28.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/12


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. dubna 2008,

kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti

(oznámeno pod číslem K(2008) 1656)

(Text s významem pro EHP)

(2008/392/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 59 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2006/88/ES stanoví veterinární požadavky pro uvádění na trh, dovoz a tranzit živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných a minimální preventivní opatření zaměřená na zvyšování informovanosti a připravenosti příslušných orgánů, provozovatelů produkčních podniků akvakultury a dalších subjektů spojených s tímto odvětvím ohledně nákaz živočichů pocházejících z akvakultury.

(2)

V zájmu zlepšení prevence výskytu a šíření nákaz uvedených na seznamu obsaženém v příloze IV směrnice 2006/88/ES je třeba, aby členské státy elektronickými prostředky zpřístupnily informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních, a zejména o chovaných druzích a jejich nákazovém statusu.

(3)

Tyto údaje jsou v současné době přístupné v registrech vedených členskými státy podle článku 6 směrnice 2006/88/ES.

(4)

Pro usnadnění interoperability informačních systémů a využití postupů pomocí elektronických prostředků mezi členskými státy a v zájmu zajištění transparentnosti a srozumitelnosti je důležité, aby byly informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních poskytovány v celém Společenství jednotným způsobem. Informační stránka na internetu je technicky nejlépe proveditelné řešení, jelikož zajišťuje snadný přístup k těmto informacím a její realizace nevyžaduje příliš mnoho prostředků. Je tedy třeba vytvořit vzor podoby této informační stránky na internetu.

(5)

V příloze II směrnice 2006/88/ES jsou uvedeny informace požadované v úředním registru produkčních podniků akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízení. Jelikož cílem informační stránky na internetu je usnadnit interoperabilitu příslušných informací zaznamenaných v registrech produkčních podniků akvakultury zřízených členskými státy, nemusí internetová stránka nezbytně obsahovat všechny tyto informace. Měla by však zahrnovat všechny informace, které jsou významné pro zjištění jakýchkoli obchodních omezení způsobených rozdílným nákazovým statusem.

(6)

Směrnice 2006/88/ES stanoví, že odchylně od požadavku na oprávnění podle uvedené směrnice mohou členské státy vyžadovat pouze registraci příslušným orgánem v případě jiných zařízení, než jsou produkční podniky akvakultury, v nichž jsou drženi vodní živočichové, kteří nemají být uvedeni na trh, rybářských oblastí vysazování a slovu a produkčních podniků akvakultury zásobujících místní spotřebitele.

(7)

Riziko šíření nákaz vodních živočichů, jež představují zařízení, rybářské oblasti vysazování a slovu a produkční podniky akvakultury, které jsou odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/88/ES registrovány příslušným orgánem, se liší v závislosti na jejich povaze, charakteristikách a situaci. Členské státy by proto měly rozhodnout, do jaké míry by informace o těchto zařízeních, rybářských oblastech vysazování a slovu a produkčních podnicích akvakultury měly být na informační stránce na internetu uvedeny.

(8)

Jelikož je třeba poskytnout členským státům dostatečně dlouhou lhůtu na doplnění informační stránky na internetu všemi příslušnými informacemi o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských provozovnách, je nutné stanovit, že tyto informace mají být k dispozici nejpozději do 31. července 2009.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro informační stránku na internetu, kterou mají zřídit členské státy za účelem zpřístupnění informací o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních elektronickými prostředky v souladu s článkem 59 směrnice 2006/88/ES.

2.   Toto rozhodnutí se použije obdobně pro zařízení, rybářské oblasti vysazování a slovu a produkční podniky akvakultury, které jsou odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/88/ES registrovány příslušným orgánem v souladu s čl. 4 odst. 4 uvedené směrnice s přihlédnutím k ustanovením čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Informační stránka na internetu

1.   Členské státy zřídí informační stránku na internetu (dále jen „informační stránka na internetu“) za účelem poskytování informací o hospodářstvích nebo chovných oblastech měkkýšů v rámci produkčních podniků akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízení, které byly oprávněny v souladu s článkem 4 směrnice 2006/88/ES.

