1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. července 2008

o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2008) 3698)

(Text s významem pro EHP)

(2008/630/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni. Stanoví mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy.

(2)

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (2) stanoví, že musí být prováděn dozor nad odvětvím živočišné produkce a prvotních produktů živočišného původu za účelem zjištění přítomnosti některých reziduí a látek v živých zvířatech, jejich výkalech a biologických tekutinách, jakož i v živočišných tkáních a produktech, v krmivech a ve vodě určené k napájení zvířat.

(3)

V korýších dovezených z Bangladéše a určených k lidské spotřebě byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků a nepovolených látek. Přítomnost uvedených produktů a látek v potravinách představuje potenciální riziko pro lidské zdraví.

(4)

Poslední inspekce Společenství v Bangladéši odhalila závažné nedostatky, pokud jde o systém kontroly reziduí v živých zvířatech a v živočišných produktech, a shledala, že vhodná laboratorní kapacita pro provádění zkoušek na přítomnost určitých reziduí veterinárních léčivých přípravků v živých zvířatech a v živočišných produktech není dostatečná.

(5)

Bangladéš nedávno přijal opatření pro řešení uvedených nedostatků v oblasti manipulace s produkty rybolovu a jejich zkoušení.

(6)

Jelikož uvedená opatření nejsou dostačující, je vhodné přijmout na úrovni Společenství určitá mimořádná opatření vztahující se na dovoz korýšů z Bangladéše, aby byla zajištěna účinná a jednotná ochrana lidského zdraví ve všech členských státech.

(7)

Proto by členské státy měly povolit dovoz korýšů z Bangladéše pouze tehdy, pokud lze prokázat, že byli podrobeni analytické zkoušce v místě původu, aby bylo ověřeno, že neobsahují žádné nepovolené látky a že limity určitých reziduí veterinárních léčivých přípravků nepřekračují maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Společenství.

(8)

Je však vhodné povolit dovoz zásilek, k nimž nejsou přiloženy výsledky analytických zkoušek provedených v místě původu, pokud dovážející členský stát zajistí, že uvedené zásilky budou podrobeny příslušným kontrolám při dodání na hranice Společenství.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být přezkoumáno s ohledem na záruky poskytnuté Bangladéšem a na základě výsledků analytických zkoušek provedených členskými státy.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se použije na zásilky korýšů dovezených z Bangladéše a určených k lidské spotřebě (dále jen „produkty“).

Článek 2

Členské státy povolí dovoz těchto produktů do Společenství, pokud jsou k nim přiloženy výsledky analytické zkoušky provedené v místě původu, aby bylo zaručeno, že nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví (dále jen „analytická zkouška“).

Analytické zkoušky musí být prováděny zejména za účelem zjištění přítomnosti chloramfenikolu, metabolitů nitrofuranů, tetracyklinu, malachitové zeleně a krystalové violeti v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2377/90 (3) a rozhodnutím Komise 2002/657/ES (4).

Článek 3

Odchylně od článku 2 členské státy povolí dovoz produktů, k nimž nejsou přiloženy výsledky analytické zkoušky, pokud dovážející členský stát zajistí, že každá zásilka těchto produktů bude podrobena všem příslušným kontrolám při dodání na hranice Společenství, aby bylo zaručeno, že nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví.

Uvedené zásilky však musí být zadrženy na hranici Společenství tak dlouho, dokud laboratorní zkoušky neprokáží, že nejsou přítomny látky uvedené v článku 2, které nejsou na základě právních předpisů Společenství povolené, nebo že maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Společenství pro veterinární léčivé přípravky zmiňované v uvedeném článku nejsou překročeny.

Článek 4

1.   Členské státy neprodleně uvědomí Komisi v případě, že analytické zkoušky odhalí:

a)

přítomnost jakýchkoli látek, které nejsou na základě právních předpisů Společenství povolené, nebo

b)

rezidua veterinárních léčivých přípravků, jejichž množství překračuje maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Společenství.

Členské státy použijí pro předkládání všech těchto informací systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva zřízený nařízením (ES) č. 178/2002.

2.   Členské státy předloží Komisi každé tři měsíce zprávy o všech výsledcích analytických zkoušek.

Uvedené zprávy se předloží v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden).

Článek 5

Veškeré výdaje vzniklé při uplatňování tohoto rozhodnutí hradí odesílatel, příjemce nebo jejich zástupce.

Článek 6

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 7

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na základě záruk poskytnutých Bangladéšem a na základě výsledků analytických zkoušek provedených členskými státy.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 202/2008 (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 542/2008 (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 43).

(4)  Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/25/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 38).