25.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/14


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. listopadu 2008

o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění

(ECB/2008/18)

(2008/880/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1 a článek 14.3 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.2 a čl. 20 prvním odstavcem tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem dočasně podpořit poskytování likvidity protistranám operací měnové politiky Eurosystému je třeba rozšířit kritéria, kterými se určuje způsobilost zajištění, jež protistrany operací měnové politiky Eurosystému poskytují Eurosystému za účelem získání likvidity. Kritéria, kterými se určuje způsobilost zajištění, jsou stanovena v obecných zásadách ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1).

(2)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla dne 15. října 2008 o dočasném rozšíření pravidel týkajících se způsobilosti zajištění pro účely operací Eurosystému. Rada guvernérů dále rozhodla, že den vstupu v platnost jejího rozhodnutí, jakož i jakákoli další opatření týkající se těchto rozšířených kritérií způsobilosti budou oznámeny co nejdříve,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Rozšíření některých kritérií způsobilosti zajištění

1.   Kritéria způsobilosti zajištění stanovená v příloze I obecných zásad ECB/2000/7 (dále jen „obecná dokumentace“) se rozšiřují v souladu s články 2 až 7.

2.   V případě rozporu mezi těmito obecnými zásadami a obecnou dokumentací, tak jak je provedena na vnitrostátní úrovni národními centrálními bankami, mají přednost tyto obecné zásady. Nestanoví-li tyto obecné zásady jinak, národní centrální banky nadále uplatňují všechna ustanovení obecné dokumentace v nezměněné podobě.

Článek 2

Přijetí zajištění denominovaného v amerických dolarech, britských librách nebo japonských jenech jako způsobilého zajištění

1.   Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v kapitole 6.2.1 obecné dokumentace, jsou-li denominovány v amerických dolarech, britských librách nebo japonských jenech, představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému za předpokladu, že i) jsou vydány a drženy/vypořádány v eurozóně a ii) jejich emitent je usazen v Evropském hospodářském prostoru.

2.   Na všechny tyto obchodovatelné dluhové nástroje uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 8 %.

Článek 3

Přijetí syndikovaných úvěrů jako způsobilého zajištění

1.   Syndikované úvěry představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jen pokud jsou v souladu s kapitolami 6.2.2 a 6.3.3 a dodatkem 7 obecné dokumentace.

2.   Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, syndikované úvěry, které se řídí právem Anglie a Walesu a které byly přijaty pro účely operací měnové politiky Eurosystému do 30. listopadu 2008 v souladu s požadavky stanovenými v rozhodnutí ECB/2008/15 ze dne 14. listopadu 2008, kterým se provádí nařízení ECB/2008/11 ze dne 23. října 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění (2), zůstávají způsobilým zajištěním po dobu trvání operace měnové politiky Eurosystému, pro kterou byly jako způsobilé zajištění přijaty.

Článek 4

Přijetí dluhových nástrojů vydaných úvěrovými institucemi, které se obchodují na některých neregulovaných trzích, jako způsobilého zajištění

1.   Dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi, které se obchodují na některých neregulovaných trzích určených ECB, představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému.

2.   Na všechny tyto dluhové nástroje uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 5 %.

Článek 5

Přijetí zajištění s úvěrovým hodnocením „BBB-“ a vyšším jako způsobilého zajištění

1.   Minimálním požadavkem Eurosystému, pokud jde o hodnocení úvěrového standardu aktiv, která jsou způsobilá jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, je úvěrové hodnocení odpovídající „BBB-“. Tato změna požadavku na úvěrové hodnocení se vztahuje na obchodovatelná i neobchodovatelná aktiva, s výjimkou cenných papírů zajištěných aktivy podle kapitoly 6.3 obecné dokumentace, pro něž zůstává požadavek na vysoké úvěrové standardy nezměněn.

2.   Na všechna způsobilá aktiva s úvěrovým hodnocením nižším než „A-“ uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 5 %.

Článek 6

Přijetí podřízených aktiv s odpovídajícími zárukami jako způsobilého zajištění

1.   Požadavek na nepodřízenost, který se vztahuje na způsobilost obchodovatelných aktiv jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému podle kapitoly 6.2.1 obecné dokumentace, se neuplatní, jestliže finančně zdravý ručitel poskytne ve vztahu k těmto aktivům bezpodmínečnou a neodvolatelnou záruku splatnou na první požádání, tak jak je dále vymezeno v kapitole 6.3.2 obecné dokumentace.

2.   Na všechna tato aktiva uplatňuje Eurosystém dodatečnou srážku ve výši 10 %, přičemž v případě teoretického ocenění se uplatní další snížení ve výši 5 %.

Článek 7

Přijetí termínovaných vkladů jako způsobilého zajištění

Termínované vklady od způsobilých protistran uvedené v kapitole 3.5 obecné dokumentace představují způsobilé zajištění pro všechny refinanční operace Eurosystému.

Článek 8

Další prováděcí opatření

Rada guvernérů přenesla pravomoc přijmout jakákoli další rozhodnutí, která jsou nezbytná k provedení jejího rozhodnutí ze dne 15. října 2008, na Výkonnou radu.

Článek 9

Ověřování

Národní centrální banky zašlou ECB nejpozději do 25. listopadu 2008 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s těmito obecnými zásadami.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 25. listopadu 2008.

2.   Tyto obecné zásady platí od 1. prosince 2008 do 31. prosince 2009.

Článek 11

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. listopadu 2008.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 20.11.2008, s. 8.