Členské státy případ od případu rozhodnou, která zařízení, oblasti vysazování a slovu a produkční podniky akvakultury uvedené v čl. 1 odst. 2 musí být uvedeny na internetové informační stránce, s přihlédnutím k riziku šíření nákaz vodních živočichů plynoucímu z provozu těchto zařízení, rybářských oblastí a podniků na základě jejich povahy, charakteristik a situace.

2.   Členské státy vytvoří internetovou informační stránku v souladu se vzory uvedenými v těchto přílohách:

a)

příloha I pro produkční podniky akvakultury vykonávající činnost spojenou s držením ryb;

b)

příloha II pro produkční podniky akvakultury vykonávající činnost spojenou s držením měkkýšů;

c)

příloha III pro produkční podniky akvakultury vykonávající činnost spojenou s držením korýšů;

d)

příloha IV pro oprávněná zpracovatelská zařízení, ve kterých se usmrcují živočichové pocházející z akvakultury za účelem tlumení nákaz, uvedená v čl. 4 odst. 2 směrnice 2006/88/ES.

3.   Členské státy zajistí aktualizaci informační stránky na internetu tak, aby odpovídala informacím uvedeným v registru zřízeném podle článku 6 směrnice 2006/88/ES.

Změny v nákazovém statusu musí být na informační stránce na internetu provedeny, jakmile se zaznamenaný nákazový status změní.

4.   Členské státy Komisi sdělí internetovou adresu informační stránky na internetu.

Článek 3

Datum použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. srpna 2008.

Informační stránka na internetu však musí být doplněna informacemi uvedenými v čl. 2 odst. 2 a v přílohách I až IV nejpozději do 31. července 2009.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.


PŘÍLOHA I

VZOR PRO PRODUKČNÍ PODNIKY AKVAKULTURY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST SPOJENOU S DRŽENÍM RYB

(PODLE ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. a))

Informace v souladu s článkem 59 směrnice 2006/88/ES

Informace

Hospodářství 1

Hospodářství 2

1.

Produkční podniky akvakultury

1.1.1

Název:

produkční podnik akvakultury

hospodářství

1.1.2

Adresa nebo lokalita hospodářství

1.2.1

Název:

produkční podnik akvakultury

hospodářství

1.2.2

Adresa nebo lokalita hospodářství

2.

Registrační číslo

(pro každé hospodářství)

2.1

 

2.2

 

3.

Zeměpisná poloha a systém souřadnic

(pro každé hospodářství)

3.1

 

3.2

 

4.

Chované druhy (1)

(pro každé hospodářství a v souvislosti s jejich vnímavostí k určitým nákazám)

4.1.1

Virová hemoragická septikémie

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.1.2

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.1.3

Herpesviróza koi

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.1.4

Nakažlivá chudokrevnost lososů

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.1

Virová hemoragická septikémie

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.2

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.3

Herpesviróza koi

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.4

Nakažlivá chudokrevnost lososů

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

5.

Uznaný nákazový status

(pro každé hospodářství) (2)

5.1.1

Virová hemoragická septikémie

5.1.1.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.1.2

Pod programem dozoru.

5.1.1.3

Není známo jako zamořené.

5.1.1.4

Jiný.

5.1.2

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

5.1.2.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.2.2

Pod programem dozoru.

5.1.2.3

Není známo jako zamořené.

5.1.2.4

Jiný.

5.1.3

Herpesviróza koi

5.1.3.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.3.2

Pod programem dozoru.

5.1.3.3

Není známo jako zamořené.

5.1.3.4

Jiný.

5.1.4

Nakažlivá chudokrevnost lososů

5.1.4.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.4.2

Pod programem dozoru.

5.1.4.3

Není známo jako zamořené.

5.1.4.4

Jiný.

5.1.5

Infekční nekróza slinivk (3)

5.1.5.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.5.2

Pod programem dozoru.

5.1.5.3

Není známo jako zamořené.

5.1.5.4

Jiný.

5.1.6

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.6.2

Pod programem dozoru.

5.1.6.3

Není známo jako zamořené.

5.1.6.4

Jiný.

5.1.7

Bakteriální onemocnění ledvin (3)

5.1.7.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.7.2

Pod programem dozoru.

5.1.7.3

Není známo jako zamořené.

5.1.7.4

Jiný.

5.1.8

Jiné nákazy (4)

5.1.8.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.8.2

Pod programem dozoru.

