14.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 219/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 811/2008

ze dne 13. srpna 2008

o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 bod 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckou prověřovací skupinou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 může Komise vyhlásit omezení pro dovoz určitých druhů do Společenství v souladu s podmínkami stanovenými v písmenech a) až d) uvedeného odstavce. Prováděcí opatření pro taková omezení byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (2).

(2)

Seznam druhů, u nichž je pozastaven dovoz do Společenství, byl stanoven v nařízení Komise (ES) č. 1037/2007 ze dne 29. srpna 2007 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství (3).

(3)

Vědecká prověřovací skupina dospěla na základě nejnovějších informací k závěru, že stav zachování určitých druhů uvedených v přílohách A a B nařízení (ES) č. 338/97 bude vážně ohrožen, pokud nebude pozastaven jejich dovoz z některých zemí původu do Společenství. Dovoz následujících druhů by proto měl být pozastaven:

Falco cherrug z Arménie, Bahrajnu, Iráku, Mauritánie a Tádžikistánu, Ovis vignei bocharensis z Uzbekistánu,

Odobenus rosmarus z Grónska,

Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis a Poicephalus gulielmi z Guineje,

Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (exempláře z volné přírody a z farem (ranching)) a Calabaria reinhardtii (exempláře z volné přírody) z Toga,

Agapornis pullarius a Poicephalus robustus z Pobřeží slonoviny,

Stephanoaetus coronatus z Pobřeží slonoviny a Toga,

Pyrrhura caeruleiceps z Kolumbie, Pyrrhura pfrimeri z Brazílie,

Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia razafindratsirae, Euphorbia suzannae-manieri a Euphorbia waringiae z Madagaskaru,

Varanus niloticus a Kinixys homeana (exempláře z volné přírody z Toga, exempláře z farem (ranching) z Beninu) z Beninu a Toga,

Python regius, Geochelone sulcata (exempláře z farem (ranching)) a Pandinus imperator (exempláře z farem (ranching)) z Beninu,

Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi a Seriatopora stellata z Indonésie,

Peltocephalus dumerilianus z Guyany,

Chitra chitra z Malajsie, Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis a Dendrobates ventrimaculatus z Peru,

Hippocampus kuda z Indonésie a Vietnamu,

Ornithoptera urvillianus (exempláře z farem (ranching)), Ornithoptera victoriae (exempláře z farem (ranching)), Tridacna gigas a Heliopora coerulea ze Šalamounových ostrovů,

Tridacna derasa z Vietnamu, Tridacna rosewateri z Mosambiku,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi a Trachyphyllia geoffroyi z Fidži,

Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp., Cynarina lacrymalis a Scolymia vitiensis z Tongy,

Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. a Zamiaceae spp. z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.

(4)

Proběhly konzultace se všemi zeměmi původu druhů, jichž se týkají nová omezení dovozu do Společenství podle tohoto nařízení.

(5)

Konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) na svém čtrnáctém zasedání změnila názvoslovné příručky a přepracovala seznam živočišných druhů v přílohách CITES tak, aby řády, čeledi a rody byly řazeny abecedně. Proto by druhy uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1037/2007 měly být nově nazvány a seřazeny.

(6)

Seznam druhů, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven, by proto měl být změněn a nařízení (ES) č. 1037/2007 by v zájmu větší srozumitelnosti mělo být nahrazeno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení článku 71 nařízení (ES) č. 865/2006 se pozastavuje dovoz exemplářů druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvedených v příloze tohoto nařízení do Společenství.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1037/2007 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 318/2008 (Úř. věst. L 95, 8.4.2008, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 100/2008 (Úř. věst. L 31, 5.2.2008, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 238, 11.9.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven

