26.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 67/2008

ze dne 25. ledna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 (2) stanoví, že denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, jsou uvedeny v příloze uvedeného nařízení.

(2)

Podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud byly tyto požadavky řádně oznámeny a schváleny v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.

(3)

Bulharsko a Rumunsko oznámily denaturační prostředky, které hodlají použít.

(4)

Komise předala uvedená oznámení ostatním členským státům dne 1. ledna 2007 v případě Bulharska a dne 9. ledna 2007 v případě Rumunska.

(5)

Byly obdrženy námitky týkající se oznámených požadavků. Z tohoto důvodu byl řádně uplatněn postup podle čl. 27 odst. 4 směrnice 92/83/EHS a požadavky, které Bulharsko a Rumunsko oznámily, by měly být zahrnuty do přílohy nařízení (ES) č. 3199/93.

(6)

Nařízení (ES) č. 3199/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 3199/93 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2005.

(2)  Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2023/2005 (Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 3199/93 se doplňují tyto odstavce:

„Bulharsko

Pro úplnou denaturaci ethylalkoholu se do 100 litrů ethylalkoholu s minimálním skutečným obsahem alkoholu 90 % obj. přidají tyto látky v uvedeném množství:

5 litrů methylketonu,

2 litry isopropylalkoholu,

0,2 gramu methylenové modři.

Rumunsko

Na jeden hektolitr lihu:

1 gram denatoniumbenzoanu,

2 litry methylethylketonu (butanonu) a

0,2 gramu methylenové modři.“