30.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008

ze dne 15. července 2008

o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (1) bylo několikrát podstatně změněno (2). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu dne 26. dubna 1986 uniklo do ovzduší značné množství radioaktivních částic.

(3)

Aniž by byla dotčena možnost použít v budoucnu v případě nutnosti ustanovení nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (3), mělo by Společenství nadále zajišťovat, pokud jde o specifické následky havárie v Černobylu, aby zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, které by mohly být kontaminovány, byly uváděny na trh Společenství pouze na základě společných opatření.

(4)

Tato společná opatření by měla chránit zdraví spotřebitelů, zachovávat jednotu trhu, aniž to bude mít nepříznivé důsledky pro obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a zabránit odklonům obchodu.

(5)

Dodržování nejvyšších přípustných úrovní by mělo podléhat příslušným kontrolám, které mohou v případě nedodržení vést k zákazu dovozu.

(6)

Radioaktivní kontaminace mnoha zemědělských produktů se snížila a bude se nadále snižovat až na úrovně, které existovaly před černobylskou havárií. Měl by být tedy zaveden postup umožňující, aby tyto produkty byly vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(7)

Toto nařízení vztahuje na všechny zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, a proto v tomto případě není nezbytné používat postup podle článku 14 směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit (4).

(8)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výjimkou produktů uvedených v příloze I, které jsou k lidské spotřebě nevhodné, a produktů, které mohou být vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení postupem podle čl. 5 odst. 2, použije se toto nařízení na produkty pocházející ze třetích zemí, na které se vztahuje:

a)

příloha I Smlouvy;

b)

nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (6);

c)

nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (7);

d)

nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (8).

Článek 2

1.   Aniž jsou dotčena jiná platná ustanovení, mohou být produkty uvedené v článku 1 propuštěny do volného oběhu pouze za předpokladu, že jsou dodrženy nejvyšší přípustné úrovně stanovené v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Nejvyšší kumulovaná radioaktivita cesia 134 a 137 nesmí překročit (9):

a)

370 Bq/kg u mléka a mléčných výrobků uvedených v příloze II a u potravin určených pro zvláštní výživu kojenců v prvních čtyřech až šesti měsících života, které samy o sobě splňují nutriční požadavky pro tuto kategorii osob a do maloobchodu jsou dodávány v jednoznačně určených obalech a jsou označeny jako „přípravky pro kojence“;

b)

600 Bq/kg u všech ostatních dotyčných produktů.

Článek 3

1.   Členské státy kontrolují dodržování nejvyšších přípustných úrovní stanovených v čl. 2 odst. 2 u produktů uvedených v článku 1 s přihlédnutím k úrovním kontaminace v zemi původu.

Kontroly mohou rovněž zahrnovat předložení vývozních certifikátů.

Na základě výsledků uskutečněných kontrol přijmou členské státy opatření požadovaná k provedení čl. 2 odst. 1, včetně zákazu propuštění do volného oběhu v jednotlivých případech nebo obecně pro daný produkt.

2.   Každý členský stát poskytne Komisi všechny informace týkající se uplatňování tohoto nařízení, zejména případů nedodržování nejvyšších přípustných úrovní.

Komise tyto informace sdělí ostatním členským státům.

3.   Jsou-li zaznamenány případy opakovaného nedodržení nejvyšších přípustných úrovní, mohou být nezbytná opatření přijata postupem podle čl. 5 odst. 2.

Tato opatření mohou dokonce zahrnovat zákaz dovozu produktů pocházejících z dotyčných třetích zemí.

Článek 4

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení, jakož i případné změny v seznamu produktů uvedeného v příloze I a v seznamu produktů vyňatých z oblasti působnosti tohoto nařízení, se přijmou postupem podle čl. 5 odst. 2.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 6

Nařízení Rady (EHS) č. 737/90, ve znění nařízení uvedených na seznamu v příloze III, se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho použitelnost končí:

a)

dnem 31. března 2010, ledaže Rada před tímto dnem rozhodne jinak, a to zejména v případě, že by seznam vyloučených produktů uvedený v článku 4 zahrnoval všechny produkty vhodné k lidské spotřebě, na které se vztahuje toto nařízení;

b)

dnem vstupu v platnost nařízení Komise uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení (Euratom) č. 3954/87, pokud tento vstup v platnost nastane před 31. březnem 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 82, 29.3.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Viz příloha III.

