11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/56


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/844/SZBP

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. dubna 2006 přijala Rada společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje 2004/661/SZBP (1).

(2)

Dne 13. října 2008 se Rada dohodla, že omezující opatření stanovená ve společném postoji 2006/276/SZBP je třeba prodloužit o 12 měsíců. Rada se nicméně rovněž dohodla, že zákazy pobytu týkající se některých odpovědných činitelů Běloruska, s výjimkou těch, kteří jsou spojeni se zmizením osob z let 1999–2000, a předsedkyně ústřední volební komise, nebudou uplatňovány po dobu šesti měsíců, přičemž tuto lhůtu bude možné prodloužit, a to s cílem podpořit dialog s běloruskými orgány a přijetí opatření na posílení demokracie a dodržování lidských práv.

(3)

Po uplynutí této šestiměsíční doby Rada přezkoumá situaci v Bělorusku a vyhodnotí pokrok, kterého běloruské orgány dosáhly v otázce reformy volebního řádu a jehož je zapotřebí k uvedení tohoto řádu v soulad se závazky přijatými v rámci OBSE a s dalšími mezinárodními normami pro demokratické volby. Rada rovněž posoudí další konkrétní opatření k posílení respektování demokratických hodnot, lidských práv a základních svobod, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků, jakož i svobody shromažďování a sdružování k politickým účelům, a právního státu. V případě potřeby může Rada s ohledem na činnost běloruských orgánů v oblasti demokracie a lidských práv rozhodnout uplatňovat zákazy pobytu dříve.

(4)

Je třeba zrušit společný postoj Rady 2008/288/SZBP ze dne 7. dubna 2008, kterým se obnovují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska do dne 10. dubna 2009.

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 2006/276/SZBP se prodlužuje do dne 13. října 2009.

Článek 2

1.   Opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) společného postoje 2006/276/SZBP, pokud se vztahují na Jurije Nikolajeviče Podobeda, se pozastavují do dne 13. dubna 2009.

2.   Opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. c) společného postoje 2006/276/SZBP se pozastavují do dne 13. dubna 2009.

Článek 3

Do dne 13. dubna 2009 bude tento společný postoj přezkoumán s ohledem na situaci v Bělorusku.

Článek 4

Společný postoj 2008/288/SZBP se zrušuje.

Článek 5

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 6

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 101, 11.4.2006, s. 5.