12.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/39


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS)

( Úřední věstník Evropské unie L 218 ze dne 13. srpna 2008 )

Strana 64 a 65, čl. 5 odst. 1:

místo:

„1.   Do VIS lze zaznamenávat pouze tyto kategorie údajů:

a)

alfanumerické údaje o žadateli a o žádostech o víza a o vízech udělených, neudělených, prohlášených za neplatné od počátku, zrušených nebo s prodlouženou platností podle čl. 9 odst. 1 až 4 a článků 10 až 14;

b)

fotografie podle čl. 9 odst. 5;

c)

daktyloskopické údaje podle čl. 9 odst. 6;

d)

odkazy na jiné žádosti podle čl. 8 odst. 3 a 4.“,

má být:

„1.   Do VIS lze zaznamenávat pouze tyto kategorie údajů:

a)

alfanumerické údaje o žadateli a o žádostech o víza a o vízech udělených, neudělených, prohlášených za neplatné od počátku, zrušených nebo s prodlouženou platností podle čl. 9 bodů 1 až 4 a článků 10 až 14;

b)

fotografie podle čl. 9 bodu 5;

c)

daktyloskopické údaje podle čl. 9 bodu 6;

d)

odkazy na jiné žádosti podle čl. 8 odst. 3 a 4.“

Strana 68, čl. 15 odst. 2 písm. b), c) a d):

místo:

„b)

údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a);

c)

údaje na cestovním dokladu podle čl. 9 odst. 4 písm. c);

d)

příjmení, jméno a adresa fyzické osoby nebo název a adresa společnosti nebo jiné organizace podle čl. 9 odst. 4 písm. f);“,

má být:

„b)

údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 písm. a);

c)

údaje na cestovním dokladu podle čl. 9 bodu 4 písm. c);

d)

příjmení, jméno a adresa fyzické osoby nebo název a adresa společnosti nebo jiné organizace podle čl. 9 bodu 4 písm. f);“.

Strana 69, čl. 17 body 12, 13 a 14:

místo:

„12)

případy, kdy údaje podle čl. 9 odst. 6 nemohou být prakticky poskytnuty, v souladu s čl. 8 odst. 5 druhou větou;

13)

případy, kdy poskytnutí údajů podle čl. 9 odst. 6 není vyžadováno z právních důvodů, v souladu s čl. 8 odst. 5 druhou větou;

14)

případy, kdy osobě, která prakticky nemohla poskytnout údaje podle čl. 9 odst. 6, nebylo vízum uděleno, v souladu s čl. 8 odst. 5 druhou větou.“,

má být:

„12)

případy, kdy údaje podle čl. 9 bodu 6 nemohou být prakticky poskytnuty, v souladu s čl. 8 odst. 5 druhou větou;

13)

případy, kdy poskytnutí údajů podle čl. 9 bodu 6 není vyžadováno z právních důvodů, v souladu s čl. 8 odst. 5 druhou větou;

14)

případy, kdy osobě, která prakticky nemohla poskytnout údaje podle čl. 9 bodu 6, nebylo vízum uděleno, v souladu s čl. 8 odst. 5 druhou větou.“

Strana 69, čl. 18 odst. 4 písm. a):

místo:

„a)

informace o statusu a údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 odst. 2 a 4;“,

má být:

„a)

informace o statusu a údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 bodů 2 a 4;“.

Strana 70, čl. 19 odst. 2 písm. a):

místo:

„a)

informací o statusu a údajů převzatých z formuláře žádosti uvedené v čl. 9 odst. 2 a 4;“,

má být:

„a)

informací o statusu a údajů převzatých z formuláře žádosti podle čl. 9 bodů 2 a 4;“.

Strana 70, čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a) nebo c); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. b).“,

má být:

„Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 bodu 4 písm. a) nebo c); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 bodu 4 písm. b).“

Strana 70, čl. 20 odst. 2 písm. b):

místo:

„b)

údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 odst. 4;“,

má být:

„b)

údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 bodu 4;“.

Strana 70 a 71, článek 21:

místo:

„Článek 21

Přístup k údajům pro určení příslušnosti pro posuzování žádostí o azyl

1.   Příslušné azylové orgány mají přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů žadatelů o azyl pouze za účelem určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podle článku 9 a 21 nařízení (ES) č. 343/2003.

Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a) nebo c). Vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. b).

2.   Pokud vyhledávání pomocí údajů uvedených v odstavci 1 ukáže, že ve VIS je zaznamenáno udělené vízum s dobou platnosti, která uplynula nejvýše šest měsíců před datem podání žádosti o azyl, nebo vízum, jehož platnost byla prodloužena na dobu platnosti, která uplynula nejvýše šest měsíců před datem podání žádosti o azyl, má příslušný azylový orgán přístup k nahlížení do následujících údajů uvedených v souboru žádosti, a pokud jde o údaje uvedené v písmenu g) týkající se manžela či manželky a dětí, podle čl. 8 odst. 4, a to pouze za účelem uvedeným v odstavci 1:

a)

číslo žádosti a orgán, který udělil vízum nebo prodloužil jeho platnost, a zda tento orgán vízum udělil jménem jiného členského státu;

b)

údaje převzaté z formuláře žádosti uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) a b);

c)

druh víza;

d)

doba platnosti víza;

e)

doba zamýšleného pobytu;

f)

fotografie;

g)

údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) a b) v propojených souborech manžela či manželky a dětí.

