4.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/238


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 454/2008

ze dne 21. května 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení přechodného období

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 (3) stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů.

(2)

Kromě toho článek 6 nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví, že během přechodného období pěti let ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost musejí být při dovozu psů a koček v zájmovém chovu na území Irska, Malty, Švédska a Spojeného království dodrženy zvláštní požadavky, a bere tak v úvahu konkrétní situaci v uvedených členských státech, pokud jde o vzteklinu.

(3)

Článek 16 nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví, že během přechodného období pěti let ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost mohou členské státy, jež mají k uvedenému dni k dispozici zvláštní pravidla pro kontrolu echinokokózy a klíšťat, podmínit dovoz zvířat v zájmovém chovu na své území splněním těchto požadavků. Finsko, Irsko, Malta, Švédsko a Spojené království uplatňují zvláštní dovozní pravidla týkající se echinokokózy; Irsko, Malta a Spojené království vyžadují, aby psi a kočky v zájmovém chovu podstoupili dodatečné ošetření proti klíšťatům, které musí být rovněž potvrzeno v pasech zvířat.

(4)

Použitelnost přechodných režimů stanovených v článcích 6 a 16 nařízení (ES) č. 998/2003 končí dnem 3. července 2008. Článek 23 uvedeného nařízení stanoví, že přechodné režimy se před uplynutím přechodného období přezkoumají.

(5)

K tomuto účelu a podle článku 23 nařízení (ES) č. 998/2003 měla Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě do 1. února 2007 zprávu o nezbytnosti provádět sérologické testy doplněnou vhodnými návrhy pro určení režimu, který se použije po uplynutí přechodných období stanovených v článcích 6, 8 a 16 uvedeného nařízení. Uvedená zpráva se měla opírat o získané zkušenosti a o posouzení rizik na základě vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP).

(6)

Na žádost Komise vydal EÚBP vědecké stanovisko, jež mělo Komisi napomoci navrhnout změny nařízení (ES) č. 998/2003, které by byly vhodné a založené na vědeckých poznatcích. Kromě toho měla Komise také zvážit zprávy členských států o jejich zkušenostech s uplatňováním článků 6, 8 a 16 uvedeného nařízení.

(7)

Jelikož však vědecké posouzení trvá déle, než se předpokládalo, je zpráva Komise opožděna. Aby bylo možné vzít závěry uvedené zprávy dostatečně v úvahu, je vhodné odložit konec použitelnosti uvedených přechodných režimů.

(8)

Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 998/2003 se mění takto:

1.

V čl. 6 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Do 30. června 2010 musejí být při dovozu zvířat v zájmovém chovu uvedených v části A přílohy I na území Irska, Malty, Švédska a Spojeného království dodrženy tyto požadavky:“

2.

V článku 16 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Do 30. června 2010 mohou Finsko, Irsko, Malta, Švédsko a Spojené království, pokud jde o echinokokózu, a Irsko, Malta a Spojené království, pokud jde o klíšťata, podmínit dovoz zvířat v zájmovém chovu na své území splněním zvláštních pravidel platných ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.“

3.

V článku 23 se datum „1. ledna 2008“ nahrazuje datem „1. července 2010“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 21. května 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko ze dne 12. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2008.

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 245/2007 (Úř. věst. L 73, 13.3.2007, s. 9).