20.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/53


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/30/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2006/43/ES s cílem zejména zajistit důvěru ve funkci auditu a jednotné používání požadavků týkajících se profesní etiky, systémů zabezpečování kvality, nezávislosti a objektivity, upravit seznam oborů, které by měly být zahrnuty do testu teoretických znalostí auditorů, přijmout mezinárodní auditorské standardy a společný standard pro zprávy auditora pro roční účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku a definovat výjimečné případy přímého předání dokumentů do třetích zemí. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/43/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2006/43/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2006/43/ES upravuje toto časové omezení.

(6)

Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.

(7)

Směrnice 2006/43/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2006/43/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupu projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2006/43/ES se mění takto:

1.

V článku 8 se odstavec 3 se mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

2.

V článku 21 se odstavec 2 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

3.

V článku 22 se odstavec 4 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

4.

Článek 26 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ nahrazují slovy „regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

5.

V článku 28 se odstavec 2 se mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2 této směrnice“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

6.

V článku 29 se odstavec 2 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

7.

V článku 36 se odstavec 7 mění takto:

a)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

8.

V článku 45 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   S cílem zajistit jednotné používání odst. 5 písm. d) tohoto článku hodnotí rovnocennost v něm uvedenou Komise ve spolupráci s členskými státy a rozhoduje o ní Komise regulativním postupem podle čl. 48 odst. 2. Dokud Komise nepřijme rozhodnutí, mohou rovnocennost uvedenou v odst. 5 písm. d) tohoto článku hodnotit členské státy.

V této souvislosti může Komise přijmout opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti v souladu s požadavky stanovenými v článcích 22, 24, 25 a 26, jež budou platná pro všechny třetí země a jež členské státy použijí při hodnocení rovnocennosti na vnitrostátní úrovni. Tato kritéria nesmějí překročit požadavky stanovené v článcích 22, 24, 25 a 26. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

9.

V článku 46 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   S cílem zajistit jednotné používání odstavce 1 hodnotí rovnocennost v něm uvedenou Komise ve spolupráci s členskými státy a rozhoduje o ní Komise regulativním postupem podle čl. 48 odst. 2. Dokud Komise nepřijme rozhodnutí, mohou členské státy samy hodnotit rovnocennost uvedenou v odstavci 1 tohoto článku nebo se spolehnout na hodnocení provedené jinými členskými státy. Pokud Komise rozhodne, že požadavek rovnocennosti uvedený v odstavci 1 tohoto článku není splněn, může dotčeným auditorům a auditorským subjektům umožnit pokračovat v auditorské činnosti v souladu s příslušnými požadavky členského státu po přiměřené přechodné období.

V této souvislosti může Komise přijmout opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti v souladu s požadavky stanovenými v článcích 29, 30 a 32, jež budou platná pro všechny třetí země a jež členské státy použijí při hodnocení rovnocennosti na vnitrostátní úrovni. Tato kritéria nesmějí překročit požadavky stanovené v článcích 29, 30 a 32. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

10.

Článek 47 se mění takto:

a)

odstavec se 3 nahrazuje tímto:

„3.   S cílem zajistit jednotné používání odst. 1 písm. c) hodnotí přiměřenost v něm uvedenou Komise ve spolupráci s členskými státy a rozhoduje o ní Komise regulativním postupem podle čl. 48 odst. 2. Členské státy přijmou opatření, která jsou ke splnění rozhodnutí Komise nezbytná.

Toto hodnocení přiměřenosti je založeno na požadavcích článku 36 nebo na zásadně rovnocenných funkčních výsledcích. Veškerá opatření přijatá v této souvislosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním a jejichž cílem je usnadnění spolupráce mezi příslušnými orgány, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“;

b)

odstavec 5 se mění takto:

i)

slova „postupem podle čl. 48 odst. 2“ se zrušují;

ii)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 2a.“

11.

Článek 48 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.