26.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/8


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 718/2008

ze dne 24. července 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1559/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 (3) stanoví pro roky 2007 a 2008 rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství.

(2)

S cílem zajistit správné vymezení oblasti, v níž může být kvóta lovena, je v uvedeném nařízení třeba upřesnit popis některých rybolovných oblastí.

(3)

S cílem zajistit úplné provádění víceletého plánu obnovy populací tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři stanoveného nařízením (ES) č. 1559/2007 je třeba přijmout některá opatření podle článku 7 uvedeného nařízení a zejména stanovit a mezi dotčené členské státy rozdělit počet plavidel oprávněných lovit v Atlantiku tuňáka obecného, který nedosahuje minimální velikosti, jakož i jeho celkový přípustný odlov.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 (4) stanoví na rok 2008 rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů. V uvedeném nařízení jsou souřadnice některých oblastí omezeného rybolovu nepřesné a je třeba je opravit.

(5)

Omezení odlovu tresky v oblastech ICES VIIb–k, VIII, IX a X a ve vodách Společenství oblasti CECAF 34.1.1 se dočasně stanoví v příloze IA nařízení (ES) č. 40/2008. Po novém vědeckém posouzení stavu této populace Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) je třeba stanovit konečný celkový přípustný odlov pro tuto populaci.

(6)

V uvedeném nařízení byly u některých druhů některé kvóty a poznámky pod čarou uvedeny nepřesně a je třeba je opravit.

(7)

Na základě konzultací mezi Společenstvím a Islandem ze dne 10. dubna 2008 bylo dosaženo ujednání o kvótách na huňáčka severního pro plavidla Islandu, které mají být loveny z kvóty Společenství přidělené v rámci Dohody mezi Společenstvím a vládou Dánska a místní vládou Grónska do 30. dubna 2008, a dále o kvótách na okouníka pro plavidla Společenství lovící okouníka ve výlučné ekonomické zóně Islandu, které mají být loveny od července do prosince. Toto ujednání by mělo být provedeno do právních předpisů Společenství.

(8)

Dohoda uzavřená mezi Evropským Společenstvím, Faerskými ostrovy, Grónskem, Islandem, Norskem a Ruskou federací v Kodani ve dnech 13. a 14. února 2008 o řízení odlovu okouníka v Irmingerově moři a přilehlých vodách v oblasti úmluvy NEAFC v roce 2008 by měla být provedena do právních předpisů Společenství. Jelikož uvedená dohoda se vztahuje na celý rok 2008, je třeba, aby se tato dohoda použila se zpětným účinkem ode dne 1. ledna 2008.

(9)

Závěry zasedání smíšeného výboru EU-Grónsko ze dne 27. listopadu 2007 v Nuuku a technického jednání ze dne 12. února 2008 v Kodani by v případě okouníka z ES ve vodách Grónska oblastí ICES V a XIV měly být provedeny do právních předpisů Společenství. Jelikož dohoda uzavřená s Grónskem je spojena s dohodou NEAFC o řízení odlovu okouníka v Irmingerově moři, opatření přijatá pro provádění závěrů zasedání smíšeného výboru EU-Grónsko by se měla rovněž použít se zpětným účinkem ode dne 1. ledna 2008.

(10)

V souladu se schváleným zápisem závěrů z rybolovných konzultací mezi Evropským společenstvím a Norskem ze dne 26. listopadu 2007 provede Společenství v roce 2008 zkoušky technických opatření v oblasti vlečných zařízení s cílem snížit podíl výmětů tresky obecné, vyjádřený počtem kusů, na nejvýše 10 %. Tato dohoda by měla být provedena do právních předpisů Společenství.

(11)

S cílem poskytnout dotčeným rybářům jistotu a umožnit jim co nejdříve sestavit plán činností pro toto lovné období, je naprosto nezbytné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části 1 bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství.

(12)

Nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 2015/2006

Část 2 přílohy nařízení (ES) č. 2015/2006 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 40/2008

Nařízení (ES) č. 40/2008 se mění takto:

1)

V čl. 30 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Oblast omezeného hlubinného rybolovu „Útes Lophelia poblíž Capo Santa Maria di Leuca“

39° 27,72′ s. š. 18° 10,74′ v. d.

39° 27,80′ s. š. 18° 26,68′ v. d.

39° 11,16′ s. š. 18° 32,58′ v. d.

