politiky Eurosystému poskytují Eurosystému za účelem získání likvidity. Kritéria, kterými se určuje způsobilost zajištění, jsou stanovena v obecných zásadách ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1).

(2)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla dne 15. října 2008 o dočasném rozšíření pravidel týkajících se způsobilosti zajištění pro účely operací Eurosystému. Rada guvernérů dále rozhodla, že den vstupu v platnost jejího rozhodnutí, jakož i jakákoli další opatření týkající se těchto rozšířených kritérií způsobilosti budou oznámeny co nejdříve.

(3)

S cílem provést výše uvedené rozhodnutí způsobem, který umožní jeho okamžité uplatnění, je třeba přijmout nařízení, jež nevyžaduje další prováděcí opatření ze strany národních centrálních bank členských států, které přijaly euro (dále jen „národní centrální banky“). Toto nařízení bude v platnosti po omezenou dobu a bude nahrazeno obecnými zásadami ECB,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozšíření některých kritérií způsobilosti zajištění

1.   Kritéria způsobilosti zajištění stanovená v příloze I obecných zásad ECB/2000/7 (dále jen „obecná dokumentace“) se rozšiřují v souladu s články 2 až 7.

2.   V případě rozporu mezi tímto nařízením a obecnou dokumentací, tak jak je provedena na vnitrostátní úrovni národními centrálními bankami, má přednost toto nařízení. Nestanoví-li toto nařízení jinak, národní centrální banky nadále uplatňují všechna ustanovení obecné dokumentace v nezměněné podobě.

Článek 2

Přijetí zajištění denominovaného v amerických dolarech, britských librách nebo japonských jenech jako způsobilého zajištění

1.   Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v oddílu 6.2.1 obecné dokumentace, jsou-li denominovány v amerických dolarech, britských librách nebo japonských jenech, představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému za předpokladu, že i) jsou vydány a drženy/vypořádány v eurozóně a ii) jejich emitent je usazen v Evropském hospodářském prostoru.

2.   Na všechny tyto obchodovatelné dluhové nástroje uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 8 %.

Článek 3

Přijetí syndikovaných úvěrů, které se řídí právem Anglie a Walesu, jako způsobilého zajištění

1.   Syndikované úvěry uvedené v oddílu 6.2.2 obecné dokumentace, které se řídí právem Anglie a Walesu, představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému.

2.   Požadavek stanovený v oddílu 6.2.2 obecné dokumentace, podle něhož celkový počet rozhodných právních řádů, které se vztahují na i) protistranu, ii) věřitele, iii) dlužníka, iv) ručitele (existuje-li), v) smlouvu o úvěrové pohledávce a (vi) mobilizační smlouvu, nesmí být vyšší než dva, se v případě těchto syndikovaných úvěrů mění tak, že celkový počet rozhodných právních řádů nesmí být vyšší než tři.

Článek 4

Přijetí dluhových nástrojů vydaných úvěrovými institucemi, které se obchodují na některých neregulovaných trzích, jako způsobilého zajištění

1.   Dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi, které se obchodují na některých neregulovaných trzích určených ECB, představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému.

2.   Na všechny tyto dluhové nástroje uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 5 %.

Článek 5

Přijetí zajištění s úvěrovým hodnocením „BBB-“ a vyšším jako způsobilého zajištění

1.   Minimálním požadavkem Eurosystému, pokud jde o hodnocení úvěrového standardu aktiv, která jsou způsobilá jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, je úvěrové hodnocení odpovídající „BBB-“. Tato změna požadavku na úvěrové hodnocení se vztahuje na obchodovatelná i neobchodovatelná aktiva, s výjimkou cenných papírů zajištěných aktivy podle oddílu 6.3 obecné dokumentace, pro něž zůstává požadavek na vysoké úvěrové standardy nezměněn.

2.   Na všechna způsobilá aktiva s úvěrovým hodnocením nižším než „A-“ uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 5 %.

Článek 6

Přijetí podřízených aktiv s odpovídajícími zárukami jako způsobilého zajištění

1.   Požadavek na nepodřízenost, pokud jde o způsobilost obchodovatelných aktiv jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému podle oddílu 6.2.1 obecné dokumentace, se neuplatní, jestliže finančně zdravý ručitel poskytne ve vztahu k těmto aktivům bezpodmínečnou a neodvolatelnou záruku splatnou na první požádání, tak jak je vymezeno v oddílu 6.3.2 obecné dokumentace.

2.   Na všechna tato aktiva uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 10 %, přičemž v případě teoretického ocenění se uplatní další snížení ve výši 5 %.

Článek 7

Přijetí termínovaných vkladů jako způsobilého zajištění

Termínované vklady od způsobilých protistran uvedené v oddílu 3.5 obecné dokumentace představují způsobilé zajištění pro všechny refinanční operace Eurosystému.

Článek 8

Další prováděcí opatření

Rada guvernérů přenesla pravomoc přijmout jakákoli další rozhodnutí, která jsou nezbytná k provedení jejího rozhodnutí ze dne 15. října 2008, na Výkonnou radu.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. října 2008. Články 2 a 3 se použijí od 14. listopadu 2008.

2.   Toto nařízení se použije do 30. listopadu 2008.

3.   Toto nařízení bude neprodleně zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. října 2008.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.