5.1.8.3

Není známo jako zamořené.

5.1.8.4

Jiný.

5.2.1

Virová hemoragická septikémie

5.2.1.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.1.2

Pod programem dozoru.

5.2.1.3

Není známo jako zamořené.

5.2.1.4

Jiný.

5.2.2

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

5.2.2.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.2.2

Pod programem dozoru.

5.2.2.3

Není známo jako zamořené.

5.2.2.4

Jiný.

5.2.3

Herpesviróza koi

5.2.3.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.3.2

Pod programem dozoru.

5.2.3.3

Není známo jako zamořené.

5.2.3.4

Jiný.

5.2.4

Nakažlivá chudokrevnost lososů

5.2.4.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.4.2

Pod programem dozoru.

5.2.4.3

Není známo jako zamořené.

5.2.4.4

Jiný.

5.2.5

Infekční nekróza slinivky (3)

5.2.5.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.5.2

Pod programem dozoru.

5.2.5.3

Není známo jako zamořené.

5.2.5.4

Jiný.

5.2.6

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.6.2

Pod programem dozoru.

5.2.6.3

Není známo jako zamořené.

5.2.6.4

Jiný.

5.2.7

Bakteriální onemocnění ledvin (3)

5.2.7.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.7.2

Pod programem dozoru.

5.2.7.3

Není známo jako zamořené.

5.2.7.4

Jiný.

5.2.8

Jiné nákazy (4)

5.2.8.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.8.2

Pod programem dozoru.

5.2.8.3

Není známo jako zamořené.

5.2.8.4

Jiný.

6.

Typ hospodářství

(pro každé hospodářství) (5)

6.1.1

Mořské klece/ohrady/oplůtky

6.1.2

Slanovodní rybníky

6.1.3

Slanovodní nádrže/odchovné kanály

6.1.4

Slanovodní uzavřený systém (recirkulace)

6.1.5

Sladkovodní klece/ohrady/oplůtky

6.1.6

Sladkovodní rybníky

6.1.7

Sladkovodní nádrže/odchovné kanály

6.1.8

Sladkovodní uzavřený systém (recirkulace)

6.1.9

Výzkumné zařízení

6.1.10

Karanténní zařízení

6.1.11

Jiné

6.2.1

Mořské klece/ohrady/oplůtky

6.2.2

Slanovodní rybníky

6.2.3

Slanovodní nádrže/odchovné kanály

6.2.4

Slanovodní uzavřený systém (recirkulace)

6.2.5

Sladkovodní klece/ohrady/oplůtky

6.2.6

Sladkovodní rybníky

6.2.7

Sladkovodní nádrže/odchovné kanály

6.2.8

Sladkovodní uzavřený systém (recirkulace)

6.2.9

Výzkumné zařízení

6.2.10

Karanténní zařízení

6.2.11

Jiné

7.

Produkce hospodářství

(pro každé hospodářství) (5)

7.1.1

Líheň

7.1.2

Školka

7.1.3

Obsádka generačních ryb

7.1.4

Chov pro lidskou spotřebu

7.1.5

Rybářské oblasti vysazování a slovu

7.1.6

Jiné

7.2.1

Líheň

7.2.2

Školka

7.2.3

Obsádka generačních ryb

7.2.4

Chov pro lidskou spotřebu

7.2.5

Rybářské oblasti vysazování a slovu

7.2.6

Jiné


(1)  Seznam vnímavých druhů a druhů přenašečů je obsažen v příloze IV směrnice 2006/88/ES.

(2)  Použijte položku „jiný“, podléhá-li hospodářství eradikačnímu programu nebo opatřením na tlumení nákaz podle oddílů 3, 4, 5 nebo 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES.

(3)  Vztahuje se pouze na členské státy, oblasti a jednotky uvedené v souvislosti s touto nákazou v příloze I nebo II rozhodnutí Komise 2004/453/ES (Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 5).

(4)  Vztahuje se pouze na členské státy, oblasti nebo jednotky s opatřeními schválenými v souladu s článkem 43 směrnice Rady 2006/88/ES.

(5)  Lze označit dvě nebo více možností.


