7.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/78


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. června 2008

o odtajnění přílohy 4 příručky SIRENE přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 („Schengenská úmluva z roku 1990“)

(2008/422/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2003/19/ES ze dne 14. října 2002 o odtajnění některých částí příručky SIRENE přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě (1) ze dne 14. června 1985 Rada odtajnila některé části příručky SIRENE a snížila stupeň utajení oddílu 2.3 a příloh 1, 2, 3, 4, 5 a 6 příručky SIRENE na stupeň utajení „RESTREINT UE“.

(2)

Poslední verze příručky SIRENE, jak je uvedena v rozhodnutích Komise 2006/757/ES (2) a 2006/758/ES (3) ze dne 22. září 2006, kterými se mění příručka SIRENE, neobsahuje ustanovení rovnocenné ustanovením oddílu 2.3 ve znění ke dni přijetí rozhodnutí 2003/19/ES.

(3)

Rozhodnutím 2007/473/ES ze dne 25. června 2007 o odtajnění některých částí příručky SIRENE přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 (4) Rada odtajnila přílohy 2 a 5 příručky SIRENE.

(4)

Rada nyní považuje za vhodné odtajnit přílohu 4 příručky SIRENE.

(5)

U příloh 1, 3, a 6 příručky SIRENE by měl být zachován stupeň utajení „RESTREINT UE3“,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha 4 příručky SIRENE se odtajňuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 5. června 2008.

Za Radu

předseda

D. MATE


(1)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s 1.

(3)  Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s 41.

(4)  Úř. věst. L 179, 7.7.2007, s. 52.