Druhy

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

z volné přírody

lovecké trofeje

Uzbekistán

a

Ovis ammon nigrimontana

z volné přírody

lovecké trofeje

Kazachstán

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

z volné přírody

lovecké trofeje

Bělorusko, Kyrgyzstán, Turecko

a

Felidae

Lynx lynx

z volné přírody

lovecké trofeje

Ázerbájdžán, Moldavsko, Ukrajina

a

Ursidae

Ursus arctos

z volné přírody

lovecké trofeje

Britská Kolumbie

a

Ursus thibetanus

z volné přírody

lovecké trofeje

Rusko

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

z volné přírody

všechny

Ekvádor, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

z volné přírody

všechny

Arménie, Bahrajn, Irák, Mauritánie, Tádžikistán

a


Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven

Druhy

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

z volné přírody

všechny

Uzbekistán

b

Saiga borealis

z volné přírody

všechny

Rusko

b

Saiga tatarica

z volné přírody

všechny

Kazachstán, Rusko

b

Camelidae

Lama guanicoe

z volné přírody

Všechny kromě:

exemplářů, které tvoří část registrovaných populací v Argentině, za předpokladu, že před přijetím dovážejícím členským státem jsou povolení potvrzena sekretariátem,

produktů ze střiže živých zvířat provedené v souladu se schváleným programem hospodaření, které jsou řádně označené a registrované,

nekomerčních vývozů omezeného množství vlny pro průmyslové testování, do 500 kg ročně.

Argentina

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

z volné přírody

všechny

Uzbekistán

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonymum Choeropsis liberiensis)

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea, Guinea-Bissau, Nigérie, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Gambie, Malawi, Niger, Nigérie, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus berezovskii

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus chrysogaster

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus fuscus

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus moschiferus

z volné přírody

všechny

Čína, Rusko

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

z volné přírody

všechny

Bolívie, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Fossa fossana

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

z volné přírody

všechny

Chile

b

Leopardus pajeros

z volné přírody

všechny

Chile

b

Leptailurus serval

z volné přírody

všechny

Alžírsko

b

Panthera leo

z volné přírody

všechny

Etiopie

b

Prionailurus bengalensis

z volné přírody

všechny

Macao

b

Profelis aurata

z volné přírody

všechny

Togo

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

z volné přírody

všechny

Grónsko

b

Viverridae

Cynogale bennettii

z volné přírody

všechny

Brunej, Čína, Indonésie, Malajsie, Thajsko

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

z volné přírody

všechny

Indonésie, Papua-Nová Guinea

b

Zaglossus bruijni

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

z volné přírody

všechny

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

z volné přírody

všechny

všechny

b

Alouatta macconnelli

z volné přírody

všechny

Trinidad a Tobago

b

Ateles belzebuth

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles fusciceps

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles geoffroyi

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles hybridus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles paniscus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Lagothrix cana

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lagothrix lagotricha

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lagothrix lugens

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lagothrix poeppigii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonymum C. jacchus geoffroyi)

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Cebus capucinus

z volné přírody

všechny

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

z volné přírody

všechny

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

z volné přírody

všechny

Burundi

b

Cercopithecus cephus

z volné přírody

všechny

Středoafrická republika

b

Cercopithecus dryas včetně C. salongo)

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b

Cercopithecus erythrogaster

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cercopithecus erythrotis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cercopithecus hamlyni

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cercopithecus mona

z volné přírody

všechny

Togo

b

Cercopithecus petaurista

z volné přírody

všechny

Togo

b

Cercopithecus pogonias

z volné přírody

všechny

Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie

b

Cercopithecus preussi (synonymum C. lhoesti preussi)

z volné přírody

všechny

Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie

b

Colobus polykomos

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny

b

Colobus vellerosus

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Togo

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b

Macaca arctoides

z volné přírody

všechny

Indie, Malajsie, Thajsko

b

Macaca assamensis

z volné přírody

všechny

Nepál

b

Macaca cyclopis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Macaca fascicularis

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Indie

b

Macaca maura

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca leonina

z volné přírody

všechny

Čína

b

Macaca nemestrina pagensis

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca nigra

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca nigrescens

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca ochreata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca sylvanus

z volné přírody

všechny

Alžírsko, Maroko

b

Papio anubis

z volné přírody

všechny

Libye

b

Papio papio

z volné přírody

všechny

Guinea-Bissau

b

Procolobus badius (synonymum Colobus badius)

z volné přírody

všechny

všechny

b

Procolobus verus (synonymum Colobus verus)

z volné přírody

všechny

Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonymum Presbytis phayrei)

z volné přírody

všechny

Kambodža, Čína, Indie

b

Trachypithecus vetulus (synonymum Presbytis senex)

z volné přírody

všechny

Srí Lanka

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonymum Galago elegantulus pallidus)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b