(3)  Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (Euratom) č. 2218/89 (Úř. věst. L 211, 22.7.1989, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(8)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(9)  Úroveň použitelná na koncentráty nebo dehydratované produkty se vypočítá na základě rozředěného produktu připraveného ke spotřebě.


PŘÍLOHA I

Produkty nevhodné k lidské spotřebě

Kód KN

Popis

ex 0101 10 10

ex 0101 90 19

Dostihoví koně

ex 0106

Ostatní (živá zvířata, s výjimkou domácích králíků a holubů, která nejsou určena k lidské spotřebě)

0301 10

Živé okrasné ryby

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Ptačí vejce bez skořápek a vaječné žloutky nevhodné k lidské spotřebě (1)

ex 0504 00 00

Nejedlá střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté, s výjimkou jedlé zvířecí krve; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě

ex 0713

Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené, k setí

1001 90 10

Špalda, k setí (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Hybridní kukuřice, k setí (1)

1006 10 10

Rýže, k setí (1)

1007 00 10

Hybridní čirok, k setí (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Olejnatá semena a olejnaté plody, celé nebo drcené, k setí (1)

1209

Semena, plody a výtrusy k výsevu

1501 00 11

Vepřové sádlo a jiný vepřový tuk pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1502 00 10

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než v položce 1503, pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1503 00 11

Stearin z vepřového sádla a oleostearin pro průmyslové účely (1)

1503 00 30

Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané, včetně lanolinu

1507 10 10

1507 90 10

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, pro technické účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1508 10 10

1508 90 10

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený pro technické a průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1511 10 10

Surový palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 10

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Ostatní oleje pro technické a průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

1515 30 10

Ricinový olej a jeho frakce určené k výrobě aminoundekanové kyseliny, používané k výrobě syntetických textilních vláken nebo umělých plastů (1)

1515 90 11

Tungový (čínský dřevný) olej; jojobový a ojticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; a jejich frakce

1518 00 31

1518 00 39

Rostlinné oleje pevné, tekuté, smíšené, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin k lidské spotřebě (1)

2207 20 00

Ethylalkohol nebo ostatní destiláty; denaturované, s jakýmkoli obsahem alkoholu

3824 10 00

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

4501

Přírodní korek, surový nebo jednoduše zpracovaný; korkový odpad; rozdrcený granulovaný nebo na prach umletý korek

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený

5302

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

ex Kapitola 6

Živé stromy a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobně, řezané květiny a dekorativní zeleň, s výjimkou rostlin a kořenů čekanky listové podpoložky 0601 20 10


(1)  Zápis do této podpoložky podléhá podmínkám stanoveným příslušnými předpisy Společenství.


PŘÍLOHA II

Mléko a mléčné výrobky, na které se vztahuje nejvyšší přípustná úroveň 370 Bq/kg

Kódy KN

0401

0402

0403 10 11 až 39

0403 90 11 až 69

0404


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Rady (EHS) č. 737/90

(Úř. věst. L 82, 29.3.1990, s. 1).

 

Nařízení Rady (ES) č. 686/95

(Úř. věst. L 71, 31.3.1995, s. 15).

 

Nařízení Rady (ES) č. 616/2000

(Úř. věst. L 75, 24.3.2000, s. 1).

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

Pouze bod 7 přílohy III


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 737/90

Toto nařízení

Čl. 1 úvodní slova

Čl. 1 úvodní slova

Čl. 1 první odrážka

Čl. 1 písm. a)

Čl. 1 druhá odrážka

Čl. 1 písm. b)

Čl. 1 třetí odrážka

Čl. 1 písm. c)

Čl. 1 čtvrtá odrážka

Čl. 1 písm. d)

Čl. 1 pátá odrážka

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 první úvodní věta

Čl. 3 druhá úvodní věta

Čl. 2 odst. 2 úvodní věta

Čl. 3 první a druhá odrážka

Čl. 2 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 1 první, druhá a třetí věta

Čl. 3 odst. 1, první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 2 první a druhá věta

Čl. 3 odst. 2 první a druhý pododstavec

Článek 5 první a druhá věta

Čl. 3 odst. 3 první a druhý pododstavec

Článek 6

Článek 4

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 3

Článek 6

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 7 první pododstavec

Čl. 8 druhý pododstavec úvodní slova

Čl. 7 druhý pododstavec úvodní slova

Čl. 8 druhý pododstavec bod 1

Čl. 7 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 8 druhý pododstavec bod 2

Čl. 7 druhý pododstavec písm. b)

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV