8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 981/2008

ze dne 7. října 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2008, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1493/1999 bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (2). Hlava V kapitola I nařízení (ES) č. 1493/1999 týkající se enologických postupů a ošetřování, článek 70 uvedeného nařízení, jakož i odpovídající ustanovení obsažená zejména v přílohách uvedeného nařízení se však použijí až do dne 31. července 2009.

(2)

V příloze V části A bodu 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví odchylky pro nejvyšší hodnoty celkového obsahu oxidu siřičitého pro některé druhy vín, které obsahují nejméně 5 gramů zbytkového cukru na litr.

(3)

V příloze V části B bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví možnost odchýlit se u některých druhů vín od nejvyššího obsahu těkavých kyselin.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 423/2008 (3) stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999, zejména pokud jde o nejvyšší hodnotu celkového obsahu oxidu siřičitého ve víně a o nejvyšší obsah těkavých kyselin ve víně. Zejména čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví, že změny seznamu vín uvedených v příloze V části A bodu 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 jsou uvedeny v příloze XIV nařízení (ES) č. 423/2008 a článek 24 posledně uvedeného nařízení stanoví, že vína, na která se vztahují odchylky podle přílohy V části B bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 z nejvyššího obsahu těkavých kyselin, jsou uvedena v příloze XVI nařízení (ES) č. 423/2008.

(5)

Některá portugalská bílá jakostní vína s. o. „Douro“ doprovázená výrazem „colheita tardia“ vykazují obsah zbytkového cukru rovný nebo vyšší než 80 g/l a pro své uchování za dobrých jakostních podmínek vyžadují vyšší obsah oxidu siřičitého, než je obvyklá mezní hodnota 260 mg/l, avšak nižší než 400 mg/l. Je proto třeba doplnit tato vína na seznam uvedený v příloze XIV prvním pododstavci písm. b) nařízení (ES) č. 423/2008.

(6)

Některá španělská jakostní vína s. o. s označením původu „Rioja“ nebo „Málaga“, jakož i některá portugalská bílá jakostní vína s. o. „Douro“ zvláštního způsobu výroby a s celkovým obsahem alkoholu v procentech objemových vyšším než 13 % objemových vykazují normálně obsah těkavých kyselin vyšší než mezní hodnoty stanovené v příloze V části B bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999, avšak nižší než 25, 35, resp. 40 miliekvivalentů na litr. Je proto třeba doplnit tato vína na seznam uvedený v příloze XVI nařízení (ES) č. 423/2008.

(7)

Nařízení (ES) č. 423/2008 v článku 44 stanoví obecná pravidla pro použití nových enologických postupů k pokusným účelům ze strany členských států. Podmínka stanovená v odst. 1 písm. c) uvedeného článku, která zakazuje vývoz vín podléhajících pokusným enologickým postupům povolených jedním členským státem mimo tento členský stát, způsobuje hospodářským subjektům potíže zejména při posuzování hospodářského dopadu vyzkoušených postupů. Tuto omezující podmínku je třeba zrušit, pokud již byl dotčený postup doporučen a zveřejněn Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV).

(8)

Možnost oběhu vín podléhajících pokusným enologickým postupům v celém Společenství musí být předmětem účinné kontroly a vyžaduje, aby používané pokusné postupy pro uvedená vína byly uvedeny v průvodním dokladu podle čl. 70 odst. 1 a v evidenční knize podle čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(9)

Nařízení (ES) č. 423/2008 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 423/2008 se mění takto:

1)

V čl. 44 odst. 1 se první pododstavec mění takto:

a)

v písmenu c) se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud však enologický postup nebo ošetření, které je předmětem takového povolení pro pokusné účely, je enologickým postupem již doporučeným a zveřejněným Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV), mohou být získané produkty uváděny na trh v celém Společenství.“;

b)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

dotyčné postupy nebo ošetření jsou uvedeny v průvodním dokladu podle čl. 70 odst. 1 a v evidenční knize podle čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999.“

2)

Přílohy XIV a XVI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 13.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 423/2008 se mění takto:

1.

v příloze XIV písm. b) se doplňuje sedmá odrážka, která zní:

„—

bílá jakostní vína s. o., pro něž je povoleno označení původu ‚Douro‘ následované výrazem ‚colheita tardia‘,“;

2.

příloha XVI se mění takto:

a)

v písmenu f) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

25 miliekvivalentů na litr pro:

jakostní vína s. o., která splňují podmínky pro označení výrazem ‚vendimia tardía‘,

sladká bílá nebo růžová jakostní vína s. o. z přezrálých hroznů, pro něž je povoleno označení původu Rioja,

ii)

35 miliekvivalentů na litr pro:

jakostní vína s. o. z přezrálých hroznů, pro něž je povoleno označení původu Ribeiro,

jakostní likérová vína s. o. označená výrazy ‚generoso‘ nebo ‚generoso de licor‘, pro něž je povoleno označení původu Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga a Montilla-Moriles,

jakostní vína s. o. a jakostní likérová vína s. o., pro něž je povoleno označení původu Málaga;“;

b)

vkládá se nové písmeno p), které zní:

„p)

pro portugalská vína:

30 miliekvivalentů na litr pro bílá jakostní vína s. o., pro něž je povoleno označení původu ‚Douro‘ následované výrazem ‚colheita tardia‘, pokud celkový obsah alkoholu v procentech objemových je rovný či vyšší než 16 % objemových a obsah zbytkového cukru je nejméně 80 g/l.“