Galago demidoff (synonymum Galago demidovii)

z volné přírody

všechny

Burkina Faso, Středoafrická republika

b

Galago granti

z volné přírody

všechny

Malawi

b

Galago matschiei (synonymum G. inustus)

z volné přírody

všechny

Rwanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

z volné přírody

všechny

Středoafrická republika, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

z volné přírody

všechny

Nigérie

b

Nycticebus pygmaeus

z volné přírody

všechny

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

z volné přírody

všechny

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

z volné přírody

všechny

Brazílie, Guyana

b

Chiropotes israelita

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Chiropotes satanas

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Chiropotes utahickae

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pithecia pithecia

z volné přírody

všechny

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

z volné přírody

všechny

Singapur

b

Ratufa bicolor

z volné přírody

všechny

Čína

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

z volné přírody

všechny

Belize, Uruguay

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

všechny

živé

všechny

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

z volné přírody

všechny

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

z volné přírody

všechny

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

z volné přírody

všechny

Tanzanie, Zambie

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Goura scheepmakeri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Goura victoria

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

z volné přírody

všechny

Thajsko

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Tauraco fischeri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Tauraco macrorhynchus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

z volné přírody

všechny

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Accipiter erythropus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Accipiter gundlachi

z volné přírody

všechny

Kuba

b

Accipiter imitator

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy

b

Accipiter melanoleucus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Accipiter ovampensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Aquila rapax

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Aviceda cuculoides

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Buteo albonotatus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Buteo galapagoensis

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Buteo platypterus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Buteo ridgwayi

z volné přírody

všechny

Dominikánská republika, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Gyps africanus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Gyps bengalensis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gyps coprotheres

z volné přírody

všechny

Mosambik, Namibie, Svazijsko

b

Gyps indicus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gyps rueppellii

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Gyps tenuirostris

z volné přírody

všechny

všechny

b

Harpyopsis novaeguineae

z volné přírody

všechny

Indonésie, Papua-Nová Guinea

b

Hieraaetus ayresii

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

z volné přírody

všechny

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Lophaetus occipitalis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Lophoictinia isura

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Macheiramphus alcinus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Stephanoaetus coronatus

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Torgos tracheliotus

z volné přírody

všechny

Kamerun, Súdán

b

Trigonoceps occipitalis

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

z volné přírody

všechny

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

z volné přírody

všechny

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

z volné přírody

všechny

Botswana, Etiopie, Keňa, Malawi, Mosambik, Jižní Afrika, Súdán, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

z volné přírody

všechny

Austrálie, Papua-Nová Guinea

b

Micrastur plumbeus

z volné přírody

všechny

Kolumbie, Ekvádor

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b

GALLEIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

z volné přírody

všechny

Indonésie, Malajsie

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

z volné přírody

všechny

Súdán

b

Balearica pavonina

z volné přírody

všechny

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

z volné přírody

všechny

Angola, Botswana, Burundi, Demokratická republika Kongo, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Rwanda, Jižní Afrika, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

z volné přírody

všechny

Jižní Afrika, Tanzanie

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

z volné přírody

všechny

všechny (kromě Vietnamu)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

z volné přírody

všechny

Malajsie

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Charmosyna diadema

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lorius domicella

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Trichoglossus johnstoniae

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Psittacidae

Agapornis fischer

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

z farem (ranching)

všechny

Mosambik

b

Agapornis lilianae

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Agapornis nigrigenis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Agapornis pullarius

z volné přírody

všechny

Angola, Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Guinea, Keňa, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Amazona agilis