PŘÍLOHA II

VZOR PRO PRODUKČNÍ PODNIKY AKVAKULTURY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST SPOJENOU S DRŽENÍM MĚKKÝŠŮ

(PODLE čl. 2 ODST. 2 PÍSM. b))

Informace v souladu s článkem 59 směrnice 2006/88/ES

Informace

Hospodářství nebo chovná oblast 1

Hospodářství nebo chovná oblast 2

1.

Produkční podnik akvakultury

1.1.1

Název:

produkční podnik akvakultury

hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů

1.1.2

Adresa nebo lokalita hospodářství

1.2.1

Název:

produkční podnik akvakultury

hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů

1.2.2

Adresa nebo lokalita hospodářství

2.

Registrační číslo

(pro každé hospodářství nebo chovnou oblast)

2.1

 

2.2

 

3.

Zeměpisná poloha a systém souřadnic

(pro každé hospodářství nebo chovnou oblast)

3.1

 

3.2

 

4.

Chované druhy (1)

(pro každé hospodářství nebo chovnou oblast a v souvislosti s jejich náchylností k určitým nákazám)

4.1.1

Marteilia refringens

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.1.2

Bonamia ostrea

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.1

Marteilia refringens

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.2

Bonamia ostrea

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

5.

Uznaný nákazový status (2)

(pro každé hospodářství nebo chovnou oblast)

5.1.1

Marteilia refringens

5.1.1.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.1.2

Pod programem dozoru.

5.1.1.3

Není známo jako zamořené.

5.1.1.4

Jiný.

5.1.2

Bonamia ostrea

5.1.2.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.2.2

Pod programem dozoru.

5.1.2.3

Není známo jako zamořené.

5.1.2.4

Jiný.

5.1.3

Jiné nákazy (3)

5.1.3.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.3.2

Pod programem dozoru.

5.1.3.3

Není známo jako zamořené.

5.1.3.4

Jiný.

5.2.1

Marteilia refringens

5.2.1.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.1.2

Pod programem dozoru.

5.2.1.3

Není známo jako zamořené.

5.2.1.4

Jiný.

5.2.2

Bonamia ostrea

5.2.2.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.2.2

Pod programem dozoru.

5.2.2.3

Není známo jako zamořené

5.2.2.4

Jiný.

5.2.3

Jiné nákazy (3)

5.2.3.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.3.2

Pod programem dozoru.

5.2.3.3

Není známo jako zamořené.

5.2.3.4

Jiný.

6.

Typ hospodářství nebo chovné oblasti (4)

(pro každé hospodářství nebo chovnou oblast)

6.1.1

Otevřený systém chovu měkkýšů.

6.1.2

Uzavřený systém chovu měkkýšů (recirkulace).

6.1.3

Středisko pro odesílání, středisko pro čištění.

6.1.4

Chovná oblast měkkýšů.

6.1.5

Výzkumné zařízení.

6.1.6

Karanténní zařízení.

6.1.7

Jiné.

6.2.1

Otevřený systém chovu měkkýšů.

6.2.2

Uzavřený systém chovu měkkýšů (recirkulace).

6.2.3

Středisko pro odesílání, středisko pro čištění.

6.2.4

Chovná oblast měkkýšů.

6.2.5

Výzkumné zařízení.

6.2.6

Karanténní zařízení.

6.2.7

Jiné.

7.

Produkce hospodářství nebo chovné oblasti (4)

(pro každé hospodářství nebo chovnou oblast)

7.1.1

Líheň

7.1.2

Školka

7.1.3

Odchov

7.1.4

Jiné

7.2.1

Líheň

7.2.2

Školka

7.2.3

Odchov

7.2.4

Jiné


(1)  Seznam vnímavých druhů a druhů přenašečů je obsažen v příloze IV směrnice 2006/88/ES.

(2)  Použijte položku „jiný“, podléhá-li hospodářství nebo chovná oblast eradikačnímu programu nebo opatřením na tlumení nákaz podle oddílů 3, 4, 5 nebo 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES.

(3)  Vztahuje se pouze na členské státy, oblasti nebo jednotky s opatřeními schválenými v souladu s článkem 43 směrnice 2006/88/ES.

(4)  Lze označit dvě nebo více možností.


PŘÍLOHA III

VZOR PRO PRODUKČNÍ PODNIKY AKVAKULTURY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST SPOJENOU S DRŽENÍM KORÝŠŮ

(PODLE ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. c))

Informace v souladu s článkem 59 směrnice 2006/88/ES

Informace

Hospodářství 1

Hospodářství 2

1.

