30.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 350/58


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1358/2008/ES

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007 až 2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 151 a 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 (2) zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2007 až 2013.

(2)

Podle čl. 8 odst. 3 rozhodnutí č. 1904/2006/ES mají být veškerá opatření nezbytná k provedení programu jiná, než jsou opatření vyjmenovaná v odstavci 2, přijímána postupem podle čl. 9 odst. 3 uvedeného rozhodnutí, tj. poradním postupem stanoveným rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(3)

Z tohoto znění rozhodnutí č. 1904/2006/ES vyplývá především to, že na veškerá jiná rozhodnutí o výběru než rozhodnutí uvedená v čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí se vztahuje poradní postup a právo na kontrolu Evropského parlamentu.

(4)

Tato rozhodnutí o výběru se však týkají hlavně grantů představujících pouze malé částky a nevyžadují přijímání politicky citlivých rozhodnutí.

(5)

Tyto procesní podmínky prodlužují řízení o poskytnutí grantů zájemcům o dva až tři měsíce. Působí tak četná zpoždění v přidělování grantů příjemcům, vyžadují neúměrné náklady na správu programu a nejsou přínosné vzhledem k povaze poskytovaných grantů.

(6)

Aby se umožnilo rychlejší a účinnější provádění rozhodnutí o výběru, je nezbytné nahradit poradní postup povinností Komise informovat neprodleně Evropský parlament a členské státy o veškerých opatřeních, která přijme k provedení rozhodnutí č. 1904/2006/ES bez zapojení výboru,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí č. 1904/2006/ES se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise informuje výbor uvedený v článku 9 a Evropský parlament o všech svých dalších rozhodnutích o výběru přijatých k provedení tohoto rozhodnutí, a to do dvou pracovních dnů od jejich přijetí. Tyto informace zahrnují popisy a rozbor došlých žádostí, popis posouzení a výběrového řízení a seznamy projektů navržených na financování i projektů, jejichž financování bylo zamítnuto.“

2)

V článku 9 se zrušuje odstavec 3.

Článek 2

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadech tohoto rozhodnutí do 30. června 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2008.

(2)  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.