z volné přírody

všechny

Jamajka

b

Amazona autumnalis

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Amazona collaria

z volné přírody

všechny

Jamajka

b

Amazona mercenaria

z volné přírody

všechny

Venezuela

b

Amazona xanthops

z volné přírody

všechny

Bolívie, Paraguay

b

Ara chloropterus

z volné přírody

všechny

Argentina, Panama

b

Ara severus

z volné přírody

všechny

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

z volné přírody

všechny

Uruguay

b

Aratinga aurea

z volné přírody

všechny

Argentina

b

Aratinga auricapillus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Aratinga erythrogenys

z volné přírody

všechny

Peru

b

Aratinga euops

z volné přírody

všechny

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Coracopsis vasa

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

z volné přírody

všechny

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

z volné přírody

všechny

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Forpus xanthops

z volné přírody

všechny

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

z volné přírody

všechny

všechny

b

Hapalopsittaca fuertesi

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Hapalopsittaca pyrrhops

z volné přírody

všechny

všechny

b

Leptosittaca branickii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Nannopsittaca panychlora

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pionus chalcopterus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Poicephalus gulielmi

z volné přírody

všechny

Kamerun, Pobřeží slonoviny, Kongo, Guinea

b

Poicephalus meyeri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Poicephalus robustus

z volné přírody

všechny

Botswana, Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Gambie, Guinea, Mali, Namibie, Nigérie, Senegal, Jižní Afrika, Svazijsko, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Polytelis alexandrae

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Prioniturus luconensis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Psittacula alexandri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Psittacula finschii

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Kambodža

b

Psittacula roseata

z volné přírody

všechny

Čína

b

Psittacus erithacus

z volné přírody

všechny

Benin, Burundi, Libérie, Mali, Nigérie, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

z volné přírody

všechny

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Pyrrhura albipectus

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Pyrrhura caeruleiceps

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura calliptera

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura leucotis

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pyrrhura orcesi

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Pyrrhura pfrimeri

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pyrrhura subandina

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura viridicata

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Tanygnathus gramineus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Touit melanonotus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Touit surdus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Triclaria malachitacea

z volné přírody

všechny

Argentina, Brazílie

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Bubo blakistoni

z volné přírody

všechny

Čína, Japonsko, Rusko

b

Bubo lacteus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Bubo philippensis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Bubo poensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Bubo vosseleri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Glaucidium capense

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea

b

Ketupa ketupu

z volné přírody

všechny

Singapur

b

Nesasio solomonensis

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy

b

Ninox affinis

z volné přírody

všechny

Indie

b

Ninox rudolfi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Otus angelinae

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Otus capnodes

z volné přírody

všechny

Komory

b

Otus fuliginosus

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus insularis

z volné přírody

všechny

Seychely

b

Otus leucotis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Otus longicornis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus mindorensis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus mirus

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus pauliani

z volné přírody

všechny

Komory

b

Otus roboratus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Pseudoscops clamator

z volné přírody

všechny

Peru

b

Pulsatrix melanota

z volné přírody

všechny

Peru

b

Scotopelia bouvieri

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Scotopelia peli

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Scotopelia ussheri

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Ghana, Libérie, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

z volné přírody

všechny

Čína

b

Strix woodfordii

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b

Tyto aurantia

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Tyto inexspectata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Tyto manusi

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Tyto sororcula

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

z volné přírody

všechny

Salvador, Guatemala, Mexiko

b

Palaeosuchus trigonatus

z volné přírody

všechny

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

původ „F“ (1)

všechny

Egypt

b

Uromastyx dispar

z volné přírody

všechny

Alžírsko, Mali, Súdán

b

Uromastyx geyri

z volné přírody

všechny

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma capuroni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma cucullata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma fallax

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma furcifer

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma gallus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma globifer

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma guibei

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma linota

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma malthe

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma nasuta

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma parsonii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Chamaeleo eisentrauti

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

z volné přírody

všechny

Burundi

b

Chamaeleo feae

z volné přírody

všechny

Rovníková Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Chamaeleo gracilis

z volné přírody

všechny

Benin

b

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

z farem (ranching)

o délce těla větší než 8 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Togo

b

Chamaeleo montium

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo pfefferi

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo senegalensis

z farem (ranching)

o délce těla větší než 6 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Togo

b

Chamaeleo werneri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Chamaeleo wiedersheimi

