15.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. srpna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4–169,8125 MHz ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 4311)

(Text s významem pro EHP)

(2008/673/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/928/ES (2) harmonizuje frekvenční pásmo 169,4–169,8125 MHz ve Společenství.

(2)

Plán přidělení kmitočtů uvedený v příloze rozhodnutí 2005/928/ES popisuje kanálový rastr, který by měl být dodržován různými aplikacemi provozovanými podle podmínek stanovených v uvedeném rozhodnutí. To umožní kompatibilitu a usnadní společnou existenci aplikací povolených v těchto pásmech.

(3)

Plán přidělení kmitočtů zavádí v pásmu 169,4000–169,4750 MHz kanálový rastr 12,5 kHz a v pásmu 169,4875–169,5875 MHz kanálový rastr 50 kHz.

(4)

Po přijetí rozhodnutí 2005/928/ES se dalším šetřením technických parametrů definovaných v uvedeném rozhodnutí zjistilo, že uspořádání kanálových rastrů v pásmech 169,4000–169,4750 MHz a 169,4875–169,5875 MHz se vzhledem k vývoji technologií považuje za příliš restriktivní. Povolení několika možností kanálových rastrů zvýší flexibilitu pro uživatele, kteří si budou moci vybrat optimální šířku pásma až do 50 kHz podle kvalitativních požadavků konkrétních aplikací.

(5)

Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT) potvrdila, že rozšíření možností volby kanálových rastrů v těchto pásmech může a mělo by být povoleno.

(6)

Rozhodnutí 2005/928/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Po změně uvedeného rozhodnutí budou možné v pásmech 169,4000–169,4750 MHz a 169,4875–169,5875 MHz kanály až do 50 kHz.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/928/ES se mění takto:

1)

Ve čtvrtém řádku plánu přidělení kmitočtů v příloze se pro kanály 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 3b údaj o kanálovém rastru (v kHz) „12,5“ nahrazuje údajem „max 50 kHz“.

2)

Ve čtvrtém řádku plánu přidělení kmitočtů v příloze se pro kanály 4b+5+6a a 6b+7+8a údaj o kanálovém rastru (v kHz) „50“ nahrazuje údajem „max 50 kHz“.

Článek 2

Článek 1 se použije od 31. října 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. srpna 2008.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 47.