19.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 76/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 257/2008

ze dne 18. března 2008

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 774/94 o režimu dovozu vepřového masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1382/2007 byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vepřového masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1382/2007 týkající se kvót s číslem 09.4046 a která se přidají do podobdobí od 1. července do 30. zaří 2008, činí 3 500 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 2759/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 28.