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Furcifer angeli

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer antimena

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer campani

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer labordi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer minor

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer petteri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer willsii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Cordylus tropidosternum

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Cordylus vittifer

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

z volné přírody

všechny

Komory

b

Phelsuma dubia

z volné přírody

všechny

Komory, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

z volné přírody

všechny

Komory

b

Phelsuma modesta

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

z volné přírody

všechny

Komory

b

Uroplatus ebenaui

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus malama

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

z volné přírody

všechny

Guatemala, Mexiko

b

Heloderma suspectum

z volné přírody

všechny

Mexiko, Spojené státy americké

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Conolophus subcristatus

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Iguana iguana

z volné přírody

všechny

Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Varanidae

Varanus bogerti

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Varanus dumerilii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus exanthematicus

z volné přírody

všechny

Benin, Togo

b

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

z farem (ranching)

delší než 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti)

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus niloticus

z volné přírody

všechny

Benin, Burundi, Mosambik, Togo

b

z farem (ranching)

všechny

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

z volné přírody

všechny

Togo

b

z farem (ranching)

všechny

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus salvadorii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus salvator

z volné přírody

všechny

Čína, Indie, Singapur

b

Varanus telenesetes

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Varanus teriae

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Varanus yemenensis

z volné přírody

všechny

všechny

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

z volné přírody

všechny

Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

z volné přírody

všechny

Togo

b

z farem (ranching)

všechny

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Eunectes murinus

z volné přírody

všechny

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Elapidae

Naja atra

z volné přírody

všechny

Laos

b

Naja kaouthia

z volné přírody

všechny

Laos

b

Naja siamensis

z volné přírody

všechny

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Morelia boeleni

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Python molurus

z volné přírody

všechny

Čína

b

Python regius

z volné přírody

všechny

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

z volné přírody

všechny

Indie, Malajsie (poloostrovní), Singapur

b

Python sebae

z volné přírody

všechny

Mauritánie, Mosambik

b

z farem (ranching)

všechny

Mosambik

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

všechny

živé

všechny

d

Trachemys scripta elegans

všechny

živé

všechny

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cuora amboinensis

z volné přírody

všechny

Indonésie, Malajsie

b

Cuora galbinifrons

z volné přírody

všechny

Čína

b

Heosemys spinosa

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Leucocephalon yuwonoi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Malayemys subtrijuga

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Notochelys platynota

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Siebenrockiella crassicollis

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

z volné přírody

všechny

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

z volné přírody

všechny

Kolumbie, Venezuela

b

Podocnemis expansa

z volné přírody

všechny

Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Peru, Trinidad a Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

z volné přírody

všechny

všechny

b

Podocnemis sextuberculata

z volné přírody

všechny

Peru

b

Podocnemis unifilis

z volné přírody

všechny

Surinam

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

z volné přírody

všechny

Seychely

b

Chelonoidis denticulata

z volné přírody

všechny

Bolívie, Ekvádor

b

Geochelone elegans

z volné přírody

všechny

Pákistán

b

Geochelone platynota

z volné přírody

všechny

Myanmar

b

Geochelone sulcata

z farem (ranching)

všechny

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gopherus berlandieri

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gopherus polyphemus

z volné přírody

všechny

Spojené státy americké

b

Indotestudo elongata

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Čína, Indie

b

Indotestudo forstenii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Indotestudo travancorica

z volné přírody

všechny

všechny

b

Kinixys belliana

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

Kinixys homeana

z volné přírody

všechny

Benin, Togo

b

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

Kinixys spekii

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Manouria emys

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Indie, Indonésie, Myanmar, Thajsko

b

Manouria impressa

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Mosambik, Uganda, Tanzanie

b

z farem (ranching)

všechny

Mosambik, Zambie

b

původ „F“ (1)

všechny

Zambie

b

Testudo horsfieldii

z volné přírody

všechny

Čína, Kazachstán, Pákistán

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Chitra chitra

z volné přírody

všechny

Malajsie

b

Pelochelys cantorii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

z volné přírody

všechny

Peru

b

Dendrobates auratus

z volné přírody

všechny

Nikaragua

b

Dendrobates pumilio

z volné přírody

všechny

Nikaragua

b

z farem (ranching)

všechny

Nikaragua

b

Dendrobates tinctorius

z volné přírody

všechny

Surinam

b

Dendrobates variabilis

z volné přírody

všechny

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella cowani

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella crocea

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella expectata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella laevigata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella manery