Produkční podnik akvakultury

1.1.1

Název:

produkční podnik akvakultury

hospodářství

1.1.2

Adresa nebo lokalita hospodářství

1.2.1

Název:

produkční podnik akvakultury

hospodářství

1.2.2

Adresa nebo lokalita hospodářství

2.

Registrační číslo

(pro každé hospodářství)

2.1

 

2.2

 

3.

Zeměpisná poloha a systém souřadnic

(pro každé hospodářství)

3.1

 

3.2

 

4.

Chované druhy (1)

(pro každé hospodářství a v souvislosti s jeho náchylností k určitým nákazám)

4.1.1

Běloskvrnitost

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

4.2.1

Běloskvrnitost

NE, bez přítomnosti vnímavých druhů nebo druhů přenašečů.

ANO, přítomnost vnímavých druhů.

ANO, přítomnost druhů přenašečů.

5.

Uznaný nákazový status

(pro každé hospodářství) (2)

5.1.1

Běloskvrnitost

5.1.1.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.1.2

Pod programem dozoru.

5.1.1.3

Není známo jako zamořené.

5.1.1.4

Jiný.

5.1.2

Jiné nákazy (3)

5.1.2.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.1.2.2

Pod programem dozoru.

5.1.2.3

Není známo jako zamořené.

5.1.2.4

Jiný.

5.2.1

Běloskvrnitost

5.2.1.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.1.2

Pod programem dozoru.

5.2.1.3

Není známo jako zamořené.

5.2.1.4

Jiný.

5.2.2

Jiné nákazy (3)

5.2.2.1

Prohlášeno za prosté nákazy.

5.2.2.2

Pod programem dozoru.

5.2.2.3

Není známo jako zamořené.

5.2.2.4

Jiný.

6.

Typ hospodářství (4)

(pro každé hospodářství)

6.1.1

Mořské klece/ohrady/oplůtky

6.1.2

Pozemní rybníky

6.1.3

Nádrže/odchovné kanály

6.1.4

Pozemní uzavřený systém (recirkulace)

6.1.5

Výzkumné zařízení

6.1.6

Karanténní zařízení

6.1.7

Jiné

6.2.1

Mořské klece/ohrady/oplůtky

6.2.2

Pozemní rybníky

6.2.3

Nádrže/odchovné kanály

6.2.4

Pozemní uzavřený systém

6.2.5

Výzkumné zařízení

6.2.6

Karanténní zařízení

6.2.7

Jiné

7.

Produkce hospodářství (4)

(pro každé hospodářství)

7.1.1

Líheň

7.1.2

Školka

7.1.3

Odchov

7.1.4

Jiné

7.2.1

Líheň

7.2.2

Školka

7.2.3

Odchov

7.2.4

Jiné


(1)  Seznam vnímavých druhů a druhů přenašečů je obsažen v příloze IV směrnice 2006/88/ES.

(2)  Použijte položku „jiný“, podléhá-li hospodářství eradikačnímu programu nebo opatřením na tlumení nákaz podle oddílů 3, 4, 5 nebo 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES.

(3)  Vztahuje se pouze na členské státy, oblasti nebo jednotky s opatřeními schválenými v souladu s článkem 43 směrnice 2006/88/ES.

(4)  Lze označit dvě nebo více možností.


PŘÍLOHA IV

VZOR PRO OPRÁVNĚNÁ ZPRACOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ, VE KTERÝCH SE USMRCUJÍ ŽIVOČICHOVÉ POCHÁZEJÍCÍ Z AKVAKULTURY ZA ÚČELEM TLUMENÍ NÁKAZY, UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 2 SMĚRNICE 2006/88/ES

(PODLE ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. d))

Informace v souladu s článkem 59 směrnice 2006/88/ES

Informace

 

1.

Zpracovatelské zařízení

1.1.1

Název

1.1.2

Adresa nebo lokalita

2.

Registrační číslo

2.1.

 

3.

Zeměpisná poloha a systém souřadnic

3.1.

 

4.

Zpracovávané druhy

4.1.1.

Ryby

4.1.2.

Měkkýši

4.1.3.

Korýši

5.

Typ úpravy odpadních vod