3.   Nahlížet do VIS podle odstavců 1 a 2 tohoto článku smějí pouze určené vnitrostátní orgány uvedené v čl. 21 odst. 6 nařízení (ES) č. 343/2003.“,

má být:

„Článek 21

Přístup k údajům pro určení příslušnosti pro posuzování žádostí o azyl

1.   Příslušné azylové orgány mají přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů žadatelů o azyl pouze za účelem určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podle článku 9 a 21 nařízení (ES) č. 343/2003.

Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 bodu 4 písm. a) nebo c). Vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 bodu 4 písm. b).

2.   Pokud vyhledávání pomocí údajů uvedených v odstavci 1 ukáže, že ve VIS je zaznamenáno udělené vízum s dobou platnosti, která uplynula nejvýše šest měsíců před datem podání žádosti o azyl, nebo vízum, jehož platnost byla prodloužena na dobu platnosti, která uplynula nejvýše šest měsíců před datem podání žádosti o azyl, má příslušný azylový orgán přístup k nahlížení do následujících údajů uvedených v souboru žádosti, a pokud jde o údaje uvedené v písmenu g) týkající se manžela či manželky a dětí, podle čl. 8 odst. 4, a to pouze za účelem uvedeným v odstavci 1:

a)

číslo žádosti a orgán, který udělil vízum nebo prodloužil jeho platnost, a zda tento orgán vízum udělil jménem jiného členského státu;

b)

údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 bodu 4 písm. a) a b);

c)

druh víza;

d)

doba platnosti víza;

e)

doba zamýšleného pobytu;

f)

fotografie;

g)

údaje podle čl. 9 bodu 4 písm. a) a b) v propojených souborech manžela či manželky a dětí.

3.   Nahlížet do VIS podle odstavců 1 a 2 tohoto článku smějí pouze určené vnitrostátní orgány uvedené v čl. 21 odst. 6 nařízení (ES) č. 343/2003.“

Strana 71, čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a) nebo c); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. b).“,

má být:

„Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 bodu 4 písm. a) nebo c); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 bodu 4 písm. b).“

Strana 71, čl. 22 odst. 2 písm. b):

místo:

„b)

údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 odst. 4 písm. a), b) a c);“,

má být:

„b)

údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 bodu 4 písm. a), b) a c);“.

Strana 71, čl. 22 odst. 2 bod e):

místo:

„e)

údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) a b) v propojených souborech manžela či manželky a dětí.“,

má být:

„e)

údaje podle čl. 9 bodu 4 písm. a) a b) v propojených souborech manžela či manželky a dětí.“

Strana 74, čl. 31 odst. 2:

místo:

„2.   Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m) předány […]“,

má být:

„2.   Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 písm. a), b), c), k) a m) předány […]“.

Strana 76, článek 37:

místo:

„Článek 37

Právo na informace

1.   Příslušný členský stát vyrozumí žadatele a osoby uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. f) o

a)

totožnosti správce uvedeného v čl. 41 odst. 4, včetně kontaktních údajů;

b)

účelech zpracování údajů ve VIS;

c)

kategoriích příjemců údajů, včetně orgánů podle článku 3;

d)

době uchovávání údajů;

e)

povinném shromažďování údajů pro účely posouzení žádosti;

f)

existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv a o kontaktních údajích o vnitrostátních orgánech dozoru podle čl. 41 odst. 1, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se žadateli poskytnou písemně při shromáždění údajů z formuláře žádosti, fotografie a otisků prstů podle čl. 9 odst. 4, 5 a 6.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují osobám uvedeným v čl. 9 odst. 4 písm. f) na formulářích, které tyto osoby podepisují při prokazování pozvání, závazku poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování.

Neexistuje-li takový formulář podepsaný těmito osobami, poskytují se tyto informace podle článku 11 směrnice 95/46/ES.“,

má být:

„Článek 37

Právo na informace

1.   Příslušný členský stát vyrozumí žadatele a osoby uvedené v čl. 9 bodě 4 písm. f) o

a)

totožnosti správce uvedeného v čl. 41 odst. 4, včetně kontaktních údajů;

b)

účelech zpracování údajů ve VIS;

c)

kategoriích příjemců údajů, včetně orgánů podle článku 3;

d)

době uchovávání údajů;

e)

povinném shromažďování údajů pro účely posouzení žádosti;

f)

existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv a o kontaktních údajích o vnitrostátních orgánech dozoru podle čl. 41 odst. 1, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se žadateli poskytnou písemně při shromáždění údajů z formuláře žádosti, fotografie a otisků prstů podle čl. 9 bodů 4, 5 a 6.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují osobám uvedeným v čl. 9 bodě 4 písm. f) na formulářích, které tyto osoby podepisují při prokazování pozvání, závazku poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování.

Neexistuje-li takový formulář podepsaný těmito osobami, poskytují se tyto informace podle článku 11 směrnice 95/46/ES.“