39° 11,16′ s. š. 18° 04,28′ v. d.“

2)

Za článek 82 se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 82a

Maximální počet plavidel lovících tuňáka obecného ve východním Atlantiku

1.   Maximální počet plavidel Společenství lovících tuňáky na návnadu a plavidel Společenství lovících na vlečnou šňůru, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného o minimální hmotnosti 8 kg nebo o minimální délce 75 cm ve východním Atlantiku, a rozdělení tohoto maximálního počtu mezi členské státy se stanoví takto:

Španělsko

63

Francie

44

ES

107

2.   Maximální počet trawlerů Společenství pro pelagický rybolov, které jsou oprávněny lovit tuňáka obecného o minimální hmotnosti 8 kg nebo o minimální délce 75 cm ve východním Atlantiku jako vedlejší úlovek, a rozdělení tohoto maximálního počtu mezi členské státy se stanoví takto:

Francie

107

ES

107

Článek 82b

Omezení odlovu tuňáka obecného ve východním Atlantiku

1.   V rámci omezení odlovu podle přílohy ID se omezení odlovu tuňáka obecného o hmotnosti 8 až 30 kg a délce 75 až 115 cm plavidly Společenství s oprávněním k rybolovu, která jsou uvedena v článku 82a, a rozdělení tohoto omezení odlovu mezi členské státy stanoví takto (v tunách):

Španělsko

1 117,07 (5)

Francie

504

ES

1 621,07

2.   V rámci omezení odlovu podle odstavce 1 se omezení odlovu tuňáka obecného o hmotnosti nejméně 6,4 kg nebo o délce nejméně 70 cm pro plavidla lovící na návnadu o celkové délce nepřesahující 17 metrů mezi plavidly Společenství uvedenými v článku 82a a rozdělení tohoto omezení odlovu mezi členské státy stanoví takto (v tunách):

Francie

45 (6)

ES

45 (6)

Článek 82c

Omezení odlovu tuňáka obecného ve východním Atlantiku se vztahuje na drobný pobřežní rybolov Společenství

V rámci omezení odlovu podle přílohy ID se omezení odlovu tuňáka obecného o hmotnosti 8 až 30 kg přidělená drobnému pobřežnímu rybolovu Společenství zabývajícímu se lovem čerstvých ryb ve východním Atlantiku a rozdělení tohoto omezení odlovu mezi členské státy stanoví takto (v tunách):

Španělsko

263,21

Francie

61,01

ES

324,22“

3)

Přílohy IA, IB, III a XIV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Avšak článek 2, pokud se týká změn stanovených v příloze II, bodě 2 písm. b) a c) tohoto nařízení, se použije ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2008.

Za Radu

předseda

B. HORTEFEUX


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 541/2008 (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 23).

(4)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 641/2008 (Úř. věst. L 178, 5.7.2008, s. 17).

(5)  Včetně maximálně 80 tun vedlejších úlovků pro plavidla lovící na vlečnou šňůru.

(6)  Komise může toto množství změnit až do výše 200 tun.


PŘÍLOHA I

V příloze nařízení (ES) č. 2015/2006 se část 2 mění takto:

Znění položky týkající se druhu červenice obecná ve vodách Společenství a vodách mimo svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí oblastí ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

červenice obecná

Hoplostethus atlanticus

Oblast

:

Vody Společenství a vody mimo svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí oblastí I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španělsko

4

3

 

Francie

23

15

 

Irsko

6

4

 

Portugalsko

7

5

 

Spojené království

4

3

 

ES

44

30“

 


PŘÍLOHA II

Přílohy nařízení (ES) č. 40/2008 se mění takto:

1.

Příloha IA

a)

Znění položky týkající se tresky obecné oblastí VIIb–k, VIII, IX a X a vod Společenství oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

VIIb–k, VIII, IX a X; vody Společenství oblasti CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgie

217

Analytický TAC

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96

Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.“

Francie

3 725

Irsko

797

Nizozemsko

31

Spojené království

404

ES

5 174

TAC

5 174

b)

Znění položky týkající se tresky modravé ve vodách Společenství oblastí II, IVa, V, VI severně od 56°30′ s. š. a oblasti VII západně od 12° z. d. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

Vody Společenství oblastí II, IVa, V, VI (severně od 56°30′ s. š.) a VII (západně od 12° z. d.)

WHB/24A567

Norsko

196 269 (1)  (2)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Faerské ostrovy

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2.

Příloha IB:

a)

Znění položky týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska oblasti ICES V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Huňáček severní

Mallotus villosus

Oblast

:

Vody Grónska oblastí V a XIV

CAP/514GRN

Všechny členské státy

0

 

ES

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Nepoužije se

 

b)

Znění položky týkající se okouníka ve vodách Společenství a v mezinárodních vodách oblastí ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Okouník

Sebastes spp.