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella pulchra

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella viridis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Rana catesbeiana

všechny

živé

všechny

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus comes

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus histrix

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus kelloggi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus kuda

z volné přírody

všechny

Indonésie, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

z volné přírody

všechny

Nikaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Ornithoptera tithonus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Ornithoptera urvillianus

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

z farem (ranching)

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Ornithoptera victoriae

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

z farem (ranching)

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Troides andromache

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

z farem (ranching)

všechny

Indonésie

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

z volné přírody

všechny

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

z volné přírody

všechny

Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

z volné přírody

všechny

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

z volné přírody

všechny

Fidži, Nová Kaledonie, Filipíny, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

z volné přírody

všechny

Fidži, Indonésie, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

z volné přírody

všechny

Mikronésie, Fidži, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Tridacna squamosa

z volné přírody

všechny

Fidži, Mosambik, Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

z volné přírody

všechny

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

z volné přírody

všechny

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Euphyllia cristata

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Euphyllia divisa

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Euphyllia fimbriata

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Plerogyra spp.

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Plerogyra simplex

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Plerogyra sinuosa

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Faviidae

Favites halicora

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Platygyra sinensis

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Hydnophora rigida

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Mussidae

Acanthastrea spp.

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Blastomussa spp.

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Blastomussa wellsi

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Cynarina lacrymalis

z volné přírody

všechny

Tonga

b

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Scolymia vitiensis

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Scolymia vitiensis

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

ROSTLINY

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

z volné přírody

všechny

Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Ukrajina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

z volné přírody

všechny

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia banae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

z volné přírody

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Barlia robertiana

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cephalanthera rubra

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Cypripedium japonicum

z volné přírody

všechny

Čína, Korejská lidově demokratická republika, Japonsko, Jižní Korea

b

Cypripedium macranthos

z volné přírody

všechny

Jižní Korea, Rusko

b

Cypripedium margaritaceum

z volné přírody

všechny

Čína

b

Cypripedium micranthum

z volné přírody

všechny

Čína

b

Dactylorhiza latifolia

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Dactylorhiza romana

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Dactylorhiza russowii

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Dactylorhiza traunsteineri

z volné přírody

všechny

Lichtenštejnsko

b

Dendrobium bellatulum

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Nigritella nigra

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Ophrys holoserica

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Ophrys insectifera

z volné přírody

všechny

Lichtenštejnsko, Norsko

b

Ophrys pallida

z volné přírody

všechny

Alžírsko

b

Ophrys sphegodes

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Ophrys tenthredinifera

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Ophrys umbilicata

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis coriophora

z volné přírody

všechny

Rusko, Švýcarsko

b

Orchis italica

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis laxiflora

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Orchis mascula

z volné přírody/z farem (ranching)

všechny

Albánie

b

Orchis morio

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis pallens

z volné přírody

všechny

Rusko

b

Orchis provincialis

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Orchis punctulata

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis purpurea

z volné přírody

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Orchis simia

z volné přírody

všechny

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Švýcarsko, Turecko

b

Orchis tridentata

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis ustulata

z volné přírody

všechny

Rusko

b

Phalaenopsis parishii

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Serapias cordigera

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Serapias parviflora

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Serapias vomeracea

z volné přírody

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Spiranthes spiralis

z volné přírody

všechny

Lichtenštejnsko, Švýcarsko

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cyclamen mirabile

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cyclamen pseudibericum

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cyclamen trochopteranthum

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

z volné přírody

všechny

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

z volné přírody

všechny

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b


(1)  Živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.