21.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/34


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 30. května 2008

o opatřeních na snižování rizik pro látky trichlorethen, benzen, 2-methoxy-2-methylbutan (TAME)

(oznámeno pod číslem K(2008) 2271)

(Text s významem pro EHP)

(2008/471/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci nařízení (EHS) č. 793/93 byly jako prioritní látky pro hodnocení v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 1179/94 (2) a (ES) č. 2364/2000 (3), které se týkají prvního a čtvrtého seznamu prioritních látek podle nařízení (EHS) č. 793/93, určeny tyto látky:

trichlorethen,

benzen,

2-methoxy-2-methylbutan (TAME).

(2)

Státy v rolích zpravodajů určené v souladu s uvedenými nařízeními dokončily pro tyto látky hodnocení rizik s ohledem na člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí (4) a navrhly strategii omezování těchto rizik v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93.

(3)

Byly konzultovány Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (SCTEE) a Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER) a tyto výbory vydaly stanoviska k hodnocením rizik provedeným zpravodaji. Stanoviska byla zveřejněna na webových stránkách vědeckých výborů.

(4)

Výsledky hodnocení rizik a další výsledky strategií omezování těchto rizik jsou uvedeny v příslušném sdělení Komise (5).

(5)

Na základě uvedeného hodnocení je vhodné doporučit pro některé látky určitá opatření ke snížení rizika.

(6)

Opatření na snižování rizik doporučená pro pracovníky by měla být zohledněna v rámci právních předpisů o ochraně pracovníků, u nichž se má za to, že poskytují odpovídající rámec pro snížení rizik příslušných látek v potřebném rozsahu.

(7)

Opatření na snižování rizik stanovená v tomto doporučení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 793/93,

DOPORUČUJE:

ODDÍL 1

TRICHLORETHEN

(č. CAS 79-01-6; č. Einecs 201-167-4)

Opatření na snižování rizik pro pracovníky (1)

1)

Dobrovolná dohoda s Evropskou asociací pro chlorovaná rozpouštědla jménem evropských výrobců látky, jejích distributorů a zákazníků, omezující prodej látky pouze kupujícím, kteří dodržují chartu pro bezpečné používání trichlorethenu při čištění kovů. Tato charta požaduje, aby uživatelé směli používat trichlorethen k čištění kovů pouze v utěsněných a uzavřených systémech, jak je stanoveno v části 4 evropské normy EN 12921, a aby dodržování předpisů bylo monitorováno třetí stranou.

ODDÍL 2

BENZEN

(č. CAS 71-43-2; č. Einecs 200-753-7)

Opatření ke snižování rizik pro životní prostředí (2, 3, 4, 5)

2)

V zájmu vyloučení možných rizik pro čistírny průmyslových odpadních vod v provozech vyrábějících a/nebo zpracovávajících benzen se doporučuje, aby příslušné orgány v dotyčných členských státech stanovily v povoleních vydávaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (6) (integrovaná prevence a omezování znečištění) podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se benzenu, aby byla dotyčná zařízení provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k podmínkám životního prostředí v místě, kde se zařízení nacházejí;

3)

členské státy pečlivě sledovaly zavádění nejlepších dostupných technik, pokud jde o benzen, a oznámily veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o těchto technikách;

4)

za účelem usnadnění povolování a monitorování podle směrnice 2008/1/ES (integrovaná prevence a omezování znečištění) byl benzen začleněn do pokračující práce na tvorbě pokynů k „nejlepším dostupným technikám“ (BAT);

5)

expozice mikroorganismů v čistírnách průmyslových vod se v případě potřeby řídila vnitrostátními pravidly, aby se zajistilo, že nevznikne žádné riziko pro mikroorganismy a životní prostředí.

ODDÍL 3

2-METHOXY-2-METHYLBUTAN (TAME)

(č. CAS 994-05-8; č. Einecs 213-611-4)

Opatření ke snižování rizik pro životní prostředí (6–11)

6)

Prevence pronikání všech antropogenních látek, včetně 2-methoxy-2-methylbutanu, do podzemních vod je hlavním cílem stávajících právních předpisů Společenství (7). Doporučuje se proto podle potřeby provádět monitorovací programy, které umožní včasné odhalení podzemních vod kontaminovaných 2-methoxy-2-methylbutanem.

7)

Dále se doporučuje, aby při výstavbě a provozu podzemních zařízení pro skladování benzenu a zařízení pro jeho distribuci v čerpacích stanicích byly v širokém měřítku používány nejlepší dostupné techniky. V tomto ohledu by členské státy měly zvážit závazné předpisy zejména pro čerpací stanice v oblastech regenerace podzemních vod.

8)

Příslušné orgány v dotčených členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice 2008/1/ES stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se 2-methoxy-2-methylbutanu, aby dotčená zařízení byla provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k místním podmínkám životního prostředí.

9)

Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o 2-methoxy-2-methylbutan, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

10)

Místní emise do povrchových vod by se v případě potřeby měly řídit vnitrostátními pravidly, aby se zajistilo, že nevznikne žádné riziko pro životní prostředí.

11)

Opatření na snižování rizik doporučená na ochranu podzemních vod jsou považována za dostatečná pro ochranu osob prostřednictvím životního prostředí.

ODDÍL 4

URČENÍ

12)

Toto doporučení je určeno všem odvětvím, která uvedené látky dovážejí, vyrábějí, přepravují, skladují, upravují do podoby přípravků či jinak zpracovávají, používají, likvidují či regenerují, a členským státům.

V Bruselu dne 30. května 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 131, 26.5.1994, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 273, 26.10.2000, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 3.

(5)  Úř. věst. C 157, 21.6.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).