Oblast

:

Vody Společenství a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

RED/51214

Estonsko

210 (7)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Německo

4 266 (7)

Španělsko

749 (7)

Francie

398 (7)

Irsko

1 (7)

Lotyšsko

76 (7)

Nizozemsko

2 (7)

Polsko

384 (7)

Portugalsko

896 (7)

Spojené království

10 (7)

ES

6 992 (7)

TAC

46 000

c)

Znění položky týkající se okouníka ve vodách Grónska oblastí ICES V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Okouník

Sebastes spp.

Oblast

:

Vody Grónska oblastí V a XIV

RED/514GRN

Německo

4 248

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Francie

22

Spojené království

30

ES

8 000 (8)  (9)

TAC

Nepoužije se

d)

Znění položky týkající se okouníka ve vodách Islandu oblasti ICES Va se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Okouník

Sebastes spp.

Oblast

:

Vody Islandu oblasti Va

RED/05A-IS

Belgie

100 (10)  (11)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Německo

1 690 (10)  (11)

Francie

50 (10)  (11)

Spojené království

1 160 (10)  (11)

ES

3 000 (10)  (11)

TAC

Nepoužije se

3.

Příloha III:

a)

za bod 9 se vkládá nový bod, který zní:

„9a.   Snížení výmětů tresky obecné v Severním moři

1.

Členské státy, které mají přidělenou kvótu na tresku obecnou, provedou v roce 2008 zkoušky technických opatření u vlečných lovných zařízení s cílem snížit podíl výmětů tresky obecné, vyjádřený počtem kusů, na nejvýše 10 %.

2.

Členské státy předloží výsledky zkoušek uvedených v bodě 9a.1 Komisi do 31. prosince 2008.“;

b)

v bodě 13.1 se souřadnice „Hattonovy lavice“ nahrazují tímto:

 

„Hattonova lavice:

59° 26′ s. š., 14° 30′ z. d.

59° 12′ s. š., 15° 08′ z. d.

59° 01′ s. š., 17° 00′ z. d.

58° 50′ s. š., 17° 38′ z. d.

58° 30′ s. š., 17° 52′ z. d.

58° 30′ s. š., 18° 22′ z. d.

58° 03′ s. š., 18° 22′ z. d.

58° 03′ s. š., 17° 30′ z. d.

57° 55′ s. š., 17° 30′ z. d.

57° 45′ s. š., 19° 15′ z. d.

58° 30′ s. š., 18° 45′ z. d.

58° 47′ s. š., 18° 37′ z. d.

59° 05′ s. š., 17° 32′ z. d.

59° 16′ s. š., 17° 20′ z. d.

59° 22′ s. š., 16° 50′ z. d.

59° 21′ s. š., 15° 40′ z. d.“

4.

Příloha XIV:

V části, která přejímá dodatek 3 usnesení GFCM/31/2007/2, se zeměpisné souřadnice zeměpisné podoblasti GFCM (GSA) číslo 2 nahrazují tímto:

„36° 05′ s. š., 3° 20′ z. d.

36° 05′ s. š., 2° 40′ z. d.

35° 45′ s. š., 2° 40′ z. d.

35° 45′ s. š., 3° 20′ z. d.“


(1)  Odečte se od omezení odlovu pro Norsko, která byla stanovena v rámci dohody mezi pobřežními státy.

(2)  V oblasti IV smí být uloveno nejvýše 49 067 tun.

(3)  Odečte se od omezení odlovu Faerských ostrovů, která byla stanovena v rámci dohody mezi pobřežními státy.

(4)  Může být rovněž uloveno v oblasti VIb. V oblasti IV smí být uloveno nejvýše 7 750 tun.“

(5)  Z čehož je 23 716 tun přiděleno Islandu.

(6)  Má být odloveno do 30. dubna 2008.“

(7)  V období od 1. dubna do 15. července 2008 smí být severně od 59° s. š. a východně od 36° z. d. odloveno nejvýše 65 % kvóty. V období od 1. dubna do 10. května 2008 smí být severně od 59° s. š. a východně od 36° z. d. odloveno nejvýše 30 % kvóty.“

(8)  Může být uloveno pouze pomocí pelagických vlečných sítí. Lze lovit na východě nebo na západě. Kvóta může být odlovena v oblasti upravené předpisy NEAFC za předpokladu, že jsou splněny podmínky týkající se podávání zpráv platné pro rybolov ve vodách Grónska.

(9)  Z čehož 3 500 tun, které se uloví pomocí pelagických vlečných sítí, je přiděleno Norsku a 200 tun je přiděleno Faerským ostrovům.“

(10)  Včetně nevyhnutelných vedlejších úlovků (treska obecná není povolena).

(11)  Má být loveno mezi červencem a prosincem.“