26.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/72


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. září 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS

(oznámeno pod číslem K(2008) 5175)

(Text s významem pro EHP)

(2008/755/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 82/894/EHS se týká hlášení ohnisek chorob zvířat uvedených v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/176/ES (2) stanoví kódovanou formu a kódy pro oznamování chorob zvířat podle směrnice 82/894/EHS. V příloze V uvedeného rozhodnutí jsou stanoveny kódy pro choroby a v přílohách X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 a X/16 kódy veterinárních oblastí v Německu, Itálii, Dánsku, Španělsku, Portugalsku a Švédsku.

(3)

Seznam v příloze I směrnice 82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2008/650/ES (3), byl nedávno aktualizován, v rámci čehož byly některé choroby ryb uvedené v části II přílohy IV směrnice Rady 2006/88/ES (4) zařazeny na uvedený seznam a těšínská choroba prasat (nakažlivá obrna prasat), která již nepatří mezi choroby, jejichž výskyt musí být oznámen podle směrnice Rady 92/119/EHS (5), byla z uvedeného seznamu odebrána.

(4)

Aby bylo možné odlišit hlášení ohnisek afrického moru prasat u volně žijících prasat od hlášení ohnisek této choroby u domácích prasat, měly by být pro hlášení těchto dvou typů ohnisek stanoveny odlišné kódy.

(5)

Je proto nezbytné změnit seznam kódů chorob stanovený v příloze V rozhodnutí 2005/176/ES.

(6)

Německo, Itálie, Dánsko, Španělsko, Portugalsko a Švédsko upravily názvy a hranice svých veterinárních oblastí. Úpravy těchto oblastí mají dopad na systém hlášení chorob zvířat (ADNS). Stávající oblasti v systému by se proto měly nahradit oblastmi novými. Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit přílohy X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 a X/16 rozhodnutí 2005/176/ES.

(7)

Rozhodnutí 2005/176/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V zájmu zachování důvěrnosti předaných informací by přílohy tohoto rozhodnutí neměly být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/176/ES se mění takto:

1)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

2)

Příloha X/01 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

3)

Příloha X/03 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

4)

Příloha X/09 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto rozhodnutí.

5)

Příloha X/11 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto rozhodnutí.

6)

Příloha X/12 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto rozhodnutí.

7)

Příloha X/16 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. září 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 42.

(4)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.