8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. října 2008

o jmenování jednoho rakouského člena a jednoho náhradníka Výboru regionů

(2008/778/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh rakouské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po skončení mandátu dr. Herwiga VAN STAA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. Po skončení mandátu paní Elisabethy ZANONOVÉ se uvolnilo jedno místo náhradníka,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010:

a)

jako člen:

dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b)

jako náhradník:

pan Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 2. října 2008.

Za Radu

předseda

X. BERTRAND


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.